Yoga Vasistha [sanskrit]

223,437 words | ISBN-10: 8171101519

The Sanskrit edition of the Yoga-vasistha including English translation and grammatical analysis. The Yogavasistha is a Hindu spiritual text written by Valmiki (who also authored the Ramayana) dealing with the philosophical topics from the Advaita-vedanta school. Chronologically it precedes the Ramayana.

Chapter XXXI

śrīvasiṣṭha uvāca |
atha duḥkhaparītātmā hariṇā hatadānave |
prahlādaścintayāmāsa maunī pātālakoṭare || 1 ||
[Analyze grammar]

konvasmākamupāyaḥ syādya evehāsurāṅkuraḥ |
tīkṣṇāgro jāyate taṃ taṃ bhuṅkte śākhāmṛgo hariḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

na kadācana pātāle daityā dordaṇḍaśālinaḥ |
sthirā babhūvurudbhinnāḥ padmā iva himācale || 3 ||
[Analyze grammar]

utpattyotpattya naśyanti bhāsurākāraghargharāḥ |
kṣīṇaprasphuritārambhāstaraṅgā iva vāridheḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

sabāhyābhyantaraṃ kaṣṭaṃ samagrālokahāriṇaḥ |
ripavaḥ prauḍhimāyātā apūrvatimirabhramāḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

tamaḥprapūrṇahṛdayāḥ saṃkucatpatrasaṃpadaḥ |
suhṛdaḥ khedamāyānti niśīthakamalākarāḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

tātasya malinairnūnaṃ pādapīṭhopamardakaiḥ |
surairviṣaya ākrānto mṛgairiva mahāvanam || 7 ||
[Analyze grammar]

nirudyamā gataśrīkā dīnāḥ prakaṭitāśayāḥ |
bāndhavā na virājante padmāḥ pluṣṭadalā iva || 8 ||
[Analyze grammar]

sphurantyasuravīrāṇāṃ gṛheṣvaviratānilaiḥ |
dhūsarā bhasmanīhārā dhūpadhūmabharā iva || 9 ||
[Analyze grammar]

hṛtadvārakapāṭāsu daityāntaḥpurabhittiṣu |
prabhā marakatasyeva jātā navayavāṅkurāḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

trilokīnābhinalinīmattebhā dānavā api |
devavaddainyamāyātāḥ kimasādhyamaho vidheḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

manākcalati parṇe'pi dṛṣṭāribhayabhītayaḥ |
vadhvastrasyanti vidhvastā mṛgyo grāmagatā iva || 12 ||
[Analyze grammar]

āsurīkarṇapūrārtha phullā ratnagulucchakāḥ |
narasiṃhakarālūnāḥ sthāṇutāmāgatā drumāḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

divyāmbaralatāpatrā ratnastabakadanturāḥ |
punarāropitāstatra nandane kalpapādapāḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

purā tvamarabandīnāmasureḥ saṃstutaṃ mukham |
adya tvasurabandīnāṃ surairālokitaṃ mukham || 51 ||
[Analyze grammar]

manye dānamahānadyaḥ surebhakaṭabhittiṣu |
pravṛttāstā bhaviṣyanti śailasānuṣvivāpagāḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

asmākamibhagaṇḍeṣu dānadāhavibhūtayaḥ |
lasanti marukhaṇḍeṣu saṃśuṣkeṣviva dhūlayaḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

vikāsisitamandāramakarandāruṇānilāḥ |
te meruśikharaistulyā daityā durlabhatāṃ gatāḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

suragandharvasundaryo dānavāntaḥpurocitāḥ |
adya merau sthitiṃ yātā mañjarya iva pādape || 19 ||
[Analyze grammar]

kaṣṭaṃ tāta puraṃdhrīṇā śuṣkāmburuhanīrasāḥ |
vilāsāḥ suranārībhirbhartsyante lāsyalīlayā || 20 ||
[Analyze grammar]

pūrvaṃ yaireva mattātaścāmarairupavījitaḥ |
sahasranayanaḥ svarge kaṣṭaṃ taireva vījyate || 21 ||
[Analyze grammar]

iyamasmākamapyāpadāgatā dainyadāyinī |
tasyaikasya prasādena duṣpauruṣagaterhareḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

taddorvanaghanacchāyālabdhaviśrāntayaḥ surāḥ |
na kadācana tapyante himādreriva sānavaḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

śauriśauryāgraśikharasaṃśrayeṇāśritaśriyaḥ |
asmānsamuparundhanti śunaḥ śākhāmṛgā iva || 24 ||
[Analyze grammar]

tenāsurapurandhrīṇāṃ nityaṃ maṇḍanamaṇḍane |
mukhapadme sthitaṃ bāṣpamabjinīnāṃ himaṃ yathā || 25 ||
[Analyze grammar]

śīrṇabhinnaluṭhadbhittirjagajjaraṭhamaṇḍapaḥ |
ayaṃ nīlamaṇistambhaistadbhujaireva dhāryate || 26 ||
[Analyze grammar]

sa dhartā surasainyasya majjato vipadarṇave |
kṣīrododaramagnasya mandarasyeva kacchapaḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

ete tātādayaḥ sarve tenaivāsurasattamāḥ |
pātitāḥ kṣubdhakalpāntavāteneva kulācalāḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

sa eka eva saṃhārakarmakṣamabhujānalaḥ |
surasārthaguruḥ śrīmānviṣamo madhusūdanaḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

daityadordaṇḍaparaśostasya vīryeṇa vīryavān |
dānavānbādhate śakro bālakāniva markaṭaḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

durjayaḥ puṇḍarīkākṣaḥ pravimuktāyudho'pi san |
nāsau śastrāstravicchedairvajrasāro vidīryate || 31 ||
[Analyze grammar]

abhyastā bahavastena mithaḥ preritaparvatāḥ |
bhīmāḥ samarasaṃrambhāḥ samamasmatpitāmahaḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

tāsu tāsvatighorāsu vitatāsvatirājiṣu |
yo na bhīta idānīṃ sa bhayameṣyati kā kathā || 33 ||
[Analyze grammar]

upāyamekamevemaṃ harerākramaṇe sphuṭam |
manye tadvyatirekeṇa vidyate na pratikriyā || 34 ||
[Analyze grammar]

sarvātmanā sarvadhiyā sarvasaṃrambharaṃhasā |
sa eva śaraṇaṃ devo gatirastīha nānyathā || 35 ||
[Analyze grammar]

na tasmādadhikaḥ kaścidasti lokatrayāntare |
pralayasthitisargāṇāṃ hariḥ kāraṇatāṃ gataḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

asmānnimeṣādārabhya nārāyaṇamajaṃ sadā |
saṃprapanno'smi sarvatra nārāyaṇamayo hyaham || 37 ||
[Analyze grammar]

namo nārāyaṇāyeti mantraḥ sarvārthasādhakaḥ |
nāpaiti mama hṛtkośādākāśādiva mārutaḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

harirāśā harirvyoma harirurvī harirjagat |
ahaṃ harirameyātmā jāto viṣṇumayo hyaham || 39 ||
[Analyze grammar]

aviṣṇuḥ pūjayanviṣṇuṃ na pūjāphalabhāgbhavet |
viṣṇurbhūtvā yajedviṣṇumayaṃ viṣṇurahaṃ sthitaḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

hariḥ prahrādanāmā yo matto nānyo hariḥ pṛthak |
iti niścayavānantarvyāpako'haṃ ca sarvataḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

anantamidamākāśamāpūrya vinatāsutaḥ |
kanakāṅgo mamāṅgānāmayamāsanatāṃ gataḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

karaśākhaikaviśrāntasarvahetivihaṃgamāḥ |
nakhāṃśumañjarīkīrṇā mahāmarakatadrumāḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

ime te mṛdumandāradāmadigdhāṃsamaṇḍalāḥ |
mandarāghṛṣṭakeyūrāścatvāro mama bāhavaḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

calacchaśikalāpūracārucāmaradhāriṇī |
iyaṃ me pārśvagā lakṣmīḥ kṣīrodakuharotthitā || 45 ||
[Analyze grammar]

helāvilubdhabhuvanā trailokyatarumañjarī |
iyaṃ me pārśvagā kīrtiracalāmalabhāsinī || 46 ||
[Analyze grammar]

anāratajagajjālanavanirmāṇakāriṇī |
iyaṃ me pārśvagā māyā svendrajālavilāsinī || 47 ||
[Analyze grammar]

iyaṃ sā helayākrāntatrailokyatarukhaṇḍikā |
jayā sphurati me pārśve latā kalpataroriva || 48 ||
[Analyze grammar]

imau me nityaśītoṣṇau devau śītāṃśubhāskarau |
prakaṭīkṛtasaṃsārau mukhamadhye vilocane || 49 ||
[Analyze grammar]

mameyamutpalaśyāmā pīnāmbhodharasundarī |
śyāmīkṛtakakupcakrā dehadīptirvisarpiṇī || 50 ||
[Analyze grammar]

ayaṃ mama kare śaṅkhaḥ pāñcajanyaḥ sphuraddhvaniḥ |
mūrtaṃ khamiva śabdātmā kṣīroda iva saṃsthitaḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

ayaṃ me karṇikākośanilīnabrahmaṣaṭpadaḥ |
padmaḥ karatale śrīmānsvanāḍīkuharodbhavaḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

iyaṃ me ratnacitrāṅgī sumeruśikharopamā |
hemāṅgadā gadā gurvī daityadānavamardinī || 53 ||
[Analyze grammar]

ayaṃ me bhāskarākāra udyadaṃśuḥ sudarśanaḥ |
jvālājaṭilaparyantaparipāṭaladiktaṭaḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

ayaṃ me ketumadvahnisundaro jvalito'sitaḥ |
kuṭhāro daityavṛkṣāṇāṃ nandayannandakaḥ sthitaḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

idaṃ me śaradhārāṇāṃ puṣkarāvartakopamam |
śārṅgaṃ dhanurahīndrābhamindrakārmukasundaram || 56 ||
[Analyze grammar]

imānyahamanantāni jaganti jaṭhare ciram |
bibharmi jātanaṣṭāni vartamānānyanekaśaḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

imau mahī me caraṇāvidaṃ me gaganaṃ śiraḥ |
idaṃ vapurme trijagadime me kukṣayo diśaḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

sākṣādayamahaṃ viṣṇurnīlameghodaradyutiḥ |
suparṇaparvatārūḍhaḥ śaṅkhacakragadādharaḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

ete mattaḥ palāyante samagrā duṣṭacetasaḥ |
tārṇāstaralasaṃcārāḥ pavanādiva rāśayaḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

ayaṃ nīlotpalaśyāmaḥ pītavāsā gadādharaḥ |
lakṣmīvāngaruḍārūḍhaḥ svayamevāhamacyutaḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

ko māmeti viruddhātmā trailokyadahanakṣamam |
svanāśāya tataḥ kṣubdhaṃ kālāgniṃ śalabho yathā || 62 ||
[Analyze grammar]

ime me taijasīṃ sṛṣṭiṃ mamāgrasthāḥ surāsurāḥ |
na śaknuvanti saṃroddhuṃ cakṣurmandāḥ prabhā iva || 63 ||
[Analyze grammar]

imaṃ māmīśvaraṃ viṣṇuṃ brahmendrāgniharādayaḥ |
stuvantyanantayā vācā bahuvaktrasamutthayā || 64 ||
[Analyze grammar]

ayaṃ vijṛmbhitaiśvaryo jāto'hamajitākṛtiḥ |
sarvadvandvapadātīto mahimnā parameṇa hi || 65 ||
[Analyze grammar]

tribhuvanabhavanodaraikamūrti prasabhavibhinnasamastaduṣṭasattvam |
ghanagiritṛṇakānanāntarasthaṃ sakalabhayāpaharaṃ vapuḥ praṇaumi || 66 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Yoga Vasistha Chapter XXXI

Cover of edition (1891)

Yoga Vasistha English (four volumes)
by Vihari-Lala Mitra (1891)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Yoga Vasistha Maha Ramayana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Allahabad (0)

[યોગ વસિષ્ઠએ] 9788192776460.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Vasishtha Rama Samvadam (Telugu)
by Ramakrishna Math, Hyderabad (2019)

Set of 4 Volumes; 9789383972142.

Buy now!
Cover of edition (2009)

The Yogavasistha (Hindi translation)
by Khemraj Shrikrishnadass (2009)

Set of 2 Volumes; Khemraj Edition.

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: