Yoga Vasistha [sanskrit]

223,437 words | ISBN-10: 8171101519

The Sanskrit edition of the Yoga-vasistha including English translation and grammatical analysis. The Yogavasistha is a Hindu spiritual text written by Valmiki (who also authored the Ramayana) dealing with the philosophical topics from the Advaita-vedanta school. Chronologically it precedes the Ramayana.

Chapter XCIII

śrīvasiṣṭha uvāca |
manāgapi vicāreṇa cetasaḥ svasya nigrahaḥ |
manāgapi kṛto yena tenāptaṃ janmanaḥ phalam || 1 ||
[Analyze grammar]

vicārakaṇikā yaiṣā hṛdi sphurati pelavā |
eṣaivābhyāsayogena prayāti śataśākhatām || 2 ||
[Analyze grammar]

kiṃcitprauḍhavicāraṃ tu naraṃ vairāgyapūrvakam |
saṃśrayanti guṇāḥ śuddhāḥ saraḥ pūrṇamivāṇḍajaḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

samyagvicāriṇaṃ prājñaṃ yathābhūtāvalokinam |
āsādayantyapi sphārā nāvidyāvibhavā bhṛśam || 4 ||
[Analyze grammar]

kiṃ kurvantīha viṣayā mānasyo vṛttayastathā |
ādhayo vyādhayo vāpi samyagdarśanasanmateḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

kva bhramatpavanāpūrāstaḍitpaṭalapāṭalāḥ |
puṣkarāvartajaladā gṛhītā bālamuṣṭibhiḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

kva nabhomadhyasaṃsthendurmugdhairmaṇisamudgakaiḥ |
mugdhayā'ṅganayā baddho mugdhendīvaraśaṅkayā || 7 ||
[Analyze grammar]

kva kaṭaproccaladbhṛṅgamaṇḍalotpalaśekharāḥ |
mugdhastrīśvāsamadhurairmaśakairmathitā gajāḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

kvebhamuktāphalollāsalasatsannakhapañjarāḥ |
siṃhāḥ samarasaṃrabdhā hariṇaiḥ pravimarditāḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

kva viṣollāsaniryāsadagdhonnatavanadrumāḥ |
kṣudhitājagarāḥ kṣubdhairnigīrṇā bāladarduraiḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

kva prāptabhūtiko dhīro jñātajñeyo vivekavān |
ākrāntaḥ kila vikrāntoviṣayendriyadasyubhiḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

vicāradhiyamaprauḍhāṃ haranti viṣayārayaḥ |
pracaṇḍapavanāmṛdvīṃ kṛttavṛntāṃ latāmiva || 12 ||
[Analyze grammar]

na vivekalavaṃ prauḍhaṃ bhaṃktuṃ śaktā durāśayāḥ |
kalpakṣobhamahādhīraṃ śailaṃ mandānilā iva || 13 ||
[Analyze grammar]

agṛhītamahāpīṭhaṃ vicārakusumadrumam |
cintāvātyāvidhunvanti nāsthirasthitisusthitam || 14 ||
[Analyze grammar]

gacchatastiṣṭhato vāpi jāgrataḥ svapato'pi vā |
na vicāramayaṃ ceto yasyāsau mṛta ucyate || 15 ||
[Analyze grammar]

kimidaṃ syājjagatkiṃ syāddehamityaniśaṃ śanaiḥ |
vicārayādhyātmadṛśā svayaṃ vā sajjanaiḥ saha || 16 ||
[Analyze grammar]

andhakārahareṇāśu vicāreṇa paraṃ padam |
dṛśyate vimalaṃ vastu pradīpeneva bhāsvatā || 17 ||
[Analyze grammar]

jñānena sarvaduḥkhānāṃ vināśa upajāyate |
kṛtālokavilāsena tamasāmiva bhānunā || 18 ||
[Analyze grammar]

jñāne prakaṭatāṃ yāte jñeyaṃ vyayamudetyalam |
ravāvabhyudite bhūmāvāloka iva nirmalaḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

yena śāstravicāreṇa brahmatattvaṃ prabuddhyate |
tadbhānamucyate jñeyādabhinnamiva saṃsthitam || 20 ||
[Analyze grammar]

vicārotthātmavijñānaṃ jñānamaṃga vidurbudhāḥ |
jñeyaṃ tasyāntarevāsti mādhuryaṃ payaso yathā || 21 ||
[Analyze grammar]

samyagjñānasamālokaḥ pumānjñeyamayaḥ svayam bhavatyāpītamaireyaḥ sadā madamayo yathā || 22 ||
[Analyze grammar]

samaṃ svarūpamamalaṃ jñeyaṃ brahma paraṃ viduḥ |
jñānābhigamamātreṇa tatsvayaṃ saṃprasīdati || 23 ||
[Analyze grammar]

jñānavānuditānando na kvacitparimajjati |
jīvanmukto gatāsaṅgaḥ samrāḍātmeva tiṣṭhati || 24 ||
[Analyze grammar]

jñānavānhṛdyaśabdeṣu vīṇāvaṃśaravādiṣu |
kāminyāḥ kāntagīteṣu saṃbhogamalineṣu ca || 25 ||
[Analyze grammar]

vasantamadamattānāṃ ṣaṭpadānāṃ svaneṣu ca |
prāvṛṭprasarapuṣpeṣu jaladastaniteṣu ca || 26 ||
[Analyze grammar]

uttāṇḍavaśikhaṇḍeṣu kekākalaraveṣu ca |
raṇitāmbhodakhaṇḍeṣu sārasakvaṇiteṣu ca || 27 ||
[Analyze grammar]

kartaryādikarānteṣu gambhīramurajeṣu ca |
tatāvanaddhasuṣiracitravādyasvaneṣu ca || 28 ||
[Analyze grammar]

keṣucinna nibadhnāti rūkṣeṣu madhureṣu ca |
raṇiteṣu ratiṃ rāma padmeṣviva niśākaraḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

jñānavānbālakadalīstambhapallavapāliṣu |
suragandharvakanyāṅgalatānandanakeliṣu || 30 ||
[Analyze grammar]

keṣu kvacinna badhnāti svāyatteṣvapyasaktadhīḥ |
rāma sparśaratiṃ dhīro haṃso marumahīṣviva || 31 ||
[Analyze grammar]

jñānavānpiṇḍakharjūrakadambapanasādiṣu |
mṛdvīkaurvārukākṣoṭabimbajambīrajātiṣu || 32 ||
[Analyze grammar]

madirāmadhumaireyamādhvīkāsavabhūmiṣu |
dadhikṣīraghṛtāmikṣānavanītaudanādiṣu || 33 ||
[Analyze grammar]

ṣaḍraseṣu vicitreṣu lehyapeyavilāsiṣu |
phaleṣvanyeṣu mūleṣu śākeṣvapyāmiṣeṣu ca || 34 ||
[Analyze grammar]

keṣucinnānubadhnāti tṛptamūrtirasaktadhīḥ |
āsvādanaratirvipraḥ svaśarīralaveṣviva || 35 ||
[Analyze grammar]

jñānavānyamacandrendrarudrārkānilasadmasu |
merumandarakailāsasahyadardurasānuṣu || 36 ||
[Analyze grammar]

kauśeyadalajāleṣu candrabimbakalādiṣu |
kalpapādapakuñjeṣu dehaśobhāvilāsiṣu || 37 ||
[Analyze grammar]

ratnakāñcanakuḍyeṣu muktāmaṇimayeṣu ca |
tilottamorvaśīrambhāmenakāṅgalatāsu ca || 38 ||
[Analyze grammar]

keṣuciddarśanaṃ śrīmānnābhivāñchatyasaktadhīḥ |
paripūrṇamanā mānī maunī śatruṣu cācalaḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

jñānavānkundamandārakahlārakamalādiṣu |
kumudotpalapunnāgaketakyagurujātiṣu || 40 ||
[Analyze grammar]

kadambacūtajambvāmrakiṃśukāśokaśākhiṣu |
japātimuktasauvīrabimbapāṭalajātiṣu || 41 ||
[Analyze grammar]

candanāgurukarpūralākṣāmṛgamadeṣu ca |
kāśmīrajalavaṅgailākaṅkolatagarādiṣu || 42 ||
[Analyze grammar]

keṣucinna nibadhnāti saugandhyaratimekadhīḥ |
samabuddhiravikṣobho madyāmodeṣviva dvijaḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

abdhau guḍaguḍārāve pratiśrutkhasvane girau |
nināde ca mṛgendrāṇāṃ na kṣubhyati manāgapi || 44 ||
[Analyze grammar]

dviṣadbherīninādena paṭahāraṇitena ca |
kaṭukodaṇḍaghoṣeṇa na vibheti manāgapi || 45 ||
[Analyze grammar]

mattavāraṇabṛṃhāsu vetālakalanāsu ca |
piśācarakṣaḥkṣveḍāsu manāgapi na kampate || 46 ||
[Analyze grammar]

aśanisvanaghoṣeṇa nagasphoṭaraveṇa ca |
airāvaṇaninādena samyagdhyānī na kampate || 47 ||
[Analyze grammar]

vahatkrakacakāṣeṇa sitāsidalanena ca |
śarāśaninipātena kampate na svarūpataḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

nānandametyupavane na khedamupagacchati |
na khedameti maruṣu nānandamupagacchati || 49 ||
[Analyze grammar]

pūtāṅgārasamākalpasaikateṣvapi dhanvasu |
puṣpaprakarasaṃchannamṛduśādvalabhūmiṣu || 50 ||
[Analyze grammar]

kṣuradhārāsu tīkṣṇāsu śayyāsu ca navotpalaiḥ |
unnatācaladeśeṣu kūpakośataleṣu ca || 51 ||
[Analyze grammar]

śilāsvarkāṃśurūkṣāsu mṛdvīṣu lalanāsu ca |
saṃpatsvāpatsu cogrāsu ramaṇeṣūtsaveṣu ca || 52 ||
[Analyze grammar]

viharannapi nodvegī nānandamupagacchati |
antarmuktamanā nityaṃ karmakarteva tiṣṭhati || 53 ||
[Analyze grammar]

ayaḥsaṃkucitāṅgāsu narakāraṇyabhūmiṣu |
paraspareritānantakuntatomaravṛṣṭiṣu || 54 ||
[Analyze grammar]

na bibheti na vādatte vaivaśyaṃ na ca dīnatām |
samaḥ svasthamanā maunī dhīrastiṣṭhati śailavat || 55 ||
[Analyze grammar]

apavitramapathyaṃ ca viṣasiktaṃ malādyapi |
bhuktvā jarayati kṣipraṃ klinnaṃ naṣṭaṃ ca mṛṣṭavat || 56 ||
[Analyze grammar]

bimbaprativiṣākalkakṣīrekṣusalilāndhasām |
asaktabuddhistattvajño bhavatyāsvādane samaḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

maireyamadirākṣīraraktamedorasāsavaiḥ |
rūkṣāsthitṛṇakeśāntairna hṛṣyati na kupyati || 58 ||
[Analyze grammar]

jīvitasyāpi hartāraṃ dātāraṃ caikarūpayā |
dṛśā prasādamādhuryaśālinyā paripaśyati || 59 ||
[Analyze grammar]

sthirāsthiraśarīreṣu ramyāramyeṣu vastuṣu |
na hṛṣyati glāyati vā sadā samatayeddhayā || 60 ||
[Analyze grammar]

muktāsthatvādanāstheyarūpatvājjagataḥ sthitau |
nūnaṃ viditavedyatvānnīrāgatvātsvacetasaḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

na kasyacinno kadācidakṣasya viṣayasthitau |
dadāti prasaraṃ sādhurādhiprojjhitayā dhiyā || 62 ||
[Analyze grammar]

atattvajñamaviśrāntamalabdhātmānamasthitam |
nigirantīndriyāṇyāśu hariṇā iva pallavam || 63 ||
[Analyze grammar]

uhyamānaṃ bhavāmbhodhau vāsanāvīcivellitam |
nigirantīndriyagrāhā mahākrandaparāyaṇam || 64 ||
[Analyze grammar]

vicāriṇaṃ bhavyapadaṃ viśrāntadhiyamātmani |
na haranti vikalpaughā jalaughā iva parvatam || 65 ||
[Analyze grammar]

sarvasaṃkalpasīmānte viśrāntā ye pare pade |
teṣāṃ labdhasvarūpāṇāṃ merureva tṛṇāyate || 66 ||
[Analyze grammar]

jagajjarattṛṇalavo viṣaṃ cāmṛtameva ca |
kṣaṇaḥ kalpasahasraṃ ca samamātatacetasām || 67 ||
[Analyze grammar]

saṃvinmātraṃ jagaditi matvā muditabuddhayaḥ |
saṃvinmayatvādantasthajagatkā viharantyamī || 68 ||
[Analyze grammar]

saṃvinmātraparispande jāgate vastupañjare |
kiṃ heyaṃ kimupādeyamiha tattvavidāṃ matam || 69 ||
[Analyze grammar]

saṃvidevedamakhilaṃ bhrāntimanyāṃ tyajānagha |
saṃvinmayavapuḥ sphāraṃ kiṃ jahāti kimīhate || 70 ||
[Analyze grammar]

yadetajjāyate bhūmerbhaviṣyatpallavāṅkuram |
tatsaṃvideva prathate tathā tattvāṅkurasthitam || 71 ||
[Analyze grammar]

ādāvante ca yannāsti vartamāne'pi tasya ca |
kaṃcitkālalavaṃ dṛṣṭā sattāsau saṃvido bhramaḥ || 72 ||
[Analyze grammar]

iti matvā dhiyaṃ tyaktvā bhāvābhāvānupātinīm |
niḥsaṅgasaṃvidbhārūpo bhava bhāvāntamāgataḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

kāyena manasā buddhyā kevalairindriyairapi |
karma kurvannakurvanvā niḥsaṅgaḥ sanna lipyate || 74 ||
[Analyze grammar]

gatasaṅgena manasā kurvannapi na lipyate |
sukhaduḥkhairmahābāho manorathadaśāsviva || 75 ||
[Analyze grammar]

gatasaṅgāṃ matiṃ kurvankurvannapyaṅgayaṣṭibhiḥ |
na lipyate sukhairduḥkhairmanorathadaśāsviva || 76 ||
[Analyze grammar]

gatasaṅgamanā dṛṣṭyā paśyannapi na paśyati |
etadanyasthacittatvādvālenāpyanubhūyate || 77 ||
[Analyze grammar]

gatasaṅgamanā jantuḥ paśyanneva na paśyati |
na śrṛṇotyapi śrṛṇvaṃśca na spṛśatyapi ca spṛśan || 78 ||
[Analyze grammar]

na jighratyapi saṃjighrannunmiṣannimiṣannapi |
padārthe ca patatyeva balātpatati nāpyayam || 79 ||
[Analyze grammar]

deśāntarasthacetobhiretadātmagṛhasthitaiḥ |
aprauḍhamatibhiḥ sādhu mūrkhairapyanubhūyate || 80 ||
[Analyze grammar]

saṅgaḥ kāraṇamarthānāṃ saṅgaḥ saṃsārakāraṇam |
saṅgaḥ kāraṇamāśānāṃ saṅgaḥ kāraṇamāpadām || 81 ||
[Analyze grammar]

saṅgatyāgaṃ vidurmokṣaṃ saṅgatyāgādajanmatā |
saṅgaṃ tyaja tvaṃ bhāvānāṃ jīvanmukto bhavānagha || 82 ||
[Analyze grammar]

śrīrāma uvāca |
sarvasaṃśayanīhāraśaranmāruta he mune |
saṅgaḥ kimucyate brūhi samāsena mama prabho || 83 ||
[Analyze grammar]

śrīvasiṣṭha uvāca |
bhāvābhāve padārthānāṃ harṣāmarṣavikāradā |
malinā vāsanā yaiṣā sā saṅga iti kathyate || 84 ||
[Analyze grammar]

jīvanmuktaśarīrāṇāmapunarjanmakāriṇī |
muktā harṣaviṣādābhyāṃ śuddhā bhavati vāsanā || 85 ||
[Analyze grammar]

tāmasaṅgābhidhāṃ viddhi yāvaddehaṃ ca bhāvinī |
tayā yatkriyate karma na tadbandhāya vai punaḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

ajīvanmuktarūpāṇāṃ dīnānāṃ mūḍhacetasām |
yuktā harṣaviṣādābhyāṃ bandhanī vāsanā bhavet || 87 ||
[Analyze grammar]

saivoktā saṅgaśabdena punarjananakāriṇī |
tayā yatkriyate karma tadbandhāyaiva kevalam || 88 ||
[Analyze grammar]

evaṃ rūpaṃ parityajya saṅgaṃ svātmavikāradam |
yadi tiṣṭhasi nirvyagraḥ kurvannapi na lipyase || 89 ||
[Analyze grammar]

harṣāmarṣaviṣādābhyāṃ yadi gacchasi nānyatām |
vītarāgabhayakrodhastadasaṅgo'si rāghava || 90 ||
[Analyze grammar]

duḥkhairna glānimāyāsi yadi hṛṣyasi no sukhaiḥ |
āśāvaivaśyamutsṛjya tadasaṅgo'si rāghava || 91 ||
[Analyze grammar]

viharanvyavahāreṣu sukhaduḥkhadaśāsu ca |
na vimuñcasi satsāmyaṃ tadasaṅgo'si rāghava || 92 ||
[Analyze grammar]

saṃvedyo yadi caivātmā vedite lakṣyate samaḥ |
yathāprāptānuvartī ca tadasaṅgo'si rāghava || 93 ||
[Analyze grammar]

asaṅgatāmanāyāsājjīvanmuktasthitiṃ sthirām |
avalambya samaḥ svastho vītarāgo bhavānagha || 94 ||
[Analyze grammar]

jīvanmuktamatirmaunī nigṛhītendriyagrahaḥ |
amānamadamātsaryamāryastiṣṭhati vijvaram || 95 ||
[Analyze grammar]

sadā samagre'pi hi vastujāle samāśayo'pyantaradīnasattvaḥ |
vyāpāramātrātsahajātkramasthānna kiṃcidapyanyadasau karoti || 96 ||
[Analyze grammar]

yadeva kiṃcitprakṛtaṃ kramasthaṃ kartavyamātmīyamasau tadeva |
saṃsargasaṃbandhavihīnayaiva kurvanna khedaṃ ramate dhiyāntaḥ || 97 ||
[Analyze grammar]

athāpadaṃ prāpya susaṃpadaṃ vā mahāmatiḥ svaprakṛtaṃ svabhāvam |
jahāti no mandaravellito'pi śauklyaṃ yathā kṣīramayāmburāśiḥ || 98 ||
[Analyze grammar]

saṃprāpya sāmrājyamathāpadaṃ vā sarīsṛpatvaṃ suranāthatāṃ vā |
tiṣṭhatyakhedodayamastaharṣaṃ kṣayodayeṣvindurivaikarūpaḥ || 99 ||
[Analyze grammar]

nirastasaṃrambhamapāstabhedaṃ praśāntanānāphalavalguveṣam |
vicārayātmānamadīnasattvo yathā bhavasyuttamakāryaniṣṭhaḥ || 100 ||
[Analyze grammar]

tayoditaprasaravilāsaśuddhayā gatajvaraṃ padamavalambayāmalam |
dhiyeddhayā punariha janmabandhanairna badhyase samadhigatātmadṛśyayā || 101 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Yoga Vasistha Chapter XCIII

Cover of edition (1891)

Yoga Vasistha English (four volumes)
by Vihari-Lala Mitra (1891)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Yoga Vasistha Maha Ramayana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Allahabad (0)

[યોગ વસિષ્ઠએ] 9788192776460.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Vasishtha Rama Samvadam (Telugu)
by Ramakrishna Math, Hyderabad (2019)

Set of 4 Volumes; 9789383972142.

Buy now!
Cover of edition (2009)

The Yogavasistha (Hindi translation)
by Khemraj Shrikrishnadass (2009)

Set of 2 Volumes; Khemraj Edition.

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: