Linguistics glossary, starting with ‘v’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Linguistics glossary, starting with the letter “v”, contains 573 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. V
 2. Va
 3. Vac
 4. Vacaka
 5. Vacalakanci
 6. Vacana
 7. Vacanika
 8. Vacaniki
 9. Vacika
 10. Vacya
 11. Vadanakshatramala
 12. Vadava
 13. Vadi
 14. Vadighatamudgara
 15. Vag
 16. Vagbhata
 17. Vahi
 18. Vaibhashika
 19. Vaicitryartha
 20. Vaidika
 21. Vaidikaprakriyatika
 22. Vaidikiprakriya
 23. Vaidyanatha
 24. Vaijayantikosha
 25. Vaikrita
 26. Vaikritadhvani
 27. Vaishamya
 28. Vaisheshya
 29. Vaishishtaya
 30. Vaishvadevi
 31. Vaitaliya
 32. Vaitaliyavritta
 33. Vaivacana
 34. Vaivritta
 35. Vaiyadhikaranya
 36. Vaiyaghrapadya
 37. Vaiyakarana
 38. Vaiyakarana-Siddhanta-kaumudi
 39. Vaiyakaranabhushana
 40. Vaiyakaranabhushanasara
 41. Vaiyakaranabhushanasaratika
 42. Vaiyakaranabhushanasaravritti
 43. Vaiyakaranajivatu
 44. Vaiyakaranasarvasva
 45. Vaiyakaranashabdabodha
 46. Vaiyakaranashabdamala
 47. Vaiyakaranasiddhantabhushana
 48. Vaiyakaranasiddhantakaimudi
 49. Vaiyakaranasiddhantakarika
 50. Vaiyakaranasiddhantakaumuditika
 51. Vaiyakaranasiddhantamanjusha
 52. Vaiyakaranasiddhantarahasya
 53. Vaiyakaranasiddhantaratnakara
 54. Vaiyarthya
 55. Vajapyayana
 56. Vajasaneyipratishakhya
 57. Vajra
 58. Vajrakriti
 59. Vakara
 60. Vakaranagal
 61. Vakinadi
 62. Vaktavya
 63. Vaktra
 64. Vaktranushtubh
 65. Vakya
 66. Vakyabheda
 67. Vakyaikadesha
 68. Vakyakanda
 69. Vakyakara
 70. Vakyapadi
 71. Vakyapadiya
 72. Vakyapadiyaprakirnaprakasha
 73. Vakyapadiyatika
 74. Vakyaparisamapti
 75. Vakyapradipa
 76. Vakyaprakasha
 77. Vakyartha
 78. Vakyarthacandrika
 79. Vakyasamskarapaksha
 80. Vakyashesha
 81. Val
 82. Vala
 83. Valana
 84. Vallabha
 85. Vallika
 86. Vamana
 87. Vamshadala
 88. Vamshadi
 89. Vamshapatrapatita
 90. Vamshastha
 91. Vaṁshastha
 92. Vana
 93. Vanamalin
 94. Vanamalini
 95. Vanamayura
 96. Vanara
 97. Vanaspatyadi
 98. Vanavasika
 99. Vancita
 100. Vangasena
 101. Vani
 102. Vanibhushana
 103. Vanip
 104. Vara
 105. Varadaraja
 106. Varahadi
 107. Varanadi
 108. Varanavatesha
 109. Vararuca
 110. Vararucakarika
 111. Vararuci
 112. Vararuci Shiksha
 113. Varatanu
 114. Varavarnini
 115. Vardhamana
 116. Varga
 117. Vargyadi
 118. Vari
 119. Varna
 120. Varnabheda
 121. Varnacchandashekhara
 122. Varnagrahana
 123. Varnalakshana
 124. Varnamantrarshichandonirupana
 125. Varnamarkati
 126. Varnamarkatiprastara
 127. Varnamatramarkatitika
 128. Varnanarthavattva
 129. Varnapatha
 130. Varnaprakasha
 131. Varnarashi
 132. Varnaratnapradipika Shiksha
 133. Varnarthavattva
 134. Varnasamamnaya
 135. Varnashraya
 136. Varnaukadesha
 137. Varnavicala
 138. Varnavidhi
 139. Varnavikara
 140. Varnaviparyaya
 141. Varnavivekacandrika
 142. Varnavritta
 143. Varnavrittapariccheda
 144. Varnavyatyaya
 145. Varnikuberanatha
 146. Varsha
 147. Varshyayani
 148. Varsvya
 149. Varta
 150. Vartamana
 151. Vartika
 152. Vartikapatha
 153. Vartikavacana
 154. Vartin
 155. Vartipada
 156. Vartsya
 157. Vartsyat
 158. Varttika
 159. Varttikakara
 160. Varttikasiddhanta
 161. Varttikasutra
 162. Vasanta
 163. Vasantacatvara
 164. Vasantadi
 165. Vasantamanjari
 166. Vasantatilaka
 167. Vasarupanyaya
 168. Vash
 169. Vashamgama
 170. Vasishtha Shiksha
 171. Vasu
 172. Vasudeva
 173. Vasudevadikshita
 174. Vasudhara
 175. Vasunni
 176. Vat
 177. Vati
 178. Vatinirdesha
 179. Vatormi
 180. Vatsapra
 181. Vatu
 182. Vaturthi
 183. Vavacana
 184. Vavidhana
 185. Vavidhi
 186. Vaya
 187. Vayu
 188. Vayuvega
 189. Vebar
 190. Vebhakta
 191. Veda
 192. Vedamitra
 193. Vedastutichandolakshana
 194. Vegavati
 195. Vekalpika
 196. Venkatesha
 197. Veshayika
 198. Veshtaka
 199. Vet
 200. Vetala
 201. Vetanadi
 202. Vhitne
 203. Vi
 204. Vibhaga
 205. Vibhajyanvakhyana
 206. Vibhakti
 207. Vibhaktibaliyastva
 208. Vibhaktipratirupaka
 209. Vibhaktisvarapratirupaka
 210. Vibhaktyartha
 211. Vibhaktyarthanirnaya
 212. Vibhaktyarthapradhana
 213. Vibhaktyarthaprakasha
 214. Vibhasha
 215. Vibhashita
 216. Vibhattipada
 217. Vibhavari
 218. Vic
 219. Vicala
 220. Vicara
 221. Viccheda
 222. Vicchitti
 223. Vicikitsarthiya
 224. Vicita
 225. Vicitra
 226. Vidac
 227. Vidagdhaka
 228. Vidha
 229. Vidhal
 230. Vidhana
 231. Vidharana
 232. Vidharmaka
 233. Vidheya
 234. Vidheyakavakyata
 235. Vidhi
 236. Vidhibaliyastva
 237. Vidhivakya
 238. Vidhyadi
 239. Vidushivritta
 240. Vidvatprabodhini
 241. Vidyadhara
 242. Vidyananda
 243. Vidyanivasa
 244. Vidyavinod
 245. Vidyunmala
 246. Vighata
 247. Vighnakrit
 248. Vigraha
 249. Vigrahana
 250. Vigrihita
 251. Vihara
 252. Vihita
 253. Vihitavisheshana
 254. Vijaya
 255. Vijayaganin
 256. Vijayanand
 257. Vijayananda
 258. Vijnana
 259. Vijneya
 260. Vijoha
 261. Vik
 262. Vikalpa
 263. Vikalpita
 264. Vikampita
 265. Vikara
 266. Vikarana
 267. Vikarsha
 268. Vikarya
 269. Vikirna
 270. Viklishta
 271. Vikrama
 272. Vikranta
 273. Vikrita
 274. Vikritanirdesha
 275. Vikriti
 276. Vikritivalli
 277. Vikritivallitika
 278. Vilambita
 279. Vilambitagati
 280. Vilambitavritti
 281. Vilasa
 282. Vilasini
 283. Vilinga
 284. Viloma
 285. Vilopa
 286. Vimala
 287. Vimalakirti
 288. Vimalamati
 289. Vimalasarasvati
 290. Vimoksha
 291. Vimuktadi
 292. Vin
 293. Vinama
 294. Vinasha
 295. Vinata
 296. Vinayadi
 297. Vinayavijaya
 298. Vini
 299. Vinigraharthiya
 300. Vinimitta
 301. Vinivartaka
 302. Viniyoga
 303. Vinyaya
 304. Viparinama
 305. Viparita
 306. Viparitakhyanaki
 307. Viparitapathyavaktra
 308. Viparitayuta
 309. Viparyaya
 310. Viprakarsha
 311. Viprakrishta
 312. Viprarajendra
 313. Vipratipanna
 314. Vipratishedha
 315. Vipratishiddha
 316. Viprayoga
 317. Vipsa
 318. Vipula
 319. Viradeva
 320. Viraga
 321. Virama
 322. Virisac
 323. Virodha
 324. Virupaksha
 325. Virya
 326. Visarga
 327. Visarjaniya
 328. Visesaka
 329. Vishamapadavyakhya
 330. Vishamaragata
 331. Vishaya
 332. Vishayartha
 333. Vishayasaptami
 334. Vishayata
 335. Vishayavat
 336. Vishayavishayibhava
 337. Vishesha
 338. Visheshana
 339. Visheshanasamasa
 340. Visheshapratipatti
 341. Visheshavihita
 342. Visheshya
 343. Vishisht
 344. Vishlesha
 345. Vishloka
 346. Vishnubhadri
 347. Vishnubhatti
 348. Vishnudasa
 349. Vishnumishra
 350. Vishnupandita
 351. Vishrambha
 352. Vishrantavidyadhara
 353. Vishrinkhala
 354. Vishvadevi
 355. Vishvakarmashastri
 356. Vishvanathadandibhatta
 357. Vishvarupa
 358. Vishveshvaratirtha
 359. Visnumitra
 360. Vispashta
 361. Vispashtadi
 362. Visrishta
 363. Visthana
 364. Visvara
 365. Vit
 366. Vitana
 367. Viththala
 368. Vivaksha
 369. Vivara
 370. Vivarana
 371. Vivartana
 372. Vivibhakti
 373. Vivrita
 374. Vivritakantha
 375. Vivritatara
 376. Vivritta
 377. Vivritti
 378. Vivudhapriya
 379. Vriddha
 380. Vriddhi
 381. Vriddhinimitta
 382. Vriddhipada
 383. Vrihyadi
 384. Vringana
 385. Vrishabhalalita
 386. Vrishadi
 387. Vrishan
 388. Vrishnyan
 389. Vrit
 390. Vritadi
 391. Vritisamgraha
 392. Vritta
 393. Vrittabandha
 394. Vrittabhavaprakasha
 395. Vrittabhedartha
 396. Vrittabhedasangraha
 397. Vrittabhirama
 398. Vrittabindu
 399. Vrittacandrika
 400. Vrittacatushshloki
 401. Vrittacintamani
 402. Vrittacintaratna
 403. Vrittacitra
 404. Vrittadarpana
 405. Vrittadipavyakhyana
 406. Vrittadipika
 407. Vrittadyumani
 408. Vrittadyumaniprastara
 409. Vrittagajendramoksha
 410. Vrittagandhi
 411. Vrittagrantha
 412. Vrittakalika
 413. Vrittakalpadruma
 414. Vrittakarika
 415. Vrittakatha
 416. Vrittakaumudi
 417. Vrittakautuka
 418. Vrittalakshana
 419. Vrittalakshanakarika
 420. Vrittalakshyalakshanasangraha
 421. Vrittalankara
 422. Vrittalankaradhyaya
 423. Vrittalankaramalika
 424. Vrittamahodadhi
 425. Vrittamala
 426. Vrittamanikosha
 427. Vrittamanimala
 428. Vrittamanimanjusha
 429. Vrittamanjari
 430. Vrittamauktika
 431. Vrittamuktamani
 432. Vrittamuktavali
 433. Vrittanamaksharasankhya
 434. Vrittanamudaharanashloka
 435. Vrittapadapa
 436. Vrittapadyasangraha
 437. Vrittapradipa
 438. Vrittaprakasha
 439. Vrittaprastara
 440. Vrittaprastaravivecana
 441. Vrittaprastavanayana
 442. Vrittapratyayakaumudi
 443. Vrittapushpaprakashana
 444. Vrittaramaspada
 445. Vrittaramayana
 446. Vrittaratnakara
 447. Vrittaratnakaradarsha
 448. Vrittaratnakaratika
 449. Vrittaratnakaravyakhya
 450. Vrittaratnamala
 451. Vrittaratnapradipa
 452. Vrittaratnarnava
 453. Vrittaratnasangraha
 454. Vrittaratnavali
 455. Vrittaratnavatamsa
 456. Vrittarnava
 457. Vrittasamkhyanidana
 458. Vrittasangraha
 459. Vrittasaraprakasha
 460. Vrittasaravali
 461. Vrittasudhodaya
 462. Vrittatarangini
 463. Vrittavarttika
 464. Vrittavilasa
 465. Vrittavimarsha
 466. Vrittavistara
 467. Vritti
 468. Vritticandrika
 469. Vrittidipika
 470. Vrittigrantha
 471. Vrittipaksha
 472. Vrittipariganana
 473. Vrittisamavaya
 474. Vrittisamuddesha
 475. Vrittisutra
 476. Vrittitrayavartika
 477. Vrittoktiratna
 478. Vu
 479. Vuc
 480. Vuk
 481. Vun
 482. Vyabhicara
 483. Vyabhicarin
 484. Vyadhikarana
 485. Vyadi
 486. Vyadiya
 487. Vyaghra
 488. Vyaghrabhuti
 489. Vyaghradi
 490. Vyaghrapad
 491. Vyahriti
 492. Vyakarana
 493. Vyakaranacandrika
 494. Vyakaranadarshana
 495. Vyakaranadhyayanaprayojana
 496. Vyakaranadipa
 497. Vyakaranadipika
 498. Vyakaranamahabhashya
 499. Vyakaranamahabhashyagudharthadipini
 500. Vyakaranamahabhashyapradipa
 501. Vyakaranamahabhashyapradipavivarana
 502. Vyakaranamahabhashyapradipoddyota
 503. Vyakaranamahabhashyavyakhya
 504. Vyakaranantara
 505. Vyakaranaprakasha
 506. Vyakaranaratnavali
 507. Vyakaranasamgraha
 508. Vyakaranasudhanighi
 509. Vyakhyana
 510. Vyakta
 511. Vyakti
 512. Vyaktipadarthavada
 513. Vyala
 514. Vyali Shiksha
 515. Vyan
 516. Vyangya
 517. Vyangyabindu
 518. Vyanjana
 519. Vyanjanasamdhi
 520. Vyanjanasamnipata
 521. Vyanjanavidyamanavadbhava
 522. Vyankatasubbashasri
 523. Vyapadesha
 524. Vyapadeshivadbhava
 525. Vyapadeshivadvacana
 526. Vyapaka
 527. Vyapakarsha
 528. Vyapara
 529. Vyapatti
 530. Vyapavarga
 531. Vyapavrikta
 532. Vyapeksha
 533. Vyapeta
 534. Vyapta
 535. Vyapti
 536. Vyaptinyaya
 537. Vyapya
 538. Vyapyatva
 539. Vyartha
 540. Vyasa
 541. Vyasa Shiksha
 542. Vyasadasa
 543. Vyashraya
 544. Vyasta
 545. Vyat
 546. Vyathana
 547. Vyatihara
 548. Vyatikara
 549. Vyatireka
 550. Vyatirekavyabhicara
 551. Vyatirikta
 552. Vyatishanga
 553. Vyatyaya
 554. Vyavacchinna
 555. Vyavadhana
 556. Vyavadhayaka
 557. Vyavahita
 558. Vyavartana
 559. Vyavastha
 560. Vyavasthitavibhasha
 561. Vyavaya
 562. Vyavriti
 563. Vyaya
 564. Vyayata
 565. Vyayavat
 566. Vyudasa
 567. Vyuha
 568. Vyushtadi
 569. Vyutkramana
 570. Vyutpannatva
 571. Vyutpatti
 572. Vyutpattipaksha
 573. Vyutpattivada
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: