Yoga Vasistha [sanskrit]

223,437 words | ISBN-10: 8171101519

The Sanskrit edition of the Yoga-vasistha including English translation and grammatical analysis. The Yogavasistha is a Hindu spiritual text written by Valmiki (who also authored the Ramayana) dealing with the philosophical topics from the Advaita-vedanta school. Chronologically it precedes the Ramayana.

Chapter CXXXIX

śrīvasiṣṭha uvāca |
cittameva jagatkartṛ saṃkalpayati yadyathā |
asatsatsadasaccaiva tattathā tasya tiṣṭhati || 1 ||
[Analyze grammar]

tena saṃkalpitaḥ prāṇaḥ prāṇo me gatirityapi |
na bhavāmi vinānena tena tattatparāyaṇam || 2 ||
[Analyze grammar]

ahaṃ katipayaṃ kālaṃ nanu prāṇavinākṛtaḥ |
na bhavāmi punarnūnaṃ bhavāmyeveti kalpitam || 3 ||
[Analyze grammar]

yatra tenāṅgaṃ tatraitatprāṇenāśu kṣaṇādvapuḥ |
uditaṃ paśyati mano māyāpuramivātatam || 4 ||
[Analyze grammar]

na bhavāmyeva bhūyo'haṃ prāṇadehavinākṛtaḥ |
dṛḍhaniścayabhāgitthaṃ cito bhavati no punaḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

dolāyitaṃ tu saṃdehādduḥkhamāste kuniścayam |
vikalpenaivamasyaitajjñānānnālpena yāsyati || 6 ||
[Analyze grammar]

yasyāyamahamityasti tasya tannopaśāmyati |
varjayitvātmavijñānaṃ kenacinnāma hetunā || 7 ||
[Analyze grammar]

nānyatra prathate jñānaṃ mokṣopāyavicāraṇāt |
ṛte tasmātprayatnena mokṣopāyo vicāryatām || 8 ||
[Analyze grammar]

kilāhamidamityeva nāvidyā vidyate kvacit |
mokṣopāyādṛte naitatkutaścidayate'nyataḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

evaṃ yanmanasābhyastamupalabdhaṃ tathaiva tat |
tena me jīvitaṃ prāṇā iti prāṇe manaḥ sthitam || 10 ||
[Analyze grammar]

dehe saumye sthite prāṇe mano mananavadbhavet |
kṣubdhe prāṇagataṃ kṣobhaṃ paśyannānyatprapaśyati || 14 ||
[Analyze grammar]

yadā svakarmaṇi spande vyagraḥ prāṇo bhṛśaṃ bhavet |
tadā tadīhitavyagraḥ prāṇo nātmodyamī bhavet || 12 ||
[Analyze grammar]

ete hi prāṇamanasī tvanyonyaṃ rathasārathī |
ke nāma nānuvartante rathasārathinau mithaḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

ityādisarge svātmaiva cetitaḥ paramātmanā |
tenaiṣādyāpi niyatirnābudhānāṃ nivartate || 14 ||
[Analyze grammar]

deśakālakriyādravyairmanaḥprāṇaśarīriṇām |
prayāntyadhigatā deheṣvarūḍhānāṃ pare pade || 15 ||
[Analyze grammar]

svaṃ prāṇamanasī sāmyātkurvatī karma tiṣṭhataḥ |
vaiṣamyādviṣamaṃ caikaṃ śānte śāntā suṣuptatā || 16 ||
[Analyze grammar]

yadāhārādiruddhāsu nāḍīṣu kvāpi piṇḍitaḥ |
śāntamāste jaḍaḥ prāṇastadodeti suṣuptatā || 17 ||
[Analyze grammar]

nāḍīṣvannāvapūrṇāsu tathā kṣīṇāsu vā klamāt |
niḥspandastiṣṭhati prāṇastadodeti suṣuptatā || 18 ||
[Analyze grammar]

nāḍīnāṃ mṛdurūpatvātpūrṇatvādvā vraṇodare |
kvāpi prāṇe sthite līne niḥspandāste suṣuptatā || 19 ||
[Analyze grammar]

tāpasa uvāca |
atha yasya praviṣṭo'haṃ hṛdaye so'bhavanniśi |
suṣuptaghananidrālurāhāraparitṛptimān || 20 ||
[Analyze grammar]

tena sārdhamahaṃ tatra taccittenaikatāṃ gataḥ |
suṣuptanidrāṃ sughanāṃ guṇībhūto'nubhūtavān || 21 ||
[Analyze grammar]

tato'ndhasyasya jīrṇe'ntarnāḍīmārge sphuṭe sthite |
prākṛte spandite prāṇe suṣuptaṃ tanutāṃ yayau || 22 ||
[Analyze grammar]

suṣupte tanutāṃ yāte hṛdayādiva nirgatam |
apaśyamahamatraiva bhuvanaṃ bhāskarādimat || 23 ||
[Analyze grammar]

tacca kṣubdhārṇavotthena pūryamāṇaṃ mahāmbhasā |
vimukteneva kalpābhrairabhraṃkaṣataraṃgiṇā || 24 ||
[Analyze grammar]

prohyatparvatapūreṇa mahāvartavirāviṇā |
vahadvanālītṛṇyāḍhyairvyāptenonmūlitāgayā || 25 ||
[Analyze grammar]

pūrvamevāvadagdhāyāstrilokyāḥ khaṇḍakhaṇḍakaiḥ |
pūrṇena paritaḥ prauḍhaiḥ khapurādrimahīmayaiḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

ahaṃ tatraiva paśyāmi yāvatkasmiṃścidāspade |
kasyāṃcitpuri kasmiṃścidguhe vadhvā pure sthitaḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

sadāraḥ sahabhṛtyo'haṃ saputraḥ sahabāndhavaḥ |
sahabhāṇḍopaskaraṇaḥ sagṛho'pahṛto'mbhasā || 28 ||
[Analyze grammar]

uhyamānaṃ kṣayāmbhobhistadgṛhaṃ tacca pattanam |
laṅghyamānaṃ drumākāraiḥ pūryamāṇaṃ ca vāribhiḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

bṛhatkalakalārāvaṃ jetumabdhimivodyatam |
atikṣubhitavāstavyamanapekṣitaputrakam || 30 ||
[Analyze grammar]

āvartataralāḍhyābhirvṛttibhirvyūḍhamākulam |
sākrandorastāḍanotkajanajambālabhīṣaṇam || 31 ||
[Analyze grammar]

sphuṭatkuḍyatruṭatkāṣṭharaṭacchaṅkukṛtodraṭam |
prapatacchādanacchatragavākṣasthāṅganāmukham || 32 ||
[Analyze grammar]

iti yāvatkṣaṇaṃ paśyannahaṃ tadbhāvamāgataḥ |
parirodimi dīnātmā tāvattatsakalaṃ gṛham || 33 ||
[Analyze grammar]

caturdhā bhittibhedena vṛddhabālāṅganānvitam |
jagāma śatadhā vīcyāṃ śilāyāmiva nirjharaḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

uhyamāno'hamabhavaṃ tataḥ pralayavāriṇi |
tyaktasarvakalatrādicittaḥ prāṇaparāyaṇaḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

kṣiptastaraṅgajālena yojanādyojanavraje |
uhyamānadrumaśikhājvālāntaritajarjaraḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

kāṣṭhakuḍyataṭīpīṭhakaṭusaṃghaṭṭaghaṭṭitaḥ |
āvartanṛtyapātālatale gatvotthitaścirāt || 37 ||
[Analyze grammar]

calācalāgamāpāyavaladgulugulārave |
jale bahulakallole magnonmagnaḥ punaḥ punaḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

saṃghaṭṭabhagnaśailendrapaṅkile salile kṣaṇam |
palvale vāraṇa iva magnaḥ satpayasoddhṛtaḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

yāvadāśvasimi kṣipraṃ ḍiṇḍīre cādrikhaṇḍake |
tāvadetya hato vegādvairiṇevātivāriṇā || 40 ||
[Analyze grammar]

nānāvalanakallolajalajālajuṣā tadā |
na tadasti na yaddṛṣṭaṃ duḥkhaṃ duḥkhātmanā mayā || 41 ||
[Analyze grammar]

etasminnantare tatra tadā tattāmasekṣaṇa |
yāvajjīvacirābhyāsādviṣāditvātsacetasaḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

prāktanaṃ saṃsmṛte rūpaṃ svaṃ samādhimayaṃ mayā |
ā aho nu jagatyanyarūpe'haṃ tāpasaḥ sthitaḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

ahaṃ kasyacidanyasya svapnadṛṣṭididṛkṣayā |
praviṣṭo'hamayaṃ svapne paśyāmīmaṃ bhramaṃ tviti || 44 ||
[Analyze grammar]

vartamānadṛḍhābhyāsamithyājñānamayātmani |
kallolairuhyamāno'pi tato'haṃ sukhitaḥ sthitaḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

idaṃ vāritayāpaśyaṃ pralayābdhivivartanāḥ |
uhyamānādrinagaragrāmorvīkhaṇḍapādapāḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

uhyamānāmarāhīndranārīnaranabhaścarāḥ |
uhyamānamahārambhalokapālapurālayāḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

athāhamadrimiśrāmbukallolādrivighaṭṭanāḥ |
muhuḥ paśyañjagannāśamanantaramacintayam || 48 ||
[Analyze grammar]

citrameṣa trinetro'pi jīrṇaṃ tṛṇamivārṇave |
uhyate hā hatavidhernā'kāryaṃ nāma vidyate || 49 ||
[Analyze grammar]

caturdhā bhittibhedena prakaṭāśayatāmaham |
padmānīva gṛhāṇyapsu darśayanti raveḥ prabhāḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

citraṃ taraṅgavalanāsu samullasanti gandharvakiṃnaranarāmaranāganāryaḥ |
bhūribhramairbhramarahāramiva hradinyaḥ padminya eva sakalāmalajaṅgamākhyāḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

vidyādharībhujalatāvalitendukāntakakṣyāvibhāgamaṇijālagavākṣalakṣmyaḥ |
devāsuroragamahāgṛhabhittibhāgāḥ sauvarṇanaugaṇavadambubhare bhramanti || 52 ||
[Analyze grammar]

mattebhakumbhapariṇāhini kuṅkumāṅke śacyāḥ payodharabhare ratikhedakhinnaḥ |
lagnaḥ sukhādiva karoti taraṅgadolāḥ saṃśīryamāṇamaṇigehagato'tra śakraḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

hā vānti vārivalanāvalitāntarikṣamṛkṣāvadhūtakusumaprakarānkirantaḥ |
vātāḥ patadvibudhamandiraratnasānābudyānakoṭaragatā iva sākṣatena || 54 ||
[Analyze grammar]

yantrotthahemadṛṣadā sadṛśāmburūpaṃ kṣubdhādribhīmajalavīciśikheritaṃ khe |
vyāvartate divi dalāvṛtakarṇikāsthadhyānaikaniṣṭhaparameṣṭhisarojametat || 55 ||
[Analyze grammar]

meghā ivātighanaghuṃghumaghoṣabhīmā vīcīcayāḥ kanakapattanavidyuto'mī |
vyomni bhramanti gajavājimṛgendranāgavṛkṣādrikānanamahītalatulyadehāḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

uhyamānodabhūvīcyāmatasīkusumaśriyām |
yamo'pyayaṃ yameneva vāripūreṇa nīyate || 57 ||
[Analyze grammar]

ete buddhyanti salile'khilalokapālā nāgā nagaiśca nagaraiḥ saha lakṣasaṃkhyāḥ |
lakṣmyākarodaraguhāgatavāripūravyāvartanāguḍaguḍairabhilakṣyapūrāḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

durvāravārivalanāparipūriteṣu pātālabhūtalanabhastaladiktaṭeṣu |
matsyā ivendrayamayakṣasurāsuraughāḥ sagrāmapattanavimānanagā bhramanti || 59 ||
[Analyze grammar]

uhyamānasya kṛṣṇasya tanurevāmburūpiṇī |
mātṛjaṅgheva vatsasya kaṣṭaṃ bandhanatāṃ gatā || 60 ||
[Analyze grammar]

anyonyamāvalayatāmaho buḍabuḍāravaḥ |
śrūyate devadaityānāṃ svastrīhalahalākulaḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

kolāhalākulapurottamavegapātavikṣubdhavāripaṭalīvalitāmbarāsu |
dikṣu bhramajjaladajālaghanāsvivaiṣa saṃlakṣyate jalamayaḥ sphuṭakuḍyabandhaḥ || 62 ||
[Analyze grammar]

hā kaṣṭameṣa tarasā payasāpanīta āvartavṛttiparivartanayā svadhastāt |
ete kuberayamanāradavāsavādyāḥ prāṇānpayobhrapaṭalairvidhurāstyajanti || 63 ||
[Analyze grammar]

prājñāḥ praśāntajaḍadehamihohyamānaṃ mānojjhitāḥ śavatayaiva ca tadvahanti |
brahmendraviṣṇupurakhaṇḍakasaṃkaṭāmbu saṃghaṭṭanena kaṭukuṭṭanadṛkṣu tena || 64 ||
[Analyze grammar]

strīṇāṃ gaṇo'rdhaparipiṣṭa ihaiti kaṣṭaṃ kastrātumenamaparaḥ kujaḍaṃ samarthaḥ |
na hyantakasya daśanairabhicarvyamāṇā trātuṃ parasparamiyaṃ janatā samarthā || 65 ||
[Analyze grammar]

parvatapratighasarpasarpaṇāḥ saṃsaranti vipulā jaloccayāḥ |
teṣu nāva iva devapattanānyunnamayya vapurāśu yāntyadhaḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

dvīpādrīndrasurāsuroraganarairnāgāpsaraścāraṇaivyāptaṃ vārivilolitaiḥ sarasijairālūnamūlairiva |
ekāmbhodhisaraḥ sthitaṃ tribhuvanaṃ kālena nirmūlitaṃ kaṣṭaṃ te kva gatā maharddhivibhavā devā jagannāyakāḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Yoga Vasistha Chapter CXXXIX

Cover of edition (1891)

Yoga Vasistha English (four volumes)
by Vihari-Lala Mitra (1891)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Yoga Vasistha Maha Ramayana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Allahabad (0)

[યોગ વસિષ્ઠએ] 9788192776460.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Vasishtha Rama Samvadam (Telugu)
by Ramakrishna Math, Hyderabad (2019)

Set of 4 Volumes; 9789383972142.

Buy now!
Cover of edition (2009)

The Yogavasistha (Hindi translation)
by Khemraj Shrikrishnadass (2009)

Set of 2 Volumes; Khemraj Edition.

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: