Linguistics glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Linguistics glossary, starting with the letter “s”, contains 753 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. S
 2. Sabhyasa
 3. Sadashivaagnihotri
 4. Sadashivabhatta
 5. Sadashivabhatti
 6. Sadashivapandita
 7. Sadesha
 8. Sadhaka
 9. Sadhakatama
 10. Sadhana
 11. Sadharana
 12. Sadhinar
 13. Sadhusundara
 14. Sadvrittamuktavali
 15. Sagamaka
 16. Sagana
 17. Sagati
 18. Sahacarita
 19. Sahacarya
 20. Sahavivaksha
 21. Sahila
 22. Sahityasukshmasarani
 23. Sahokti
 24. Saitava
 25. Sajaghana
 26. Sak
 27. Sakacka
 28. Sakanksha
 29. Sakaraka
 30. Sakarmaka
 31. Sakata
 32. Sakridakhyatanirgrahya
 33. Sakridgati
 34. Sakriyavisheshana
 35. Salinga
 36. Salura
 37. Sam
 38. Sama
 39. Samabhahara
 40. Samabhivyahara
 41. Samadhana
 42. Samagama
 43. Samahara
 44. Samamnaya
 45. Saman
 46. Samana
 47. Samanadhikarana
 48. Samanadhikaranya
 49. Samanakartrika
 50. Samanakshara
 51. Samanapada
 52. Samanashraya
 53. Samani
 54. Samanika
 55. Samantabhadra
 56. Samanvayapradipasamketa
 57. Samanya
 58. Samanyabhavishyat
 59. Samanyabhidhana
 60. Samanyagrahana
 61. Samanyagrahanavighata
 62. Samanyapeksha
 63. Samanyatidesha
 64. Samanyatideshaparibhasha
 65. Samanyavihita
 66. Samanyavisheshabhava
 67. Samapatti
 68. Samaropita
 69. Samartha
 70. Samarthadhikara
 71. Samarthaniya
 72. Samarthapada
 73. Samarthasutra
 74. Samarthavibhakti
 75. Samarthya
 76. Samasa
 77. Samasacakra
 78. Samasamanjari
 79. Samasan
 80. Samasanta
 81. Samasantashabdadesha
 82. Samasantodatta
 83. Samasashebha
 84. Samasavada
 85. Samasika
 86. Samatantravyakarana
 87. Samavasha
 88. Samavasthita
 89. Samavaya
 90. Samavedpratishakhya
 91. Samavesha
 92. Samavrittisara
 93. Samaya
 94. Sambaddhartha
 95. Sambandha
 96. Sambandhapada
 97. Sambandhishibda
 98. Sambodhana
 99. Sambuddhi
 100. Samcaya
 101. Samdarbhamrita
 102. Samdashta
 103. Samdeha
 104. Samdehanivrittyartha
 105. Samdharana
 106. Samdhi
 107. Samdhya
 108. Samdhyakshara
 109. Samgama
 110. Samgatartha
 111. Samghata
 112. Samghatartha
 113. Samgraha
 114. Samgrahasutrika
 115. Samgrihita
 116. Samhara
 117. Samhata
 118. Samhita
 119. Samhitapatha
 120. Samhitika
 121. Samjna
 122. Samjnabhuta
 123. Samjnadhikara
 124. Samjnapurvaka
 125. Samjnashabda
 126. Samjnavidhi
 127. Samjnin
 128. Samkarsha
 129. Saṃketa
 130. Samkhya
 131. Samkhyana
 132. Samkhyapurva
 133. Samkhyatanudesha
 134. Samkhyeya
 135. Samkrama
 136. Samkshiptasara
 137. Sammoha
 138. Samnamana
 139. Samnidhapana
 140. Samnidhi
 141. Samnihita
 142. Samnikarsha
 143. Samnipata
 144. Samnipatalakshana
 145. Samnipataparibhasha
 146. Samnivesha
 147. Samnivishta
 148. Samniyoga
 149. Samnyasika
 150. Sampadyakartri
 151. Sampradana
 152. Sampradharana
 153. Samprasarana
 154. Samprasaranabaliyastva
 155. Samprashna
 156. Sampratika
 157. Sampratipatti
 158. Sampratyaya
 159. Samprayukta
 160. Samprikta
 161. Samriddhi
 162. Samsarga
 163. Samsarge
 164. Samshlishta
 165. Samskara
 166. Samskritamanjari
 167. Samskriti
 168. Samsprishta
 169. Samsrishta
 170. Samsrishtavadipaksha
 171. Samsvada
 172. Samsvara
 173. Samtana
 174. Samuccaya
 175. Samudaya
 176. Samuddesha
 177. Samudraka
 178. Samuha
 179. Samuhika
 180. Samupasthapana
 181. Samupasthita
 182. Samvadacintamani
 183. Samvara
 184. Samvarana
 185. Samvijnana
 186. Samvijnata
 187. Samvrita
 188. Samyoga
 189. Samyogadilopa
 190. Samyogantalopa
 191. Samyukta
 192. Samyuta
 193. Sandrapada
 194. Sannatara
 195. Sannidhi
 196. Sanubandha
 197. Sanunasika
 198. Sanvadbhava
 199. Sapadasaptadhyayi
 200. Sapavadaka
 201. Sapeksha
 202. Saprakarataravali
 203. Saptadhyayi
 204. Saptama
 205. Saptami
 206. Saptamika
 207. Saptasvara
 208. Sapurva
 209. Sapya
 210. Sara
 211. Sarabindu
 212. Sarak
 213. Sarala
 214. Saranga
 215. Sarangakavi
 216. Sarapradipika
 217. Sarasaraviveka
 218. Sarasatvari
 219. Sarasiddhantakaumudi
 220. Sarasvata
 221. Sarasvatabhashya
 222. Sarasvatakhyatadipika
 223. Sarasvataparibhasha
 224. Sarasvataprakriya
 225. Sarasvataprakriyatika
 226. Sarasvatasara
 227. Sarasvatasiddhantacandrika
 228. Sarasvatatika
 229. Sarasvatavyakarana
 230. Sarasvati
 231. Sarasvaticchanda
 232. Sarasvatikanthabharana
 233. Saravali
 234. Sarpa
 235. Sarthaka
 236. Saru
 237. Sarupa
 238. Sarvabhauma
 239. Sarvadarshanasamgraha
 240. Sarvadesha
 241. Sarvadhatuka
 242. Sarvadi
 243. Sarvakalika
 244. Sarvalakara
 245. Sarvalingata
 246. Sarvalopa
 247. Sarvamangala
 248. Sarvamukhasthana
 249. Sarvanama
 250. Sarvanaman
 251. Sarvanamasthana
 252. Sarvanamika
 253. Sarvanighata
 254. Sarvantya
 255. Sarvanudatta
 256. Sarvapadadesha
 257. Sarvaprasanga
 258. Sarvapratipadika
 259. Sarvapratishedha
 260. Sarvarakshita
 261. Sarvasammata Shiksha
 262. Sarvasyadvepada
 263. Sarvatha
 264. Sarvatra
 265. Sarvavibhaktika
 266. Sarvavibhaktyanta
 267. Sarvopadhivyabhicarartha
 268. Sarvopasarjana
 269. Sasamkhya
 270. Sashtha
 271. Sasthana
 272. Sasthanatara
 273. Sasvara
 274. Sat
 275. Satishishta
 276. Satishishtasvarabaliyastva
 277. Satsaptami
 278. Satta
 279. Sattva
 280. Sattvaguna
 281. Satva
 282. Satvashabd
 283. Satyaprabodha
 284. Saumya
 285. Saunaga
 286. Saurabha
 287. Sauryabhagavan
 288. Sautra
 289. Sauvadika
 290. Savacana
 291. Savakasha
 292. Savarna
 293. Savarnadirdha
 294. Savarnagrahana
 295. Savarnya
 296. Savasaka
 297. Savibhaktaka
 298. Savigha
 299. Savyaya
 300. Sayana
 301. Sayuk
 302. Se
 303. Sen
 304. Senaka
 305. Senika
 306. Set
 307. Setka
 308. Setusamgraha
 309. Sh
 310. Sha
 311. Shabadesha
 312. Shabarasvamin
 313. Shabd
 314. Shabda
 315. Shabdabhedanirupana
 316. Shabdabhushana
 317. Shabdabodha
 318. Shabdabodhaprakashika
 319. Shabdabodhaprakriya
 320. Shabdabodhatarangini
 321. Shabdabodhavada
 322. Shabdacandrikoddhara
 323. Shabdadipika
 324. Shabdadyotyatva
 325. Shabdakaustubha
 326. Shabdakaustubhaguna
 327. Shabdakaustubhatika
 328. Shabdamanjari
 329. Shabdamrita
 330. Shabdanityatva
 331. Shabdantara
 332. Shabdanushasana
 333. Shabdaparayana
 334. Shabdaprabha
 335. Shabdaprayoga
 336. Shabdaratna
 337. Shabdaratnadipa
 338. Shabdaratnatika
 339. Shabdartharahasya
 340. Shabdarthasambandha
 341. Shabdarthashastra
 342. Shabdarthavivarana
 343. Shabdarthavyakarana
 344. Shabdarupa
 345. Shabdarupavali
 346. Shabdasamcaya
 347. Shabdasamjna
 348. Shabdasattvaprakasha
 349. Shabdashastra
 350. Shabdasiddhi
 351. Shabdasudha
 352. Shabdatattva
 353. Shabdavacyatva
 354. Shabdavivarana
 355. Shabdavyutpatti
 356. Shabdavyutpattikaumudi
 357. Shabddharthapratipatti
 358. Shabdendushekhara
 359. Shabdendushekharatika
 360. Shabdkaustubhavyakhya
 361. Shabdopadesha
 362. Shabdparavipratishedha
 363. Shabdsadhyaprayoga
 364. Shac
 365. Shadbhashacandrika
 366. Shadgavac
 367. Shadhyai
 368. Shadikaprastava
 369. Shadja
 370. Shaikya
 371. Shailashikha
 372. Shaishika
 373. Shaishiriya
 374. Shaishiriya Shiksha
 375. Shaityayana
 376. Shakala
 377. Shakalaprakritibhava
 378. Shakalapratishedha
 379. Shakalya
 380. Shakan
 381. Shakandhuka
 382. Shakandhvadi
 383. Shakaparthivadi
 384. Shakapuni
 385. Shakatayana
 386. Shakatayanashabdanushasana
 387. Shakatayanatarangini
 388. Shakatayanavyakarana
 389. Shakhadi
 390. Shakina
 391. Shakta
 392. Shakti
 393. Shakya
 394. Shal
 395. Shalac
 396. Shalaturiya
 397. Shalini
 398. Shamana Shiksha
 399. Shambhava
 400. Shambhu
 401. Shambhu Shiksha
 402. Shambhunatha
 403. Shambhurama
 404. Shamkarabhatta
 405. Shamkarashastri
 406. Shamkari
 407. Shamkhadhma
 408. Shamya
 409. Shan
 410. Shanac
 411. Shanadhya
 412. Shanan
 413. Shankaradayalu
 414. Shankatac
 415. Shankha
 416. Shankhyayanasutra
 417. Shantanava
 418. Shap
 419. Shapharika
 420. Shar
 421. Sharabha
 422. Sharadatilaka
 423. Sharadi
 424. Sharanadeva
 425. Sharangi
 426. Sharatprabhriti
 427. Sharavati
 428. Shardula
 429. Shardulalalita
 430. Shardulavikridita
 431. Sharkaradi
 432. Sharkari
 433. Sharngaravadi
 434. Sharvavarma
 435. Sharvavarman
 436. Sharvyavaya
 437. Shash
 438. Shashi
 439. Shashidevavritti
 440. Shashikala
 441. Shashilekha
 442. Shashivadana
 443. Shashthi
 444. Shashthinirdishta
 445. Shashthisamasa
 446. Shashthitatpurusha
 447. Shashtyartha
 448. Shashvatika
 449. Shastra
 450. Shastrahani
 451. Shastrakrit
 452. Shastrakrita
 453. Shastrartha
 454. Shastrasiddhatva
 455. Shastratidesha
 456. Shatapada
 457. Shati
 458. Shatkaraka
 459. Shatkarakabalabodhini
 460. Shatkarakakhandanamandana
 461. Shatkarakalakshana
 462. Shatkarakanirupana
 463. Shatkarakavicara
 464. Shatkarakavivecana
 465. Shatpratyaya
 466. Shatri
 467. Shatrusvara
 468. Shatva
 469. Shaunaka
 470. Shaunaka Shiksha
 471. Shaunakadi
 472. Shaunakapratishakhya
 473. Shaundadi
 474. Shavarga
 475. Shayac
 476. Shcutva
 477. She
 478. Shenyan
 479. Shesha
 480. Sheshabindu
 481. Sheshacakrapani
 482. Sheshadri
 483. Sheshakrishna
 484. Sheshapratita
 485. Sheshasharbhan
 486. Sheshashashthi
 487. Sheshashastri
 488. Shi
 489. Shidhvam
 490. Shighratara
 491. Shighri
 492. Shikan
 493. Shikha
 494. Shikharini
 495. Shiksha
 496. Shindakadi
 497. Shirasya
 498. Shiromanibhattacarya
 499. Shirsha
 500. Shirshanya
 501. Shishta
 502. Shishtaprayoga
 503. Shishtavyakhyana
 504. Shishusrita
 505. Shishyahita
 506. Shit
 507. Shiva
 508. Shivabhatta
 509. Shivadi
 510. Shivarama
 511. Shivaramendra
 512. Shivasutra
 513. Shkan
 514. Shlathabandha
 515. Shlishta
 516. Shlishtabindu
 517. Shlokavartika
 518. Shlu
 519. Shluvadbhava
 520. Shluvidhi
 521. Shluvikarana
 522. Shna
 523. Shnam
 524. Shnu
 525. Shobha
 526. Shodashakarika
 527. Shodashashloki Shiksha
 528. Shodha
 529. Shpha
 530. Shphak
 531. Shraddha
 532. Shraddhakarika
 533. Shragvini
 534. Shramanadi
 535. Shratisamanya
 536. Shravana
 537. Shravin
 538. Shrenyadi
 539. Shri
 540. Shricakra
 541. Shricandrasuri
 542. Shridhara
 543. Shridhari
 544. Shriharshadeva
 545. Shrikanokta
 546. Shrimanasharma
 547. Shrimanikantha
 548. Shrinivasa
 549. Shrinivasacampu
 550. Shripura
 551. Shruta
 552. Shrutabodha
 553. Shrutakevalin
 554. Shruti
 555. Shruyamana
 556. Shrvasanupradana
 557. Shtarac
 558. Shthac
 559. Shthal
 560. Shthan
 561. Shtip
 562. Shtlan
 563. Shtran
 564. Shtutva
 565. Shu
 566. Shubhradi
 567. Shuddha
 568. Shuddhabindu
 569. Shuddhashubodhasutrarthavyakarana
 570. Shuddhavirad
 571. Shuddhaviradarshabha
 572. Shuk
 573. Shukadeva
 574. Shuklayajuhpratishakhya
 575. Shukracarya
 576. Shunaka
 577. Shundikadi
 578. Shurasimha
 579. Shut
 580. Shva
 581. Shvasa
 582. Shvastani
 583. Shvobhutivritti
 584. Shvun
 585. Shyan
 586. Shyena
 587. Shyeni
 588. Sic
 589. Sicipad
 590. Siddha
 591. Siddhahemacandra
 592. Siddhakanda
 593. Siddhanandin
 594. Siddhanta
 595. Siddhanta Shiksha
 596. Siddhantakaumudi
 597. Siddhantakaumudigudhaphakkikaprakasha
 598. Siddhantakaumudivadartha
 599. Siddhantaratna
 600. Siddhantaratnankura
 601. Siddhantasarasvata
 602. Siddhantin
 603. Siddheshvara
 604. Siddhi
 605. Sim
 606. Simhavalokitanyaya
 607. Simhavikrantadandaka
 608. Simhavilokita
 609. Simhini
 610. Simhonnata
 611. Sindhu
 612. Sip
 613. Siradeva
 614. Sitarama
 615. Siyut
 616. Skandhac
 617. Skhalattala
 618. Skhalita
 619. Sloka
 620. Smai
 621. Smat
 622. Smriti
 623. Snan
 624. Soma
 625. Somacandra
 626. Somadaka
 627. Somadeva
 628. Somapriya
 629. Somaraji
 630. Somayajin
 631. Somendra
 632. Sopana
 633. Sopasarga
 634. Soraththa
 635. Soshman
 636. Spardha
 637. Sparsha
 638. Spashtartha
 639. Spha
 640. Sphitasiddhi
 641. Sphota
 642. Sphotacandrika
 643. Sphotacataka
 644. Sphotana
 645. Sphotanirupana
 646. Sphotasiddhanta
 647. Sphotatattvanirupana
 648. Sphotavada
 649. Sphotayana
 650. Sprishta
 651. Sragdhara
 652. Sragvini
 653. Srak
 654. Srat
 655. Srikkan
 656. Srishtidhara
 657. Stabaka
 658. Stha
 659. Sthana
 660. Sthanashashthi
 661. Sthanedvirvacanapaksha
 662. Sthaneyoga
 663. Sthanin
 664. Sthanivadbhava
 665. Sthanivat
 666. Sthanivattva
 667. Sthanyadeshabhava
 668. Sthapitavya
 669. Sthavirakaundinya
 670. Sthita
 671. Sthiti
 672. Stri
 673. Stripratyaya
 674. Stu
 675. Subanta
 676. Subdhatu
 677. Subodhini
 678. Suc
 679. Sudhakalasha
 680. Sudhanjana
 681. Sujanapandita
 682. Sumalati
 683. Sumangali
 684. Sumanorama
 685. Sumanoranjanakavya
 686. Sumati
 687. Sumukhi
 688. Suna
 689. Sundara
 690. Sundari
 691. Sundarika
 692. Sup
 693. Supadmasamasasamgraha
 694. Supadmasamasasamgrahatika
 695. Supadmavyakarana
 696. Supadmavyakaranatika
 697. Suprama
 698. Supratishtha
 699. Supsupsamasa
 700. Surabhi
 701. Suraguru
 702. Sushama
 703. Sutra
 704. Sutrabheda
 705. Sutrakara
 706. Sutrapatha
 707. Sutrashatakanyaya
 708. Suvadana
 709. Suvaktra
 710. Suvrittatilaka
 711. Svabhavika
 712. Svabhavya
 713. Svadi
 714. Svadyutpatti
 715. Svagata
 716. Svanga
 717. Svapadartha
 718. Svapatha
 719. Svara
 720. Svara Shiksha
 721. Svarabhakti
 722. Svarabhaktilakshanaparishishta Shiksha
 723. Svarabhed
 724. Svarabhinna
 725. Svarapratirupaka
 726. Svarartha
 727. Svarasahitoccarana
 728. Svarasamdhi
 729. Svarasarvanama
 730. Svaravidhi
 731. Svaravirama
 732. Svaravivritti
 733. Svaravyanjana Shiksha
 734. Svarita
 735. Svaritakarana
 736. Svaritapratijna
 737. Svaritet
 738. Svartha
 739. Svarthika
 740. Svarupagrahana
 741. Svarupavidhi
 742. Svarupayogyata
 743. Svashraya
 744. Svastha
 745. Svasvamisambangha
 746. Svatantra
 747. Svatantrapadopasthitipaksha
 748. Svatantrya
 749. Svayambhuchandas
 750. Sya
 751. Syad
 752. Syadi
 753. Syadvada
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: