Jainism Glossary

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 1. Caityagriha
 2. Caityavriksha
 3. Cakka
 4. Cakra
 5. Cakravarti
 6. Cakravartin
 7. Cakreshvari
 8. Cakshu
 9. Cakshuhkanta
 10. Cakshushman
 11. Cakshvindriya
 12. Camara
 13. Campa
 14. Campaka
 15. Canaka
 16. Candana
 17. Candapannatti
 18. Candapradyota
 19. Candra
 20. Candrabha
 21. Candrakanta
 22. Candrama
 23. Candranakha
 24. Candraprabha
 25. Candraprabhanatha
 26. Candraprajnapti
 27. Candravatarana
 28. Candrayasha
 29. Carana
 30. Caritra
 31. Caritramohaniya
 32. Caritrarya
 33. Caritravinaya
 34. Carma
 35. Carya
 36. Caturabha
 37. Caturdashapurvi
 38. Caturdashapurvin
 39. Catushpada
 40. Cauryanandi
 41. Celana
 42. Cetaka
 43. Chadditaka
 44. Chaityagriha
 45. Chaityavriksha
 46. Chakka
 47. Chakra
 48. Chakravarti
 49. Chakravartin
 50. Chakreshvari
 51. Chakshu
 52. Chakshuhkanta
 53. Chakshushman
 54. Chakshvindriya
 55. Chamara
 56. Chammani
 57. Champa
 58. Champaka
 59. Champaka-shreshthikathanaka
 60. Chanaka
 61. Chandana
 62. Chandapradyota
 63. Chandra
 64. Chandrabha
 65. Chandrakanta
 66. Chandrama
 67. Chandranakha
 68. Chandraprabha
 69. Chandraprabhanatha
 70. Chandraprajnapti
 71. Chandravatarana
 72. Chandrayasha
 73. Chapaka
 74. Charana
 75. Charitra
 76. Charitramohaniya
 77. Charitrarya
 78. Charitravinaya
 79. Charma
 80. Charya
 81. Chatra
 82. Chatrapalasha
 83. Chatropa
 84. Chaturabha
 85. Chaturdashapurvi
 86. Chaturdashapurvin
 87. Chatushpada
 88. Chauryanandi
 89. Chaviccheda
 90. Chaya
 91. Cheda
 92. Chelana
 93. Chetaka
 94. Chhammani
 95. Chhapaka
 96. Chhatra
 97. Chhatrapalasha
 98. Chhatropa
 99. Chhavichchheda
 100. Chhaya
 101. Chheda
 102. Chincha
 103. Chinta
 104. Chitrakuta
 105. Choksha
 106. Choraka
 107. Chorika
 108. Chulika
 109. Churna
 110. Churnika
 111. Chuta
 112. Cinca
 113. Cinta
 114. Citrakuta
 115. Coksha
 116. Common Attributes
 117. Coraka
 118. Corika
 119. Culika
 120. Curna
 121. Curnika
 122. Cuta
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z