Visvaksena-samhita [sanskrit]

33,819 words | ISBN-13: 9788179070383

The Sanskrit text of the Visvaksena-samhita, an ancient Vaishnava Agama, belonging to the Pancaratra tradition. An important topic discussed in the Samhita is that Aniruddha created Brahma and Brahma created all the men and women of the four castes. Visvaksena (lit. “lord of hosts”) is a sort of chief minister to God in all heavenly and mundane affairs. Alternative titles: Viśvaksenāsaṃhitā (विश्वक्सेनासंहिता), Viśvaksenā-saṃhitā (विश्वक्सेना-संहिता), Vishvaksenasamhita, Vishvaksena, Visvaksenasamhita.

Verse 27.44

विष्वक्सेनः ।
अहं खल्वखिलाण्डयोनेरशेषधिषणाधीशितुरप्रमेयस्यानवरतसुखिनो हरेः महोत्सवादिषु ग्रामादिवास्तुषु ऐन्द्रादिदिक्स्थितानां कुमुदादीनां वर्णरूपवाहनायुधपरिवारमन्त्रार्चनादि यथामति कथयिष्ये ।
कुमुदस्तु पुनः शुभ्रो मुकुन्दः पार्षदः कुन्दवासाः त्र्यक्षः शङ्खचक्रधरः कृताञ्जलिपुटो ग्रामाभिमुखो हस्त्यारूढो देवग्रहगणमध्ये स्थितः।उत्कटः प्रकटोन्मुखो विमुखोऽश्वग्रीवोऽश्ववदनोऽश्वजिह्वो हस्तिवक्त्रो कुमुदो हस्तिपादः केशववामननरकनरमर्दनमन्ददृष्टिकण्डु कन्दुकलोचनपटहाक्षविशालाक्षक्षामकक्षमपाण्डरपाण्डुपृष्ठदुर्दिनसुदिनवामदेवमहादेवमहाग्निमधुसूदनकनककालकभावनभवनभानुमद्भानुवेगभास्कराभास्करविश्वसेनविसेनविष्वक्सेनविसारिविस्तारनिस्तरविदण्डिदण्डकामदकामुककामभृत्कामनाशननामभिः पञ्चाशद्भिः पार्षदैः सौम्यैः नानाविधाकारैः परिवृतमेन संस्मृत्य अर्घ्यपाद्याचमनगन्धपुष्पधूपदीपैरभ्यर्च्यानन्तरं तद्दिनविहितहव्यं निवेद्य बलिं दद्यात् अञ्जलिं दर्शयित्वा हरेः मुखादिवासं विधाय तद्देवतातृप्त्यर्थं शङ्खदुन्दुभिनृत्तगेयादि कारयेत् ।
कुमुदाक्षं पुनः आग्नेय्यां स्थितं नीलवाससं त्रिणेत्रं काकवक्त्रं चतुर्भुजं मुष्टियुद्धहस्तं खड्गमुद्गरधारिणं महिषारूढं ग्रामाभिमुखमसुरग्रहगणमध्यस्थं आग्नेयनिधनाग्निजिह्वहुताशनाग्निरूपाग्निकेशाग्निवर्णाग्न्यग्निवक्त्रमहावक्त्रमहासेनमहोदरकरालकाकजिह्वकाकवक्त्राग्निवक्त्रमण्डुमण्डूकवक्त्रदेवदेवलकशर्वकशपकशङ्कुशङ्कुश्रवमारीचद्रोणमारीचमहिषमाहिषकुम्भनासविनासकुम्भकर्णविकर्णविदारिविक्रममस्करिमस्करसूकरसूकरास्यशशशशमुखसिंहसिंहमुखनरसिंहनरकालधृक्कालसूत्रसूत्रसूत्रविनालिनालकर्णैः परिवृतं अमुं यथापूर्वमभ्यर्च्य तद्दिनबलिद्रव्यं निवेद्याचमनं दत्वा अञ्जलिमुद्रां दर्शयित्वा बलिबरे मुखवासान्तं विधाय तद्दिग्देवतृप्त्यर्थं तूर्याणि घाषयेत् ।
अन्तकाशास्थितं पुण्डरीकं पुण्डरीकत्विषं पुण्डरीकवदनं त्रिलोचनं चतुर्भुजं शङ्खचक्रधरं कृताञ्जलिपुटं ग्रामाभिमुखमश्वारूढं पितृग्रहगणमध्यस्थ यमधर्मधरधर्मधर्मराजधनुर्धरविनयप्रश्रयनिश्रेयनिर्गुणालसकुणपक्रूरबाहुकुञ्जरप्रांशुदमननिष्कोपनिरनुक्रोशनिर्ममविवाहा विभवहुताशाह्यू र्ध्वरक्षण संज्ञैकलपाकलकङ्ककटकावटशङ्खीचक्रीगदीखड्गीशार्ङ्गीशार्ङ्गधरवासुदेवभद्रकेतुमत्केतुकक्षमीज्वलनकिंनराश्वत्थसुप्तसुजपनजपपश्चिमकैक्षिकस्वंजबाडवक्षमीभिःपरिवृतं पूर्ववदभ्यर्च्य तद्दिनबलिं निवेद्याचमनंदत्वाअञ्जलिं दर्शयित्वानन्तरं बलिकौतुके मुखवासं विधाय तद्दिग्देवतातृप्त्यर्थं शङ्खादि घोषयेत् ।
निरृत्याशास्थितं वामनं धूम्रवर्णं धूम्रवाससं त्रिणयनं चतुर्भुजं शूलखड्गमुद्गरधरं मुष्टियुद्धहस्तं शकटारूढं ग्रामाभिमुखं यातुग्रहान्तः स्थितं ।
बलम्बिरृतिप्रकृतिविकृतिसुकृतिदारुणदमकरक्षकलक्षकमाधवमांसकनिष्ठुरखरभाषणप्रलम्बकप्राणनप्रणयवीरसेनाङ्गदविभाषविभीषणरक्ताक्षलोहिताक्षरक्तजिह्वविजह्वकविद्युत्केशविशालाक्षविक्षरवीरहाक्षरप्राक्षरकामरूपीविरूपीसर्वगसर्वविद्गौरसंभवप्रभववारुणवसुविमर्दमदन वैकर्तनविकर्तृकपर्दीपृथुकन्दकीकन्दकनाकीवरुणारुणैः परिवृतं पूर्ववदभ्यर्च्य तद्दिनबल्याचमनं विधायाञ्जलिं निर्वर्त्यबलिकौतुके मुखवासं विधाया नन्तरं तूर्याणि घोषयेत् ।
वरुणदिगालयं शङ्कुकर्णं पीतवर्णं त्रिवीक्षणं पीतवाससं चतुर्भुजं शङ्खचक्रधरं कृताञ्जलिपुटं ग्रामाभिमुखं व्याघ्रारूढं पितृग्रहगणमध्यस्थं वरुणवारुणपाशीपाशधरगुरुक्षेपणक्षोभणनारदसर्वदरविसुमननामनहंसवैकुण्ठपरमपरहुनमत्वसुमत्भद्रभद्रवप्रभवमहाकर्णविकर्णशशकशलकपिकवानरनरककार्ष्णीकर्णधरांशुमत्चक्रृभृत्उग्रवज्रीवज्रनाभविनाभककरप कुरभदाक्षिणदक्षिण सुहृद्दुर्गन्धपूतिगन्धतार्क्ष्यगरुडविरोधरोधकरोधकङ्कणवृकोदरैः परिवृतं पूर्ववदभ्यर्च्य तद्दिनबल्याचमनं दत्वा अञ्जलिं कृत्वा बलिबेरे मुखवासं दत्वा शङ्खादीन् घोषयेत् ।
अथ पुनरनिलदिङ्निलयं अतितप्तहाटकनिभं सर्पनेत्रं त्रिणेत्रं चतुर्भुजं हरिद्रावाससं परशुपाशधरं मुष्टिसंनद्धहस्तं ग्रामाभिमुखं मृगाधिरूढं नागाभरणभूषितं गन्धर्वग्रहगणान्तंः स्थितं मरुन्मारुतगोरुर्व्याखुवायुसुतानिलगलर्तवर्तककंकमार्गणप्राङ्कणाचलबलबलनिधिवीरविरोधरोधकविधिसिद्धवसुयवसंकरधीरकमालीमालाविधिवस्तुसमर्थसमुहोत्सवकर्कटकटकगन्धगन्धवहपरसिक्तवसिक्तरोगीसेवकसेवनसवौषधभेषजरोगीगभवकारणकरणकर्तृगरवीरखल बलवाकुवाहसुचारुभिः परिवृतं यथोक्तमभ्यर्च्याचमनं दत्वा अञ्जलिं दर्शयित्वा बलिबिम्बान्नवासः निर्वर्त्य दिग्देवतातृप्त्यर्थं शङ्खादीन् घाषयेत् ।
अनन्तरममृतकराशास्थितं श्यामच्छायं श्यामाम्बरधरं त्रिणेत्रं चतुर्भुजं जलजचक्रधरं कृताञ्जलिपुटं ग्रामाभिमुखं यक्षग्रहगणमध्यस्थं सुमुखं मेषारूढं सोमसोमकलसोम सामवित्सामनायकसुधासुधाताधातासुराष्ट्रकाष्ठककलिकालधृक्कालचक्रकालकूटविषबलामृतामृतनाथकेयूरीकेवलीबलीविष्णुकृष्णपिशङ्गाङ्गी रेखालेखालेखपिकशुकलूबकशुकश्येनश्येनमुखमार्जारमरुभृद्वालगुल्मकणवककणशेषविशेषोच्छेद कर्दमपूतिविग्रहसाम्बसंवत्सरवेगीवेगधरमरुद्भिः चतुरै राक्षससहस्रगैर्नायकैः परिवृतं सागणध्यानं यथापूर्वमभ्यर्च्य तदद्वारबलिद्रव्यं परिवृतं सगणध्यानं यथापूर्वमभ्यर्च्य तदद्वारबलिद्रव्यं निवेद्यञ्जिलिं दर्शयित्वाबलिप्रतिमामुखवासं विधाया शादेवतातृप्त्यर्थं शङ्खादीन् घोषयेत् ।
अथ पुनरीशानशाप्रतिष्ठितं सुप्रतिष्ठितं सिंहारूढं रजतवर्णं रजतवाससं त्रिणेत्रं चतुर्भुजं खड्गमुद्गदधरं मुष्टियुद्धहस्तं ग्रामाभिमुखं पिशाचग्रहगणमध्यस्थं ईशानेश्वरव्यापीव्यसनविनशबुधधरबकविशवादशकुनिशकटघटवृक्षकक्षक्षमीक्षान्तिमातृरोमकपिञ्जलब्रह्मण्यब्रह्मविद्ब्रह्मीब्रह्मात्मब्रह्मसाधनवेदीवेदविदुद्बन्धशङ्करशङ्करधीमद्विसृष्टिरिष्टात्मदुष्टात्मदुष्टकर्मकृत्विनेतृविगोविन्दगोपतिगोप्तृमहेश्वरैः परिवृतं यथं क्तमभ्यर्च्याचमनं दत्वा तद्दिनबलिं दत्वाञ्जलिं दर्शयित्वा बलिबिम्बाननवासं निर्वर्त्य दिग्देवतातृप्त्यर्थं शङ्खादीन् घोषयेत् ।
अनन्तस्थितं पृश्निगर्भं सिद्धग्रहगणान्वितं तप्तजाम्बूनदसंकाशं चतुर्वक्त्रं चतुर्भुजं अक्षसूत्रकमण्डलुधरं पुष्पाञ्जलिधरं हंसाधिरूढं पश्चिमाभिमुखं कमलोद्भवं कमलासनं सिद्धधातृविधातृधातृप्रजापतिलोकेशलोककृत्कर्तृस्रष्ट्रुब्रह्मात्मभसुतापतुलरीतिवर्धनाव्यक्तगुणवद्गौणगुणभुगुद्गीथप्रणवहिरण्यगर्भविरिञ्चपुष्करभासनभासविकर्णविजयरथन्तरच्छन्दोयजुऋगथर्वमरीच्यङ्गिरपुलहक्रतुवसिष्ठप्रचेतशलभभीष्महेमन्तशिशिरकुसुमाकरकलहविराहि अमर्षरोषणशोषणगतिहर्षणवर्धनैः पृश्निगर्भवशानुगैः भीमरूपमहाकायैरसंख्यपरिवारकैः व्याघ्रवक्त्रैर्मेषववत्रैः शशमुखेः स्वस्तिवक्त्रैः व्यालवक्त्रैः वराहवक्त्रैः कुक्कुटवक्त्रैः बलाकवक्त्रैः हंसवक्त्रैः मयूरवक्त्रैः स्वस्तिकास्यैः चक्रवाकाननैः कपोतास्यैरेकनेत्रैः द्विनेत्रैः त्रिणेत्रैः एकपादैः द्विपादैः बहुपादैः एकवक्त्रैः बहुवक्त्रैः असंख्यैः परिवृतं विष्णुपार्षदेश्वरगणमध्यस्थं ।
ध्यात्वार्घ्यादिभिरभ्यर्च्य बलिद्रव्यं प्रदायाचमनाञ्जलिं दर्शयित्वा बिम्बाभिमुखं कृत्वा पुष्पाञ्जलिः साधको नमस्कृत्य समस्तमङ्गलवाद्यादि मुखवासं विधाय तद्देवतातृप्त्यै शङ्खादीन् घोषयेत् ।
नारदः ।
उत्सवेऽर्घ्यप्रदानादि चण्डादीनां गुरोऽस्ति किम् ।
भेदः सामान्यतो वापि मन्त्रं किं वा विधिः प्रभो ॥ 44 ॥

viṣvaksenaḥ |
ahaṃ khalvakhilāṇḍayoneraśeṣadhiṣaṇādhīśituraprameyasyānavaratasukhino hareḥ mahotsavādiṣu grāmādivāstuṣu aindrādidiksthitānāṃ kumudādīnāṃ varṇarūpavāhanāyudhaparivāramantrārcanādi yathāmati kathayiṣye |
kumudastu punaḥ śubhro mukundaḥ pārṣadaḥ kundavāsāḥ tryakṣaḥ śaṅkhacakradharaḥ kṛtāñjalipuṭo grāmābhimukho hastyārūḍho devagrahagaṇamadhye sthitaḥ |utkaṭaḥ prakaṭonmukho vimukho'śvagrīvo'śvavadano'śvajihvo hastivaktro kumudo hastipādaḥ keśavavāmananarakanaramardanamandadṛṣṭikaṇḍu kandukalocanapaṭahākṣaviśālākṣakṣāmakakṣamapāṇḍarapāṇḍupṛṣṭhadurdinasudinavāmadevamahādevamahāgnimadhusūdanakanakakālakabhāvanabhavanabhānumadbhānuvegabhāskarābhāskaraviśvasenavisenaviṣvaksenavisārivistāranistaravidaṇḍidaṇḍakāmadakāmukakāmabhṛtkāmanāśananāmabhiḥ pañcāśadbhiḥ pārṣadaiḥ saumyaiḥ nānāvidhākāraiḥ parivṛtamena saṃsmṛtya arghyapādyācamanagandhapuṣpadhūpadīpairabhyarcyānantaraṃ taddinavihitahavyaṃ nivedya baliṃ dadyāt añjaliṃ darśayitvā hareḥ mukhādivāsaṃ vidhāya taddevatātṛptyarthaṃ śaṅkhadundubhinṛttageyādi kārayet |
kumudākṣaṃ punaḥ āgneyyāṃ sthitaṃ nīlavāsasaṃ triṇetraṃ kākavaktraṃ caturbhujaṃ muṣṭiyuddhahastaṃ khaḍgamudgaradhāriṇaṃ mahiṣārūḍhaṃ grāmābhimukhamasuragrahagaṇamadhyasthaṃ āgneyanidhanāgnijihvahutāśanāgnirūpāgnikeśāgnivarṇāgnyagnivaktramahāvaktramahāsenamahodarakarālakākajihvakākavaktrāgnivaktramaṇḍumaṇḍūkavaktradevadevalakaśarvakaśapakaśaṅkuśaṅkuśravamārīcadroṇamārīcamahiṣamāhiṣakumbhanāsavināsakumbhakarṇavikarṇavidārivikramamaskarimaskarasūkarasūkarāsyaśaśaśaśamukhasiṃhasiṃhamukhanarasiṃhanarakāladhṛkkālasūtrasūtrasūtravinālinālakarṇaiḥ parivṛtaṃ amuṃ yathāpūrvamabhyarcya taddinabalidravyaṃ nivedyācamanaṃ datvā añjalimudrāṃ darśayitvā balibare mukhavāsāntaṃ vidhāya taddigdevatṛptyarthaṃ tūryāṇi ghāṣayet |
antakāśāsthitaṃ puṇḍarīkaṃ puṇḍarīkatviṣaṃ puṇḍarīkavadanaṃ trilocanaṃ caturbhujaṃ śaṅkhacakradharaṃ kṛtāñjalipuṭaṃ grāmābhimukhamaśvārūḍhaṃ pitṛgrahagaṇamadhyastha yamadharmadharadharmadharmarājadhanurdharavinayapraśrayaniśreyanirguṇālasakuṇapakrūrabāhukuñjaraprāṃśudamananiṣkopaniranukrośanirmamavivāhā vibhavahutāśāhyū rdhvarakṣaṇa saṃjñaikalapākalakaṅkakaṭakāvaṭaśaṅkhīcakrīgadīkhaḍgīśārṅgīśārṅgadharavāsudevabhadraketumatketukakṣamījvalanakiṃnarāśvatthasuptasujapanajapapaścimakaikṣikasvaṃjabāḍavakṣamībhiḥparivṛtaṃ pūrvavadabhyarcya taddinabaliṃ nivedyācamanaṃdatvāañjaliṃ darśayitvānantaraṃ balikautuke mukhavāsaṃ vidhāya taddigdevatātṛptyarthaṃ śaṅkhādi ghoṣayet |
nirṛtyāśāsthitaṃ vāmanaṃ dhūmravarṇaṃ dhūmravāsasaṃ triṇayanaṃ caturbhujaṃ śūlakhaḍgamudgaradharaṃ muṣṭiyuddhahastaṃ śakaṭārūḍhaṃ grāmābhimukhaṃ yātugrahāntaḥ sthitaṃ |
balambirṛtiprakṛtivikṛtisukṛtidāruṇadamakarakṣakalakṣakamādhavamāṃsakaniṣṭhurakharabhāṣaṇapralambakaprāṇanapraṇayavīrasenāṅgadavibhāṣavibhīṣaṇaraktākṣalohitākṣaraktajihvavijahvakavidyutkeśaviśālākṣavikṣaravīrahākṣaraprākṣarakāmarūpīvirūpīsarvagasarvavidgaurasaṃbhavaprabhavavāruṇavasuvimardamadana vaikartanavikartṛkapardīpṛthukandakīkandakanākīvaruṇāruṇaiḥ parivṛtaṃ pūrvavadabhyarcya taddinabalyācamanaṃ vidhāyāñjaliṃ nirvartyabalikautuke mukhavāsaṃ vidhāyā nantaraṃ tūryāṇi ghoṣayet |
varuṇadigālayaṃ śaṅkukarṇaṃ pītavarṇaṃ trivīkṣaṇaṃ pītavāsasaṃ caturbhujaṃ śaṅkhacakradharaṃ kṛtāñjalipuṭaṃ grāmābhimukhaṃ vyāghrārūḍhaṃ pitṛgrahagaṇamadhyasthaṃ varuṇavāruṇapāśīpāśadharagurukṣepaṇakṣobhaṇanāradasarvadaravisumananāmanahaṃsavaikuṇṭhaparamaparahunamatvasumatbhadrabhadravaprabhavamahākarṇavikarṇaśaśakaśalakapikavānaranarakakārṣṇīkarṇadharāṃśumatcakrṛbhṛtugravajrīvajranābhavinābhakakarapa kurabhadākṣiṇadakṣiṇa suhṛddurgandhapūtigandhatārkṣyagaruḍavirodharodhakarodhakaṅkaṇavṛkodaraiḥ parivṛtaṃ pūrvavadabhyarcya taddinabalyācamanaṃ datvā añjaliṃ kṛtvā balibere mukhavāsaṃ datvā śaṅkhādīn ghoṣayet |
atha punaraniladiṅnilayaṃ atitaptahāṭakanibhaṃ sarpanetraṃ triṇetraṃ caturbhujaṃ haridrāvāsasaṃ paraśupāśadharaṃ muṣṭisaṃnaddhahastaṃ grāmābhimukhaṃ mṛgādhirūḍhaṃ nāgābharaṇabhūṣitaṃ gandharvagrahagaṇāntaṃḥ sthitaṃ marunmārutagorurvyākhuvāyusutānilagalartavartakakaṃkamārgaṇaprāṅkaṇācalabalabalanidhivīravirodharodhakavidhisiddhavasuyavasaṃkaradhīrakamālīmālāvidhivastusamarthasamuhotsavakarkaṭakaṭakagandhagandhavahaparasiktavasiktarogīsevakasevanasavauṣadhabheṣajarogīgabhavakāraṇakaraṇakartṛgaravīrakhala balavākuvāhasucārubhiḥ parivṛtaṃ yathoktamabhyarcyācamanaṃ datvā añjaliṃ darśayitvā balibimbānnavāsaḥ nirvartya digdevatātṛptyarthaṃ śaṅkhādīn ghāṣayet |
anantaramamṛtakarāśāsthitaṃ śyāmacchāyaṃ śyāmāmbaradharaṃ triṇetraṃ caturbhujaṃ jalajacakradharaṃ kṛtāñjalipuṭaṃ grāmābhimukhaṃ yakṣagrahagaṇamadhyasthaṃ sumukhaṃ meṣārūḍhaṃ somasomakalasoma sāmavitsāmanāyakasudhāsudhātādhātāsurāṣṭrakāṣṭhakakalikāladhṛkkālacakrakālakūṭaviṣabalāmṛtāmṛtanāthakeyūrīkevalībalīviṣṇukṛṣṇapiśaṅgāṅgī rekhālekhālekhapikaśukalūbakaśukaśyenaśyenamukhamārjāramarubhṛdvālagulmakaṇavakakaṇaśeṣaviśeṣoccheda kardamapūtivigrahasāmbasaṃvatsaravegīvegadharamarudbhiḥ caturai rākṣasasahasragairnāyakaiḥ parivṛtaṃ sāgaṇadhyānaṃ yathāpūrvamabhyarcya tadadvārabalidravyaṃ parivṛtaṃ sagaṇadhyānaṃ yathāpūrvamabhyarcya tadadvārabalidravyaṃ nivedyañjiliṃ darśayitvābalipratimāmukhavāsaṃ vidhāyā śādevatātṛptyarthaṃ śaṅkhādīn ghoṣayet |
atha punarīśānaśāpratiṣṭhitaṃ supratiṣṭhitaṃ siṃhārūḍhaṃ rajatavarṇaṃ rajatavāsasaṃ triṇetraṃ caturbhujaṃ khaḍgamudgadadharaṃ muṣṭiyuddhahastaṃ grāmābhimukhaṃ piśācagrahagaṇamadhyasthaṃ īśāneśvaravyāpīvyasanavinaśabudhadharabakaviśavādaśakuniśakaṭaghaṭavṛkṣakakṣakṣamīkṣāntimātṛromakapiñjalabrahmaṇyabrahmavidbrahmībrahmātmabrahmasādhanavedīvedavidudbandhaśaṅkaraśaṅkaradhīmadvisṛṣṭiriṣṭātmaduṣṭātmaduṣṭakarmakṛtvinetṛvigovindagopatigoptṛmaheśvaraiḥ parivṛtaṃ yathaṃ ktamabhyarcyācamanaṃ datvā taddinabaliṃ datvāñjaliṃ darśayitvā balibimbānanavāsaṃ nirvartya digdevatātṛptyarthaṃ śaṅkhādīn ghoṣayet |
anantasthitaṃ pṛśnigarbhaṃ siddhagrahagaṇānvitaṃ taptajāmbūnadasaṃkāśaṃ caturvaktraṃ caturbhujaṃ akṣasūtrakamaṇḍaludharaṃ puṣpāñjalidharaṃ haṃsādhirūḍhaṃ paścimābhimukhaṃ kamalodbhavaṃ kamalāsanaṃ siddhadhātṛvidhātṛdhātṛprajāpatilokeśalokakṛtkartṛsraṣṭrubrahmātmabhasutāpatularītivardhanāvyaktaguṇavadgauṇaguṇabhugudgīthapraṇavahiraṇyagarbhaviriñcapuṣkarabhāsanabhāsavikarṇavijayarathantaracchandoyajuṛgatharvamarīcyaṅgirapulahakratuvasiṣṭhapracetaśalabhabhīṣmahemantaśiśirakusumākarakalahavirāhi amarṣaroṣaṇaśoṣaṇagatiharṣaṇavardhanaiḥ pṛśnigarbhavaśānugaiḥ bhīmarūpamahākāyairasaṃkhyaparivārakaiḥ vyāghravaktrairmeṣavavatraiḥ śaśamukheḥ svastivaktraiḥ vyālavaktraiḥ varāhavaktraiḥ kukkuṭavaktraiḥ balākavaktraiḥ haṃsavaktraiḥ mayūravaktraiḥ svastikāsyaiḥ cakravākānanaiḥ kapotāsyairekanetraiḥ dvinetraiḥ triṇetraiḥ ekapādaiḥ dvipādaiḥ bahupādaiḥ ekavaktraiḥ bahuvaktraiḥ asaṃkhyaiḥ parivṛtaṃ viṣṇupārṣadeśvaragaṇamadhyasthaṃ |
dhyātvārghyādibhirabhyarcya balidravyaṃ pradāyācamanāñjaliṃ darśayitvā bimbābhimukhaṃ kṛtvā puṣpāñjaliḥ sādhako namaskṛtya samastamaṅgalavādyādi mukhavāsaṃ vidhāya taddevatātṛptyai śaṅkhādīn ghoṣayet |
nāradaḥ |
utsave'rghyapradānādi caṇḍādīnāṃ guro'sti kim |
bhedaḥ sāmānyato vāpi mantraṃ kiṃ vā vidhiḥ prabho || 44 ||

The English translation of Visvaksena-samhita Verse 27.44 is contained in the book The Pancaratra Agamas (an Introduction) by Swami Harshananda. This book is not available online so in order to read the full text and translation you should buy the book:

Buy now! English translation by Swami Harshananda (2002)

Glossary of Sanskrit terms

Note: This extracts Sanskrit terms and links to English definitions from the glossary, based on an experimental segmentation of verse (27.44). Some terms could be superfluous while some might not be mentioned. Click on the word to show English definitions.

Vishvaksena, Khalu, Khalva, Akhila, Shesha, Dhishana, Adhishitri, Aprameya, Anavarata, Sukhi, Sukhin, Hari, Mahotsava, Grama, Iva, Astu, Aindra, Diksthita, Kumudadi, Varnarupa, Vahana, Ayudha, Parivaramantra, Arcana, Yathamati, Puna, Shubhra, Mukunda, Parshad, Parshada, Kundu, Asa, Tryaksha, Shankha, Cakradhara, Kritanjaliputa, Abhimukha, Hastin, Hastya, Hasti, Arudha, Devagraha, Gana, Adhi, Sthita, Utkata, Prakata, Unmukha, Vimukha, Ashvagriva, Ashvavadana, Ashva, Jihva, Kumud, Kumuda, Hastipada, Keshava, Vamana, Naraka, Nara, Ardana, Anda, Drishtin, Drishti, Kandu, Kanduka, Locana, Pataha, Aksha, Vishalaksha, Kshaman, Kshama, Kaksha, Dara, Panduprishtha, Durdina, Sudina, Vamadeva, Aha, Evam, Eva, Dhu, Sudana, Kanaka, Kalaka, Bhavana, Bhanumat, Bhanuvega, Bhaskara, Vishvasena, Visa, Visari, Visarin, Vistara, Nih, Tara, Dandin, Dandi, Dandaka, Adaka, Uka, Kama, Bhrit, Kamanashana, Naman, Pancashat, Saumya, Nanavidha, Akara, Parivrita, Samsmriti, Samsmritya, Arghya, Padyacamana, Gandhapushpadhupadipa, Abhyarcya, Antaram, Antara, Taddina, Vihita, Havya, Nivedya, Bali, Anjali, Mukha, Vidha, Taddevata, Triptyartha, Dundubhi, Nritta, Geya, Agneyi, Nilavasas, Trina, Tra, Kakavaktra, Caturbhuja, Mushtiyuddha, Hasta, Khadga, Mudgara, Dharin, Mahisha, Abhimukham, Asura, Grahagana, Adhyastha, Adah, Yathapurva, Balin, Dravya, Dravi, Nivedin, Acamana, Dad, Var, Anjalimudra, Bara, Mukhavasa, Tad, Tat, Dish, Deva, Turya, Pundarika, Tvish, Pundarikavat, Ana, Trilocana, Ashvarudha, Pitrigraha, Yama, Dharmadhara, Dharma, Dharman, Dharmaraja, Dhanurdhara, Vinaya, Prashraya, Shreyas, Guna, Alasa, Kunapa, Krura, Kunjara, Pramshu, Damana, Nishka, Upa, Niranukrosha, Nirmama, Vivaha, Vibhava, Hutasha, Sanjna, Ekala, Pakala, Kanka, Kataka, Shankhin, Shankhi, Cakri, Cakrin, Gadi, Gadin, Khadgin, Khadgi, Sharngi, Sharngin, Sharngadhara, Vasudeva, Bhadraka, Matka, Tuka, Kshamin, Jvalana, Kimnara, Ashvattha, Supta, Japana, Japa, Pashcima, Svan, Badava, Ksham, Purvavat, Anantaram, Anantara, Balika, Autu, Kah, Kim, Digdevata, Dhumravarna, Dhumra, Vasa, Trinayana, Shula, Dhara, Shakata, Yatu, Graha, Tas, Vaikartana, Kapardin, Kapardi, Prithu, Kanda, Daka, Nakin, Varuna, Aruna, Balya, Nirvartya, Nat, Shankukarna, Pitavarna, Vikshana, Pitavasas, Vyaghra, Vyaghri, Bha, Dakshina, Suhrid, Durgandha, Putigandha, Tarkshya, Garuda, Virodha, Rodhaka, Rodha, Rodhan, Kankana, Vrikodara, Kritva, Kritvan, Balibera, Punar, Anila, Nilaya, Atitapta, Hataka, Nibha, Haridra, Haridru, Pashadhara, Mushti, Samnaddha, Mriga, Adhirudha, Nagabharana, Bhushita, Marut, Maruta, Urvya, Urvi, Vayusuta, Gala, Rita, Vartaka, Arga, Pran, Pranc, Kana, Acala, Bala, Vira, Vidh, Vidhi, Siddha, Vasu, Yava, Sankara, Dhira, Ali, Ala, Vastu, Samartha, Han, Utsava, Karkataka, Kagat, Dah, Andha, Vaha, Para, Sikta, Rogin, Sevaka, Sevana, Sava, Savan, Aushadha, Bheshaja, Gabha, Vakara, Karana, Kartriga, Ravi, Vaku, Sucaru, Yathokta, Balibimba, Avasas, Shyama, Ccha, Aya, Idam, Jalaja, Yakshagraha, Sumukha, Mesha, Soma, Somaka, Las, Lasa, Uma, Rekha, Lekha, Pika, Shuka, Baka, Shyena, Shyenamukha, Arama, Vala, Gulmaka, Vaka, Vishesha, Uccheda, Kardama, Puti, Vigraha, Samba, Samvatsara, Vegin, Vega, Rud, Rakshasa, Sahasra, Nayaka, Dhyana, Tada, Dvara, Sagana, Anji, Pratima, Ukha, Shada, Ivat, Ivata, Ishana, Sha, Apratishthita, Supratishthita, Simharudha, Rajata, Varna, Mudga, Dadha, Pishaca, Ishvara, Vyapin, Vyapi, Vyasana, Vina, Budha, Visha, Vada, Shakuni, Ghata, Vrikshaka, Ksha, Kshanti, Romaka, Pinjala, Brahmanya, Brahman, Abrahmavid, Brahmi, Brahmin, Brahma, Sadhana, Vedi, Vedin, Vedavid, Udbandha, Shankara, Dhimat, Visrishti, Ishta, Asmad, Ushta, Karmakrit, Govinda, Gopat, Goptri, Maheshvara, Yat, Yad, Ham, Datvat, Ano, Anu, Anava, Prishnigarbha, Siddhagraha, Vita, Taptajambunada, Sankasha, Caturvaktra, Akshasutraka, Pushpanjali, Pashcimabhimukha, Kamalodbhava, Kamalasana, Amarsha, Roshana, Shoshana, Gat, Gati, Harshana, Vardhana, Vashanuga, Bhimarupa, Akaya, Asankhya, Parivara, Vyaghravaktra, Vava, Shashamukha, Svasti, Vaktra, Vyalavaktra, Varahavaktra, Kukkutavaktra, Balaka, Hamsavaktra, Mayura, Svastika, Asya, Cakravaka, Kapota, Ekanetra, Dvinetra, Ekapada, Dvipada, Bahupada, Ekavaktra, Bahu, Vishnuparshada, Dhyatva, Prada, Pradaya, Bimba, Sadhaka, Namaskritya, Samasta, Anga, Lava, Atripti, Narada, Canda, Guru, Asti, Samanyatah, Vapi, Vapin, Mantra, Prabhu,

Analysis of Sanskrit grammar

Note: this is an experimental feature and only shows the first possible analysis of the Sanskrit text (Visvaksena-samhita Verse 27.44). If the system was successful in segmenting the sentence, you will see of which words it is made up of, generally consisting of Nouns, Pronouns, Verbs, Participles and Indeclinables. Click on the link to show all possible derivations of the word.

 • Line 1: “viṣvaksenaḥ
 • viṣvaksenaḥ -
 • viṣvaksena (noun, masculine)
  [nominative single]
 • Line 2: “ ahaṃ khalvakhilāṇḍayoneraśeṣadhiṣaṇādhīśituraprameyasyānavaratasukhino hareḥ mahotsavādiṣu grāmādivāstuṣu aindrādidiksthitānāṃ kumudādīnāṃ varṇarūpavāhanāyudhaparivāramantrārcanādi yathāmati kathayiṣye
 • Cannot analyse *aham*kh
 • khalva -
 • khalu (indeclinable)
  [indeclinable]
  khalva (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  khalu (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
  khalu (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
  khalu (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • akhilāṇ -
 • akhila (noun, masculine)
  [accusative plural]
 • ḍayo -
 • ḍā (noun, feminine)
  [instrumental single]
 • une -
 • u (noun, masculine)
  [instrumental single]
  ū (noun, neuter)
  [instrumental single], [dative single]
 • ira -
 • ir (verb class 6)
  [imperative active second single]
 • śeṣa -
 • śeṣa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  śeṣa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  śaṣ (verb class 1)
  [perfect active second plural]
  śiṣ (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • dhiṣaṇā -
 • dhiṣaṇa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  dhiṣaṇa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  dhiṣaṇā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • adhīśitur -
 • adhīśitṛ (noun, masculine)
  [ablative single], [genitive single]
 • aprameyasyā -
 • aprameya (noun, masculine)
  [genitive single]
  aprameya (noun, neuter)
  [genitive single]
 • anavarata -
 • anavarata (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  anavarata (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • sukhino* -
 • sukhī (noun, neuter)
  [ablative single], [genitive single]
  sukhin (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural], [ablative single], [genitive single]
  sukhin (noun, neuter)
  [ablative single], [genitive single]
 • hareḥ -
 • hari (noun, masculine)
  [ablative single], [genitive single]
  hari (noun, feminine)
  [ablative single], [genitive single]
  hṛ (verb class 1)
  [optative active second single]
 • mahotsavād -
 • mahotsava (noun, masculine)
  [adverb], [ablative single]
 • iṣu -
 • iṣu (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  i (noun, masculine)
  [locative plural]
 • grāmād -
 • grāma (noun, masculine)
  [adverb], [ablative single]
  grāma (noun, neuter)
  [adverb], [ablative single]
 • ivā -
 • iva (indeclinable adverb)
  [indeclinable adverb]
  iva (indeclinable)
  [indeclinable]
 • astuṣu -
 • astu (noun, masculine)
  [locative plural]
  astu (noun, feminine)
  [locative plural]
  astu (noun, neuter)
  [locative plural]
 • aindrā -
 • aindra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  aindra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • adi -
 • ad (noun, masculine)
  [locative single]
  ad (noun, neuter)
  [locative single]
 • diksthitānām -
 • diksthita (noun, masculine)
  [genitive plural]
  diksthita (noun, neuter)
  [genitive plural]
 • kumudādīnām -
 • kumudādi (noun, masculine)
  [genitive plural]
 • varṇarūpa -
 • varṇarūpa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  varṇarūpa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • vāhanā -
 • vāhana (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  vāhana (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  vāhanā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • ayudha -
 • ayudha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • parivāramantrā -
 • parivāramantra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  parivāramantra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • ārcanā -
 • ārcana (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ārcana (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • adi -
 • ad (noun, masculine)
  [locative single]
  ad (noun, neuter)
  [locative single]
 • yathāmati -
 • yathāmati (indeclinable)
  [indeclinable]
 • kathayiṣye -
 • kath (verb class 10)
  [future middle first single]
 • Line 3: “ kumudastu punaḥ śubhro mukundaḥ pārṣadaḥ kundavāsāḥ tryakṣaḥ śaṅkhacakradharaḥ kṛtāñjalipuṭo grāmābhimukho hastyārūḍho devagrahagaṇamadhye sthitaḥ |utkaṭaḥ prakaṭonmukho vimukho'śvagrīvo'śvavadano'śvajihvo hastivaktro kumudo hastipādaḥ keśavavāmananarakanaramardanamandadṛṣṭikaṇḍu kandukalocanapaṭahākṣaviśālākṣakṣāmakakṣamapāṇḍarapāṇḍupṛṣṭhadurdinasudinavāmadevamahādevamahāgnimadhusūdanakanakakālakabhāvanabhavanabhānumadbhānuvegabhāskarābhāskaraviśvasenavisenaviṣvaksenavisārivistāranistaravidaṇḍidaṇḍakāmadakāmukakāmabhṛtkāmanāśananāmabhiḥ pañcāśadbhiḥ pārṣadaiḥ saumyaiḥ nānāvidhākāraiḥ parivṛtamena saṃsmṛtya arghyapādyācamanagandhapuṣpadhūpadīpairabhyarcyānantaraṃ taddinavihitahavyaṃ nivedya baliṃ dadyāt añjaliṃ darśayitvā hareḥ mukhādivāsaṃ vidhāya taddevatātṛptyarthaṃ śaṅkhadundubhinṛttageyādi kārayet
 • Cannot analyse *kumudastu*pu
 • punaḥ -
 • pu (noun, neuter)
  [ablative single], [genitive single]
  puna (noun, masculine)
  [nominative single]
  (noun, neuter)
  [ablative single], [genitive single]
 • śubhro* -
 • śubhra (noun, masculine)
  [nominative single]
 • mukundaḥ -
 • mukunda (noun, masculine)
  [nominative single]
 • pārṣadaḥ -
 • pārṣad (noun, feminine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural], [ablative single], [genitive single]
  pārṣada (noun, masculine)
  [nominative single]
 • kundavā -
 • kundu (noun, feminine)
  [vocative single]
  kundu (noun, masculine)
  [vocative single]
 • āsāḥ -
 • āsa (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
 • tryakṣaḥ -
 • tryakṣa (noun, masculine)
  [nominative single]
 • śaṅkha -
 • śaṅkha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  śaṅkha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • cakradharaḥ -
 • cakradhara (noun, masculine)
  [nominative single]
 • kṛtāñjalipuṭo* -
 • kṛtāñjalipuṭa (noun, masculine)
  [nominative single]
 • grāmā -
 • grāma (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  grāma (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • abhimukho* -
 • abhimukha (noun, masculine)
  [nominative single]
 • hastyā -
 • hastin (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single]
  hastin (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  hastya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  hastya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  hastī (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual], [instrumental single]
  hastī (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [instrumental single]
  hastī (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  hastyā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • ārūḍho* -
 • ārūḍha (noun, masculine)
  [nominative single]
 • devagraha -
 • devagraha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • gaṇam -
 • gaṇa (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  gaṇā (noun, feminine)
  [adverb]
 • adhye -
 • adhī (noun, masculine)
  [dative single]
 • sthitaḥ -
 • sthita (noun, masculine)
  [nominative single]
  sthā -> sthita (participle, masculine)
  [nominative single from √sthā class 1 verb]
 • utkaṭaḥ -
 • utkaṭa (noun, masculine)
  [nominative single]
 • prakaṭo -
 • prakaṭa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  prakaṭa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  prakaṭā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • unmukho* -
 • unmukha (noun, masculine)
  [nominative single]
 • vimukho' -
 • vimukha (noun, masculine)
  [nominative single]
 • aśvagrīvo' -
 • aśvagrīva (noun, masculine)
  [nominative single]
 • aśvavadano' -
 • aśvavadana (noun, masculine)
  [nominative single]
 • aśva -
 • aśva (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • jihvo* -
 • jihva (noun, masculine)
  [nominative single]
 • hastivaktro -
 • kumudo* -
 • kumud (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural], [ablative single], [genitive single]
  kumud (noun, neuter)
  [ablative single], [genitive single]
  kumuda (noun, masculine)
  [nominative single]
 • hastipādaḥ -
 • hastipāda (noun, masculine)
  [nominative single]
 • keśava -
 • keśava (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  keśava (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • vāmana -
 • vāmana (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  vāmana (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • naraka -
 • naraka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  naraka (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • naram -
 • nara (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  nara (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  narā (noun, feminine)
  [adverb]
 • ardanam -
 • ardana (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  ardana (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  ardanā (noun, feminine)
  [adverb]
 • anda -
 • anda (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  anda (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  and (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • dṛṣṭi -
 • dṛṣṭi (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
  dṛṣṭin (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  dṛṣṭin (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  dṛṣṭī (noun, masculine)
  [adverb], [vocative single]
  dṛṣṭī (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [vocative single]
  dṛṣṭī (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • kaṇḍu -
 • kaṇḍu (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
  kaṇḍu (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  kaṇḍū (noun, feminine)
  [adverb], [vocative single]
 • kanduka -
 • kanduka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • locana -
 • locana (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  locana (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • paṭahā -
 • paṭaha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • akṣa -
 • akṣa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  akṣa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  akṣ (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • viśālākṣa -
 • viśālākṣa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  viśālākṣa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • kṣāma -
 • kṣāman (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  kṣāma (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  kṣāma (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • kakṣam -
 • kakṣa (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  kakṣā (noun, feminine)
  [adverb]
 • apāṇ -
 • (verb class 2)
  [imperfect active third plural]
  (verb class 2)
  [imperfect active third plural]
 • ḍara -
 • ḍara (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ḍara (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • pāṇḍupṛṣṭha -
 • pāṇḍupṛṣṭha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  pāṇḍupṛṣṭha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • durdina -
 • durdina (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  durdina (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • sudina -
 • sudina (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  sudina (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • vāmadevam -
 • vāmadeva (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  vāmadeva (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • ahād -
 • aha (noun, neuter)
  [adverb], [ablative single]
  (verb class 1)
  [imperfect active third single], [aorist active third single]
  (verb class 3)
  [aorist active third single]
 • evam -
 • evam (indeclinable adverb)
  [indeclinable adverb]
  evam (indeclinable)
  [indeclinable]
  eva (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  eva (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  evā (noun, feminine)
  [adverb]
 • ahā -
 • aha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • agnima -
 • agniman (noun, masculine)
  [compound]
 • dhu -
 • dhu (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
  dhū (noun, feminine)
  [adverb], [vocative single]
 • sūdana -
 • sūdana (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  sūdana (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • kanaka -
 • kanaka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  kanaka (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • kālaka -
 • kālaka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  kālaka (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • bhāvana -
 • bhāvana (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  bhāvana (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • bhavana -
 • bhavana (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  bhavana (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • bhānumad -
 • bhānumat (noun, masculine)
  [compound]
  bhānumat (noun, neuter)
  [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • bhānuvega -
 • bhānuvega (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  bhānuvega (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • bhāskarā -
 • bhāskarā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • bhāskara -
 • bhāskara (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  bhāskara (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • viśvasena -
 • viśvasena (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • visena -
 • visa (noun, masculine)
  [instrumental single]
  visa (noun, neuter)
  [instrumental single]
 • viṣvaksena -
 • viṣvaksena (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • visāri -
 • visārī (noun, feminine)
  [adverb], [vocative single]
  visārin (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  visārin (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • vistāra -
 • vistāra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • nis -
 • niḥ (indeclinable adverb)
  [indeclinable adverb]
  niḥ (indeclinable)
  [indeclinable]
  ni (noun, masculine)
  [nominative single]
  ni (noun, feminine)
  [nominative single]
  nis (Preverb)
  [Preverb]
 • tara -
 • tara (indeclinable)
  [indeclinable]
  tara (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  tara (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  tṝ (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • vi -
 • vi (indeclinable adverb)
  [indeclinable adverb]
  vi (indeclinable preposition)
  [indeclinable preposition]
  vi (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  vi (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  ve (noun, masculine)
  [adverb]
  (noun, feminine)
  [adverb]
  (noun, masculine)
  [adverb]
  (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • daṇḍi -
 • daṇḍi (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  daṇḍin (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  daṇḍin (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  daṇḍī (noun, masculine)
  [adverb], [vocative single]
  daṇḍī (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [vocative single]
  daṇḍī (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • daṇḍakām -
 • daṇḍakā (noun, feminine)
  [accusative single]
 • adakām -
 • adakā (noun, feminine)
  [accusative single]
 • uka -
 • uka (indeclinable)
  [indeclinable]
 • kāma -
 • kāma (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  kāma (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • bhṛt -
 • bhṛt (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  bhṛt (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • kāmanāśana -
 • kāmanāśana (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  kāmanāśana (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • nāmabhiḥ -
 • nāman (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • pañcāśadbhiḥ -
 • pañcāśat (noun, feminine)
  [instrumental plural]
 • pārṣadaiḥ -
 • pārṣada (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  pārṣada (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • saumyaiḥ -
 • saumya (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  saumya (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • nānāvidhā -
 • nānāvidha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  nānāvidha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  nānāvidhā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • akāraiḥ -
 • akāra (noun, masculine)
  [instrumental plural]
 • parivṛtam -
 • parivṛta (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  parivṛta (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  parivṛtā (noun, feminine)
  [adverb]
 • ena -
 • a (noun, masculine)
  [instrumental single]
 • saṃsmṛtya -
 • saṃsmṛti (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
  saṃsmṛtya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  saṃsmṛtya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • arghya -
 • arghya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  arghya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  argh -> arghya (absolutive)
  [absolutive from √argh]
 • pādyācamana -
 • pādyācamana (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  pādyācamana (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • gandhapuṣpadhūpadīpair -
 • gandhapuṣpadhūpadīpa (noun, masculine)
  [instrumental plural]
 • abhyarcyān -
 • abhyarcya (noun, masculine)
  [accusative plural]
 • antaram -
 • antaram (indeclinable)
  [indeclinable]
  antara (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  antara (noun, neuter)
  [nominative single], [accusative single]
 • taddina -
 • taddina (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • vihita -
 • vihita (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  vihita (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • havyam -
 • havya (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  havya (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  havyā (noun, feminine)
  [adverb]
  hu -> havya (participle, masculine)
  [accusative single from √hu class 3 verb]
  hu -> havya (participle, neuter)
  [nominative single from √hu class 3 verb], [accusative single from √hu class 3 verb]
  -> havya (participle, masculine)
  [accusative single from √ class 1 verb]
  -> havya (participle, neuter)
  [nominative single from √ class 1 verb], [accusative single from √ class 1 verb]
 • nivedya -
 • nivedya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  nivedya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • balim -
 • bali (noun, masculine)
  [accusative single]
 • dadyāt -
 • (verb class 3)
  [optative active third single]
 • añjalim -
 • añjali (noun, masculine)
  [accusative single]
 • darśayitvā -
 • dṛś -> darśayitvā (absolutive)
  [absolutive from √dṛś]
 • hareḥ -
 • hari (noun, masculine)
  [ablative single], [genitive single]
  hari (noun, feminine)
  [ablative single], [genitive single]
  hṛ (verb class 1)
  [optative active second single]
 • mukhād -
 • mukha (noun, masculine)
  [adverb], [ablative single]
  mukha (noun, neuter)
  [adverb], [ablative single]
 • ivā -
 • iva (indeclinable adverb)
  [indeclinable adverb]
  iva (indeclinable)
  [indeclinable]
 • āsam -
 • āsa (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  āsa (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  as -> āsam (absolutive)
  [absolutive from √as]
  as (verb class 2)
  [imperfect active first single]
 • vidhāya -
 • vidha (noun, masculine)
  [dative single]
  vidha (noun, neuter)
  [dative single]
 • taddevatā -
 • taddevatā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • tṛptyartham -
 • tṛptyartha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  tṛptyartha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • śaṅkha -
 • śaṅkha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  śaṅkha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • dundubhi -
 • dundubhi (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
  dundubhī (noun, feminine)
  [adverb], [vocative single]
  dundubhi (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  dundubhi (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • nṛtta -
 • nṛtta (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  nṛt -> nṛtta (participle, masculine)
  [vocative single from √nṛt class 4 verb]
  nṛt -> nṛtta (participle, neuter)
  [vocative single from √nṛt class 4 verb]
 • geyā -
 • geya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  geya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  geyā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • adi -
 • ad (noun, masculine)
  [locative single]
  ad (noun, neuter)
  [locative single]
 • kārayet -
 • kṛ (verb class 0)
  [optative active third single]
 • Line 4: “ kumudākṣaṃ punaḥ āgneyyāṃ sthitaṃ nīlavāsasaṃ triṇetraṃ kākavaktraṃ caturbhujaṃ muṣṭiyuddhahastaṃ khaḍgamudgaradhāriṇaṃ mahiṣārūḍhaṃ grāmābhimukhamasuragrahagaṇamadhyasthaṃ āgneyanidhanāgnijihvahutāśanāgnirūpāgnikeśāgnivarṇāgnyagnivaktramahāvaktramahāsenamahodarakarālakākajihvakākavaktrāgnivaktramaṇḍumaṇḍūkavaktradevadevalakaśarvakaśapakaśaṅkuśaṅkuśravamārīcadroṇamārīcamahiṣamāhiṣakumbhanāsavināsakumbhakarṇavikarṇavidārivikramamaskarimaskarasūkarasūkarāsyaśaśaśaśamukhasiṃhasiṃhamukhanarasiṃhanarakāladhṛkkālasūtrasūtrasūtravinālinālakarṇaiḥ parivṛtaṃ amuṃ yathāpūrvamabhyarcya taddinabalidravyaṃ nivedyācamanaṃ datvā añjalimudrāṃ darśayitvā balibare mukhavāsāntaṃ vidhāya taddigdevatṛptyarthaṃ tūryāṇi ghāṣayet
 • Cannot analyse *kumudākṣam*pu
 • punaḥ -
 • pu (noun, neuter)
  [ablative single], [genitive single]
  puna (noun, masculine)
  [nominative single]
  (noun, neuter)
  [ablative single], [genitive single]
 • āgneyyām -
 • āgneyī (noun, feminine)
  [locative single]
 • sthitam -
 • sthita (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  sthita (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  sthitā (noun, feminine)
  [adverb]
  sthā -> sthita (participle, masculine)
  [accusative single from √sthā class 1 verb]
  sthā -> sthita (participle, neuter)
  [nominative single from √sthā class 1 verb], [accusative single from √sthā class 1 verb]
 • nīlavāsasam -
 • nīlavāsasā (noun, feminine)
  [adverb]
  nīlavāsas (noun, masculine)
  [accusative single]
 • triṇe -
 • triṇa (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  triṇā (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
 • tram -
 • tra (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  tra (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  trā (noun, feminine)
  [adverb]
 • kākavaktram -
 • kākavaktra (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  kākavaktrā (noun, feminine)
  [adverb]
 • caturbhujam -
 • caturbhuja (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  caturbhuja (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  caturbhujā (noun, feminine)
  [adverb]
 • muṣṭiyuddha -
 • muṣṭiyuddha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • hastam -
 • hasta (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  hasta (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  hastā (noun, feminine)
  [adverb]
 • khaḍga -
 • khaḍga (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  khaḍga (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • mudgara -
 • mudgara (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  mudgara (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • dhāriṇam -
 • dhārin (noun, masculine)
  [accusative single]
 • mahiṣā -
 • mahiṣa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  mahiṣa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • ārūḍham -
 • ārūḍha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  ārūḍha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  ārūḍhā (noun, feminine)
  [adverb]
 • grāmā -
 • grāma (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  grāma (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • abhimukham -
 • abhimukham (indeclinable)
  [indeclinable]
  abhimukha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  abhimukha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • asura -
 • asura (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  asura (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • grahagaṇam -
 • grahagaṇa (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
 • adhyastham -
 • adhyastha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • Cannot analyse āgneyanidhanāgnijihvahutāśanāgnirūpāgnikeśāgnivarṇāgnyagnivaktramahāvaktramahāsenamahodarakarālakākajihvakākavaktrāgnivaktramaṇḍumaṇḍūkavaktradevadevalakaśarvakaśapakaśaṅkuśaṅkuśravamārīcadroṇamārīcamahiṣamāhiṣakumbhanāsavināsakumbhakarṇavikarṇavidārivikramamaskarimaskarasūkarasūkarāsyaśaśaśaśamukhasiṃhasiṃhamukhanarasiṃhanarakāladhṛkkālasūtrasūtrasūtravinālinālakarṇaiḥ*pa
 • parivṛtam -
 • parivṛta (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  parivṛta (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  parivṛtā (noun, feminine)
  [adverb]
 • amum -
 • adaḥ (pronoun, masculine)
  [accusative single]
 • yathāpūrvam -
 • yathāpūrva (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  yathāpūrva (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  yathāpūrvā (noun, feminine)
  [adverb]
 • abhyarcya -
 • abhyarcya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  abhyarcya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • taddina -
 • taddina (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • bali -
 • balin (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  balin (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  bali (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  balī (noun, masculine)
  [adverb], [vocative single]
  balī (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [vocative single]
  balī (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • dravyam -
 • dravya (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  dravya (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  dravyā (noun, feminine)
  [adverb]
  dravī (noun, masculine)
  [accusative single]
 • nivedyā -
 • nivedin (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single]
  nivedin (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  nivedya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  nivedya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  nivedyā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • ācamanam -
 • ācamana (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • dat -
 • dad (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  dad (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  dat (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
 • vā* -
 • vār (noun, masculine)
  [adverb], [nominative single], [vocative single]
  vār (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  va (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
  (noun, feminine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
 • añjalimudrām -
 • añjalimudrā (noun, feminine)
  [accusative single]
 • darśayitvā -
 • dṛś -> darśayitvā (absolutive)
  [absolutive from √dṛś]
 • bali -
 • balin (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  balin (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  bali (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  balī (noun, masculine)
  [adverb], [vocative single]
  balī (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [vocative single]
  balī (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • bare -
 • bara (noun, masculine)
  [locative single]
  barā (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
 • mukhavāsān -
 • mukhavāsa (noun, masculine)
  [accusative plural]
 • tam -
 • ta (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  ta (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  (noun, feminine)
  [adverb]
  tan (noun, masculine)
  [adverb]
  sa (noun, masculine)
  [accusative single]
 • vidhāya -
 • vidha (noun, masculine)
  [dative single]
  vidha (noun, neuter)
  [dative single]
 • tad -
 • tad (indeclinable)
  [indeclinable]
  tad (indeclinable adverb)
  [indeclinable adverb]
  tat (indeclinable correlative)
  [indeclinable correlative]
  tad (noun, neuter)
  [compound], [nominative single], [accusative single]
 • dig -
 • diś (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
 • deva -
 • deva (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  deva (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  devan (noun, masculine)
  [compound]
  div (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • tṛptyartham -
 • tṛptyartha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  tṛptyartha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • tūryāṇi -
 • tūrya (noun, neuter)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
 • Cannot analyse ghāṣayet
 • Line 5: “ antakāśāsthitaṃ puṇḍarīkaṃ puṇḍarīkatviṣaṃ puṇḍarīkavadanaṃ trilocanaṃ caturbhujaṃ śaṅkhacakradharaṃ kṛtāñjalipuṭaṃ grāmābhimukhamaśvārūḍhaṃ pitṛgrahagaṇamadhyastha yamadharmadharadharmadharmarājadhanurdharavinayapraśrayaniśreyanirguṇālasakuṇapakrūrabāhukuñjaraprāṃśudamananiṣkopaniranukrośanirmamavivāhā vibhavahutāśāhyū rdhvarakṣaṇa saṃjñaikalapākalakaṅkakaṭakāvaṭaśaṅkhīcakrīgadīkhaḍgīśārṅgīśārṅgadharavāsudevabhadraketumatketukakṣamījvalanakiṃnarāśvatthasuptasujapanajapapaścimakaikṣikasvaṃjabāḍavakṣamībhiḥparivṛtaṃ pūrvavadabhyarcya taddinabaliṃ nivedyācamanaṃdatvāañjaliṃ darśayitvānantaraṃ balikautuke mukhavāsaṃ vidhāya taddigdevatātṛptyarthaṃ śaṅkhādi ghoṣayet
 • Cannot analyse *antakāśāsthitam*pu
 • puṇḍarīkam -
 • puṇḍarīka (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  puṇḍarīka (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  puṇḍarīkā (noun, feminine)
  [adverb]
 • puṇḍarīka -
 • puṇḍarīka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  puṇḍarīka (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • tviṣam -
 • tviṣā (noun, feminine)
  [adverb]
  tviṣ (noun, feminine)
  [accusative single]
 • puṇḍarīkavad -
 • puṇḍarīkavat (noun, masculine)
  [compound]
  puṇḍarīkavat (noun, neuter)
  [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • anam -
 • ana (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
 • trilocanam -
 • trilocana (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  trilocana (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  trilocanā (noun, feminine)
  [adverb]
 • caturbhujam -
 • caturbhuja (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  caturbhuja (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  caturbhujā (noun, feminine)
  [adverb]
 • śaṅkha -
 • śaṅkha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  śaṅkha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • cakradharam -
 • cakradhara (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  cakradhara (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  cakradharā (noun, feminine)
  [adverb]
 • kṛtāñjalipuṭam -
 • kṛtāñjalipuṭa (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  kṛtāñjalipuṭa (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  kṛtāñjalipuṭā (noun, feminine)
  [adverb]
 • grāmā -
 • grāma (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  grāma (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • abhimukham -
 • abhimukham (indeclinable)
  [indeclinable]
  abhimukha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  abhimukha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • aśvārūḍham -
 • aśvārūḍha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  aśvārūḍha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  aśvārūḍhā (noun, feminine)
  [adverb]
 • pitṛgraha -
 • pitṛgraha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • gaṇam -
 • gaṇa (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  gaṇā (noun, feminine)
  [adverb]
 • adhyastha -
 • adhyastha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • yama -
 • yama (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  yama (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • dharmadhara -
 • dharmadhara (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • dharma -
 • dharma (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  dharman (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • dharmarāja -
 • dharmarāja (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  dharmarājan (noun, masculine)
  [compound]
 • dhanurdhara -
 • dhanurdhara (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • vinaya -
 • vinaya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  vinaya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • praśraya -
 • praśraya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • ni -
 • ni (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  ni (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  ni (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
  (noun, masculine)
  [adverb]
  (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  (noun, feminine)
  [adverb]
 • śreyan -
 • śreyas (noun, masculine)
  [vocative single]
 • ir -
 • i (noun, masculine)
  [nominative single]
 • guṇā -
 • guṇa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  guṇā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • alasa -
 • alasa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  alasa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • kuṇapa -
 • kuṇapa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  kuṇapa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • krūra -
 • krūra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  krūra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • bāhu -
 • bāhu (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
 • kuñjara -
 • kuñjara (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • prāṃśu -
 • prāṃśu (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  prāṃśu (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  prāṃśu (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
 • damana -
 • damana (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  damana (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • niṣko -
 • niṣka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  niṣka (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  niṣkā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • upa -
 • upa (indeclinable adverb)
  [indeclinable adverb]
  upa (indeclinable preposition)
  [indeclinable preposition]
  upa (indeclinable)
  [indeclinable]
 • niranukrośa -
 • niranukrośa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  niranukrośa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • nirmama -
 • nirmama (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  nirmama (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • vivāhā* -
 • vivāha (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
 • vibhava -
 • vibhava (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  vibhava (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • hutāśā -
 • hutāśa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • ahyū -
 • Cannot analyse rdhvarakṣaṇa*sa
 • sañjñai -
 • sañjña (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  sañjña (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  sañjñā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • ekala -
 • ekala (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ekala (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • pākala -
 • pākala (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  pākala (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • kaṅka -
 • kaṅka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  kaṅk (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • kaṭakāva -
 • kaṭaka (noun, masculine)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
 • aṭa -
 • aṭ (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • śaṅkhī -
 • śaṅkhī (noun, masculine)
  [compound]
  śaṅkhī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
  śaṅkhin (noun, masculine)
  [nominative single]
 • cakrī -
 • cakrī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
  cakri (noun, masculine)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
  cakri (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
  cakrin (noun, masculine)
  [nominative single]
 • gadī -
 • gadī (noun, masculine)
  [compound]
  gadī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
  gadi (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
  gadin (noun, masculine)
  [nominative single]
 • khaḍgī -
 • khaḍgī (noun, masculine)
  [compound]
  khaḍgī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
  khaḍgin (noun, masculine)
  [nominative single]
 • śārṅgī -
 • śārṅgī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
  śārṅgin (noun, masculine)
  [nominative single]
 • śārṅgadhara -
 • śārṅgadhara (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • vāsudeva -
 • vāsudeva (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  vāsudeva (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • bhadrake -
 • bhadraka (noun, masculine)
  [locative single]
  bhadraka (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  bhadrakā (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
 • tu -
 • tu (indeclinable particle)
  [indeclinable particle]
 • matke -
 • matka (noun, masculine)
  [locative single]
  matka (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  matkā (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
 • tuka -
 • tuka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • kṣamī -
 • kṣamin (noun, masculine)
  [nominative single]
 • jvalana -
 • jvalana (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  jvalana (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • kiṃnarā -
 • kiṃnara (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  kiṃnarā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • aśvattha -
 • aśvattha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  aśvattha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • supta -
 • supta (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  supta (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  svap -> supta (participle, masculine)
  [vocative single from √svap class 2 verb]
  svap -> supta (participle, neuter)
  [vocative single from √svap class 2 verb]
 • su -
 • (noun, masculine)
  [adverb], [vocative single]
  (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  (noun, feminine)
  [adverb], [vocative single]
  so (noun, feminine)
  [adverb]
 • japana -
 • japana (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • japa -
 • japa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  japa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  jap (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • paścima -
 • paścima (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  paścima (noun, masculine)
  [vocative single]
 • kai -
 • (indeclinable interrogative)
  [indeclinable interrogative]
  ka (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  (pronoun, feminine)
  [nominative single]
 • aikṣi -
 • īkṣ (verb class 1)
  [aorist middle first single]
 • ka -
 • ka (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • svañ -
 • svan (noun, masculine)
  [adverb], [vocative single]
  svan (noun, neuter)
  [adverb]
 • ja -
 • ja (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ja (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • bāḍava -
 • bāḍava (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  bāḍava (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • kṣamī -
 • kṣamin (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single]
  kṣamin (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  kṣam (noun, feminine)
  [locative single]
 • ibhiḥ -
 • i (noun, masculine)
  [instrumental plural]
 • parivṛtam -
 • parivṛta (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  parivṛta (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  parivṛtā (noun, feminine)
  [adverb]
 • pūrvavad -
 • pūrvavat (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  pūrvavat (noun, masculine)
  [compound]
  pūrvavat (noun, neuter)
  [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • abhyarcya -
 • abhyarcya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  abhyarcya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • taddina -
 • taddina (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • balim -
 • bali (noun, masculine)
  [accusative single]
 • Cannot analyse nivedyācamanandatvāañjalim*da
 • darśayitvā -
 • dṛś -> darśayitvā (absolutive)
  [absolutive from √dṛś]
 • anantaram -
 • anantaram (indeclinable)
  [indeclinable]
  anantara (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  anantara (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  anantarā (noun, feminine)
  [adverb]
 • balikau -
 • balika (noun, masculine)
  [compound], [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
  balika (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  balikā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • autu -
 • autu (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  autu (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
  autu (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  u (verb class 2)
  [imperative active third single]
 • ke -
 • ka (noun, masculine)
  [nominative plural]
  ka (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  kaḥ (pronoun, masculine)
  [nominative plural]
  kim (pronoun, neuter)
  [nominative dual], [accusative dual]
  (pronoun, feminine)
  [nominative dual], [accusative dual]
 • mukhavāsam -
 • mukhavāsa (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
 • vidhāya -
 • vidha (noun, masculine)
  [dative single]
  vidha (noun, neuter)
  [dative single]
 • tad -
 • tad (indeclinable)
  [indeclinable]
  tad (indeclinable adverb)
  [indeclinable adverb]
  tat (indeclinable correlative)
  [indeclinable correlative]
  tad (noun, neuter)
  [compound], [nominative single], [accusative single]
 • digdevatā -
 • digdevatā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • tṛptyartham -
 • tṛptyartha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  tṛptyartha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • śaṅkhā -
 • śaṅkha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  śaṅkha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  śaṅkhā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • adi -
 • ad (noun, masculine)
  [locative single]
  ad (noun, neuter)
  [locative single]
 • ghoṣayet -
 • ghuṣ (verb class 0)
  [optative active third single]
 • Line 6: “ nirṛtyāśāsthitaṃ vāmanaṃ dhūmravarṇaṃ dhūmravāsasaṃ triṇayanaṃ caturbhujaṃ śūlakhaḍgamudgaradharaṃ muṣṭiyuddhahastaṃ śakaṭārūḍhaṃ grāmābhimukhaṃ yātugrahāntaḥ sthitaṃ
 • Cannot analyse *nirṛtyāśāsthitam*vā
 • vāmanam -
 • vāmana (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  vāmana (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  vāmanā (noun, feminine)
  [adverb]
 • dhūmravarṇam -
 • dhūmravarṇa (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  dhūmravarṇa (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  dhūmravarṇā (noun, feminine)
  [adverb]
 • dhūmra -
 • dhūmra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  dhūmra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • vāsa -
 • vāsa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • sam -
 • sa (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • triṇayanam -
 • triṇayana (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  triṇayana (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • caturbhujam -
 • caturbhuja (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  caturbhuja (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  caturbhujā (noun, feminine)
  [adverb]
 • śūla -
 • śūla (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  śūla (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  śūl (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • khaḍga -
 • khaḍga (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  khaḍga (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • mudgara -
 • mudgara (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  mudgara (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • dharam -
 • dhara (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  dhara (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  dharā (noun, feminine)
  [adverb]
 • muṣṭiyuddha -
 • muṣṭiyuddha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • hastam -
 • hasta (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  hasta (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  hastā (noun, feminine)
  [adverb]
 • śakaṭā -
 • śakaṭa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  śakaṭa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  śakaṭā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • ārūḍham -
 • ārūḍha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  ārūḍha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  ārūḍhā (noun, feminine)
  [adverb]
 • grāmā -
 • grāma (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  grāma (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • abhimukham -
 • abhimukham (indeclinable)
  [indeclinable]
  abhimukha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  abhimukha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • yātu -
 • yātu (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  yātu (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  (verb class 2)
  [imperative active third single]
 • grahān -
 • graha (noun, masculine)
  [accusative plural]
 • taḥ -
 • tas (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  tas (noun, neuter)
  [compound], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  ta (noun, masculine)
  [nominative single]
 • sthitam -
 • sthita (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  sthita (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  sthitā (noun, feminine)
  [adverb]
  sthā -> sthita (participle, masculine)
  [accusative single from √sthā class 1 verb]
  sthā -> sthita (participle, neuter)
  [nominative single from √sthā class 1 verb], [accusative single from √sthā class 1 verb]
 • Line 7: “balambirṛtiprakṛtivikṛtisukṛtidāruṇadamakarakṣakalakṣakamādhavamāṃsakaniṣṭhurakharabhāṣaṇapralambakaprāṇanapraṇayavīrasenāṅgadavibhāṣavibhīṣaṇaraktākṣalohitākṣaraktajihvavijahvakavidyutkeśaviśālākṣavikṣaravīrahākṣaraprākṣarakāmarūpīvirūpīsarvagasarvavidgaurasaṃbhavaprabhavavāruṇavasuvimardamadana vaikartanavikartṛkapardīpṛthukandakīkandakanākīvaruṇāruṇaiḥ parivṛtaṃ pūrvavadabhyarcya taddinabalyācamanaṃ vidhāyāñjaliṃ nirvartyabalikautuke mukhavāsaṃ vidhāyā nantaraṃ tūryāṇi ghoṣayet
 • Cannot analyse balambirṛtiprakṛtivikṛtisukṛtidāruṇadamakarakṣakalakṣakamādhavamāṃsakaniṣṭhurakharabhāṣaṇapralambakaprāṇanapraṇayavīrasenāṅgadavibhāṣavibhīṣaṇaraktākṣalohitākṣaraktajihvavijahvakavidyutkeśaviśālākṣavikṣaravīrahākṣaraprākṣarakāmarūpīvirūpīsarvagasarvavidgaurasambhavaprabhavavāruṇavasuvimardamadana*va
 • vaikartana -
 • vaikartana (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  vaikartana (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • vikartṛ -
 • vikartṛ (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
 • kapardī -
 • kapardī (noun, masculine)
  [compound]
  kapardī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
  kapardin (noun, masculine)
  [nominative single]
 • pṛthu -
 • pṛthu (indeclinable)
  [indeclinable]
  pṛthu (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  pṛthu (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • kanda -
 • kanda (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  kanda (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  kand (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • kīkan -
 • kīkā (noun, feminine)
  [adverb]
 • daka -
 • daka (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • nākī -
 • nākin (noun, masculine)
  [nominative single]
 • varuṇā -
 • varuṇa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  varuṇā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • aruṇaiḥ -
 • aruṇa (noun, masculine)
  [instrumental plural]
 • parivṛtam -
 • parivṛta (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  parivṛta (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  parivṛtā (noun, feminine)
  [adverb]
 • pūrvavad -
 • pūrvavat (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  pūrvavat (noun, masculine)
  [compound]
  pūrvavat (noun, neuter)
  [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • abhyarcya -
 • abhyarcya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  abhyarcya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • taddina -
 • taddina (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • balyā -
 • balin (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single]
  balin (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  balya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  balya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  bali (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
  balī (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual], [instrumental single]
  balī (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [instrumental single]
  balī (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  balyā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • ācamanam -
 • ācamana (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • vidhāyā -
 • vidha (noun, masculine)
  [dative single]
  vidha (noun, neuter)
  [dative single]
 • añjalim -
 • añjali (noun, masculine)
  [accusative single]
 • nirvartya -
 • nirvartya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  nirvartya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • balikau -
 • balika (noun, masculine)
  [compound], [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
  balika (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  balikā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • autu -
 • autu (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  autu (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
  autu (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  u (verb class 2)
  [imperative active third single]
 • ke -
 • ka (noun, masculine)
  [nominative plural]
  ka (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  kaḥ (pronoun, masculine)
  [nominative plural]
  kim (pronoun, neuter)
  [nominative dual], [accusative dual]
  (pronoun, feminine)
  [nominative dual], [accusative dual]
 • mukhavāsam -
 • mukhavāsa (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
 • vidhāyā* -
 • vidhā (noun, feminine)
  [ablative single], [genitive single]
 • nan -
 • nat (noun, masculine)
  [nominative single], [vocative single]
 • taram -
 • tara (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  tara (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  tarā (noun, feminine)
  [adverb]
 • tūryāṇi -
 • tūrya (noun, neuter)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
 • ghoṣayet -
 • ghuṣ (verb class 0)
  [optative active third single]
 • Line 8: “ varuṇadigālayaṃ śaṅkukarṇaṃ pītavarṇaṃ trivīkṣaṇaṃ pītavāsasaṃ caturbhujaṃ śaṅkhacakradharaṃ kṛtāñjalipuṭaṃ grāmābhimukhaṃ vyāghrārūḍhaṃ pitṛgrahagaṇamadhyasthaṃ varuṇavāruṇapāśīpāśadharagurukṣepaṇakṣobhaṇanāradasarvadaravisumananāmanahaṃsavaikuṇṭhaparamaparahunamatvasumatbhadrabhadravaprabhavamahākarṇavikarṇaśaśakaśalakapikavānaranarakakārṣṇīkarṇadharāṃśumatcakrṛbhṛtugravajrīvajranābhavinābhakakarapa kurabhadākṣiṇadakṣiṇa suhṛddurgandhapūtigandhatārkṣyagaruḍavirodharodhakarodhakaṅkaṇavṛkodaraiḥ parivṛtaṃ pūrvavadabhyarcya taddinabalyācamanaṃ datvā añjaliṃ kṛtvā balibere mukhavāsaṃ datvā śaṅkhādīn ghoṣayet
 • Cannot analyse *varuṇadigālayam*śa
 • śaṅkukarṇam -
 • śaṅkukarṇa (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  śaṅkukarṇa (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • pītavarṇam -
 • pītavarṇa (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  pītavarṇā (noun, feminine)
  [adverb]
 • tri -
 • tri (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
 • vīkṣaṇam -
 • vīkṣaṇa (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  vīkṣaṇā (noun, feminine)
  [adverb]
 • pītavāsasam -
 • pītavāsasā (noun, feminine)
  [adverb]
  pītavāsas (noun, masculine)
  [accusative single]
 • caturbhujam -
 • caturbhuja (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  caturbhuja (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  caturbhujā (noun, feminine)
  [adverb]
 • śaṅkha -
 • śaṅkha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  śaṅkha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • cakradharam -
 • cakradhara (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  cakradhara (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  cakradharā (noun, feminine)
  [adverb]
 • kṛtāñjalipuṭam -
 • kṛtāñjalipuṭa (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  kṛtāñjalipuṭa (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  kṛtāñjalipuṭā (noun, feminine)
  [adverb]
 • grāmā -
 • grāma (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  grāma (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • abhimukham -
 • abhimukham (indeclinable)
  [indeclinable]
  abhimukha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  abhimukha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • vyāghrā -
 • vyāghra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  vyāghṛ (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [instrumental single]
  vyāghṛ (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [instrumental single]
  vyāghṛ (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  vyāghrā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • ārūḍham -
 • ārūḍha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  ārūḍha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  ārūḍhā (noun, feminine)
  [adverb]
 • pitṛgraha -
 • pitṛgraha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • gaṇam -
 • gaṇa (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  gaṇā (noun, feminine)
  [adverb]
 • adhyastham -
 • adhyastha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • Cannot analyse varuṇavāruṇapāśīpāśadharagurukṣepaṇakṣobhaṇanāradasarvadaravisumananāmanahaṃsavaikuṇṭhaparamaparahunamatvasumatbhadrabhadravaprabhavamahākarṇavikarṇaśaśakaśalakapikavānaranarakakārṣṇīkarṇadharāṃśumatcakrṛbhṛtugravajrīvajranābhavinābhakakarapa*ku
 • kura -
 • kur (verb class 6)
  [imperative active second single]
 • bha -
 • bha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  bha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • dākṣiṇa -
 • dākṣiṇa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  dākṣiṇa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • dakṣiṇa -
 • dakṣiṇa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  dakṣiṇa (noun, masculine)
  [vocative single]
 • suhṛd -
 • suhṛd (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  suhṛd (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
 • durgandha -
 • durgandha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  durgandha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • pūtigandha -
 • pūtigandha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  pūtigandha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • tārkṣya -
 • tārkṣya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  tārkṣya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • garuḍa -
 • garuḍa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • virodha -
 • virodha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • rodhaka -
 • rodhaka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  rodhaka (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • rodha -
 • rodha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  rodha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  rodhan (noun, masculine)
  [compound]
  rodhan (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [accusative single]
  rudh (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • kaṅkaṇa -
 • kaṅkaṇa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  kaṅkaṇa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • vṛkodaraiḥ -
 • vṛkodara (noun, masculine)
  [instrumental plural]
 • parivṛtam -
 • parivṛta (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  parivṛta (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  parivṛtā (noun, feminine)
  [adverb]
 • pūrvavad -
 • pūrvavat (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  pūrvavat (noun, masculine)
  [compound]
  pūrvavat (noun, neuter)
  [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • abhyarcya -
 • abhyarcya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  abhyarcya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • taddina -
 • taddina (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • balyā -
 • balin (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single]
  balin (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  balya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  balya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  bali (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
  balī (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual], [instrumental single]
  balī (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [instrumental single]
  balī (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  balyā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • ācamanam -
 • ācamana (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • dat -
 • dad (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  dad (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  dat (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
 • vā* -
 • vār (noun, masculine)
  [adverb], [nominative single], [vocative single]
  vār (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  va (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
  (noun, feminine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
 • añjalim -
 • añjali (noun, masculine)
  [accusative single]
 • kṛtvā -
 • kṛtvā (indeclinable)
  [indeclinable]
  kṛ -> kṛtvā (absolutive)
  [absolutive from √kṛ]
  kṛ -> kṛtvā (absolutive)
  [absolutive from √kṛ]
  kṛ -> kṛtvā (absolutive)
  [absolutive from √kṛ]
  kṛ -> kṛtvā (absolutive)
  [absolutive from √kṛ]
  kṛtvan (noun, masculine)
  [nominative single]
 • balibere -
 • balibera (noun, masculine)
  [locative single]
  balibera (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
 • mukhavāsam -
 • mukhavāsa (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
 • dat -
 • dad (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  dad (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  dat (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
 • -
 • (indeclinable conjunction)
  [indeclinable conjunction]
  (noun, feminine)
  [nominative single]
  (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • śaṅkhād -
 • śaṅkha (noun, masculine)
  [adverb], [ablative single]
  śaṅkha (noun, neuter)
  [adverb], [ablative single]
 • īn -
 • i (noun, masculine)
  [accusative plural]
 • ghoṣayet -
 • ghuṣ (verb class 0)
  [optative active third single]
 • Line 9: “ atha punaraniladiṅnilayaṃ atitaptahāṭakanibhaṃ sarpanetraṃ triṇetraṃ caturbhujaṃ haridrāvāsasaṃ paraśupāśadharaṃ muṣṭisaṃnaddhahastaṃ grāmābhimukhaṃ mṛgādhirūḍhaṃ nāgābharaṇabhūṣitaṃ gandharvagrahagaṇāntaṃḥ sthitaṃ marunmārutagorurvyākhuvāyusutānilagalartavartakakaṃkamārgaṇaprāṅkaṇācalabalabalanidhivīravirodharodhakavidhisiddhavasuyavasaṃkaradhīrakamālīmālāvidhivastusamarthasamuhotsavakarkaṭakaṭakagandhagandhavahaparasiktavasiktarogīsevakasevanasavauṣadhabheṣajarogīgabhavakāraṇakaraṇakartṛgaravīrakhala balavākuvāhasucārubhiḥ parivṛtaṃ yathoktamabhyarcyācamanaṃ datvā añjaliṃ darśayitvā balibimbānnavāsaḥ nirvartya digdevatātṛptyarthaṃ śaṅkhādīn ghāṣayet
 • Cannot analyse *atha*pu
 • punar -
 • punar (indeclinable adverb)
  [indeclinable adverb]
  punar (indeclinable)
  [indeclinable]
 • anila -
 • anila (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • diṅ -
 • diś (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
 • nilayam -
 • nilaya (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
 • atitapta -
 • atitapta (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  atitapta (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • hāṭaka -
 • hāṭaka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  hāṭaka (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • nibham -
 • nibha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  nibha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  nibhā (noun, feminine)
  [adverb]
 • sarpanetram -
 • sarpanetrā (noun, feminine)
  [adverb]
 • triṇe -
 • triṇa (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  triṇā (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
 • tram -
 • tra (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  tra (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  trā (noun, feminine)
  [adverb]
 • caturbhujam -
 • caturbhuja (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  caturbhuja (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  caturbhujā (noun, feminine)
  [adverb]
 • haridrāvā -
 • haridra (noun, masculine)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
  haridru (noun, masculine)
  [locative single]
  haridru (noun, feminine)
  [locative single]
 • āsa -
 • āsa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  āsa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  āsan (noun, neuter)
  [compound]
  as (verb class 2)
  [perfect active first single], [perfect active second plural], [perfect active third single]
  as (verb class 4)
  [perfect active first single], [perfect active second plural], [perfect active third single]
 • sam -
 • sa (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • paraśu -
 • paraśu (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
 • pāśadharam -
 • pāśadhara (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  pāśadharā (noun, feminine)
  [adverb]
 • muṣṭi -
 • muṣṭi (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  muṣṭi (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
  muṣṭi (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  muṣṭī (noun, masculine)
  [adverb]
  muṣṭī (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [vocative single]
  muṣṭī (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • saṃnaddha -
 • saṃnaddha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  saṃnaddha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • hastam -
 • hasta (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  hasta (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  hastā (noun, feminine)
  [adverb]
 • grāmā -
 • grāma (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  grāma (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • abhimukham -
 • abhimukham (indeclinable)
  [indeclinable]
  abhimukha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  abhimukha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • mṛgā -
 • mṛga (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  mṛgā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • adhirūḍham -
 • adhirūḍha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  adhirūḍha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  adhirūḍhā (noun, feminine)
  [adverb]
 • nāgābharaṇa -
 • nāgābharaṇa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • bhūṣitam -
 • bhūṣ -> bhūṣita (participle, masculine)
  [adverb from √bhūṣ]
  bhūṣ -> bhūṣita (participle, neuter)
  [adverb from √bhūṣ]
  bhūṣ -> bhūṣitā (participle, feminine)
  [adverb from √bhūṣ]
  bhūṣ -> bhūṣita (participle, masculine)
  [accusative single from √bhūṣ]
  bhūṣ -> bhūṣita (participle, neuter)
  [nominative single from √bhūṣ], [accusative single from √bhūṣ]
 • Cannot analyse gandharvagrahagaṇāntaṃḥ*st
 • sthitam -
 • sthita (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  sthita (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  sthitā (noun, feminine)
  [adverb]
  sthā -> sthita (participle, masculine)
  [accusative single from √sthā class 1 verb]
  sthā -> sthita (participle, neuter)
  [nominative single from √sthā class 1 verb], [accusative single from √sthā class 1 verb]
 • marun -
 • marut (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  marut (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
 • māruta -
 • māruta (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  māruta (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • gor -
 • gu (noun, feminine)
  [ablative single], [genitive single]
  go (noun, masculine)
  [ablative single], [genitive single]
 • urvyā -
 • urvyā (indeclinable)
  [indeclinable]
  urvī (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [instrumental single]
  urvyā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • ākhu -
 • ākhu (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
  ākhu (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
 • vāyusutān -
 • vāyusuta (noun, masculine)
  [accusative plural]
 • ila -
 • il (verb class 6)
  [imperative active second single]
 • galar -
 • gala (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  galā (noun, feminine)
  [nominative single]
  gal (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • ṛta -
 • ṛta (indeclinable adverb)
  [indeclinable adverb]
  ṛta (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ṛta (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • vartaka -
 • vartaka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  vartaka (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • kaṅkam -
 • kaṅka (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  kaṅkā (noun, feminine)
  [adverb]
 • ā -
 • a (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ā (noun, feminine)
  [nominative single]
  (noun, feminine)
  [nominative single]
  (noun, masculine)
  [nominative single]
 • arga -
 • arga (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • ṇa -
 • ṇa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • prāṅ -
 • prāṅ (indeclinable)
  [indeclinable]
  prāñc (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  prāñc (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • kaṇā -
 • kaṇa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  kaṇa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  kaṇā (noun, feminine)
  [nominative single]
  kaṇ (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • acala -
 • acala (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  acala (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • bala -
 • bala (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  bala (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  bal (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • bala -
 • bala (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  bala (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  bal (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • nidhi -
 • nidhi (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
 • vīra -
 • vīra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  vīra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • virodha -
 • virodha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • rodhaka -
 • rodhaka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  rodhaka (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • vidhi -
 • vidhi (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
  vidhi (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  vidhī (noun, masculine)
  [adverb], [vocative single]
  vidhī (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [vocative single]
  vidhī (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  vidh (noun, masculine)
  [locative single]
  vidh (noun, neuter)
  [locative single]
 • siddha -
 • siddha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  siddha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  sidh -> siddha (participle, masculine)
  [vocative single from √sidh class 4 verb]
  sidh -> siddha (participle, neuter)
  [vocative single from √sidh class 4 verb]
  sidh -> siddha (participle, masculine)
  [vocative single from √sidh class 1 verb]
  sidh -> siddha (participle, neuter)
  [vocative single from √sidh class 1 verb]
 • vasu -
 • vasu (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
  vasu (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  vasu (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  vasū (noun, feminine)
  [adverb], [vocative single]
 • yava -
 • yava (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  yava (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  yavan (noun, masculine)
  [compound]
 • saṅkara -
 • saṅkara (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  saṅkara (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • dhīra -
 • dhīra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  dhīra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • kamā -
 • kama (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  kama (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  kamā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • ālīm -
 • ālī (noun, feminine)
  [accusative single]
 • ālā -
 • āla (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  āla (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  al (verb class 1)
  [perfect active first single], [perfect active second plural], [perfect active third single]
 • avidhi -
 • avidhi (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
 • vastu -
 • vastu (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
  vastu (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • samartha -
 • samartha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  samartha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • sa -
 • sa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  sa (noun, masculine)
  [nominative single]
 • mu -
 • mu (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  (noun, feminine)
  [adverb], [vocative single]
  (noun, masculine)
  [adverb], [vocative single]
  (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • ho -
 • ha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  han (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  (noun, feminine)
  [nominative single]
  han (noun, masculine)
  [nominative single]
  (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • utsava -
 • utsava (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • karkaṭaka -
 • karkaṭaka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  karkaṭaka (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • ṭa -
 • ṭa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ṭa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • kagan -
 • kag -> kagat (participle, masculine)
  [nominative single from √kag class 1 verb], [vocative single from √kag class 1 verb]
 • dhag -
 • dah (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  dah (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • andha -
 • andha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  andha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • vaha -
 • vaha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  vaha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  vah (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • para -
 • para (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  para (noun, masculine)
  [vocative single]
 • sikta -
 • sikta (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  sikta (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  sic -> sikta (participle, masculine)
  [vocative single from √sic class 6 verb]
  sic -> sikta (participle, neuter)
  [vocative single from √sic class 6 verb]
 • va -
 • va (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  va (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • sikta -
 • sikta (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  sikta (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  sic -> sikta (participle, masculine)
  [vocative single from √sic class 6 verb]
  sic -> sikta (participle, neuter)
  [vocative single from √sic class 6 verb]
 • rogī -
 • rogin (noun, masculine)
  [nominative single]
 • sevaka -
 • sevaka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  sevaka (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • sevana -
 • sevana (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • savau -
 • sava (noun, masculine)
  [compound], [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
  sava (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  so (noun, feminine)
  [compound], [instrumental single]
  savan (noun, masculine)
  [compound], [nominative single]
  savan (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [accusative single]
  savā (noun, feminine)
  [nominative single]
  su (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • auṣadha -
 • auṣadha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  auṣadha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • bheṣaja -
 • bheṣaja (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  bheṣaja (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • rogī -
 • rogin (noun, masculine)
  [nominative single]
 • gabha -
 • gabha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • vakāra -
 • vakāra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • ṇa -
 • ṇa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • karaṇa -
 • karaṇa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  karaṇa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • kartṛga -
 • kartṛga (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  kartṛga (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • ravīr -
 • ravi (noun, masculine)
  [nominative single]
 • rakha -
 • rakh (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • la -
 • la (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • bala -
 • bala (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  bala (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  bal (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • vāku -
 • vāku (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  vāku (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
  vāku (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • vāha -
 • vāha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  vāha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  vāh (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • sucārubhiḥ -
 • sucāru (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  sucāru (noun, neuter)
  [instrumental plural]
  sucāru (noun, feminine)
  [instrumental plural]
 • parivṛtam -
 • parivṛta (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  parivṛta (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  parivṛtā (noun, feminine)
  [adverb]
 • yathoktam -
 • yathokta (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  yathokta (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  yathoktā (noun, feminine)
  [adverb]
 • abhyarcyā -
 • abhyarcya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  abhyarcya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  abhyarcyā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • ācamanam -
 • ācamana (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • dat -
 • dad (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  dad (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  dat (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
 • vā* -
 • vār (noun, masculine)
  [adverb], [nominative single], [vocative single]
  vār (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  va (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
  (noun, feminine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
 • añjalim -
 • añjali (noun, masculine)
  [accusative single]
 • darśayitvā -
 • dṛś -> darśayitvā (absolutive)
  [absolutive from √dṛś]
 • balibimbānn -
 • balibimba (noun, masculine)
  [accusative plural]
 • avāsaḥ -
 • avāsas (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  avāsas (noun, neuter)
  [compound], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • nirvartya -
 • nirvartya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  nirvartya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • digdevatā -
 • digdevatā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • tṛptyartham -
 • tṛptyartha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  tṛptyartha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • śaṅkhād -
 • śaṅkha (noun, masculine)
  [adverb], [ablative single]
  śaṅkha (noun, neuter)
  [adverb], [ablative single]
 • īn -
 • i (noun, masculine)
  [accusative plural]
 • Cannot analyse ghāṣayet
 • Line 10: “ anantaramamṛtakarāśāsthitaṃ śyāmacchāyaṃ śyāmāmbaradharaṃ triṇetraṃ caturbhujaṃ jalajacakradharaṃ kṛtāñjalipuṭaṃ grāmābhimukhaṃ yakṣagrahagaṇamadhyasthaṃ sumukhaṃ meṣārūḍhaṃ somasomakalasoma sāmavitsāmanāyakasudhāsudhātādhātāsurāṣṭrakāṣṭhakakalikāladhṛkkālacakrakālakūṭaviṣabalāmṛtāmṛtanāthakeyūrīkevalībalīviṣṇukṛṣṇapiśaṅgāṅgī rekhālekhālekhapikaśukalūbakaśukaśyenaśyenamukhamārjāramarubhṛdvālagulmakaṇavakakaṇaśeṣaviśeṣoccheda kardamapūtivigrahasāmbasaṃvatsaravegīvegadharamarudbhiḥ caturai rākṣasasahasragairnāyakaiḥ parivṛtaṃ sāgaṇadhyānaṃ yathāpūrvamabhyarcya tadadvārabalidravyaṃ parivṛtaṃ sagaṇadhyānaṃ yathāpūrvamabhyarcya tadadvārabalidravyaṃ nivedyañjiliṃ darśayitvābalipratimāmukhavāsaṃ vidhāyā śādevatātṛptyarthaṃ śaṅkhādīn ghoṣayet
 • Cannot analyse *anantaramamṛtakarāśāsthitam*śy
 • śyāma -
 • śyāma (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  śyāma (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  śā (verb class 4)
  [imperative active first plural]
 • cchā -
 • ccha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ccha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • ayam -
 • aya (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  idam (pronoun, masculine)
  [nominative single]
 • śyāmām -
 • śyāmā (noun, feminine)
  [accusative single]
 • bara -
 • bara (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • dharam -
 • dhara (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  dhara (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  dharā (noun, feminine)
  [adverb]
 • triṇe -
 • triṇa (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  triṇā (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
 • tram -
 • tra (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  tra (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  trā (noun, feminine)
  [adverb]
 • caturbhujam -
 • caturbhuja (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  caturbhuja (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  caturbhujā (noun, feminine)
  [adverb]
 • jalaja -
 • jalaja (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  jalaja (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • cakradharam -
 • cakradhara (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  cakradhara (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  cakradharā (noun, feminine)
  [adverb]
 • kṛtāñjalipuṭam -
 • kṛtāñjalipuṭa (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  kṛtāñjalipuṭa (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  kṛtāñjalipuṭā (noun, feminine)
  [adverb]
 • grāmā -
 • grāma (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  grāma (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • abhimukham -
 • abhimukham (indeclinable)
  [indeclinable]
  abhimukha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  abhimukha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • yakṣagraha -
 • yakṣagraha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • gaṇam -
 • gaṇa (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  gaṇā (noun, feminine)
  [adverb]
 • adhyastham -
 • adhyastha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • sumukham -
 • sumukha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  sumukha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  sumukhā (noun, feminine)
  [adverb]
 • meṣā -
 • meṣa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  meṣā (noun, feminine)
  [nominative single]
  maṣ (verb class 1)
  [perfect active second plural]
  miṣ (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • ārūḍham -
 • ārūḍha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  ārūḍha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  ārūḍhā (noun, feminine)
  [adverb]
 • soma -
 • soma (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  soma (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  soman (noun, masculine)
  [compound]
 • somaka -
 • somaka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • laso -
 • lasa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  lasa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  las (noun, masculine)
  [instrumental single]
  las (noun, neuter)
  [instrumental single]
  lasā (noun, feminine)
  [nominative single]
  las (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • uma -
 • uma (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  u (verb class 1)
  [perfect active first plural]
  u (verb class 2)
  [perfect active first plural]
  u (verb class 5)
  [perfect active first plural]
 • Cannot analyse sāmavitsāmanāyakasudhāsudhātādhātāsurāṣṭrakāṣṭhakakalikāladhṛkkālacakrakālakūṭaviṣabalāmṛtāmṛtanāthakeyūrīkevalībalīviṣṇukṛṣṇapiśaṅgāṅgī*re
 • rekhā -
 • rekhā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • lekhā -
 • lekhā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • lekha -
 • lekha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  lakh (verb class 1)
  [perfect active second plural]
 • pika -
 • pika (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • śuka -
 • śuka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  śuka (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • -
 • (noun, masculine)
  [compound]
  (noun, feminine)
  [compound]
 • baka -
 • baka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • śuka -
 • śuka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  śuka (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • śyena -
 • śyena (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  śyena (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • śyenamukham -
 • śyenamukha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  śyenamukha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • ā -
 • a (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ā (noun, feminine)
  [nominative single]
  (noun, feminine)
  [nominative single]
  (noun, masculine)
  [nominative single]
  ā (Preverb)
  [Preverb]
 • arjā -
 • ṛj (verb class 1)
  [imperative active second single], [perfect active first single], [perfect active third single]
 • arama -
 • arama (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  arama (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • ru -
 • ru (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
 • bhṛd -
 • bhṛt (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  bhṛt (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • vāla -
 • vāla (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  vāla (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • gulmaka -
 • gulmaka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • ṇa -
 • ṇa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • vaka -
 • vaka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  vaka (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  vak (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • kaṇa -
 • kaṇa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  kaṇa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  kaṇ (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • śeṣa -
 • śeṣa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  śeṣa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  śaṣ (verb class 1)
  [perfect active second plural]
  śiṣ (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • viśeṣo -
 • viśeṣa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  viśeṣa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  viśeṣā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • uccheda -
 • uccheda (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • kardama -
 • kardama (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  kardama (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • pūti -
 • pūti (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
  pūti (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  pūti (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • vigraha -
 • vigraha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  vigraha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • sāmba -
 • sāmba (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  sāmba (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • saṃvatsara -
 • saṃvatsara (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • vegī -
 • vegin (noun, masculine)
  [nominative single]
 • vega -
 • vega (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • dharam -
 • dhara (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  dhara (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  dharā (noun, feminine)
  [adverb]
 • a -
 • a (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • rudbhiḥ -
 • rud (noun, feminine)
  [instrumental plural]
  rud (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  rud (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • caturai -
 • rākṣasa -
 • rākṣasa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  rākṣasa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • sahasra -
 • sahasra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  sahasra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • gair -
 • ga (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  ga (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • nāyakaiḥ -
 • nāyaka (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  nāyaka (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • parivṛtam -
 • parivṛta (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  parivṛta (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  parivṛtā (noun, feminine)
  [adverb]
 • -
 • (indeclinable correlative)
  [indeclinable correlative]
  (noun, feminine)
  [nominative single]
 • gaṇa -
 • gaṇa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • dhyānam -
 • dhyāna (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  dhyāna (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  dhyānā (noun, feminine)
  [adverb]
 • yathāpūrvam -
 • yathāpūrva (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  yathāpūrva (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  yathāpūrvā (noun, feminine)
  [adverb]
 • abhyarcya -
 • abhyarcya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  abhyarcya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • tada -
 • tada (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  tada (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • dvāra -
 • dvāra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  dvāra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • bali -
 • balin (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  balin (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  bali (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  balī (noun, masculine)
  [adverb], [vocative single]
  balī (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [vocative single]
  balī (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • dravyam -
 • dravya (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  dravya (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  dravyā (noun, feminine)
  [adverb]
  dravī (noun, masculine)
  [accusative single]
 • parivṛtam -
 • parivṛta (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  parivṛta (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  parivṛtā (noun, feminine)
  [adverb]
 • sagaṇa -
 • sagaṇa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  sagaṇa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • dhyānam -
 • dhyāna (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  dhyāna (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  dhyānā (noun, feminine)
  [adverb]
 • yathāpūrvam -
 • yathāpūrva (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  yathāpūrva (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  yathāpūrvā (noun, feminine)
  [adverb]
 • abhyarcya -
 • abhyarcya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  abhyarcya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • tada -
 • tada (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  tada (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • dvāra -
 • dvāra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  dvāra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • bali -
 • balin (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  balin (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  bali (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  balī (noun, masculine)
  [adverb], [vocative single]
  balī (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [vocative single]
  balī (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • dravyam -
 • dravya (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  dravya (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  dravyā (noun, feminine)
  [adverb]
  dravī (noun, masculine)
  [accusative single]
 • nivedya -
 • nivedin (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single]
  nivedin (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  nivedya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  nivedya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • añji -
 • añji (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  añji (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  añji (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
  añjī (noun, feminine)
  [adverb], [vocative single]
 • lim -
 • li (noun, masculine)
  [accusative single]
 • darśayitvā -
 • dṛś -> darśayitvā (absolutive)
  [absolutive from √dṛś]
 • bali -
 • balin (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  balin (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  bali (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  balī (noun, masculine)
  [adverb], [vocative single]
  balī (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [vocative single]
  balī (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • pratimām -
 • pratimā (noun, feminine)
  [accusative single]
  pratimā (noun, masculine)
  [accusative single], [genitive plural]
 • ukha -
 • ukha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • vāsam -
 • vāsa (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  vāsā (noun, feminine)
  [adverb]
 • vidhāyā -
 • śāde -
 • śāda (noun, masculine)
  [compound], [vocative single], [locative single]
  śādā (noun, feminine)
  [nominative single], [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
 • īvatā -
 • īvat (noun, masculine)
  [instrumental single]
  īvat (noun, neuter)
  [instrumental single]
  īvatā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • tṛptyartham -
 • tṛptyartha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  tṛptyartha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • śaṅkhād -
 • śaṅkha (noun, masculine)
  [adverb], [ablative single]
  śaṅkha (noun, neuter)
  [adverb], [ablative single]
 • īn -
 • i (noun, masculine)
  [accusative plural]
 • ghoṣayet -
 • ghuṣ (verb class 0)
  [optative active third single]
 • Line 11: “ atha punarīśānaśāpratiṣṭhitaṃ supratiṣṭhitaṃ siṃhārūḍhaṃ rajatavarṇaṃ rajatavāsasaṃ triṇetraṃ caturbhujaṃ khaḍgamudgadadharaṃ muṣṭiyuddhahastaṃ grāmābhimukhaṃ piśācagrahagaṇamadhyasthaṃ īśāneśvaravyāpīvyasanavinaśabudhadharabakaviśavādaśakuniśakaṭaghaṭavṛkṣakakṣakṣamīkṣāntimātṛromakapiñjalabrahmaṇyabrahmavidbrahmībrahmātmabrahmasādhanavedīvedavidudbandhaśaṅkaraśaṅkaradhīmadvisṛṣṭiriṣṭātmaduṣṭātmaduṣṭakarmakṛtvinetṛvigovindagopatigoptṛmaheśvaraiḥ parivṛtaṃ yathaṃ ktamabhyarcyācamanaṃ datvā taddinabaliṃ datvāñjaliṃ darśayitvā balibimbānanavāsaṃ nirvartya digdevatātṛptyarthaṃ śaṅkhādīn ghoṣayet
 • Cannot analyse *atha*pu
 • punar -
 • punar (indeclinable adverb)
  [indeclinable adverb]
  punar (indeclinable)
  [indeclinable]
 • īśāna -
 • īśāna (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  īśāna (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  īś -> īśāna (participle, masculine)
  [vocative single from √īś class 2 verb]
  īś -> īśāna (participle, neuter)
  [vocative single from √īś class 2 verb]
 • śā -
 • śa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  śa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • apratiṣṭhitam -
 • apratiṣṭhita (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  apratiṣṭhita (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  apratiṣṭhitā (noun, feminine)
  [adverb]
 • supratiṣṭhitam -
 • supratiṣṭhita (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  supratiṣṭhita (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  supratiṣṭhitā (noun, feminine)
  [adverb]
 • siṃhārūḍham -
 • siṃhārūḍhā (noun, feminine)
  [adverb]
  siṃhārūḍha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  siṃhārūḍha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • rajata -
 • rajata (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  rajata (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  raj (verb class 1)
  [imperative active second plural]
  rañj (verb class 1)
  [imperative active second plural]
 • varṇam -
 • varṇa (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  varṇa (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  varṇā (noun, feminine)
  [adverb]
  varṇan (noun, masculine)
  [adverb]
  varṇan (noun, neuter)
  [adverb]
 • rajata -
 • rajata (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  rajata (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  raj (verb class 1)
  [imperative active second plural]
  rañj (verb class 1)
  [imperative active second plural]
 • vāsa -
 • vāsa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • sam -
 • sa (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • triṇe -
 • triṇa (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  triṇā (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
 • tram -
 • tra (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  tra (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  trā (noun, feminine)
  [adverb]
 • caturbhujam -
 • caturbhuja (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  caturbhuja (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  caturbhujā (noun, feminine)
  [adverb]
 • khaḍga -
 • khaḍga (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  khaḍga (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • mudga -
 • mudga (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • dadha -
 • dadha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  dadha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  dadh (verb class 1)
  [imperative active second single]
  dhā (verb class 1)
  [imperative active second single], [perfect active second plural]
  dhā (verb class 2)
  [perfect active second plural]
  dhā (verb class 3)
  [perfect active second plural]
  dhā (verb class 4)
  [perfect active second plural]
  dhe (verb class 1)
  [perfect active second plural]
 • ram -
 • ra (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  ra (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  (noun, feminine)
  [adverb]
 • muṣṭiyuddha -
 • muṣṭiyuddha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • hastam -
 • hasta (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  hasta (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  hastā (noun, feminine)
  [adverb]
 • grāmā -
 • grāma (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  grāma (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • abhimukham -
 • abhimukham (indeclinable)
  [indeclinable]
  abhimukha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  abhimukha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • piśāca -
 • piśāca (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • grahagaṇam -
 • grahagaṇa (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
 • adhyastham -
 • adhyastha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • īśāne -
 • īśāna (noun, masculine)
  [compound], [vocative single], [locative single]
  īśāna (noun, neuter)
  [compound], [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  īśānā (noun, feminine)
  [nominative single], [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
  īś -> īśāna (participle, masculine)
  [vocative single from √īś class 2 verb], [locative single from √īś class 2 verb]
  īś -> īśāna (participle, neuter)
  [nominative dual from √īś class 2 verb], [vocative single from √īś class 2 verb], [vocative dual from √īś class 2 verb], [accusative dual from √īś class 2 verb], [locative single from √īś class 2 verb]
  īś -> īśānā (participle, feminine)
  [nominative single from √īś class 2 verb], [nominative dual from √īś class 2 verb], [vocative single from √īś class 2 verb], [vocative dual from √īś class 2 verb], [accusative dual from √īś class 2 verb]
 • iśvara -
 • iśvara (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  iśvara (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • vyāpī -
 • vyāpī (noun, masculine)
  [compound]
  vyāpī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
  vyāpin (noun, masculine)
  [nominative single]
 • vyasana -
 • vyasana (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • vina -
 • vina (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  vina (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • śa -
 • śa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  śa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • budha -
 • budha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  budha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • dhara -
 • dhara (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  dhara (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  dhṛ (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • baka -
 • baka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • viśa -
 • viśa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  viśa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  viś (verb class 6)
  [imperative active second single]
 • vāda -
 • vāda (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  vāda (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • śakuni -
 • śakuni (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  śakunī (noun, feminine)
  [adverb], [vocative single]
 • śakaṭa -
 • śakaṭa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  śakaṭa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • ghaṭa -
 • ghaṭa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ghaṭa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • vṛkṣaka -
 • vṛkṣaka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  vṛkṣaka (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • kṣa -
 • kṣa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  kṣa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • kṣamī -
 • kṣamin (noun, masculine)
  [nominative single]
 • kṣāntim -
 • kṣānti (noun, feminine)
  [accusative single]
 • āt -
 • āt (indeclinable particle)
  [indeclinable particle]
  a (noun, masculine)
  [adverb], [ablative single]
 • -
 • (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
  (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
 • romaka -
 • romaka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  romaka (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • piñjala -
 • piñjala (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  piñjala (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • brahmaṇya -
 • brahmaṇya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  brahmaṇya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  brahman (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
 • abrahmavid -
 • abrahmavid (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  abrahmavid (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • brahmī -
 • brahmī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
  brahmin (noun, masculine)
  [nominative single]
 • brahmāt -
 • brahma (noun, masculine)
  [adverb], [ablative single]
  brahma (noun, neuter)
  [adverb], [ablative single]
 • ma -
 • ma (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ma (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • brahma -
 • brahma (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  brahma (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  brahman (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  brahm (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • sādhana -
 • sādhana (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  sādhana (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • vedī -
 • vedī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
  vedi (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
  vedi (noun, masculine)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
  vedin (noun, masculine)
  [nominative single]
 • vedavid -
 • vedavid (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  vedavid (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • udbandha -
 • udbandha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  udbandha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • śaṅkara -
 • śaṅkara (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  śaṅkara (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • śaṅkara -
 • śaṅkara (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  śaṅkara (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • dhīmad -
 • dhīmat (noun, masculine)
  [compound]
  dhīmat (noun, neuter)
  [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • visṛṣṭir -
 • visṛṣṭi (noun, feminine)
  [nominative single]
 • iṣṭāt -
 • iṣṭa (noun, masculine)
  [adverb], [ablative single]
  iṣṭa (noun, neuter)
  [adverb], [ablative single]
  iṣ -> iṣṭa (participle, masculine)
  [ablative single from √iṣ class 6 verb]
  iṣ -> iṣṭa (participle, neuter)
  [ablative single from √iṣ class 6 verb]
  yaj -> iṣṭa (participle, masculine)
  [ablative single from √yaj class 1 verb]
  yaj -> iṣṭa (participle, neuter)
  [ablative single from √yaj class 1 verb]
 • mad -
 • asmad (pronoun, none)
  [ablative single]
 • uṣṭāt -
 • uṣṭa (noun, masculine)
  [adverb], [ablative single]
  uṣṭa (noun, neuter)
  [adverb], [ablative single]
  uṣ -> uṣṭa (participle, masculine)
  [ablative single from √uṣ class 1 verb], [ablative single from √uṣ class 9 verb]
  uṣ -> uṣṭa (participle, neuter)
  [ablative single from √uṣ class 1 verb], [ablative single from √uṣ class 9 verb]
  uch -> uṣṭa (participle, masculine)
  [ablative single from √uch class 1 verb]
  uch -> uṣṭa (participle, neuter)
  [ablative single from √uch class 1 verb]
  vas -> uṣṭa (participle, masculine)
  [ablative single from √vas class 1 verb]
  vas -> uṣṭa (participle, neuter)
  [ablative single from √vas class 1 verb]
  vas -> uṣṭa (participle, masculine)
  [ablative single from √vas class 6 verb]
  vas -> uṣṭa (participle, neuter)
  [ablative single from √vas class 6 verb]
 • mad -
 • asmad (pronoun, none)
  [ablative single]
 • uṣṭa -
 • uṣṭa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  uṣṭa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  uṣ -> uṣṭa (participle, masculine)
  [vocative single from √uṣ class 1 verb], [vocative single from √uṣ class 9 verb]
  uṣ -> uṣṭa (participle, neuter)
  [vocative single from √uṣ class 1 verb], [vocative single from √uṣ class 9 verb]
  uch -> uṣṭa (participle, masculine)
  [vocative single from √uch class 1 verb]
  uch -> uṣṭa (participle, neuter)
  [vocative single from √uch class 1 verb]
  vas -> uṣṭa (participle, masculine)
  [vocative single from √vas class 1 verb]
  vas -> uṣṭa (participle, neuter)
  [vocative single from √vas class 1 verb]
  vas -> uṣṭa (participle, masculine)
  [vocative single from √vas class 6 verb]
  vas -> uṣṭa (participle, neuter)
  [vocative single from √vas class 6 verb]
  vaś (verb class 2)
  [imperative active second plural]
 • karmakṛt -
 • karmakṛt (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  karmakṛt (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • vinetṛ -
 • vinetṛ (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
 • vi -
 • vi (indeclinable adverb)
  [indeclinable adverb]
  vi (indeclinable preposition)
  [indeclinable preposition]
  vi (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  vi (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  ve (noun, masculine)
  [adverb]
  (noun, feminine)
  [adverb]
  (noun, masculine)
  [adverb]
  (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • govinda -
 • govinda (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • gopati -
 • gopati (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  gopat (noun, masculine)
  [locative single]
  gopat (noun, neuter)
  [locative single]
 • goptṛ -
 • goptṛ (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  goptṛ (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • maheśvaraiḥ -
 • maheśvara (noun, masculine)
  [instrumental plural]
 • parivṛtam -
 • parivṛta (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  parivṛta (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  parivṛtā (noun, feminine)
  [adverb]
 • yat -
 • yat (indeclinable relative)
  [indeclinable relative]
  yat (noun, masculine)
  [compound]
  yad (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  yat (noun, neuter)
  [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  i -> yat (participle, neuter)
  [nominative single from √i class 2 verb], [vocative single from √i class 2 verb], [accusative single from √i class 2 verb]
  yat (pronoun, neuter)
  [nominative single], [accusative single]
 • ham -
 • ham (indeclinable)
  [indeclinable]
  ha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  ha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  (noun, feminine)
  [adverb]
  han (noun, neuter)
  [adverb]
 • Cannot analyse ktamabhyarcyācamanam*da
 • dat -
 • dad (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  dad (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  dat (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
 • -
 • (indeclinable conjunction)
  [indeclinable conjunction]
  (noun, feminine)
  [nominative single]
  (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • taddina -
 • taddina (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • balim -
 • bali (noun, masculine)
  [accusative single]
 • datvāñ -
 • datvat (noun, masculine)
  [nominative single]
 • ja -
 • ja (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ja (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • lim -
 • li (noun, masculine)
  [accusative single]
 • darśayitvā -
 • dṛś -> darśayitvā (absolutive)
  [absolutive from √dṛś]
 • balibimbān -
 • balibimba (noun, masculine)
  [accusative plural]
 • anavā -
 • ano (indeclinable)
  [indeclinable]
  anava (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  anava (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  anu (noun, masculine)
  [vocative single]
  anu (noun, feminine)
  [vocative single]
 • āsam -
 • āsa (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  āsa (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  as -> āsam (absolutive)
  [absolutive from √as]
  as (verb class 2)
  [imperfect active first single]
 • nirvartya -
 • nirvartya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  nirvartya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • digdevatā -
 • digdevatā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • tṛptyartham -
 • tṛptyartha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  tṛptyartha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • śaṅkhād -
 • śaṅkha (noun, masculine)
  [adverb], [ablative single]
  śaṅkha (noun, neuter)
  [adverb], [ablative single]
 • īn -
 • i (noun, masculine)
  [accusative plural]
 • ghoṣayet -
 • ghuṣ (verb class 0)
  [optative active third single]
 • Line 12: “ anantasthitaṃ pṛśnigarbhaṃ siddhagrahagaṇānvitaṃ taptajāmbūnadasaṃkāśaṃ caturvaktraṃ caturbhujaṃ akṣasūtrakamaṇḍaludharaṃ puṣpāñjalidharaṃ haṃsādhirūḍhaṃ paścimābhimukhaṃ kamalodbhavaṃ kamalāsanaṃ siddhadhātṛvidhātṛdhātṛprajāpatilokeśalokakṛtkartṛsraṣṭrubrahmātmabhasutāpatularītivardhanāvyaktaguṇavadgauṇaguṇabhugudgīthapraṇavahiraṇyagarbhaviriñcapuṣkarabhāsanabhāsavikarṇavijayarathantaracchandoyajuṛgatharvamarīcyaṅgirapulahakratuvasiṣṭhapracetaśalabhabhīṣmahemantaśiśirakusumākarakalahavirāhi amarṣaroṣaṇaśoṣaṇagatiharṣaṇavardhanaiḥ pṛśnigarbhavaśānugaiḥ bhīmarūpamahākāyairasaṃkhyaparivārakaiḥ vyāghravaktrairmeṣavavatraiḥ śaśamukheḥ svastivaktraiḥ vyālavaktraiḥ varāhavaktraiḥ kukkuṭavaktraiḥ balākavaktraiḥ haṃsavaktraiḥ mayūravaktraiḥ svastikāsyaiḥ cakravākānanaiḥ kapotāsyairekanetraiḥ dvinetraiḥ triṇetraiḥ ekapādaiḥ dvipādaiḥ bahupādaiḥ ekavaktraiḥ bahuvaktraiḥ asaṃkhyaiḥ parivṛtaṃ viṣṇupārṣadeśvaragaṇamadhyasthaṃ
 • Cannot analyse *anantasthitam*pṛ
 • pṛśnigarbham -
 • pṛśnigarbha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  pṛśnigarbha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  pṛśnigarbhā (noun, feminine)
  [adverb]
 • siddhagraha -
 • siddhagraha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • gaṇān -
 • gaṇa (noun, masculine)
  [accusative plural]
 • vitam -
 • vita (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  vita (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • taptajāmbūnada -
 • taptajāmbūnada (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  taptajāmbūnada (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • saṅkāśam -
 • saṅkāśa (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
 • caturvaktram -
 • caturvaktra (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  caturvaktra (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  caturvaktrā (noun, feminine)
  [adverb]
 • caturbhujam -
 • caturbhuja (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  caturbhuja (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  caturbhujā (noun, feminine)
  [adverb]
 • akṣasūtrakam -
 • akṣasūtraka (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  akṣasūtraka (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • aṇḍa -
 • aṇḍa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • lu -
 • lo (noun, masculine)
  [adverb]
  (noun, masculine)
  [adverb], [vocative single]
  (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  (noun, feminine)
  [adverb], [vocative single]
 • dharam -
 • dhara (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  dhara (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  dharā (noun, feminine)
  [adverb]
 • puṣpāñjali -
 • puṣpāñjali (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  puṣpāñjali (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  puṣpāñjali (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
 • dharam -
 • dhara (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  dhara (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  dharā (noun, feminine)
  [adverb]
 • haṃsādhirūḍham -
 • haṃsādhirūḍhā (noun, feminine)
  [adverb]
 • paścimābhimukham -
 • paścimābhimukha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  paścimābhimukha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  paścimābhimukhā (noun, feminine)
  [adverb]
 • kamalodbhavam -
 • kamalodbhava (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
 • kamalāsanam -
 • kamalāsana (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  kamalāsana (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • Cannot analyse siddhadhātṛvidhātṛdhātṛprajāpatilokeśalokakṛtkartṛsraṣṭrubrahmātmabhasutāpatularītivardhanāvyaktaguṇavadgauṇaguṇabhugudgīthapraṇavahiraṇyagarbhaviriñcapuṣkarabhāsanabhāsavikarṇavijayarathantaracchandoyajuṛgatharvamarīcyaṅgirapulahakratuvasiṣṭhapracetaśalabhabhīṣmahemantaśiśirakusumākarakalahavirāhi*am
 • amarṣa -
 • amarṣa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • roṣaṇa -
 • roṣaṇa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  roṣaṇa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • śoṣaṇa -
 • śoṣaṇa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  śoṣaṇa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • gati -
 • gati (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
  gati (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  gatī (noun, feminine)
  [adverb], [vocative single]
  gat (noun, masculine)
  [locative single]
  gat (noun, neuter)
  [locative single]
 • harṣaṇa -
 • harṣaṇa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  harṣaṇa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • vardhanaiḥ -
 • vardhana (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  vardhana (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • pṛśnigarbha -
 • pṛśnigarbha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  pṛśnigarbha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • vaśānugaiḥ -
 • vaśānuga (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  vaśānuga (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • bhīmarūpam -
 • bhīmarūpa (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  bhīmarūpa (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  bhīmarūpā (noun, feminine)
  [adverb]
 • ahā -
 • aha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • akāyair -
 • akāya (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  akāya (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • asaṅkhya -
 • asaṅkhya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  asaṅkhya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • parivāra -
 • parivāra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • kaiḥ -
 • ka (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  ka (noun, neuter)
  [instrumental plural]
  kaḥ (pronoun, masculine)
  [instrumental plural]
  kim (pronoun, neuter)
  [instrumental plural]
 • vyāghravaktrair -
 • vyāghravaktra (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  vyāghravaktra (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • meṣa -
 • meṣa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  maṣ (verb class 1)
  [perfect active second plural]
  miṣ (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • vava -
 • vava (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  vava (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  (verb class 2)
  [perfect active second plural]
  vai (verb class 1)
  [perfect active second plural]
 • traiḥ -
 • tra (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  tra (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • śaśamukhe -
 • śaśamukha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single], [locative single]
  śaśamukha (noun, neuter)
  [compound], [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
 • iḥ -
 • i (noun, masculine)
  [nominative single]
 • svasti -
 • svasti (indeclinable)
  [indeclinable]
  svasti (indeclinable adverb)
  [indeclinable adverb]
  svasti (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  svastī (noun, masculine)
  [adverb]
  svastī (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [vocative single]
  svastī (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • vaktraiḥ -
 • vaktra (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  vaktra (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • vyālavaktraiḥ -
 • vyālavaktra (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  vyālavaktra (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • varāhavaktraiḥ -
 • varāhavaktra (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • kukkuṭavaktraiḥ -
 • kukkuṭavaktra (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  kukkuṭavaktra (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • balāka -
 • balāka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • vaktraiḥ -
 • vaktra (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  vaktra (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • haṃsavaktraiḥ -
 • haṃsavaktra (noun, masculine)
  [instrumental plural]
 • mayūra -
 • mayūra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  mayūra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • vaktraiḥ -
 • vaktra (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  vaktra (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • svastikā -
 • svastika (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  svastika (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • āsyaiḥ -
 • āsya (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  āsya (noun, neuter)
  [instrumental plural]
  ās -> āsya (participle, masculine)
  [instrumental plural from √ās]
  ās -> āsya (participle, neuter)
  [instrumental plural from √ās]
  as -> āsya (participle, masculine)
  [instrumental plural from √as]
  as -> āsya (participle, neuter)
  [instrumental plural from √as]
 • cakravākān -
 • cakravāka (noun, masculine)
  [accusative plural]
 • anaiḥ -
 • ana (noun, masculine)
  [instrumental plural]
 • kapotā -
 • kapota (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • āsyair -
 • āsya (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  āsya (noun, neuter)
  [instrumental plural]
  ās -> āsya (participle, masculine)
  [instrumental plural from √ās]
  ās -> āsya (participle, neuter)
  [instrumental plural from √ās]
  as -> āsya (participle, masculine)
  [instrumental plural from √as]
  as -> āsya (participle, neuter)
  [instrumental plural from √as]
 • ekanetraiḥ -
 • ekanetra (noun, masculine)
  [instrumental plural]
 • dvinetraiḥ -
 • dvinetra (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  dvinetra (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • triṇe -
 • triṇa (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  triṇā (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
 • traiḥ -
 • tra (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  tra (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • ekapādaiḥ -
 • ekapāda (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  ekapāda (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • dvipādaiḥ -
 • dvipāda (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  dvipāda (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • bahupādaiḥ -
 • bahupāda (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  bahupāda (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • ekavaktraiḥ -
 • ekavaktra (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  ekavaktra (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • bahu -
 • bahu (indeclinable)
  [indeclinable]
  bahu (indeclinable adverb)
  [indeclinable adverb]
  bahu (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  bahu (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • vaktraiḥ -
 • vaktra (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  vaktra (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • asaṅkhyaiḥ -
 • asaṅkhya (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  asaṅkhya (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • parivṛtam -
 • parivṛta (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  parivṛta (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  parivṛtā (noun, feminine)
  [adverb]
 • viṣṇupārṣade -
 • viṣṇupārṣada (noun, masculine)
  [compound], [vocative single], [locative single]
  viṣṇupārṣada (noun, neuter)
  [compound], [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
 • iśvara -
 • iśvara (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  iśvara (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • gaṇam -
 • gaṇa (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  gaṇā (noun, feminine)
  [adverb]
 • adhyastham -
 • adhyastha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • Line 13: “dhyātvārghyādibhirabhyarcya balidravyaṃ pradāyācamanāñjaliṃ darśayitvā bimbābhimukhaṃ kṛtvā puṣpāñjaliḥ sādhako namaskṛtya samastamaṅgalavādyādi mukhavāsaṃ vidhāya taddevatātṛptyai śaṅkhādīn ghoṣayet
 • dhyātvā -
 • dhyātva (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  dhyā -> dhyātvā (absolutive)
  [absolutive from √dhyā]
  dhyā -> dhyātvā (absolutive)
  [absolutive from √dhyā]
  dhyātvā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • arghyād -
 • arghya (noun, masculine)
  [adverb], [ablative single]
  arghya (noun, neuter)
  [adverb], [ablative single]
 • ibhir -
 • i (noun, masculine)
  [instrumental plural]
 • abhyarcya -
 • abhyarcya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  abhyarcya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • bali -
 • balin (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  balin (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  bali (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  balī (noun, masculine)
  [adverb], [vocative single]
  balī (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [vocative single]
  balī (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • dravyam -
 • dravya (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  dravya (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  dravyā (noun, feminine)
  [adverb]
  dravī (noun, masculine)
  [accusative single]
 • pradāyā -
 • pradāya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  prada (noun, masculine)
  [dative single]
  prada (noun, neuter)
  [dative single]
 • ācamanā -
 • ācamana (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • añjalim -
 • añjali (noun, masculine)
  [accusative single]
 • darśayitvā -
 • dṛś -> darśayitvā (absolutive)
  [absolutive from √dṛś]
 • bimbā -
 • bimba (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  bimba (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  bimbā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • abhimukham -
 • abhimukham (indeclinable)
  [indeclinable]
  abhimukha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  abhimukha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • kṛtvā -
 • kṛtvā (indeclinable)
  [indeclinable]
  kṛ -> kṛtvā (absolutive)
  [absolutive from √kṛ]
  kṛ -> kṛtvā (absolutive)
  [absolutive from √kṛ]
  kṛ -> kṛtvā (absolutive)
  [absolutive from √kṛ]
  kṛ -> kṛtvā (absolutive)
  [absolutive from √kṛ]
  kṛtvan (noun, masculine)
  [nominative single]
 • puṣpāñjaliḥ -
 • puṣpāñjali (noun, masculine)
  [nominative single]
  puṣpāñjali (noun, feminine)
  [nominative single]
 • sādhako* -
 • sādhaka (noun, masculine)
  [nominative single]
 • namaskṛtya -
 • namaskṛtya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  namaskṛtya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • samastam -
 • samasta (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  samasta (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  samastā (noun, feminine)
  [adverb]
 • aṅga -
 • aṅga (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  aṅga (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  aṅg (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • lavād -
 • lava (noun, masculine)
  [adverb], [ablative single]
  lava (noun, neuter)
  [adverb], [ablative single]
 • -
 • (indeclinable relative)
  [indeclinable relative]
  (noun, feminine)
  [nominative single]
  (pronoun, feminine)
  [nominative single]
 • adi -
 • ad (noun, masculine)
  [locative single]
  ad (noun, neuter)
  [locative single]
 • mukhavāsam -
 • mukhavāsa (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
 • vidhāya -
 • vidha (noun, masculine)
  [dative single]
  vidha (noun, neuter)
  [dative single]
 • taddevatā -
 • taddevata (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  taddevata (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  taddevatā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • atṛptyai -
 • atṛpti (noun, feminine)
  [dative single]
 • śaṅkhād -
 • śaṅkha (noun, masculine)
  [adverb], [ablative single]
  śaṅkha (noun, neuter)
  [adverb], [ablative single]
 • īn -
 • i (noun, masculine)
  [accusative plural]
 • ghoṣayet -
 • ghuṣ (verb class 0)
  [optative active third single]
 • Line 14: “nāradaḥ
 • nāradaḥ -
 • nārada (noun, masculine)
  [nominative single]
 • Line 15: “ utsave'rghyapradānādi caṇḍādīnāṃ guro'sti kim
 • Cannot analyse *utsave'rghyapradānādi*ca
 • caṇḍād -
 • caṇḍa (noun, masculine)
  [adverb], [ablative single]
  caṇḍa (noun, neuter)
  [adverb], [ablative single]
 • īnām -
 • i (noun, masculine)
  [genitive plural]
  ī (noun, feminine)
  [genitive plural]
  ī (noun, masculine)
  [genitive plural]
 • guro' -
 • guru (noun, masculine)
  [vocative single]
 • asti -
 • asti (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
  astī (noun, masculine)
  [adverb], [vocative single]
  astī (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [vocative single]
  astī (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  as (verb class 2)
  [present active third single]
 • kim -
 • kim (indeclinable interrogative)
  [indeclinable interrogative]
  kim (indeclinable)
  [indeclinable]
  kim (pronoun, neuter)
  [nominative single], [accusative single]
 • Line 16: “ bhedaḥ sāmānyato vāpi mantraṃ kiṃ vidhiḥ prabho
 • Cannot analyse *bhedaḥ*sā
 • sāmānyato* -
 • sāmānyataḥ (indeclinable)
  [indeclinable]
 • vāpi -
 • vāpi (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
  vāpī (noun, feminine)
  [adverb], [vocative single]
  vāpin (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  vāpin (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • mantram -
 • mantra (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  mantrā (noun, feminine)
  [adverb]
 • kim -
 • kim (indeclinable interrogative)
  [indeclinable interrogative]
  kim (indeclinable)
  [indeclinable]
  kim (pronoun, neuter)
  [nominative single], [accusative single]
 • vā* -
 • vār (noun, masculine)
  [adverb], [nominative single], [vocative single]
  vār (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  va (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
  (noun, feminine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
 • vidhiḥ -
 • vidhi (noun, feminine)
  [nominative single]
  vidhi (noun, masculine)
  [nominative single]
 • prabho -
 • prabhu (noun, masculine)
  [vocative single]
  prabhu (noun, feminine)
  [vocative single]
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: