Yoga Vasistha [sanskrit]

223,437 words | ISBN-10: 8171101519

The Sanskrit edition of the Yoga-vasistha including English translation and grammatical analysis. The Yogavasistha is a Hindu spiritual text written by Valmiki (who also authored the Ramayana) dealing with the philosophical topics from the Advaita-vedanta school. Chronologically it precedes the Ramayana.

Chapter XIII

śrīvasiṣṭha uvāca |
evaṃ janakavadrāma vicāryātmānamātmanā |
padaṃ viditavedyānāmavighnenādhigacchasi || 1 ||
[Analyze grammar]

ye hi pāścātyajanmānaḥ prājñā rājasasāttvikāḥ |
prāpnuvanti svayaṃ prāpyaṃ te janā janakā iva || 2 ||
[Analyze grammar]

tāvattāvadvijityārīnindriyākhyānpunaḥpunaḥ |
yāvadātmātmanaivāyamātmanyeva prasīdati || 3 ||
[Analyze grammar]

prasanne sarvage deve deveśe paramātmani |
svayamālokite sarvāḥ kṣīyante duḥkhadṛṣṭayaḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

muṣṭayo mohabījānāṃ vṛṣṭayo vividhāpadām |
kudṛṣṭayaḥ kṣayaṃ yānti dṛṣṭe tasminparāvare || 5 ||
[Analyze grammar]

sadā janakavadrāma sarvārambhavadātmanā |
prajñayātmānamālakṣya lakṣmīvānuttamo bhava || 6 ||
[Analyze grammar]

nityamantarvicārasya paśyataścañcalaṃ jagat |
janakasyeva kālena svayamātmā prasīdati || 7 ||
[Analyze grammar]

na daivaṃ naca karmāṇi na dhanāni na bāndhavāḥ |
śaraṇaṃ bhavabhītānāṃ svaprayatnādṛte nṛṇām || 8 ||
[Analyze grammar]

ye daivaniṣṭhāḥ kṛtyādau kuvikalpaparāyaṇāḥ |
teṣāṃ mandā matistāta nānugamyā vināśanī || 9 ||
[Analyze grammar]

vivekaṃ paramāśritya vilokyātmānamātmanā |
dhiyā virāgoddhurayā saṃsārajaladhiṃ taret || 10 ||
[Analyze grammar]

eṣā sā kathitā rāma nabhaḥphalanipātavat |
sukhadā jñānasaṃprāptirajñānataruśātanī || 11 ||
[Analyze grammar]

janakasyeva sadbuddheḥ svayameva vilokinaḥ |
vikāsametyayaṃ dehī devaḥ prātarivāmbujam || 12 ||
[Analyze grammar]

saṃsāramananaṃ citraṃ vicāreṇa vilīyate |
galadvaśīkṛtasparśamātapena himaṃ yathā || 13 ||
[Analyze grammar]

ayamevāhamityasyā niśāyā udite kṣaye |
svayaṃ sarvagataḥ sphāraḥ svālokaḥ saṃpravartate || 14 ||
[Analyze grammar]

ayamevāhamityasminsaṃkoce vilayaṃ gate |
anantabhuvanavyāpī vistāra upajāyate || 15 ||
[Analyze grammar]

janakena parityaktā yathāhaṃkāravāsanā |
tathā tvamapi sadbuddhe vicāryāntaḥ parityaja || 16 ||
[Analyze grammar]

ahaṃkārāmbude kṣīṇe cidvyomni vimale tate |
nūnaṃ saṃprauḍhatāmeti svāloko bhāskaraḥ paraḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

etāvadevātitamo yadahaṃbhāvabhāvanam |
tasmiṃśca śamamānīte prakāśa upajāyate || 18 ||
[Analyze grammar]

nāhamasti na cānyosti naca nāstīti bhāvitam |
manaḥ praśāntimāyātaṃ nopādeyeṣu majjati || 19 ||
[Analyze grammar]

upādeyānupatanaṃ heyaikāntavivarjanam |
yadetanmanaso rāma tadbandhaṃ viddhi netarat || 20 ||
[Analyze grammar]

mā khedaṃ bhaja heyeṣu nopādeyaparo bhava |
heyādeyadṛśau tyaktvā śeṣasthaḥ svacchatāṃ vraja || 21 ||
[Analyze grammar]

yeṣāmidamupādeyamidaṃ heyamiti sthitiḥ |
vilīnā te na vāñchanti ta tyajantīha kiṃcana || 22 ||
[Analyze grammar]

heyopādeyakalane kṣīṇe yāvanna cetasaḥ |
na tāvatsamatā bhātisābhre vyomnīvacandrikā || 23 ||
[Analyze grammar]

avastvidamidaṃ vastu yasyeti lulitaṃ manaḥ |
tasminnodeti samatā śākhoṭa iva mañjarī || 24 ||
[Analyze grammar]

yuktāyuktaiṣaṇā yatra lābhālābhavilāsinī |
samatā svacchatā tatra kuto vairāgyabhāsinī || 25 ||
[Analyze grammar]

ekasminbrahmatattve'sminvidyamāne nirāmaye |
nānā'nānātayā nityaṃ kimayuktaṃ kva yuktatā || 26 ||
[Analyze grammar]

īpsitānīpsitāśaṅke markaṭyau cittapādape |
cañcale sphurato yasminkutastasyeha saumyatā || 27 ||
[Analyze grammar]

nirāśatā nirbhayatā nityatā samatā jñatā |
nirīhatā niṣkriyatā saumyatā nirvikalpatā || 28 ||
[Analyze grammar]

dhṛtirmaitrī matistuṣṭirmṛdutā mṛdubhāṣitā |
heyopādeyanirmukte jñe tiṣṭhantyapavāsanam || 29 ||
[Analyze grammar]

dhāvamānamadhobhāge cittaṃ pratyāharedbalāt |
pratyāhāreṇa patitamadho vārīva setunā || 30 ||
[Analyze grammar]

bāhyānarthānimāṃstyaktvā tiṣṭhangacchansvapanśvasan |
sarvathā sarvadā sarvānāntarāṃśca vicāraya || 31 ||
[Analyze grammar]

gṛhītatṛṣṇāśaphari vāsanājālamāvilam |
saṃsāravāriprasṛtaṃ cintātantubhirātatam || 32 ||
[Analyze grammar]

anayā tīkṣṇayā tāta cchindhi buddhiśalākayā |
vātyayevāmbudaṃ kāle vahantyā vitate pade || 33 ||
[Analyze grammar]

asya saṃsāravṛkṣasya mūlaṃ doṣāṅkurāspadam |
bhavyadhīreṇa dhairyeṇa proddharoddhurayā dhiyā || 34 ||
[Analyze grammar]

manasaiva manaśchittvā kuṭhāreṇeva pādapam |
padaṃ pāvanamāsādya sadya eva sthiro bhava || 35 ||
[Analyze grammar]

manasaiva manacchittvā vismṛtyā caramaṃ manaḥ |
vartamānamapi cchittvā cchinnasaṃsāratāṃ vraja || 36 ||
[Analyze grammar]

moho vismṛtya saṃsāraṃ na bhūyaḥ parirohati |
cittaṃ vismṛtya saṃsāro na bhūyaḥ parirohati || 37 ||
[Analyze grammar]

tiṣṭhangacchansvapañjāgrannivasannutpatanpatan |
asadevedamityantarniścityāsthāṃ parityaja || 38 ||
[Analyze grammar]

samatāmalamāśritya saṃprāptaṃ kāryamāharan |
acintayaṃstathā'prāptaṃ vihareha hi rāghava || 39 ||
[Analyze grammar]

yathā śarvo'pi liṅgāni na bibharti bibharti ca |
tvamevamiha kāryāṇi kuru mā kuru cānagha || 40 ||
[Analyze grammar]

tvameva vettā tvamajastvamātmā tvaṃ maheśvaraḥ |
ātmano'vyatiriktaḥ saṃstvayetthamidamātatam || 41 ||
[Analyze grammar]

yenātmadṛśyasadbhāvādabhito bhāvanojjhitā |
sa na saṃgṛhyate doṣairharṣāmarṣaviṣādajaiḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

rāgadveṣavinirmuktaḥ samaloṣṭāśmakāñcanaḥ |
yukta ityucyate yogī tyaktasaṃsāravāsanaḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

sa yatkaroti yadbhuṅkte yaddadāti nihanti yat |
tatra muktadhiyastasya samatā sukhaduḥkhayoḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

prāptaṃ kartavyameveti tyakteṣṭāniṣṭabhāvanaḥ |
pravartate yaḥ kāryeṣu na sa majjati kutracit || 45 ||
[Analyze grammar]

citsattāmātramevedamiti niścayavanmanaḥ |
tyaktabhogābhimananaṃ śamameti mahāmate || 46 ||
[Analyze grammar]

manaḥ prakṛtyaiva jaḍaṃ cittattvamanudhāvati |
māṃsagardhena mārjāro vane mṛgapatiṃ yathā || 47 ||
[Analyze grammar]

siṃhavīryavaśāllabdhaṃ māṃsaṃ bhuṅkte'nugo hareḥ |
cidvīryavaśataḥ prāptaṃ dṛśyamāśrayate manaḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

mana evamasatkalpaṃ citprasādena jīvati |
bhāvayanviśvamevaikaṃ cintāmetya cidapyuta || 49 ||
[Analyze grammar]

jaḍaṃ yatkila nirhīnaṃ citā dīpikayaujasā |
tanmanaḥ śavasaṃkāśamaciduttiṣṭhate katham || 50 ||
[Analyze grammar]

citsvabhāvaparāmṛṣṭā spandaśaktirasanmayī |
kalpanā cittamityuktyā kathyate śāstradṛṣṭibhiḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

yaścittaphaṇikūtkāraḥ saiveyaṃ kalanocyate |
cidevāhamiti jñātvā sā cittāmeva gacchati || 52 ||
[Analyze grammar]

cetyena rahitā yaiṣā cittadbrahma sanātanam |
cetyena sahitā yaiṣā citseyaṃ kalanocyate || 53 ||
[Analyze grammar]

kiṃcidāmṛṣṭarūpaṃ yadbrahma tacca sthiraṃ manaḥ |
kalpanā satsadaivaitatsadivopasthitā hṛdi || 54 ||
[Analyze grammar]

cittamityeva rūḍheyaṃ yadaiva kalanoditā |
tadaiva cittvaṃ vismṛtya sā jaḍeva vyavasthitā || 55 ||
[Analyze grammar]

saṃpannā kalanānāmnī saṃkalpānuvidhāyinī |
avacchedavatī vāgrā heyopādeyadharmiṇī || 56 ||
[Analyze grammar]

saiṣā cideva jagatāmāgateva svaśaktitaḥ |
na saṃprabodhitā yāvadrūpaṃ tāvanna budhyate || 57 ||
[Analyze grammar]

ataḥ śāstravicāreṇa vairāgyeṇa pareṇa ca |
nigraheṇendriyāṇāṃ ca bodhayetkalanāṃ svayam || 58 ||
[Analyze grammar]

kalanā sarvajantūnāṃ vijñānena śamena ca |
prabuddhā brahmatāmeti bhramatītarathā jagat || 59 ||
[Analyze grammar]

vyāmohamadirāmattāṃ luṭhitāṃ viṣayāvaṭe |
ātmāvedanasaṃsuptāṃ kalanāmeva bodhayet || 60 ||
[Analyze grammar]

aprabuddhā yadā hyeṣā na kiṃcidavabudhyate |
saṃkalpakalanevāntardṛśyamānāpyasanmayī || 61 ||
[Analyze grammar]

tayā paramayā dṛṣṭyā kalanaiṣāntarasthayā |
mañjarī gandhaśaktyeva padārtheṣu virājate || 62 ||
[Analyze grammar]

tanuḥ saṃkalpitā yaiṣā kalaneti jagattraye |
sā hi kiṃcidvijānāti nityaṃ jñānaikadharmiṇī || 63 ||
[Analyze grammar]

cetanena jaḍā rāma kalanopalarūpiṇī |
padminīvātapenāsau pareṇaiva prabodhyate || 64 ||
[Analyze grammar]

yathā śilāmayī kanyā coditāpi na nṛtyati |
tatheyaṃ kalanā dehe na kiṃcidavabudhyate || 65 ||
[Analyze grammar]

lipikarmanṛpairyuddhaṃ kva kṛtaṃ ghargharāravam |
kvacinna candrakiraṇairoṣadhyaḥ pratibodhitāḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

asṛgāliptagātraiśca śavaiḥ kva parivalgitam |
kva gītaṃ madhuradhvānaṃ vanapāṣāṇakhaṇḍakaiḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

kva puṃsā vihitairarkaiḥ kṣapitaṃ yāminītamaḥ |
kva saṃkalpamayaiśchāyā kriyate vyomakānanaiḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

kva jaḍairupalākārairmithyābhramabharotthitaiḥ |
mṛgatṛṣṇāmayairebhirmanobhiḥ kriyate kriyā || 69 ||
[Analyze grammar]

yathātape kṣate sphāre mṛgatṛṣṇātaraṅgiṇī |
kalanā tadvadeveyaṃ sphuratyātmani satyalam || 70 ||
[Analyze grammar]

yadetatspanditaṃ nāma tanmano'dhigataṃ śaṭhaiḥ |
marutāṃ viddhi tāṃ śaktimantaḥ prāṇaśarīriṇīm || 71 ||
[Analyze grammar]

yeṣāṃ saṃvidanākrāntā saṃkalpalavaniścayaiḥ |
anākṣiptarasākārā prabhaiṣā pāramātmikī || 72 ||
[Analyze grammar]

ayaṃ so'hamidaṃ tanma iti yā kalanāvilā |
prāṇātmatattvayostasyāḥ saṃjñā jīveti kathyate || 73 ||
[Analyze grammar]

dhīścittaṃ jīva ityetāḥ saṃkalpasyāsato matāḥ |
saṃjñāḥ saṃkalpitāstajjñairna rāma paramārthataḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

mano no na matirnāpi dhīreṣā na śarīrakam |
astīha paramārthena svātmaivehāsti sarvadā || 75 ||
[Analyze grammar]

ātmaivedaṃ jagatsarvamātmā kālakramastathā |
sa cākāśādacchataro nāstīvāstyeva cāmalaḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

acchatvādasadābhāsaḥ saṃvidrūpatayā tu sat |
ātmā sarvapadātītaḥ svānubhūtyānubhūyate || 77 ||
[Analyze grammar]

manastatra parikṣīṇaṃ yatra saṃvitparātmanaḥ |
andhakārakṣayastatra yatrālokaḥ pravartate || 78 ||
[Analyze grammar]

yatrātmasaṃvido'cchāyāḥ saṃkalpotthatayā matāḥ |
tatrātmano vismaraṇaṃ smaraṇaṃ cittajanmanaḥ || 79 ||
[Analyze grammar]

parasya puṃsaḥ saṃkalpamayatvaṃ cittamucyate |
acittatvamasaṃkalpānmokṣastenābhijāyate || 80 ||
[Analyze grammar]

etāvaccetaso janma bījaṃ saṃsārabhūtaye |
saṃkalponmukhatāṃ yātaḥ saṃvido vā kilātmanaḥ || 81 ||
[Analyze grammar]

nirvikalpāccitaḥ sattā saṃkalpāṅkakalaṅkitā |
kalanetyucyate tena puṃstvavadbuddhyate manaḥ || 82 ||
[Analyze grammar]

prāṇaśaktau niruddhāyāṃ mano rāma vilīyate |
dravyacchāyānu taddravyaṃ prāṇarūpaṃ hi mānasam || 83 ||
[Analyze grammar]

deśāntarānubhavanaṃ prāṇo vetti hṛdi sthitam |
spandavedanato yattanmana ityabhidhīyate || 84 ||
[Analyze grammar]

vairāgyātkāraṇābhyāsādyuktito vyasanakṣayāt |
paramārthāvabodhācca rodhyante prāṇavāyavaḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

dṛṣado vidyate śaktiḥ kadāciccalanaidhasām |
na punarmanasāmasti śaktiḥ spandāvabodhane || 86 ||
[Analyze grammar]

spandaḥ prāṇamarucchaktiścaladrūpaiva sā jaḍā |
cicchaktiḥ svātmanaḥ svacchā sarvadā sarvagaiva sā || 87 ||
[Analyze grammar]

cicchakteḥ spandaśakteśca saṃbandhaḥ kalpyate manaḥ |
mithyaiva tatsamutpannaṃ mithyā jñānaṃ taducyate || 88 ||
[Analyze grammar]

eṣā hyavidyā kathitā māyaiṣā sā nigadyate |
parametattadajñānaṃ saṃsārādiviṣapradam || 89 ||
[Analyze grammar]

cicchakteḥ spandaśakteśca saṅge saṃkalpakalpanam |
na kṛtaṃ cetparikṣīṇāstadimā bhavabhītayaḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

vāyutaḥ spandaśaktiryā sā citā cetyate yadā |
sacetyā cittadaivāntaḥ saṃkalpādyāti cittatām || 91 ||
[Analyze grammar]

cittataiṣā cito mithyā kalpitā bālayakṣavat |
akhaṇḍamaṇḍalākāraspandarūpā cideva yat || 92 ||
[Analyze grammar]

saiṣā cittā tadanyena kena saṃbādhyate kila |
akhaṇḍaśakterindrasya kena syātsaha saṃgaraḥ || 93 ||
[Analyze grammar]

ataḥ saṃbandhino'bhāvātsaṃbandho'tra na vidyate |
saṃbandhena vinā kasya siddhaṃ tatkīdṛśaṃ manaḥ || 94 ||
[Analyze grammar]

citspandayorekatāyāṃ kiṃ nāma mana ucyate |
kā senā hayamātaṅgasaṅgasaṃghaṭṭanaṃ vinā || 95 ||
[Analyze grammar]

tasmānnāstyeva duṣṭātma cittaṃ rāma jagattraye |
saiṣā samyakparijñānāccetaso jāyate kṣatiḥ || 96 ||
[Analyze grammar]

mudhā maivamanarthāya manaḥ saṃkalpayānagha |
mano mithyāsamuditaṃ nāstyatra paramārthataḥ || 97 ||
[Analyze grammar]

mā tvamantaḥ kvacitkiṃcitsaṃkalpaya mahāmate |
manaḥ saṃkalpakaṃ rāma yasmānnāstīha kutracit || 98 ||
[Analyze grammar]

asamyagjñānasaṃbhūtā kalpanā mṛgatṛṣṇikā |
hṛnmarau tava saṃśāntā samyagālokanānmune || 99 ||
[Analyze grammar]

jaḍatvānniḥsvarūpatvātsarvadaiva mṛtaṃ manaḥ |
mṛtena māryate lokaścitreyaṃ maurkhyacakrikā || 100 ||
[Analyze grammar]

yasya nātmā na deho'sti nādhāro nāpi cākṛtiḥ |
tenedaṃ bhakṣyate sarvaṃ citreyaṃ maurkhyavāgurā || 101 ||
[Analyze grammar]

sarvasāmagryahīnena hanyate manasāpi yaḥ |
nīlotpaladalāghātairmanye dalitamastakam || 102 ||
[Analyze grammar]

jaḍena mūkenāndhena nihato manasāpi yaḥ |
manye sa dahyate mūḍhaḥ pūrṇacandramarīcibhiḥ || 103 ||
[Analyze grammar]

vidyamāno'pi yaḥ śūro lokastenābhibhūyate |
avidyamānamevedaṃ hanyate mugdhatoditā || 104 ||
[Analyze grammar]

mithyāsaṃkalpakalitaṃ mithyāvasthitimāgatam |
anviṣṭamapi no dṛṣṭaṃ kā tasya kila śaktatā || 105 ||
[Analyze grammar]

aho nu khalu citreyaṃ māyāmayavidhāyinī |
cetasāpyatilolena loko'yamabhibhūyate || 106 ||
[Analyze grammar]

maurkhyaṃ yadāpadānviṣṭaḥ kā hi nāpadajānataḥ |
paśya maurkhyādiyaṃ sṛṣṭirajñānenaiva janyate || 107 ||
[Analyze grammar]

hā kaṣṭamapi durbuddheḥ sṛṣṭirmaurkhyavaśaṃ gatā |
asataiva yadetena jīvenāpyupapādyate || 108 ||
[Analyze grammar]

manye maurkhyamayī sṛṣṭiriyamatyantapelavā |
vāstaraṅgapravāheṇa kaṇaśaḥ pariśīryate || 109 ||
[Analyze grammar]

nīlāñjanālavālena yantreṇaiva vicūrṇyate |
indorābhogapūrṇasya karasparśena muhyati || 110 ||
[Analyze grammar]

ripubhirnayanonmuktairdṛṣṭaḥ sūtrairnibadhyate |
saṃkalpakṛtayā śūrasenayā paribhūyate || 111 ||
[Analyze grammar]

tasmātkileyaṃ manasā na sthitenaiva kutracit |
kalpitena mudhānyena kṛpaṇena nihanyate || 112 ||
[Analyze grammar]

mūrkhalokamayī sṛṣṭirmana evāsadutthitam |
yaḥ śakto na vaśīkartuṃ nāsau rāmopadiśyate || 113 ||
[Analyze grammar]

abhijātā'svarūpaiṣā prajñā kṣodeṣu na kṣamā |
nopadeśagirāṃ yogyā paripūrṇeva saṃsthitā || 114 ||
[Analyze grammar]

vibhetyeṣāpi vīṇāyāstantrīguṇatanudhvaneḥ |
bandhorapi sanidrasya vibheti vadanadyuteḥ || 115 ||
[Analyze grammar]

asato'pi janāduccairgītādbhītā palāyate |
svenaiva manasāpyajñā kilaiṣā vivaśīkṛtā || 116 ||
[Analyze grammar]

sukhalavavivaśā dviṣeva taptā hṛdayagatena nijena cetasaiva |
vidhuritadhiṣaṇā na vetti satyaṃ tadapi kathaṃ parimohito mudhaiva || 117 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Yoga Vasistha Chapter XIII

Cover of edition (1891)

Yoga Vasistha English (four volumes)
by Vihari-Lala Mitra (1891)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Yoga Vasistha Maha Ramayana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Allahabad (0)

[યોગ વસિષ્ઠએ] 9788192776460.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Vasishtha Rama Samvadam (Telugu)
by Ramakrishna Math, Hyderabad (2019)

Set of 4 Volumes; 9789383972142.

Buy now!
Cover of edition (2009)

The Yogavasistha (Hindi translation)
by Khemraj Shrikrishnadass (2009)

Set of 2 Volumes; Khemraj Edition.

Buy now!
Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: