Yoga Vasistha [sanskrit]

223,437 words | ISBN-10: 8171101519

The Sanskrit edition of the Yoga-vasistha including English translation and grammatical analysis. The Yogavasistha is a Hindu spiritual text written by Valmiki (who also authored the Ramayana) dealing with the philosophical topics from the Advaita-vedanta school. Chronologically it precedes the Ramayana.

Chapter CC

śrīvālmīkiruvāca |
nirvāṇavākyasaṃdarbhasamāptau munināyake |
pāścātyavākyaviratiṃ kurvati kramapālitām || 1 ||
[Analyze grammar]

nirvikalpasamādhānasamatāṃ samupāgate |
śāntasvacchamanovṛttau sarvasmiṃśca sabhājane || 2 ||
[Analyze grammar]

sattvakoṭimupārūḍhe parāṃ pāvanatāṃ gate |
saṃvittattve samagrasya janasya śrutaśālinaḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

jhaṭityevāmbarahṛtā pūrvamuktadhiyāṃ mukhāt |
siddhānāṃ sādhuvādena vyomakoṭaravāsinām || 4 ||
[Analyze grammar]

tathā sabhāsthitānāṃ ca munīnāṃ bhāvitātmanām |
gādheyapramukhānāṃ ca sādhuvādagiroccayā || 5 ||
[Analyze grammar]

kolāhalaḥ samudabhūdbhūripūritadiṃmukhaḥ |
madhuraḥ pavanāttānāṃ kīcakānāmivāravaḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

siddhānāṃ sādhuvādena saha vai sahasā tataḥ |
devadundubhayo neduḥ pratiśrutpūritācalāḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

devadundubhibhiḥ sārdhaṃ tuṣārāsārasundarī |
digbhyaḥ sthagitadikcakrā puṣpavṛṣṭiḥ papāta ha || 8 ||
[Analyze grammar]

puṣpaughapūritasthānaḥ śabdāpūritakandaraḥ |
rajaḥsaṃrañjitākāśo gandharañjitamārutaḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

sa sādhuvādaśabdasya devatūryaravasya ca |
kusumāsāraghoṣasya samavāyo rarāja ha || 10 ||
[Analyze grammar]

unmukhākhilasabhyākṣiraśmiśyāmalitāntaraḥ |
utkarṇamṛgamātaṅgahayapakṣipaśuśrutaḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

savismayabhayonnetrabālakāntājanekṣitaḥ |
vismayasmeravadanarājalokāvalokitaḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

kusumāsārasāreṇa śabdaśobhātiśāyinā |
saṃrambheṇa jagāmāśu rodorandhramapūrvatām || 13 ||
[Analyze grammar]

puṣpavarṣasudhādhautaṃ raṭadbhūtasughuṃghumam |
samatāṃ sadanenāgāt dhmātaśaṅkhaśatena kham || 14 ||
[Analyze grammar]

bhuvanaṃ bhūribhāṃkārabhāsuraṃ suracāraṇaiḥ |
vṛtaṃ mattotsavaṃ reje samaṃ kusumamaṇḍitam || 15 ||
[Analyze grammar]

śanairdundubhisiddhaughavākyapuṣpabharaḥ samam |
prayayau rodasīrandhre velācalamivāmbudhau || 16 ||
[Analyze grammar]

tasminvibudhasaṃrambhe kṣaṇena samaye gate |
vākyānīmāni siddhānāmabhivyaktimupāyayuḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

siddhā ūcuḥ |
ākalpaṃ siddhasaṅgheṣu mokṣopāyāḥ sahasraśaḥ |
vyākhyātāśca śrutāścālamīdṛśāstu na kecana || 18 ||
[Analyze grammar]

tiryañco vanitā vālā vyālāścānena nirvṛtim |
munervākyavilāsena yānti nāstyatra saṃśayaḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭāntairhetubhiryuktyā yathā rāmo'vabodhitaḥ |
tathā cārundhatī sākṣātsaṃbodhayati vā na vā || 20 ||
[Analyze grammar]

anena mokṣopāyena tiryañco'pi gatāmayāḥ |
sthitā muktā bhaviṣyanti ke nāma bhuvi no narāḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

śravaṇāñjalibhiḥ pītvā jñānāmṛtamidaṃ vayam |
parāṃ pūrṇanavībhūtasiddhayaḥ śriyamāgatāḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

iti śṛṇvansabhāṃ loko vismayotphullalocanaḥ |
kusumāsārasaṃpūrṇāṃ rājīvānāṃ dadarśa tām || 23 ||
[Analyze grammar]

mandārādimahāpuṣpacchannacchādanasaṃcayām |
pāribhadralatāgucchanīrandhrājirabhūmikām || 24 ||
[Analyze grammar]

pārijātaprasūnāḍhyamahītalavirājitām |
saṃtānakamahāmbhodavyāptasabhyaśiraḥkarām || 25 ||
[Analyze grammar]

mauliratnaviṭaṃkāgraviśrāntaharicandanām |
vāripūrapralambābhravadālambivitānakām || 26 ||
[Analyze grammar]

iti paśyansabhāṃ lokaḥ sādhuvādena bhūriṇā |
tatkālocitavākyena tena tena tathodyataḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

vasiṣṭhaṃ pūjayāmāsa sarvendriyagaṇānataḥ |
kusumāñjalimiśreṇa praṇāmasahitena ca || 28 ||
[Analyze grammar]

nṛpapraṇāmamālāsu kiṃcicchāntāsu tāsvatha |
munimāpūjayannāha sārghyapātrakaro nṛpaḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

daśaratha uvāca |
kṣayātiśayamuktena parameṇātmavastunā |
parāntaḥ pūrṇatotpannā bodhenārundhatīpate || 30 ||
[Analyze grammar]

na tadasti mahīpīṭhe ditya deveṣu vāpi ca |
mahatkiṃcidyadaprāptaṃ tava pūjyasya pūjanam || 31 ||
[Analyze grammar]

tathāpyātmakramaṃ brahmannimaṃ netumavandhyatām |
ahaṃ vacmi yathāprāptaṃ na kopaṃ kartumarhasi || 32 ||
[Analyze grammar]

ātmanā sakalatreṇa lokadvayaśubhena ca |
rājyenākhilabhṛtyena bhavantaṃ pūjayāmyaham || 33 ||
[Analyze grammar]

etatsarvaṃ tava vibho svāyattaṃ sva ivāśramaḥ |
niyojaya yathādeśaṃ yathābhimatayecchayā || 34 ||
[Analyze grammar]

śrīvasiṣṭha uvāca |
praṇāmamātrasaṃtuṣṭā brāhmaṇā bhūpate vayam |
praṇāmenaiva tuṣyāmaḥ sa eva bhavatā kṛtaḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

pātuṃ tvameva jānāsi rājyaṃ bhāti tavaiva ca |
bhavatvetattavaiveha brāhmaṇāḥ kva mahībhṛtaḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

daśaratha uvāca |
kiyanmātraṃ tu rājyaṃ syāditi lajjāmahe mune |
prakarṣeṇātra teneśa yathā jānāsi tatkuru || 37 ||
[Analyze grammar]

śrīvālmīkiruvāca |
ityuktavati bhūpāle rāmaḥ puṣpāñjaliṃ dadat |
uvāca praṇato vākyaṃ purastasya mahāguroḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

niruttarīkṛtamahārāja brahmanpraṇaumi te |
praṇāmamātrasāro'haṃ rāmaḥ pādāvimau prabho || 39 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā pādayostasya śirovandanapūrvakam |
tatyājāñjalipuṣpāṇi himānīva vanaṃ gireḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

ānandabāṣpasaṃpūrṇanayano nayakovidaḥ |
guruṃ paramayā bhaktyā praṇanāma punaḥpunaḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

śatrughno lakṣmaṇaścaiva tathānye tatsamāśca ye |
nikaṭasthāstathaivāśu te praṇemurmunīśvaram || 42 ||
[Analyze grammar]

dūrapraṇāmairdūrasthāḥ puṣpāñjalisamīraṇaiḥ |
rājāno rājaputrāśca praṇemurmunayaśca tam || 43 ||
[Analyze grammar]

asminnavasare tatra kusumāñjalivarṣaṇaiḥ |
himairiva himādrīndro munirantardhimāyayau || 44 ||
[Analyze grammar]

atha śānte sabhākṣome praṇāmanivahe tathā |
saṃsmarañchāsanaṃ kiṃcitsatye kṛṣṇasitāśayam || 45 ||
[Analyze grammar]

muniḥ kusumarāśiṃ taṃ bāhubhyāṃ pravicālya saḥ |
mukhaṃ saṃdarśayāmāsa sitābhrādiva candramāḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

śānte siddhavacorāśau tathā dundubhiniḥsvane |
nabhaḥkusumavarṣe ca sabhākalakale tathā || 47 ||
[Analyze grammar]

praṇāmānantaraṃ tasminrāmādyaiḥ svasabhājane |
śāntavāta ivāmbhode jane saumyatvamāgate || 48 ||
[Analyze grammar]

ākarṇayansādhuvādaṃ viśvāmitraṃ mṛdusvanam |
uvācedamanindyātmā vasiṣṭho munināyakaḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

mune gādhikulāmbhoja vāmadeva nime krato |
bharadvāja pulastyātre ghṛṣṭe nārada śāṇḍile || 50 ||
[Analyze grammar]

he bhāsabhṛgubhāraṇḍavatsavātsyāyanādayaḥ |
munayastucchametannu bhavadbhirmadvacaḥ śrutam || 51 ||
[Analyze grammar]

yadatrānucitaṃ kiṃcittadanugrahato'dhunā |
durarthaṃ vigatārthaṃ vā bhavantaḥ kathayantu me || 52 ||
[Analyze grammar]

sabhyā ūcuḥ |
vasiṣṭhavacane brahmanparamārthaikaśālini |
durartho bhavatītyadya navaiva khalu gīḥ śrutā || 53 ||
[Analyze grammar]

yatsaṃbhṛtamanantena janmadoṣeṇa no malam |
tatpramṛṣṭaṃ tvayehādya hemnāmiva havirbhujā || 54 ||
[Analyze grammar]

brahmabṛṃhitayā vācā vibho vikasitā vayam |
kumudānīndudīptyeva paramāmṛtaśītayā || 55 ||
[Analyze grammar]

sarvasattvamahābodhadāyinaṃ munināyakam |
bhavantamekāntaguruṃ praṇamāma ime vayam || 56 ||
[Analyze grammar]

śrīvālmīkiruvāca |
ityuktvā munināthāya namasta iti te punaḥ |
vadanta ekaśabdena tāreṇābdaravaujasā || 57 ||
[Analyze grammar]

arvākpuṣpāñjalivrātaiḥ khātsiddhaiḥ samamujjhitaiḥ |
vasiṣṭhaṃ pūrayāmāsurhimairabdā ivācalam || 58 ||
[Analyze grammar]

itthaṃ daśarathaṃ bhūpaṃ śaśaṃsuścātha rāghavam |
mādhavaṃ caturātmānaṃ rāghavodantakovidāḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

siddhā ūcuḥ |
namāma caturātmānaṃ nārāyaṇamivāparam |
rāmaṃ sabhrātaraṃ jīvanmuktaṃ rājakumārakam || 60 ||
[Analyze grammar]

caturabdhinikhātāntadharāvalayapālakam |
trikālasthamahīpālacihnaṃ daśarathaṃ nṛpam || 61 ||
[Analyze grammar]

munisenādhipaṃ bhūpaṃ bhāskaraṃ bhūritejasam |
vasiṣṭhaṃ supravādāḍhyaṃ viśvāmitraṃ taponidhim || 62 ||
[Analyze grammar]

eṣāmeva prabhāvena jñānayuktiṃ parāmimām |
śrutavanto vayaṃ sarve bhrāntisaṃrambhanāśinīm || 63 ||
[Analyze grammar]

śrīvālmīkiruvāca |
ityuktvā gaganātsiddhā bhūyaḥ puṣpāṇi cikṣipuḥ |
sabhāyāmatha tūṣṇīṃ ca tasthurmuditacetasaḥ || 64 ||
[Analyze grammar]

tathaiva vyomagāḥ siddhāḥ śaśaṃsustaṃ janaṃ punaḥ |
tathaiva sabhyāstāṃstatra samānarcurghanastavam || 61 ||
[Analyze grammar]

nabhaścarā dharaṇicarā munīśvarā maharṣayo vibudhagaṇā dvijā nṛpāḥ |
apūjayanniti janamojasaiva te giroccayā saha kusumārghyadānayā || 66 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Yoga Vasistha Chapter CC

Cover of edition (1891)

Yoga Vasistha English (four volumes)
by Vihari-Lala Mitra (1891)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Yoga Vasistha Maha Ramayana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Allahabad (0)

[યોગ વસિષ્ઠએ] 9788192776460.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Vasishtha Rama Samvadam (Telugu)
by Ramakrishna Math, Hyderabad (2019)

Set of 4 Volumes; 9789383972142.

Buy now!
Cover of edition (2009)

The Yogavasistha (Hindi translation)
by Khemraj Shrikrishnadass (2009)

Set of 2 Volumes; Khemraj Edition.

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: