Yoga Vasistha [sanskrit]

223,437 words | ISBN-10: 8171101519

The Sanskrit edition of the Yoga-vasistha including English translation and grammatical analysis. The Yogavasistha is a Hindu spiritual text written by Valmiki (who also authored the Ramayana) dealing with the philosophical topics from the Advaita-vedanta school. Chronologically it precedes the Ramayana.

Chapter XLVI

śrīvasiṣṭha uvāca |
vilāsinībhirvalito mantrimaṇḍalapūjitaḥ |
vanditaḥ sarvasāmantaiśchatracāmaralālitaḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

siddhānuśāsanaḥ kānto jñātarājyaguṇakramaḥ |
vītaśokabhayāyāsaprajñaḥ prāptamahādaśaḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

vismṛtātmasvabhāvo'bhūdaniśaṃ stavamaṅgalaiḥ |
ānandapūrṇayā vṛttyā bhṛśaṃ kṣīva ivāsavaiḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

kīreṣu śvapaco rājyaṃ varṣāṇyaṣṭau cakāra ha |
āryavṛttamaśeṣeṇa tāvatkālaṃ babhāra ha || 4 ||
[Analyze grammar]

yadṛcchayaikadāthāsāvatiṣṭhattyaktabhūṣaṇaḥ |
atamastārakendvarkatejo'mbhodamivāmbaram || 5 ||
[Analyze grammar]

bahvamanyata no hārakeyūravalayānyasau |
prabhutābṛṃhitaṃ ceto nāhāryamabhinandati || 6 ||
[Analyze grammar]

eka evājiraṃ bāhyaṃ tādṛgveṣaḥ sa niryayau |
mukhyāṅgaṃ ṇānnabhobhāgādastaṃ gacchannivāṃśumān || 7 ||
[Analyze grammar]

tatrāpaśyaddhanaṃ śyāmaṃ pīnaṃ śvapacapeṭakam |
gāyanmṛdu vasantotthaṃ kokilānāmiva vrajam || 8 ||
[Analyze grammar]

dhunānaṃ vallakītantrīṃ karapallavalīlayā |
mṛdurephaṃ raṇadrephāmaliśreṇimiva drumam || 9 ||
[Analyze grammar]

ekastasmātsamuttasthau jarāvānraktalocanaḥ |
kācaśrṛṅgahimāpūrṇamiva śvapacanāyakaḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

bho kaṭaṃjeti sahasā vadankīramahīpatim |
iha rājā bhavantaṃ vā kaccidgeyakriyāvidam || 11 ||
[Analyze grammar]

raktakaṇṭhaṃ mānayati rāgavāniva kokilam |
āpūrayati vā kaccidgṛhavastrāsanārpaṇaiḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

madhū rasālaviṭapaṃ phalapuṣpabharairiva |
darśanena tavādyāhaṃ parāṃ nirvṛtimāgataḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

padmaṃ sūryodayeneva candrodaya ivauṣadhī |
ānandānāmaśeṣāṇāṃ lābhānāṃ mahatāmapi || 14 ||
[Analyze grammar]

viśrāmāṇāmanantānāṃ sīmānto bandhudarśanam |
śvapace pravadatyevaṃ rājā yāvattayā tayā |
cakāra tatkālajayā ceṣṭayaivāvadhīraṇam || 15 ||
[Analyze grammar]

tāvadvātāyanagatāḥ kāntāḥ prakṛtayastathā |
śvapaco'yamiti jñātvā mlānatāmalamāyayuḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

padmāstuṣāraprāvṛṣṭyā grāmāḥ sāvagrahā iva |
dāvavanta ivādrīndrā nāgarā na virejire || 17 ||
[Analyze grammar]

nṛpo'vadhīrayāmāsa tāṃ tāṃ śvapacasaṃkathām |
vṛkṣāgragatamārjāraphetkāraṃ mṛgarāḍiva || 18 ||
[Analyze grammar]

satvaraṃ praviveśāntaḥpuramāmlānamānavam |
rājahaṃsa ivāvarṣe sīdatsarasijaṃ saraḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

sarvāvayavaviśrāntāṃ mlānanāmayamāyayau |
jānustambhāntaramahārandhrāgniriva durdrumaḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

tatrāpaśyadasau sarvaṃ viṣaṇṇavadanaṃ janam |
jālaṃ kuṅkumapuṣpāṇāṃ bhuktamūlamivākhunā || 21 ||
[Analyze grammar]

mantriṇo nāgarā nāryastataste taṃ mahīpatim |
nāsprākṣurapi tiṣṭhantaṃ gṛha eva śavaṃ yathā || 22 ||
[Analyze grammar]

bhṛtyāścākṛtasatkāraṃ dūra enamathātyajan |
duḥkhayuktā ghanasnehā api bālāḥ śavaṃ yathā || 23 ||
[Analyze grammar]

anānandamukhaṃ śyāmaṃ śarīraṃ śrīvivarjitam |
dagdhaṃ sthalamivainaṃ te bahvamanyanta nākulāḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

dhūmāyamānadehasya paritāpadaśāvatī |
nāḍhaukatāsya janatā pārśvamagnirgireriva || 25 ||
[Analyze grammar]

mandotsāhāḥ samudbhūtāḥ sabhyasaṃghātavarjitāḥ |
na tadājñāḥ padaṃ prāpurbhasmanīvāmbuvipruṣaḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

krūrakarmakarākārātsaṃgatāśubhadāyinaḥ |
tasmādviśeṣeṇa janā rākṣasādiva dudruvuḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

eka eva babhūvāsau janamadhyagato'pi san |
arthādiguṇanirmuktaḥ paradeśa ivādhvagaḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

bhṛśamālapate'pyasme nālāpaṃ nāgarā daduḥ |
muktājālayutāyāpi kīcakāyādhvagā iva || 29 ||
[Analyze grammar]

atha sarve vayaṃ dīrghakālaṃ śvapacadūṣitāḥ |
prāyaścittairna śuddhyāmaḥ praviśāmo hutāśanam || 30 ||
[Analyze grammar]

iti nirṇīya nagare nāgarā mantriṇastathā |
abhito jvālayāmāsuścitāḥ śuṣkendhanaidhitāḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

jvalitāsvabhitastāsu tārakāsviva khe tadā |
babhūva nagaraṃ sarvamākrandaparamānavam || 32 ||
[Analyze grammar]

karuṇārāvamukharaiḥ kalatrairbāṣpavarṣibhiḥ |
avaṣṭabdhaṃ jvalatkuṇḍopāntamandarudatprajam || 33 ||
[Analyze grammar]

agnikuṇḍapraviṣṭānāṃ mantriṇāṃ bhṛtyarodanaiḥ |
rudatkrandadṛḍhataramaraṇyamiva mārutaiḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

citādīpitaviprendramāṃsamāṃsalagandhayā |
jātanīhāramutpātavātyayāvakaroddhataiḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

vātadīrghavasāgandhadūrānītakhagorjitaiḥ |
cakrairvyobhābhavacchannabhāskaraṃ jaladairiva || 36 ||
[Analyze grammar]

vātoddhūtacitāvahniprajvaladvyomamaṇḍalam |
uḍḍīnāgnikaṇavrātatārāsāradigantaram || 37 ||
[Analyze grammar]

pramattataskarakrandadvelladvālakumārakam |
saṃtrastanāgarāpāstajīvitākhyamasaṃsthiti || 38 ||
[Analyze grammar]

alakṣitagṛhaṃ cauraluṇṭhitākhilasaṃcayam |
tyaktaputrakalatraṃ tanmaraṇavyagranāgaram || 39 ||
[Analyze grammar]

tasmiṃstathā vartamāne kaṣṭe vidhiviparyaye |
aśeṣajanatāśeṣakalpāntasadṛśasthitau || 40 ||
[Analyze grammar]

rājyasajjanasaṃparkapavitrīkṛtadhīradhīḥ |
gavalaścintayāmāsa śokenākulacetanaḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

madarthe hi kadartho'yaṃ deśe'sminsthitimāgataḥ |
akālakalpāntamayaḥ sarvanāyakanāśanaḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

kiṃ me jīvitaduḥkhena maraṇaṃ me mahotsavaḥ |
lokanindyasya durjantorjīvitānmaraṇaṃ varam || 43 ||
[Analyze grammar]

iti niścitya gavalo jvalite jvalane punaḥ |
pataṅgavadanudvegamakarodāhutiṃ vapuḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

tasminbalādgavalanāmni hutāśarāśau dehe patatyavayavākulatāṃ prayāte |
svāṅgāvadāhadahanasphuraṇānurodhādantarjale jhaṭiti bodhamavāpa gādhiḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

śrīvālmīkiruvāca |
ityuktavatyatha munau divaso jagāma sāyaṃtanāya vidhaye'stamino jagāma |
snātuṃ sabhā kṛtanamaskaraṇā jagāma śyāmākṣaye ravikaraiśca sahājagāma || 46 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Yoga Vasistha Chapter XLVI

Cover of edition (1891)

Yoga Vasistha English (four volumes)
by Vihari-Lala Mitra (1891)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Yoga Vasistha Maha Ramayana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Allahabad (0)

[યોગ વસિષ્ઠએ] 9788192776460.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Vasishtha Rama Samvadam (Telugu)
by Ramakrishna Math, Hyderabad (2019)

Set of 4 Volumes; 9789383972142.

Buy now!
Cover of edition (2009)

The Yogavasistha (Hindi translation)
by Khemraj Shrikrishnadass (2009)

Set of 2 Volumes; Khemraj Edition.

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: