Yoga Vasistha [sanskrit]

223,437 words | ISBN-10: 8171101519

The Sanskrit edition of the Yoga-vasistha including English translation and grammatical analysis. The Yogavasistha is a Hindu spiritual text written by Valmiki (who also authored the Ramayana) dealing with the philosophical topics from the Advaita-vedanta school. Chronologically it precedes the Ramayana.

Chapter XLVIII

śrīvasiṣṭha uvāca |
luṭhitaṃ śvapacāgāre punarvismayamāyayau |
gādhermano hi nāyāti tṛptimāścaryadarśane || 1 ||
[Analyze grammar]

tatrāvalokayāmāsa sthānāni sadanāni ca |
kalpakṣobhavivṛttāni jagantīvāmbujodbhavaḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

uvāca svātmanaivedamaraṇye luṭhitālaye |
śuṣkāsthimālāvalite piśācaka iva drume || 3 ||
[Analyze grammar]

imāstā mṛtamātaṅgadantamālā vṛtau kṛtāḥ |
adyāpi saṃsthitāḥ kalpaṃ pratimeruśikhā iva || 4 ||
[Analyze grammar]

iha tadvānarīmāṃsaṃ pakvavaṃśāṃkuraiḥ saha |
bhuktaṃ purāsavonmattaiḥ saha śvapacabandhubhiḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

āliṅgya śvapacaśyāmāmiha kesaricarmaṇi |
suptamāpīya maireyaṃ tiktaṃ gajamadena ca || 6 ||
[Analyze grammar]

kauleyakakuṭumbinyaḥ piṇyākapalavardhitāḥ |
iha baddhā varatrābhirmṛtebharadakāṣṭhake || 7 ||
[Analyze grammar]

iha vāraṇamuktānāṃ dadāsītpiṭharatrayam |
pinaddhaṃ māhiṣeṇogracarmaṇāmbudaśobhinā || 8 ||
[Analyze grammar]

sthalīṣvetāsu tāsvatra saha śvapacabālakaiḥ |
ciraṃ viluṭhitaṃ cūtapatrapuñje pikairiva || 9 ||
[Analyze grammar]

atra tadbālaniḥśvāsaraṇadvaṃśapravṛttavat |
gītaṃ pītaṃ śunīraktaṃ sādhitā śavabhūṣitaḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

atra sārdhaṃ kuṭumbena janyatreṣu kuṭumbinā |
nṛttaṃ tatkṛtamunnādaṃ kallolairjaladhāviva || 11 ||
[Analyze grammar]

atroḍḍayanalolānāṃ kākabhāsapattriṇām |
dhṛtānāmanyadāśārthaṃ grathitaṃ vaṃśapañjaram || 12 ||
[Analyze grammar]

śrīvasiṣṭha uvāca |
evaṃprāyāḥ smarangādhiḥ prāktanīḥ śvapacakriyāḥ |
vismayotkampitaśirā dhātuśceṣṭāṃ parāmṛśat || 13 ||
[Analyze grammar]

cacāla tasmāddīrgheṇa deśātkālena kāryavit |
bhūtmaṇḍalamutsṛjya prāpa deśāntaraṃ kramāt || 14 ||
[Analyze grammar]

samullaṅghya nadīśailamaṇḍalāraṇyasaṃtatim |
āsasāda tuṣārādriratnaṃ kila janāspadam || 15 ||
[Analyze grammar]

tatra prāpa mahīpālanagaraṃ nagasaṃnibham |
jagadbhramaṇakhinnātmā svarlokamiva nāradaḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

athātmanānubhūtāni dṛṣṭānyāsevitāni ca |
sthānāni nagare paśyanpapraccha janamādṛtaḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

sādho smarasi kiṃcittvamiha śvapacamīśvaram |
yadi jānāsi tattvaṃ me varṇayāśu yathāvidhi || 18 ||
[Analyze grammar]

nāgarā ūcuḥ |
abhūdihāṣṭau varṣāṇi śvapaco bhūmipo dvija |
rājatvamarpitaṃ yasya nāma maṅgalahastinā || 19 ||
[Analyze grammar]

ante ca saṃparijñātaḥ sa praviṣṭo hutāśanam |
adya dvādaśavarṣāṇi samatītāni tāpasa || 20 ||
[Analyze grammar]

yaṃ yaṃ pṛcchatyasau gādhirjanaṃ jātakutūhalaḥ |
tasya tasya mukhādeva śrṛṇotyāsvādayatyapi || 21 ||
[Analyze grammar]

athāpaśyatpure tasminnṛpaṃ sabalavāhanam |
devaṃ cakradharaṃ viṣṇuṃ mandirānnirgataṃ bahiḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

sa dṛṣṭvā sthagitākāśaṃ calareṇupayodharaiḥ |
prāktanīṃ rājatāṃ smṛtvā samuvācātivismayaḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

imāstāḥ kīrakāminyaḥ padmagarbhopamatvacaḥ |
kanakadravavarṇinyo lolanīlotpalekṣaṇāḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

cāmaraughā ime candrakarasaṃpiṇḍapāṇḍurāḥ |
sthiranirjharasaṃkāśāḥ kāśapuṣpacayā iva || 25 ||
[Analyze grammar]

kāntābhiravadhūyante bālavyajanarājayaḥ |
imāstā vanavallībhirdīpyamānā ivarddhayaḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

imāstā mattamātaṅgaghaṭā ghaṭitadiktaṭāḥ |
saṃkalpapādapā meroriva śrṛṅgaparamparāḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

ete te yamavārīśakuberapratimaujasaḥ |
sāmantā vāsavasyeva lokapālā mahībhṛtaḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

imāstāḥ sarvavastvoghāḥ sarvābhimatadāstatāḥ |
kalpavṛkṣalatākuñjasundaryo gṛhapaṅktayaḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

idaṃ tatkīrajanatārājyaṃ prāgbhuktamadya me |
ātmajanmāntarācāra iva pratyakṣatāṃ gatam || 30 ||
[Analyze grammar]

satyaṃ svapna ivāyaṃ me jāgradbhūtaḥ punaḥ sthitaḥ |
na jāne kiṃkṛtotthānā māyeyaṃ pravijṛmbhate || 31 ||
[Analyze grammar]

aho nu khalu dīrgheṇa manomohena valgatā |
vaivaśyamupanīto'haṃ jāleneva śakuntakaḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

hā dhikkaṣṭamabuddhaṃ me mano vāsanayā hatam |
paśyati bhramajālāni vitatāni śiśoriva || 33 ||
[Analyze grammar]

eṣā hi māyā mahatī tena me cakradhāriṇā |
darśitetyadhunā sādhu mayā smṛtamakhaṇḍitam || 34 ||
[Analyze grammar]

tadidānīṃ tathā yatnaṃ kariṣye girikandare |
yathākusaṃbhramasyāsya jāne janma tathā sthitim || 35 ||
[Analyze grammar]

iti saṃcintya nagarādgādhistasmājjagāma ha |
kandaraṃ prāpya śailasya tasthau viśrāntasiṃhavat || 36 ||
[Analyze grammar]

tatra saṃvatsaraṃ sārdhaṃ payaśculukabhojanam |
tapaścakre mahātejāstuṣṭaye śārṅgadhanvanaḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

athāsya puṇḍarīkākṣaḥ payomūrtirupāyayau |
prasādamutpalaśyāmaḥ śaradīva mahāhadaḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

tamājagāma śailendrakandaraṃ dvijamandiram |
payodharavadacchācchacchavirvyomanyathāvasat || 39 ||
[Analyze grammar]

śrībhagavānuvāca |
gādhe kaccittvayā dṛṣṭā māyā mama garīyasī |
dṛṣṭaṃ tvayā jagajjālaceṣṭitaṃ daiṣṭikātmakam || 40 ||
[Analyze grammar]

cittābhigata etasminprāpte samyaganinditaḥ |
tapo giritaṭe kurvankimanyadabhivāñchasi || 41 ||
[Analyze grammar]

śrīvasiṣṭha uvāca |
evaṃ vadantamālokya hariṃ gādhirdvijottamaḥ |
arcāṃ kusumapūreṇa pādayoḥ paryapūrayat || 42 ||
[Analyze grammar]

dattvārdhyaṃ kīrṇakusumaḥ praṇamyāśu pradakṣiṇaiḥ |
viṣṇumāha dvijo vākyamambhodamiva cātakaḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

gādhiruvāca |
deva yaiṣā tvayā māyā darśitā'titamomayī |
mahīṃ prātarivādityastāṃ me prakaṭatāṃ naya || 44 ||
[Analyze grammar]

bhramaṃ yaṃ paśyati mano vāsanāmalamālitam |
svapnavatsa kathaṃ deva jāgratyapi hi dṛśyate || 45 ||
[Analyze grammar]

muhūrtamupalabdhaśca jalāntaḥ svapnavibhramaḥ |
kathaṃ pratyakṣatāṃ prāpto mamāmalapadāspada || 46 ||
[Analyze grammar]

dairghyādairghye'sya kālasya śarīrasya bhavābhavāḥ |
kathamantasthitā na syurmadīyaiḥ śvapacabhramaiḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

śrībhagavānuvāca |
gādhe svādhividhūtasya svarūpasyaitadātmakam |
cetaso'dṛṣṭatattvasya yatpaśyatyuruvibhramam || 48 ||
[Analyze grammar]

bahirna kiṃcidapyasti khādyabdhyurvīdigādikam |
etatsvacitta evāsti patrapuñjamivāṅkure || 49 ||
[Analyze grammar]

phalādi sphāratāmeti yathaiva bahiraṅkurāt |
bahiḥ prakaṭatāṃ yāti tathā pṛthvyādicetasaḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

satyaṃ pṛthvyādi cittasthaṃ na bahiṣṭhaṃ kadācana |
aṅkurasthaḥ pallavastu tasmādyasmātphalaśriyaḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

rūpālokamanaskāratattākālakriyātmakam |
kumbhakāro ghaṭamiva ceto hanti karoti ca || 52 ||
[Analyze grammar]

ābālametatpuruṣaiḥ sarvairevānubhūyate |
svapnabhramamadāvegarāgarogādidṛṣṭiṣu || 53 ||
[Analyze grammar]

citte vṛttāntalakṣāṇi saṃsthitānyāttavāsane |
pādape phalapuṣpāṇi mūlākrāntāvanāviva || 54 ||
[Analyze grammar]

tyaktāvanerviṭapino bhūyaḥ patrāṇi no yathā |
nirvāsanasya jīvasya punarjanmādi no tathā || 55 ||
[Analyze grammar]

yatrānantajagajjālaṃ saṃsthitaṃ tena tejasā |
śvapacatvaṃ prakaṭitaṃ yadi tadvismayo'tra kim || 56 ||
[Analyze grammar]

avabuddhā śvapacatā pratibhāsavaśāttvayā |
yathaivānalpasaṃrambhā vicitrādhivikāradā || 57 ||
[Analyze grammar]

tathaivātithirāyāto bhuktavānsuptavāndvijaḥ |
kathāṃ kathitavāṃśceti dṛṣṭavānasi saṃbhramam || 58 ||
[Analyze grammar]

tathaivotthāya gacchāmi prāpto'haṃ bhūtamaṇḍalam |
ime bhūtā ime grāmā dṛṣṭavānasi saṃbhramam || 59 ||
[Analyze grammar]

tathaivedaṃ kaṭaṃjasya prāktanaṃ luṭhitaṃ gṛham |
janairuktaṃ kaṭaṃjasya dṛṣṭavānasi saṃbhramam || 60 ||
[Analyze grammar]

tathaiva kīranagaraṃ prāpto'smi kathitaṃ ca me |
kīraiḥ śvapacarājatvaṃ dṛṣṭavānasi sabhramam || 61 ||
[Analyze grammar]

evaṃ sarvaṃ tvayā dṛṣṭaṃ mohajālaṃ dvijottama |
yatsatyamiti jānāsi yaccāsatyamavaiṣi ca || 62 ||
[Analyze grammar]

vāsanāvalitaṃ cetaḥ kiṃ nāmāntarna paśyati |
sādhitaṃ dṛśyate svapne varṣasādhyaṃ prayojanam || 63 ||
[Analyze grammar]

nātithirna ca bhūtāste na kīrāste na tatpuram |
sarvametanmahābuddhe vyāmohāddṛṣṭavānasi || 64 ||
[Analyze grammar]

gacchatā bhavatā bhūtadeśaṃ pānthena kandare |
kasmiṃścidvipra viśrāntaṃ kuraṅgeṇeva kānane || 65 ||
[Analyze grammar]

tatraiva śramamūḍhatvādidaṃ tadbhūtamaṇḍalam |
idaṃ tacchvapacāgāramiti dṛṣṭaṃ na satyataḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

tathaiva kīranagaraṃ dṛṣṭavānasi tattathā |
tadaiva cānyadā vāpi māyārthaṃ hi bhavāndvija || 67 ||
[Analyze grammar]

sarvadaiva samagrāsu viharannasi dṛṣṭavān |
dikṣu pronmattaka iva vibhramaṃ manasā mune || 68 ||
[Analyze grammar]

taduttiṣṭha nijaṃ karma kurvaṃstiṣṭhopaśāntadhīḥ |
na svakarma vinā śreyaḥ prāpnuvantīha mānavāḥ || 69 ||
[Analyze grammar]

śrīvasiṣṭha uvāca |
iti nigaditavānsa padmanābho bhuvanagatāpasavṛndapūjyamānaḥ |
vibudhamunigaṇaiḥ pavitrahastairvṛta udadhiṃ nijamāspadaṃ jagāma || 70 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Yoga Vasistha Chapter XLVIII

Cover of edition (1891)

Yoga Vasistha English (four volumes)
by Vihari-Lala Mitra (1891)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Yoga Vasistha Maha Ramayana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Allahabad (0)

[યોગ વસિષ્ઠએ] 9788192776460.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Vasishtha Rama Samvadam (Telugu)
by Ramakrishna Math, Hyderabad (2019)

Set of 4 Volumes; 9789383972142.

Buy now!
Cover of edition (2009)

The Yogavasistha (Hindi translation)
by Khemraj Shrikrishnadass (2009)

Set of 2 Volumes; Khemraj Edition.

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: