Yoga Vasistha [sanskrit]

223,437 words | ISBN-10: 8171101519

The Sanskrit edition of the Yoga-vasistha including English translation and grammatical analysis. The Yogavasistha is a Hindu spiritual text written by Valmiki (who also authored the Ramayana) dealing with the philosophical topics from the Advaita-vedanta school. Chronologically it precedes the Ramayana.

Chapter LXXX

śrīvasiṣṭha uvāca |
evamātmani viśrāntāṃ vadantīṃ tāṃ varānanām |
abuddhvā tadgirāmarthaṃ vihasyovāca bhūpatiḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

śikhidhvaja uvāca |
asaṃbaddhapralāpāsi bālāsi varavarṇini |
ramase rājalīlābhī ramasvāvanipātmaje || 2 ||
[Analyze grammar]

kiṃcittyaktvā nakiṃcidyo gato pratyakṣasaṃsthitam |
tyaktapratyakṣasadrūpaḥ sa kathaṃ kila śobhate || 3 ||
[Analyze grammar]

bhogairabhuktaistuṣṭo'hamiti bhogānjahāti yaḥ |
ruṣevāsanaśayyādīnsa kathaṃ kila śobhate || 4 ||
[Analyze grammar]

bhogābhoge parityajya khe śūnye ramate tu yaḥ |
eka evākhilaṃ tyaktvā sa kathaṃ kila śobhate || 5 ||
[Analyze grammar]

vasanāśanaśayyādīnsarvānsaṃtyajya dhīradhīḥ |
yastiṣṭhatyātmanaivaikaḥ sa kathaṃ kila śobhate || 6 ||
[Analyze grammar]

nāhaṃ deho'nyathā cāhaṃ nakiṃcitsarvameva ca |
evaṃ pralāpo yasyāsti sa kathaṃ kila śobhate || 7 ||
[Analyze grammar]

yatpaśyāmi na paśyāmi tatpaśyāmyanyadeva yat |
pralāpa ityasaṃnyasya sa kathaṃ kila śobhate || 8 ||
[Analyze grammar]

tasmādbālāsi mugdhāsi capalāsi vilāsini |
nānālāpavilāsena krīḍāmi krīḍa sundari || 9 ||
[Analyze grammar]

pravihasyāṭṭahāsena śikhidhvaja iti priyām |
madhyāhne snātumutthāya nirjagāmāṅganāgṛhāt || 10 ||
[Analyze grammar]

kaṣṭaṃ nātmani viśrānto madvacāṃsi na buddhavān |
rājeti khinnā cūḍālā svavyāpāraparābhavat || 11 ||
[Analyze grammar]

tadā tathāṅga tatrātha tādṛgāśayayostayoḥ |
tābhiḥ pārthivalīlābhiḥ kālo bahutitho yayau || 12 ||
[Analyze grammar]

ekadā nityatṛptāyā niricchāyā api svayam |
cūḍālāyā babhūvecchā līlayā khagamāgame || 13 ||
[Analyze grammar]

khagamāgamasiddhyarthamatha sā nṛpakanyakā |
sarvabhogānanādṛtya samāgamya ca nirjanam || 14 ||
[Analyze grammar]

ekaivaikāntaniratā svāsanāvasthitāṅgikā |
ūrdhvagaprāṇapavanacirābhyāsaṃ cakāra ha || 15 ||
[Analyze grammar]

śrīrāma uvāca |
yadidaṃ dṛśyate kiṃcijjagatsthāvarajaṃgamam |
spandacyutaṃ kriyānāmnaḥ kathamityanubhūyate || 16 ||
[Analyze grammar]

kasya spandavilāsasya ghanābhyāsasya me vada |
brahmankhagamanādyetatphalaṃ yatnaikaśālinaḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

ātmajño vāpyanātmajñaḥ siddhyarthe līlayāthavā |
kathaṃ saṃsādhayatyetadyathā tadvada me prabho || 18 ||
[Analyze grammar]

śrīvasiṣṭha uvāca |
trividhaṃ saṃbhavatyaṅga sādhyaṃ vastviha sarvataḥ |
upādeyaṃ ca heyaṃ ca tathopekṣyaṃ ca rāghava || 19 ||
[Analyze grammar]

ātmabhūtaṃ prayatnena upādeyaṃ ca sādhyate |
heyaṃ saṃtyajyate jñātvā upekṣyaṃ madhyametayoḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

yadyadāhlādanakaramādeyaṃ tacca sanmate |
tadviruddhamanādeyamupekṣyaṃ madhyamaṃ viduḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

sanmaterviduṣo jñasya sarvamātmamayaṃ yadā |
traya ete tadā pakṣāḥ saṃbhavanti na kecana || 22 ||
[Analyze grammar]

kevalaṃ sarvamevedaṃ kadācillīlayā tayā |
upekṣāpakṣanikṣiptamālokayati vā na vā || 23 ||
[Analyze grammar]

jñasyopekṣātmakaṃ nāma mūḍhasyādeyatāṃ gatam |
heyaṃ sphāravirāgasya śrṛṇu siddhikramaḥ katham || 24 ||
[Analyze grammar]

deśakālakriyādravyasādhanāḥ sarvasiddhayaḥ |
jīvamāhlādayantīha vasanta iva bhūtalam || 25 ||
[Analyze grammar]

madhye caturṇāmevaiṣāṃ kriyāprādhānyakalpanā |
siddhyādisādhane sādho tanmayāste yataḥ kramāḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

guṭikāñjanakhaṅgādikriyākramanirūpaṇam |
tatrāsatāṃ ca doṣo'tra vistāraḥ prakṛtārthahā || 27 ||
[Analyze grammar]

ratnauṣadhitapomantrakriyākramanirūpaṇam |
āstāmeva kilaiṣo'pi vistāraḥ prakṛtārthahā || 28 ||
[Analyze grammar]

śrīśaile siddhadeśe ca mervādau vā nivāsataḥ |
siddhirityapi vistāraḥ kṛtārtha prakṛtārthahā || 29 ||
[Analyze grammar]

tasmācchikhidhvajakathāprasaṅgapatitāmimām |
prāṇādipavanābhyāsakriyāṃ siddhiphalāṃ śrṛṇu || 30 ||
[Analyze grammar]

antasthā hyakhilāstyaktvā sādhyārthetaravāsanāḥ |
gudādidvārasaṃkocānsthānakādikriyākramaiḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

bhojanāsanaśuddhyā ca sādhuśāstrārthabhāvanāt |
svācārātsujanāsaṅgātsarvatyāgātsukhāsanāt || 32 ||
[Analyze grammar]

prāṇāyāmaghanābhyāsādrāma kālena kenacit |
kopalobhādisaṃtyāgādbhogatyāgācca suvrata || 33 ||
[Analyze grammar]

tyāgādānanirodheṣu bhṛśaṃ yānti vidheyatām |
prāṇāḥ prabhutvāttajjñasya puṃso bhṛtyā ivākhilāḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

rājyādimokṣaparyantāḥ samastā eva saṃpadaḥ |
dehānilavidheyatvātsādhyāḥ sarvasya rāghava || 35 ||
[Analyze grammar]

parimaṇḍalitākārā marmasthānaṃ samāśritā |
āntraveṣṭanikā nāma nāḍī nāḍīśatāśritā || 36 ||
[Analyze grammar]

vīṇāgrāvartasadṛśī salilāvartasaṃnibhā |
lipyārdhaukārasaṃsthānā kuṇḍalāvartasaṃsthitā || 37 ||
[Analyze grammar]

devāsuramanuṣyeṣu mṛganakrakhagādiṣu |
kīṭādiṣvabjajānteṣu sarveṣu prāṇiṣūditā || 38 ||
[Analyze grammar]

śītārtasuptabhogīndrabhogavadbaddhamaṇḍalā |
sitā kalpāgnivigaladinduvadbaddhakuṇḍalī || 39 ||
[Analyze grammar]

ūrorbhrūmadhyarandhrāṇi spṛśantī vṛtticañcalā |
anārataṃ ca saspandā pavamānena tiṣṭhati || 40 ||
[Analyze grammar]

tasyāstvabhyantare tasminkadalīkośakomale |
yā parā śaktiḥ sphurati vīṇāvegalasadgatiḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

sā coktā kuṇḍalīnāmnā kuṇḍalākāravāhinī |
prāṇināṃ paramā śaktiḥ sarvaśaktijavapradā || 42 ||
[Analyze grammar]

aniśaṃ niḥśvasadrūpā ruṣiteva bhujaṃgamī |
saṃsthitordhvīkṛtamukhī spandanāhetutāṃ gatā || 43 ||
[Analyze grammar]

yadā prāṇānilo yāti hṛdi kuṇḍalinīpadam |
tadā saṃvidudetyantarbhūtatanmātrabījabhūḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

yathā kuṇḍalinī dehe sphuratyabja ivālinī |
tathā saṃvidudetyantarmṛdusparśavaśodayā || 45 ||
[Analyze grammar]

sparśanaṃ mṛdunānyonyāliṅgikā tatra yantrayoḥ |
yathā saṃvidudetyuccaistathā kuṇḍalinī javāt || 46 ||
[Analyze grammar]

tasyāṃ samastāḥ saṃbaddhā nāḍyo hṛdayakośagāḥ |
utpadyante vilīyante mahārṇava ivāpagāḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

nityaṃ pātotsukatayā praveśonmukhayā tayā |
sā sarvasaṃvidāṃ bījaṃ hyekā sāmānyudāhṛtā || 48 ||
[Analyze grammar]

śrīrāma uvāca |
ākalpādanavacchinnā citsaṃvitsarvamasti hi |
tasmātkuṇḍalinīkośātkenārthenodayaḥ sphuṭaḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

śrīvasiṣṭha uvāca |
sarvatra sarvadā sarvaṃ citsaṃvidvidyate'nagha |
kiṃtvasyā bhūtatanmātravaśādabhyudayaḥ kvacit || 50 ||
[Analyze grammar]

sarvatra vidyamānāpi deheṣu taralāyate |
sarvago'pyātapaḥ sauro bhityādau vai vijṛmbhate || 51 ||
[Analyze grammar]

kvacinnaṣṭaṃ kvacitspaṣṭaṃ kvaciducchannatāṃ gatam |
vastu vastuni dṛṣṭaṃ tattatsadbhāvairvijṛmbhitam || 52 ||
[Analyze grammar]

etadbhūyaḥ krameṇāhaṃ śṛṇu vakṣyāmi te'nagha |
dehe sve ca yathodeti bhṛśaṃ saṃvinmayakramaḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

cetanācetanaṃ bhūtajātaṃ vyoma tathākhilam |
sarvaṃ cinmātrasanmātraṃ śūnyamātraṃ yathā nabhaḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

taddhi cinmātrasanmātramavikāraṃ svanāmayam |
kvacitsthitaṃ saṃvideva bhūtatanmātrapañcakam || 55 ||
[Analyze grammar]

tatpañcadhā gataṃ dvitvaṃ lakṣase tvaṃ svasaṃvidam |
antarbhūtavikārādi dīpāddīpaśataṃ yathā || 56 ||
[Analyze grammar]

svasattāmātrakeṇaiva saṃkalpalavarūpiṇā |
pañcakāni vrajantīha dehatvaṃ tāni kānicit || 57 ||
[Analyze grammar]

kānicittiryagāditvaṃ hemāditvaṃ ca kānicit |
kāniciddeśatāditvaṃ dravyāditvaṃ ca kānicit || 58 ||
[Analyze grammar]

evaṃ hi pañcakaspandamātraṃ jagaditi sthitam |
citsaṃvidatra sarvatra vidyate raghunandana || 59 ||
[Analyze grammar]

kevalaṃ pañcakavaśāddehādau cetanābhidhā |
jaḍaspandābhidhā kvāpi sthāvarādau jaḍābhidhā || 60 ||
[Analyze grammar]

yathā stabdhaḥ sthito vīciriva sthalamivāsthitaḥ |
pañcakeṣu tathaitaccillolarūpā jaḍānvitā || 61 ||
[Analyze grammar]

itaḥ saumya ito lolaḥ kimabdhiriti no yathā |
vikalpādau tathaivaitatpañcakaṃ hi jaḍājaḍam || 62 ||
[Analyze grammar]

dehādipañcakaṃ jīvaḥ spandaḥ śailādikaṃ jaḍam |
sthāvarādyanilaspandi svabhāvavaśato'nagha || 63 ||
[Analyze grammar]

vācaḥ paryanuyoktavyāḥ svabhāvādraghunandana |
śītoṣṇādi himāgnyādi vākceti paridṛśyate || 64 ||
[Analyze grammar]

gṛhītavāsanāṃśānāṃ puṣṭābhāvavikāriṇām |
sthitayaḥ pañcakānāṃ hi yojyāḥ paryanuyojane || 65 ||
[Analyze grammar]

vāsanāstu viparyastā ito netumitaśca tāḥ |
puṃsā prājñena śakyante sukhaṃ paryanuyojitum || 66 ||
[Analyze grammar]

aśubhe vā śubhe vāpi tena paryanuyojyate |
prabuddhavāsanaṃ cānyatpañcakaṃ suptavāsanam || 67 ||
[Analyze grammar]

yatra paryanuyogasya phalaṃ samanubhūyate |
tatra taṃ saṃprayuñjīta nākāśaṃ muṣṭibhiḥ kṣipet || 68 ||
[Analyze grammar]

tṛṇāgraniṣṭhā mervādyāḥ pañcakānāṃ hi rāśayaḥ |
vivekaniṣṭhāḥ kīṭādyā ete sthāvarajaṃgamāḥ || 69 ||
[Analyze grammar]

prasuptavāsanāḥ kecidyathā sthāvarajātayaḥ |
prabuddhavāsanāḥ kecidyathā narasurādayaḥ || 70 ||
[Analyze grammar]

savāsanāvilāḥ kecidyathaite tiryagādayaḥ |
prakṣiptavāsanāḥ kecidyathaite mokṣagāminaḥ || 71 ||
[Analyze grammar]

atha svāsveva saṃvitsu manobuddhyādikāḥ kṛtāḥ |
hastapādādisaṃyuktaiḥ saṃjñāḥ pañcakarāśibhiḥ || 72 ||
[Analyze grammar]

tiryagādibhirapyanyairanyāḥ saṃjñāḥ prakalpitāḥ |
sthāvarādibhirapyanyairanyānyāḥ saṃvidaḥ kṛtāḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

iti sādho sphurantīme citrāḥ pañcakarāśayaḥ |
rūpairādyantamadhyeṣu calācalajaḍājaḍaiḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

eṣāmeko'bhisaṃkalpaḥ paramāṇurmahīpate |
bījamākāśavṛkṣāṇāṃ sargāṇāṃ teṣvimāni tu || 75 ||
[Analyze grammar]

indriyāṇi ca puṣpādi viṣayāmodavarti hi |
icchābhramaryo rājantyo mañjaryaścañcalakriyāḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

lokāntarāṇi svacchāni gulmā mūlaṃ sameravaḥ |
pallavā nīlajaladā latā lolā diśo daśa || 77 ||
[Analyze grammar]

vartamānāni bhūtāni bhaviṣyanti ca yāni tat |
jayanti tānyasaṃkhyāni phalāni raghunandana || 78 ||
[Analyze grammar]

pañcabījāsta ete hi rāma pañcakapādapāḥ |
svayaṃ svabhāvājjāyante svayaṃ naśyanti kālataḥ || 79 ||
[Analyze grammar]

svayaṃ nānātvamāyānti ciraṃ jāḍyātsphuranti ca |
svaviviktāḥ śamaṃ yānti taraṅgā iva vāridhau || 80 ||
[Analyze grammar]

ito yānti samutsedhamito yānti śamaṃ svayam |
ete jāḍyavivekābhyāṃ taraṅgā iva toyadhau || 81 ||
[Analyze grammar]

ye vivekavaśamālayaṃ gatā rāma pañcakavilāsarāśayaḥ |
tena bhūya iha yānti saṃsthitiṃ prabhramanti jagatītare muhuḥ || 82 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Yoga Vasistha Chapter LXXX

Cover of edition (1891)

Yoga Vasistha English (four volumes)
by Vihari-Lala Mitra (1891)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Yoga Vasistha Maha Ramayana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Allahabad (0)

[યોગ વસિષ્ઠએ] 9788192776460.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Vasishtha Rama Samvadam (Telugu)
by Ramakrishna Math, Hyderabad (2019)

Set of 4 Volumes; 9789383972142.

Buy now!
Cover of edition (2009)

The Yogavasistha (Hindi translation)
by Khemraj Shrikrishnadass (2009)

Set of 2 Volumes; Khemraj Edition.

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: