Yoga Vasistha [sanskrit]

223,437 words | ISBN-10: 8171101519

The Sanskrit edition of the Yoga-vasistha including English translation and grammatical analysis. The Yogavasistha is a Hindu spiritual text written by Valmiki (who also authored the Ramayana) dealing with the philosophical topics from the Advaita-vedanta school. Chronologically it precedes the Ramayana.

Chapter CCXIV

śrīvālmīkiruvāca |
ityuktavatyatha munau nabhaso nanāda varṣāmṛtābhramiva dundubhirāmaro drāk |
śuklīkṛtākhilakakubvadanā tuṣāravarṣopamā bhuvi papāta ca puṣpavṛṣṭiḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

kiṃjalkajāladivasāntaghanāṅgarāgā vātāvadhūtasitakesaragaurahārā |
puṣpodarotthamṛdusīkaraśītalāṅgā prāptā svayaṃ surapurādiva puṇyalakṣmīḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

kalpāntakālakapikampitaśuṣkaśākhātsvargadrumātpatitamāśu viḍambayantī |
tārāgaṇaṃ prathitabhāsamanalpahāsamāśāmukhaprasṛtabhairavamambarasthā || 3 ||
[Analyze grammar]

sā puṣpavṛṣṭiratha dundubhinādagarjatkiṃjalkapuñjajaladā śamamājagāma |
āpūritākhilasabhā himahāripuṣpapūreṇa kautukavikāsakarīkṣaṇena || 4 ||
[Analyze grammar]

tāni divyāni puṣpāṇi yathāsthānamadhaḥsthitāḥ |
vasiṣṭhāya namaskṛtvā sabhyāḥ saṃśokitāṃ jahuḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

daśaratha uvāca |
aho'nusuviśātmānaḥ saṃsāravitatākṛteḥ |
viśrāntāḥ smaściraṃ śrāntāḥ śuddhā meghā ivācale || 6 ||
[Analyze grammar]

karmaṇāmavadhiḥ pūrṇo dṛṣṭaḥ sīmānta āpadām |
jñātaṃ jñeyamaśeṣeṇa viśrāntāḥ smaḥ pare pade || 7 ||
[Analyze grammar]

dhyānalabdhaparavyomacirānubhavanabhramaiḥ |
dhāraṇādhāraviśrāntyā dehasaṃtyajanakramaiḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

saṃkalpanavanirmāṇaiḥ svapnadṛṣṭijagajjvaraiḥ |
śuktirūpyānubhavanaiḥ svapnātmamṛtidarśanaiḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

ananyaiḥ pavanaspandairananyaiḥ saliladravaiḥ |
indrajālapurāpūrairgandharvanagarotkaraiḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

māyāpūrṇapurābhogairmṛgatṛṣṇānadīrayaiḥ |
āyatau pavanasparśairdvicandrānubhavodayaiḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

madabhraṃśapuraspandairmudhā tvavanikampanaiḥ |
bālayakṣādyanubhavaiḥ khakeśoṇḍrakadarśanaiḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

evamādibhiranyaiśca dṛṣṭāntaiḥ svānubhūtidaiḥ |
aho nu mārjitā dṛśyadṛṣṭirbhagavatā mama || 13 ||
[Analyze grammar]

śrīrāma uvāca |
naṣṭo mohaḥ padaṃ prāptaṃ tvatprasādānmunīśvara |
saṃpanno'hamahaṃ satyamatyantamavadātadhīḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

sthito'smi gatasaṃdehaḥ svabhāve brahmarūpiṇi |
nirāvaraṇavijñānaḥ kariṣye vacanaṃ tava || 15 ||
[Analyze grammar]

smṛtvā smṛtvā'mṛtāsekasaukhyadaṃ vacanaṃ tava |
arhito'pi ca śāntopi hṛṣyāmīva muhurmuhuḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

naiva me'dya kṛtenārtho nākṛteneha kaścana |
yathā sthito'smi tiṣṭhāmi tathaiva vigatajvaraḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

upāyastu tathā tena dṛṣṭirvāstīha kīdṛśī |
aho nu vitatā bhūmiḥ kaṣṭametādṛśī daśā || 18 ||
[Analyze grammar]

na śatrurna ca mitraṃ me na kṣetraṃ durjano janaḥ |
durbodhaiṣā jagatkṣubdhā śāntā sarvārthasundarī || 19 ||
[Analyze grammar]

kathametāṃ jano vetti vinā bhavadanugraham |
vinaiva setuṃ potaṃ vā bālo'bdhiṃ laṅghayetkatham || 20 ||
[Analyze grammar]

lakṣmaṇa uvāca |
janmāntaropacitasaṃśayanāśanena janmāntaropacitapuṇyaśatoditena |
jāto'dya me munivacaḥparibodhanena jāto'dya me manasi candra iva prakāśaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

īdṛśyāṃ dṛśyamānāyāṃ dṛśi doṣadaśāśataiḥ |
kāṣṭhavaddahyate lokaḥ svadurbhagatayā tayā || 22 ||
[Analyze grammar]

viśvāmitra uvāca |
aho bata mahatpuṇyaṃ śrutaṃ jñānaṃ munermukhāt |
yena gaṅgāsahasreṇa snātā iva vayaṃ sthitāḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

śrīrāma uvāca |
saṃpadāmatha dṛṣṭīnāṃ śāstrāṇāmāpadāṃ girām |
deśānāmatha dṛṣṭānāṃ dṛṣṭaḥ sīmānta uttamaḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

nārada uvāca |
yanna śrutaṃ brahmaloke svarge bhūmitale tathā |
karṇau tajjñānamākarṇya yātau me'dya pavitratām || 25 ||
[Analyze grammar]

lakṣmaṇa uvāca |
hārdaṃ bāhyaṃ ca timiramapamṛṣṭavatā tvayā |
mune paramabhānutvaṃ nūnaṃ naḥ saṃpradarśitam || 26 ||
[Analyze grammar]

śatrughna uvāca |
nirvṛto'smi praśānto'smi prāptosmi paramaṃ padam |
cirāya paripūrṇo'smi sukhamāse ca kevalam || 27 ||
[Analyze grammar]

daśaratha uvāca |
bahujanmopalabdhena puṇyenāyaṃ munīśvaraḥ |
dhīraḥ kathitavānnastadyena pāvanatāṃ gatāḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

śrīvālmīkiruvāca |
iti teṣu vadatsvatra sabhyeṣu saha bhūbhṛtā |
vasiṣṭhaḥ sa uvācedaṃ jñānapāvanayā girā || 29 ||
[Analyze grammar]

rājanraghukulaikendo yadahaṃ vacmi tatkuru |
itihāsakathānte hi pūjanīyā dvijātayaḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

tadadya brāhmaṇaughāṃstvaṃ sarvakāmaiḥ prapūraya |
vedārthasamanuṣṭhānaphalaṃ prāpsyasi śāśvatam || 31 ||
[Analyze grammar]

mokṣopāyakathāvastusamāptau dvijapūjanam |
śaktitaḥ kīṭakenāpi kāryaṃ kimu mahībhṛtā || 32 ||
[Analyze grammar]

iti maunaṃ vacaḥ śrutvā sahasrāṇi nṛpo daśa |
dūtairākārayāmāsa dvijānāṃ vedavādinām || 33 ||
[Analyze grammar]

mathurāyāṃ surāṣṭreṣu gauḍeṣu ca vasanti ye |
tebhyaḥ kulebhyaḥso'bhyarcya samānīya dvijanmanām || 34 ||
[Analyze grammar]

adhikātyadhikajñānaprakṛtadvijabhojanaḥ |
tadā daśasahasrāṇi bhojayāmāsa bhūpatiḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

yathābhimatabhojyānnadānadakṣiṇayā tayā |
evaṃ saṃpūjya tānviprānpitṛndevānnṛpāṃstathā || 36 ||
[Analyze grammar]

paurāmātyāṃstathā bhṛtyāndīnāndhakṛpaṇāṃśca tān |
tasmindaśaratho rājā dine saha suhṛjjanaiḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

labdhasaṃsṛtisīmāntaścakārotsavamuttamam |
tathā nṛpagṛhe tasminkauśeyamaṇikāñcane || 38 ||
[Analyze grammar]

bhūṣite nagare caiva gīrvāṇanagasundare |
nanṛturmattakāminyo vilāsinyo gṛhe gṛhe || 39 ||
[Analyze grammar]

lasadvaṃśalatākāṃsyavīṇāmurajamardalam |
tāṇḍavenoddhatārāvamanyonyetaraśekharāḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

kṣubdhīkṛtāpaṇakarabhrāntipallavitāmbarāḥ |
mugdhāṭṭahāsavikṣiptadantendukiraṇacchaṭāḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

madākulitahuṃkārā līlāsu taralasvarāḥ |
ekapādatalāghātahelāhatadharātalāḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

sragdāmatāravigalatkusumāsārapāṇḍurāḥ |
dhārāpātitavicchinnahāramuktāskhalatpadāḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

lolābharaṇasākāraṃ kāmaṃ nanṛturaṅganāḥ |
peṭhuḥ sphuṭapadaṃ viprā bandino'pyaṅganāśca tāḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

papuruttāṇḍavaṃ pānaṃ pānapā madaśālinaḥ |
bhojyaṃ bubhujire citraṃ bhūṣitā bhojanārthinaḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

sudhādiparilepena rañjitā gṛhabhittayaḥ |
rejū rāmendubhānena puṣpadhūpavilepanaiḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

vāsāṃsi vasitāścitrāṇyuttamasragvibhūṣaṇāḥ |
ceruḥ paricarāśceṭyaścārugandhā nṛpādhvare || 47 ||
[Analyze grammar]

dehayaṣṭiṣu saṃyojya vanitā yakṣakardamam |
jagmustāṇḍavanartakyaḥ śrṛṅgārātmāṅgaṇāntaram || 48 ||
[Analyze grammar]

bhavabahulaniśāvasānaharṣāditi ghanamutsavameva saptarātram |
daśarathanṛpatiḥ sadānabhogaśriyamakarotpadamakṣayaṃ sametaḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Yoga Vasistha Chapter CCXIV

Cover of edition (1891)

Yoga Vasistha English (four volumes)
by Vihari-Lala Mitra (1891)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Yoga Vasistha Maha Ramayana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Allahabad (0)

[યોગ વસિષ્ઠએ] 9788192776460.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Vasishtha Rama Samvadam (Telugu)
by Ramakrishna Math, Hyderabad (2019)

Set of 4 Volumes; 9789383972142.

Buy now!
Cover of edition (2009)

The Yogavasistha (Hindi translation)
by Khemraj Shrikrishnadass (2009)

Set of 2 Volumes; Khemraj Edition.

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: