Yoga Vasistha [sanskrit]

223,437 words | ISBN-10: 8171101519

The Sanskrit edition of the Yoga-vasistha including English translation and grammatical analysis. The Yogavasistha is a Hindu spiritual text written by Valmiki (who also authored the Ramayana) dealing with the philosophical topics from the Advaita-vedanta school. Chronologically it precedes the Ramayana.

Chapter XLI

śrīvasiṣṭha uvāca |
tayoḥ praviṣṭayordevyoḥ padmasadma babhūva tat |
candradvayodayoddyotadhavalodarasundaram || 1 ||
[Analyze grammar]

komalāmalasaugandhyamṛdumandāramārutam |
tatprabhāvena nidrālunṛpetaranarāṅganam || 2 ||
[Analyze grammar]

saubhāgyanandanodyānaṃ vidrutavyādhivedanam |
savasantaṃ vanamiva phullaṃ prātīravāmbujam || 3 ||
[Analyze grammar]

tayordehaprabhāpūraiḥ śaśinisyandaśītalaiḥ |
āhlādito'sau bubudhe rājokṣita ivāmṛtaiḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

āsanadvayaviśrāntaṃ sa dadarśāpsarodvayam |
meruśṛṅgadvaye candrabimbadvayamivoditam || 5 ||
[Analyze grammar]

nimeṣamiva saṃcintya sa vismitamanā nṛpaḥ |
uttasthau śayanāccheṣādiva cakragadādharaḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

parisaṃyamitālambimālyahārādharāmbaraḥ |
puṣpāhāra ivotphullaṃ jagrāha kusumāñjalim || 7 ||
[Analyze grammar]

upadhānapradeśasthātsvayaṃ paṭalakoṭarāt |
baddhapadmāsano bhūmau bhūtvovācedamānataḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

jayatāṃ janmadosthityadāhadoṣaśaśiprabhe |
devyau bāhyāntaratamovidrāvaṇaraviprabhe || 9 ||
[Analyze grammar]

tayoruktveti tatyāja pādayoḥ kusumāñjalim |
tīradrumo vikasitaḥ padminyo padmayoriva || 10 ||
[Analyze grammar]

līlāyai bhūpajanmātha vaktuṃ mantriṇamīśvarī |
bodhayāmāsa pārśvasthaṃ saṃkalpena sarasvatī || 11 ||
[Analyze grammar]

prabuddhopsarasau dṛṣṭvā praṇamya kusumāñjalim |
tayoḥ pādeṣu saṃtyajya viveśa purato nataḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

uvāca devī he rājankastvaṃ kasya sutaḥ kadā |
iha jāta iti śrutvā sa mantrī vākyamabravīt || 13 ||
[Analyze grammar]

devyau yuṣmatprasādo'yaṃ bhavatyorapi yatpuraḥ |
vaktuṃ śaknomi taddevyau śrūyetāṃ janma matprabhoḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

āsīdikṣvākuvaṃśottho rājā rājīvalocanaḥ |
śrīmānkundaratho nāma dośchāyācchāditāvaniḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

tasyābhūdinduvadanaḥ putro bhadrarathābhidhaḥ |
tasya viśvarathaḥ putrastasya putro bṛhadrathaḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

tasya sindhurathaḥ putrastasya śailarathaḥ sutaḥ |
tasya kāmarathaḥ putrastasya putro mahārathaḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

tasya viṣṇurathaḥ putrastasya putro nabhorathaḥ |
ayamasmatprabhustasya putraḥ pūrṇāmalākṛtiḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

amṛtāpūritajanaḥ kṣīrodasyeva candramāḥ |
mahadbhiḥ puṇyasaṃbhārairvidūratha iti śrutaḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

jāto mātuḥ sumitrāyā gauryā guha ivāparaḥ |
pitāsya daśavarṣasya dattvā rājyaṃ vanaṃ gataḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

pālayatyeṣa bhūpīṭhaṃ tataḥ prabhṛti dharmataḥ |
bhavatyāvadyasaṃprāpte phalite sukṛtadrume || 21 ||
[Analyze grammar]

devyau dīrghatapaḥkleśaśatairduṣprāpadarśane |
ityayaṃ vasudhādhīśo vidūratha iti śrutaḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

adya yuṣmatprasādena parāṃ pāvanatāṃ gataḥ |
ityuktvā saṃsthite tūṣṇīṃ mantriṇyavanipe tathā || 23 ||
[Analyze grammar]

kṛtāñjalau natamukhe baddhapadmāsane'vanau |
rājansmara vivekena pūrvajātimiti svayam || 24 ||
[Analyze grammar]

vadantī mūrdhni pasparśa taṃ kareṇa sarasvatī |
atha hārdaṃ tamo māyāpadmasya kṣayamāyayau || 25 ||
[Analyze grammar]

suvikāsaṃ ca hṛdayaṃ jñaptisparśodaye'bhavat |
sasmāra pūrvavṛttāntamantaḥ sphuradiva sthitam || 26 ||
[Analyze grammar]

tyaktadehaikarājyatvaṃ līlāvilasitānvitam |
jñātvā prajñaptivṛttāntaṃ līlāyāstu vijṛmbhitam || 27 ||
[Analyze grammar]

ātmodantaṃ babhūvāsāvuhyamāna ivārṇave |
uvācātmani saṃsāre bata māyeyamātatā || 28 ||
[Analyze grammar]

parijñātā prasādena devyoriha mayādhunā |
rājovāca |
he devyau kimidaṃ nāma dinamekaṃ mṛtasya me || 29 ||
[Analyze grammar]

gatamadyeha jātāni vayo varṣāṇi saptatiḥ |
smarāmyanekakāryāṇi smarāmi prapitāmaham || 30 ||
[Analyze grammar]

smarāmi bālyaṃ tāruṇyaṃ mitraṃ bandhuparicchadam |
jñaptiruvāca |
rājanmṛtimahāmohamūrcchāyāḥ samanantaram || 31 ||
[Analyze grammar]

tasmiṃllokāntare'tīte tasminneva muhūrtake |
tasminneva gṛhe cāsminneva vyomnyapi sadmani || 32 ||
[Analyze grammar]

ayaṃ tasya gṛhasyāntarvyomanyeva kila sthite |
girigrāmakaviprasya gṛhe'ntarbhūpa maṇḍapaḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

tasyāntare'yamābhāti pratyekaṃ ca jagadgṛham |
kila brāhmaṇagehāntarjīvaste madupāsthitaḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

tatraiva tasya bhūpīṭhaṃ tasmiṃśca kila maṇḍape |
tasyaiva ca gṛhasyāntaridaṃ saṃsāramaṇḍalam || 35 ||
[Analyze grammar]

tannaivedaṃ tava gṛhaṃ sthitamārambhamantharam |
tatraiva cetasi tava nirmalākāśanirmale || 36 ||
[Analyze grammar]

pratibhāmāgatamidaṃ vyavahārabhramātatam |
yathedaṃ nāma me janma tathekṣvākukulaṃ mama || 37 ||
[Analyze grammar]

evaṃnāmāna ete me purābhūvanpitāmahāḥ |
jāto'hamabhavaṃ bālo daśavarṣasya me pitā || 38 ||
[Analyze grammar]

parivrāḍvipinaṃ yāta iha rājye'bhiṣicya mām |
tato digvijayaṃ kṛtvā kṛtvā rājyamakaṇṭakam || 39 ||
[Analyze grammar]

amībhirmantribhiḥ pauraiḥ pālayāmi vasundharām |
yajñakriyākramavato dharme pālayataḥ prajāḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

vayasaḥ samatītāni mama varṣāṇi saptatiḥ |
idaṃ parabalaṃ prāptaṃ mama dāruṇavigrahaḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

yuddhaṃ kṛtvedamāyāto gṛhamasminyathāsthitam |
ime devyau gṛhe prāpte mamaite pūjayāmyaham || 42 ||
[Analyze grammar]

pūjitā hi prayacchanti devatāḥ svasamīhitam |
mameyametayorekā jñānaṃ jātismṛtipradam || 43 ||
[Analyze grammar]

iha dattavatī devī bhābjasyeva vikāsanam |
idānīṃ kṛtakṛtyo'smi jāto'smi gatasaṃśayaḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

śāmyāmi parinirvāmi sukhamāse ca kevalam |
itīyamātatā bhrāntirbhavato bhūrisaṃbhramā || 3 ||
[Analyze grammar]

nānācāravihārāḍhyā salokāntarasaṃcarā |
yasminneva muhūrte tvaṃ mṛtimabhyāgataḥ purā || 46 ||
[Analyze grammar]

tadaiva pratibhaiṣā te svayamevoditā hṛdi |
ekāmāvartacalanāṃ tyaktvā datte yathā'parām || 47 ||
[Analyze grammar]

kṣiprameva nadīvāho vitpravāhastathaiva ca |
āvartāntarasaṃmiśro yathāvartaḥ pravartate || 48 ||
[Analyze grammar]

kadācidevaṃ sargaśrīrmiśrā'miśrā ca vardhate |
tasminmṛtimuhūrte te pratibhānamupāgatam || 49 ||
[Analyze grammar]

etajjālamasadrūpaṃ cidbhānoḥ samupasthitam |
yathā svapnamuhūrte'ntaḥ saṃvatsaraśatabhramaḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

yathā saṃkalpanirmāṇe jīvanaṃ maraṇaṃ punaḥ |
yathā gandharvanagare kuḍyamaṇḍanavedanam || 51 ||
[Analyze grammar]

yathā nauyānasaṃrambhe vṛkṣaparvatavepanam |
yathā svadhātusaṃkṣobhe pūrvaparvatanartanam || 52 ||
[Analyze grammar]

yathā samañjasaṃ svapne svaśiraḥpravikartanam |
mithyaivaivamiyaṃ prauḍhā bhrāntirātatarūpiṇī || 53 ||
[Analyze grammar]

vastutastu na jāto'si na mṛto'si kadācana |
śuddhavijñānarūpastvaṃ śānta ātmani tiṣṭhasi || 54 ||
[Analyze grammar]

paśyasīvaitadakhilaṃ na ca paśyasi kiṃcana |
sarvātmakatayā nityaṃ prakacasyātmanātmani || 55 ||
[Analyze grammar]

mahāmaṇirivodāra āloka iva bhāsvaraḥ |
vastutastu na bhūpīṭhamidaṃ na ca bhavānayam || 56 ||
[Analyze grammar]

na ceme girayo grāmā na caite na ca vai vayam |
girigrāmakaviprasya maṇḍapākāśake kila || 57 ||
[Analyze grammar]

tallīlābhartṛdārāḍhyaṃ jagadābhāti bhāsvaram |
tatra līlārājadhānī maṇḍapāmaṇḍitākṛtiḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

bhāti tasyodare vyomni tadevaṃ viditaṃ jagat |
tasmiñjagati gehe'ntaryasminvayamiha sthitāḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

evaṃ teṣāṃ maṇḍapānāṃ vyomāvyomaiva nirmalam |
tathaiva maṇḍapeṣvasti na mahī na ca pattanam || 60 ||
[Analyze grammar]

na vanāni na śailaughā na meghasaridarṇavāḥ |
kevalaṃ tatra niḥśūnye viharanti gṛhe janāḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

na paśyanti janā nāpi pārthivā na ca bhūdharāḥ |
vidūratha uvāca |
evaṃ cettatkathaṃ devi mamehānucarā ime || 62 ||
[Analyze grammar]

saṃpannā ātmanā santi te kimātmani no'thavā |
jagatsvapnārthavadbhāti tasya svapnanarādayaḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

kathamātmani satyāḥ syurna satyā veti me vada |
śrīsarasvatyuvāca |
rājanviditavedyeṣu śuddhabodhaikarūpiṣu || 64 ||
[Analyze grammar]

na kiṃcidetatsadrūpaṃ cidvyomātmasu jāgatam |
śuddhabodhātmano bhāti kṛto nāma jagadbhramaḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

rajjvāṃ sarpabhrame śānte punaḥ sarpabhramaḥ kutaḥ |
asadbhāve parijñāte kutaḥ sattā jagadbhrame || 66 ||
[Analyze grammar]

parijñāte mṛgajale punarjalamatiḥ kutaḥ |
svapnakāle parijñāte sve svapnamaraṇaṃ kutaḥ |
svasvapne svapnamṛtibhīramṛtasyaiva jāyate || 67 ||
[Analyze grammar]

buddhasya śuddhasya śarannabhaḥśrīḥ svacchāvadātātitatāśayasya |
ahaṃ jagacceti kuśabdakārtho na vastutaḥ so'ṅga hi vācikaṃ tat || 68 ||
[Analyze grammar]

ityuktavatyatha munau divaso jagāma sāyaṃtanāya vidhaye'stamino jagāma |
snātuṃ sabhā kṛtanamaskaraṇā jagāma śyāmākṣaye ravikaraiśca sahājagāma || 69 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Yoga Vasistha Chapter XLI

Cover of edition (1891)

Yoga Vasistha English (four volumes)
by Vihari-Lala Mitra (1891)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Yoga Vasistha Maha Ramayana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Allahabad (0)

[યોગ વસિષ્ઠએ] 9788192776460.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Vasishtha Rama Samvadam (Telugu)
by Ramakrishna Math, Hyderabad (2019)

Set of 4 Volumes; 9789383972142.

Buy now!
Cover of edition (2009)

The Yogavasistha (Hindi translation)
by Khemraj Shrikrishnadass (2009)

Set of 2 Volumes; Khemraj Edition.

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: