Yoga Vasistha [sanskrit]

223,437 words | ISBN-10: 8171101519

The Sanskrit edition of the Yoga-vasistha including English translation and grammatical analysis. The Yogavasistha is a Hindu spiritual text written by Valmiki (who also authored the Ramayana) dealing with the philosophical topics from the Advaita-vedanta school. Chronologically it precedes the Ramayana.

Chapter CXIII

śrīvasiṣṭha uvāca |
eṣā hi vāsanā nityamasatyaiva yadutthitā |
dvicandrabhrāntivattena tyaktuṃ rāghava yujyate || 1 ||
[Analyze grammar]

avidyā vidyamāneva naṣṭaprajñeṣu vidyate |
nāmnaivāṅgīkṛtābhāvātsamyakprajñeṣu sā kutaḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

mā bhavājño bhava prājñaḥ samyagrāma vicāraya |
nāstyevendurdvitīyaḥ khe bhrāntyā saṃlakṣyate mudhā || 3 ||
[Analyze grammar]

nātra tattvādṛte kiṃcidvidyate vastvavastu ca |
ūrmimālini vistīrṇe vāripūrādṛte yathā || 4 ||
[Analyze grammar]

svavikalpādṛte naitānbhāvābhāvānasanmayān |
nitye'site tate śuddhe mā samāropayātmani || 5 ||
[Analyze grammar]

nāsi kartā kimetāsu kriyāsu mamatā tava |
ekasminvidyamāne hi kiṃ kena kriyate katham || 6 ||
[Analyze grammar]

mā vā'kartā bhava prājña kimakartṛtayehite |
sādhyaṃ sādhyamupādeyaṃ tasmātsvastho bhavānagha || 7 ||
[Analyze grammar]

kartā saṃstvamasaktatvādbhāvābhāve raghūdvaha |
asaktatvādakartāpi kartṛvatspandanaṃ kutaḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

satyaṃ syāccedupādeyaṃ mithyā syāddheyameva cet |
upādeyaikasaktatvādyuktā saktirhi karmaṇi || 9 ||
[Analyze grammar]

yatrendrajālamakhilaṃ māyāmayamavastukam |
tatra kāsthā kathaṃ nāma heyopādeyadṛṣṭayaḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

saṃsārabījakaṇikā yaiṣā vidyā raghūdvaha |
eṣā hyavidyamānaiva satīva sphāratāṃ gatā || 11 ||
[Analyze grammar]

yeyamābhoginiḥsārā saṃsārārambhacakrikā |
vijñeyā vāsanaiṣā sā cetaso mohadāyinī || 12 ||
[Analyze grammar]

cāruvaṃśalatevāntaḥśūnyā nissārakoṭarā |
sarittaraṅgamāleva na vyucchinnāpi naśvarī || 13 ||
[Analyze grammar]

gṛhyamāṇāpi hastena grahītuṃ naiva yujyate |
mṛdvapyatyantatīkṣṇāgrā nirjharormirivotthitā || 14 ||
[Analyze grammar]

dṛśyate prakarābhāsā sadarthe nopayujyate |
taraṅgiṇyataraṅgābhā svākārapariniṣṭhitā || 15 ||
[Analyze grammar]

kvacidvakrāḥ kvacitspaṣṭā dīrghāḥ kharvāḥ sthirāścalāḥ |
yatprasādodbhavāstasmādvyatirekamupāgatāḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

antaḥśūnyāpi sarvatra dṛśyate sārasundarī |
na kvacitsaṃsthitāpīha sarvatraivopalakṣyate || 17 ||
[Analyze grammar]

jaḍaiva cinmayīvāsāvanyaspandopajīvinī |
nimeṣamapyatiṣṭhantī sthairyāśaṅkāṃ prayacchati || 18 ||
[Analyze grammar]

jvālāvacchuddhavarṇāpi maṣīmalinakoṭarā |
valgatyanyaprasādena dīyate tadavekṣaṇāt || 19 ||
[Analyze grammar]

āloke vimale mlānā tamasyapi virājate |
mṛgatṛṣṇeva śuṣkābhā nānāvarṇavilāsinī || 20 ||
[Analyze grammar]

vakrā viṣamayī tanvī mṛdvī saṃkaṭakarkaśā |
lalanācañcalā lubdhā tṛṣṇā kṛṣṇeva bhoginī || 21 ||
[Analyze grammar]

svayaṃ dīpaśikhevāśu kṣīyate snehasaṃkṣaye |
sindūradhūlilekheva vinā rāgaṃ virājate || 22 ||
[Analyze grammar]

kṣaṇaprakāśataralā kṛtasaṃsthā jaḍāśayā |
mugdhānāṃ trāsajananī vakrā vidyudivoditā || 23 ||
[Analyze grammar]

yatnādgṛhītvā dahati bhūtvā bhūtvā pralīyate |
labhyate'pi hi nānviṣṭā vidyudvadatibhaṅgurā || 24 ||
[Analyze grammar]

aprārthitaivopanatā ramaṇīyāpyanarthadā |
akālapuṣpamāleva śreyasenābhinanditā || 25 ||
[Analyze grammar]

atyantavismṛtaivātisukhāya bhramadāyinī |
duḥsvapnakalaneveyamanarthāyaiva tarkitā || 26 ||
[Analyze grammar]

pratibhāsavaśādeṣā trijaganti mahānti ca |
muhūrtamātreṇotpādya dhatte grāsīkaroti ca || 27 ||
[Analyze grammar]

muhūrto vatsaraśreṇī lavaṇasyānayā kṛtā |
rātrirdvādaśavarṣāṇi hariścandrasya nirmitā || 28 ||
[Analyze grammar]

viyogināmathānyeṣāṃ kāntāvibhavaśālinām |
rātrirvatsaravaddīrghā bhavettasyāḥ prasādataḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

sukhitasyālpatāmeti duḥkhitasyaiti dīrghatām |
kālo yasyāḥ prasādena viparyāsaikaśīlinām || 30 ||
[Analyze grammar]

asyāḥ svasattāmātreṇa kartṛtaitāsu vṛttiṣu |
dīpasyālokakāryāṇāṃ yathā tadvanna vastutaḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

sanitambastanī citre na strī strīdharmiṇī yathā |
tathaivākāracinteyaṃ kartuṃ yogyā na kiṃcana || 32 ||
[Analyze grammar]

manorājyamivākārabhāsurā satyavarjitā |
sahasraśataśākhāpi na kiṃcitparamārthataḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

araṇye mṛgatṛṣṇeva mithyaivāḍambarānvitā |
viḍambayati tānmugdhamṛgāneva na mānuṣān || 34 ||
[Analyze grammar]

phenamāleva saṃjātadhvastā vicchedavarjitā |
jaḍeva cañcalākārā gṛhyamāṇā na kiṃcana || 35 ||
[Analyze grammar]

aṭatyuḍḍāmarākārā rajaḥprasaradhūsarā |
balātkalpāntavātyeva svākrāntabhuvanāntarā || 36 ||
[Analyze grammar]

dhūmālīvāṅgasaṃlagnā dāhakhedapradāyinī |
garbhīkṛtarasākramya jaganti parivartate || 37 ||
[Analyze grammar]

dhārā jaladharasyeva sudīrghā jalanirmitā |
asārasaṃsāradṛḍhā rajjustṛṇagaṇairiva || 38 ||
[Analyze grammar]

taraṅgotpalamāleva kalpanāmātravarṇitā |
mṛṇālīva bahucchidrā paṅkaprauḍhā jalātmikā || 39 ||
[Analyze grammar]

janena dṛśyate vṛddhitatparā naca vardhate |
viṣāsvāda ivāpātamadhurā'nte sudāruṇā || 40 ||
[Analyze grammar]

naṣṭā dīpaśikhevaiṣā na jāne kveva gacchati |
mihikevāgradṛṣṭāpi gṛhyamāṇā na kiṃcana || 41 ||
[Analyze grammar]

pāṃsumuṣṭirivākīrya prekṣitā pāramāṇavī |
ākāśanīlimevaiṣā nirnimittaiva dṛśyate || 42 ||
[Analyze grammar]

dvicandramohavajjātā svapnavadvihitabhramā |
yathā nauyāyinaḥ sthāṇuspandastadvadihotthitā || 43 ||
[Analyze grammar]

anayopahate citte dīrghakālamivākulaiḥ |
janairākalpyate dīrghasaṃsārasvapnavibhramaḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

anayopahate svasmiṃścitrāścetasi vibhramāḥ |
utpadyante vinaśyanti taraṅgāstoyadheriva || 45 ||
[Analyze grammar]

manojñamapi satyaṃ ca dṛśyate sadasattayā |
amanojñamasatyaṃ ca dṛśyate sattayāpyasat || 46 ||
[Analyze grammar]

padārtharathamārūḍhā bhāvanaiṣā balānvitā |
ākrāmati manaḥ kṣipraṃ vihagaṃ vāgurā yathā || 47 ||
[Analyze grammar]

karuṇāsyandamānākṣī sravankṣīralavastanī |
bhavatyullasitānandaṃ jananī gṛhiṇī yathā || 48 ||
[Analyze grammar]

viṣīkaroti niḥsyandasaṃtarpitajagattrayam |
sudhārdrārdramapi kṣipraṃ pravṛddhaṃ bimbamaindavam || 49 ||
[Analyze grammar]

unmattaravavetālanartanārambhasaṃbhramam |
sthāṇavaḥ saṃprayacchanti mūkā apyetayāndhayā || 50 ||
[Analyze grammar]

saṃdhyādiṣu ca kāleṣu loṣṭapāṣāṇabhittayaḥ |
asyāḥ prasādātdṛśyante sarpājagaradṛṣṭibhiḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

eko'pi dvitayodeti yathā dviśaśidarśane |
dūramabhyāśatāṃ yāti svapne svamaraṇaṃ yathā || 52 ||
[Analyze grammar]

ādīrghaṃ kṣaṇatāmeti kālasyeṣṭā yathā niśā |
kṣaṇo varṣamivābhāti kāntāvirahiṇāmiva || 53 ||
[Analyze grammar]

na tadastīha yannāma na karotīyamuddhatā |
asyāstvakiṃcanāyāstu śaktatāṃ paśya rāghava || 54 ||
[Analyze grammar]

saṃrodhayetprayatnena saṃvidevāśu saṃvidam |
saritsrotonirodhena śuṣyatyeṣā manonadī || 55 ||
[Analyze grammar]

śrīrāma uvāca |
avidyamānayaivedaṃ pelavāṃgyā sutucchayā |
mithyābhāvanayā nāma citramandhīkṛtaṃ jagat || 56 ||
[Analyze grammar]

arūpayā nirākṛtyā cārucetanahīnayā |
asatyevāpyanaśyantyā citramandhīkṛtaṃ jagat || 57 ||
[Analyze grammar]

ālokena vinaśyantyā sphurantyā tamasontare |
kauśikekṣaṇadharmiṇyā citramandhīkṛtaṃ jagat || 58 ||
[Analyze grammar]

kukarmaikāntakāriṇyā na sahantyā vilokanam |
dehamapyavijānantyā citramandhīkṛtaṃ jagat || 59 ||
[Analyze grammar]

sudīnācāradharmiṇyā nityaṃ prākṛtakāntayā |
anāratāstaṃgatayā citramandhīkṛtaṃ jagat || 60 ||
[Analyze grammar]

anantaduḥkhākulayā sadaiva mṛtayānayā |
saṃbodhahīnayā yatra citramandhīkṛtaṃ jagat || 61 ||
[Analyze grammar]

kāmakopaghanāṅginyā tamaḥprasaravakrayā |
acireṇāśarīriṇyā citramandhīkṛtaṃ jagat || 62 ||
[Analyze grammar]

svātmāndharūpāspadayā jaḍayā jāḍyajīrṇayā |
duḥkhadīrghapralāpinyā citramandhīkṛtaṃ jagat || 63 ||
[Analyze grammar]

puruṣāsaṅgasaṅginyā rāgiṇyā kriyayānayā |
vidravantyā vivakṣāsu citramandhīkṛtaḥ pumān || 64 ||
[Analyze grammar]

puruṣasya na yā śaktā soḍhumīkṣitumapyalam |
tayā striyāvaraṇayā citramandhīkṛtaḥ pumān || 65 ||
[Analyze grammar]

na yasyāścetanaivāsti yāpyanaṣṭaiva naśyati |
tayā striyā paruṣayā citramandhīkṛtaḥ pumān || 66 ||
[Analyze grammar]

anantaduṣprasaravilāsakāriṇī kṣayodayonmukhasukhaduḥkhabhāginī |
iyaṃ prabho vigalati kena vā'samā manoguhānilayanibaddhavāsanā || 67 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Yoga Vasistha Chapter CXIII

Cover of edition (1891)

Yoga Vasistha English (four volumes)
by Vihari-Lala Mitra (1891)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Yoga Vasistha Maha Ramayana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Allahabad (0)

[યોગ વસિષ્ઠએ] 9788192776460.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Vasishtha Rama Samvadam (Telugu)
by Ramakrishna Math, Hyderabad (2019)

Set of 4 Volumes; 9789383972142.

Buy now!
Cover of edition (2009)

The Yogavasistha (Hindi translation)
by Khemraj Shrikrishnadass (2009)

Set of 2 Volumes; Khemraj Edition.

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: