Kavyashastra glossary, starting with ‘v’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Kavyashastra glossary, starting with the letter “v”, contains 42 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Vaidarbhi
 2. Vaidarbhiriti
 3. Vaidhatri
 4. Vairasiki
 5. Vakrokti
 6. Vakroktijivita
 7. Vamshastha
 8. Vani
 9. Varnana
 10. Vasantika
 11. Vastu
 12. Vastuprativastubhava
 13. Vibhava
 14. Vibhavana
 15. Vicitra
 16. Vicitravirya
 17. Vidheyamsha
 18. Vikalpa
 19. Vimrishta
 20. Vinokti
 21. Vipralambhashringara
 22. Virarasa
 23. Virodha
 24. Virodhabhasa
 25. Vishadana
 26. Vishama
 27. Vishesha
 28. Visheshaka
 29. Visheshokti
 30. Vishnudharmottarapurana
 31. Vrida
 32. Vriddhaseva
 33. Vrittyanuprasa
 34. Vrityanuprasa
 35. Vyabhicaribhava
 36. Vyadhin
 37. Vyaghata
 38. Vyajastuti
 39. Vyajokti
 40. Vyanjana
 41. Vyatireka
 42. Vyutpatti
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: