Yoga Vasistha [sanskrit]

223,437 words | ISBN-10: 8171101519

The Sanskrit edition of the Yoga-vasistha including English translation and grammatical analysis. The Yogavasistha is a Hindu spiritual text written by Valmiki (who also authored the Ramayana) dealing with the philosophical topics from the Advaita-vedanta school. Chronologically it precedes the Ramayana.

Chapter LXXII

śrīvasiṣṭha uvāca |
sūcī sā saṃbhavadvāṇī cintayitvetyakampanam |
punastaddehalābhāya bhavāmyāśu tapasvinī || 1 ||
[Analyze grammar]

iti saṃcintya cittasthaṃ saṃhṛtya janamāraṇam |
tadeva himavacchṛṅgaṃ jagāma tapase sthitam || 2 ||
[Analyze grammar]

apaśyadeva sūcitvaṃ sā tanmānasamātmani |
prāṇavātātmikā prāṇaiḥ praviśya hṛtamānasam || 3 ||
[Analyze grammar]

athātmanyeva sūcitvaṃ paśyatyeva manomayam |
prāṇavātaśarīrāsau jagāma himavacchiraḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

dṛḍhadāvānale tatra sarvabhūtavivarjite |
mahāmahāśilābhābhārūkṣe pāṃsuvidhūsare || 5 ||
[Analyze grammar]

tasthāvabhyuditevāsau nistṛṇe vipule sthale |
marāvakasmātsaṃjātaśuṣkā tṛṇaśikhā yathā || 6 ||
[Analyze grammar]

susūkṣmasyaikapādasya sārdhenaivāśritorvarā |
svasaṃvidekapādātma tapaḥ kartuṃ pracakrame || 7 ||
[Analyze grammar]

sūkṣmapādatalenaiṣā vasudhāreṇusaṃkaṭī |
nivārya tripadīṃ kṛtsnādyatnenordhvamukhī sthitā || 8 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇatvahiṃsratātaikṣṇyavyāptāsyapavanāśanaiḥ |
yatnātpadaṃ nibadhnantī reṇvaṇūpalasaṃkaṭe || 9 ||
[Analyze grammar]

araṇye kṣubhitā saṃpaddūrālokārthamutthitām |
pucchākoṭisthitāṃ vātālolāmanucakāra sā || 10 ||
[Analyze grammar]

mukharandhraviniṣkrāntā tasyā bhāskaradīdhitiḥ |
sakhī babhūva sūcyābhā paścādbhāgaikarakṣiṇī || 11 ||
[Analyze grammar]

kṣudre'pi svajane bhūte'pyeti vatsalatāṃ janaḥ |
dīdhityāpi sakhīvṛttaṃ sūcyāṃ śucitayā bhṛtam || 12 ||
[Analyze grammar]

babhūva tasyāḥ svacchāyā dvitīyā tāpasī sakhī |
evaṃ sūcīva malinā tayā paścātkṛteva sā || 13 ||
[Analyze grammar]

sūcyā tayā sunirgatya supātākṣyā sma kūṇitaiḥ |
paścātsakhyābhayā sādhuranyonyācārakevalam || 14 ||
[Analyze grammar]

sūcyābhiprekṣite yātā matiṃ drumalatādayaḥ |
mahātapasvinīṃ sūcīṃ dṛṣṭvā notkaṇṭhayanti ke || 15 ||
[Analyze grammar]

sthirabaddhapadāmenāṃ svamanovṛttimutthitām |
anilaṃ bhojayāṃcakrurmukhanirgatabhāṃkṛtaiḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

prasūtāni bhaviṣyāṇi gīrvāṇānyāni vā ciram |
kausumāni rajāṃsyasyā ityāsyaṃ paryapūrayan || 17 ||
[Analyze grammar]

tato mahendraprahitaṃ vātanunnāmiṣaṃ rajaḥ |
tayā tvabhratvavyājena na nigīrṇaṃ mukhe viśat || 18 ||
[Analyze grammar]

na nigīrṇavatī tāni rajāṃsi dṛḍhaniścayāt |
antaḥsāratayā kāryaṃ laghavo'pyāpnuvanti hi || 19 ||
[Analyze grammar]

na pibatyāsyasaṃsthāni tathā puṣparajāṃsyapi |
vismayaṃ pavanaḥ prāpa sumerūnmūlanādhikam || 20 ||
[Analyze grammar]

āśiraḥ pihitā paṅkaiḥ pūritāpi mahājalaiḥ |
vidhūtāpi bṛhadvātairdagdhāpi vanavahnibhiḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

bhinnāpi karakāpāterbhrāmitāpi taḍidbhramaiḥ |
udvejitāpi jaladaiḥ kṣobhitāpyatigarjitaiḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

api varṣasahasraiḥ sā cittasthadṛḍhaniścayā |
pādāgraṃ tu kusupteva nākampata tapasvinī || 23 ||
[Analyze grammar]

nivṛttāyā bahiḥspandāddeśakāle bahau gate |
vicārayantyāstasyāḥ svamātmā satyaṃ sucetanam || 24 ||
[Analyze grammar]

jñānālokaḥ samudabhūtsā parāvaradarśinī |
babhūva nirmalā sūcirviṣūcī pāvanaṃ param || 25 ||
[Analyze grammar]

jātā viditavedyā sā svayameva tayā dhiyā |
tapasā duṣkṛte kṣīṇe sūcī svasukhasūcinī || 26 ||
[Analyze grammar]

iti varṣasahasrāṇi sākaroddāruṇaṃ tapaḥ |
saptasaptamahālokasaṃtāpakaramunmukhī || 27 ||
[Analyze grammar]

tasyāḥ kalpāgnibhīmena tapasā hi mahāgiriḥ |
babhūva tena jvalito jajvāleva tato jagat || 28 ||
[Analyze grammar]

kasyedaṃ tapasākrāntaṃ jagadityatha vāsavaḥ |
nāradaṃ paripapraccha sa tasyākathayacca tat || 29 ||
[Analyze grammar]

saptavarṣasahasrāṇi sūcī dīrghatapasvinī |
mahāvijñānadehāsau tenedaṃ jvalitaṃ jagat || 30 ||
[Analyze grammar]

nāgāḥ śvasanti vicalanti nagāḥ patanti vaimānikā jaladhivāridharāḥ prayānti |
śoṣaṃ diśo'rkasahitā malinībhavanti sūcyāḥ surendra tapasā kṣayamāyayeva || 31 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Yoga Vasistha Chapter LXXII

Cover of edition (1891)

Yoga Vasistha English (four volumes)
by Vihari-Lala Mitra (1891)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Yoga Vasistha Maha Ramayana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Allahabad (0)

[યોગ વસિષ્ઠએ] 9788192776460.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Vasishtha Rama Samvadam (Telugu)
by Ramakrishna Math, Hyderabad (2019)

Set of 4 Volumes; 9789383972142.

Buy now!
Cover of edition (2009)

The Yogavasistha (Hindi translation)
by Khemraj Shrikrishnadass (2009)

Set of 2 Volumes; Khemraj Edition.

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: