Ramayana [sanskrit]

175,075 words | ISBN-10: 8129302500 | ISBN-13: 9788129302502

This Sanskrit edition of the Ramayana: An ancient epic revolving around the life and legends of Rama, Sita and Ravana. Original titles: Vālmīki Rāmāyaṇa (वाल्मीकि रामायण) or Vālmīkirāmāyaṇa (वाल्मीकिरामायण)

evaṃ vilapamānasya rāvaṇasya durātmanaḥ |
śrutvā śokābhitaptasya triśirā vākyamabravīt || 1 ||
[Analyze grammar]

evameva mahāvīryo hato nastāta madhyamaḥ |
na tu satpuruṣā rājan vilapanti yathā bhavān || 2 ||
[Analyze grammar]

nūnaṃ tribhuvaṇasyāpi paryāptastvamasi prabho |
sa kasmāt prākṛta iva śokasyātmānamīdṛśam || 3 ||
[Analyze grammar]

brahmadattāsti te śaktiḥ kavacaḥ sāyako dhanuḥ |
sahasrakharasaṃyukto ratho meghasamasvanaḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

tvayāsakṛdviśastreṇa viśastā devadānavāḥ |
sa sarvāyudhasaṃpanno rāghavaṃ śāstumarhasi || 5 ||
[Analyze grammar]

kāmaṃ tiṣṭha mahārājanirgamiṣyāmyahaṃ raṇam |
uddhariṣyāmi te śatrūn garuḍaḥ pannagāniha || 6 ||
[Analyze grammar]

śambaro devarājena narako viṣṇunā yathā |
tathādya śayitā rāmo mayā yudhi nipātitaḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

śrutvā triśiraso vākyaṃ rāvaṇo rākṣasādhipaḥ |
punarjātamivātmānaṃ manyate kālacoditaḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

śrutvā triśiraso vākyaṃ devāntakanarāntakau |
atikāyaśca tejasvī babhūvuryuddhaharṣitāḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

tato'hamahamityevaṃ garjanto nairṛtarṣabhāḥ |
rāvaṇasya sutā vīrāḥ śakratulyaparākramāḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

antarikṣacarāḥ sarve sarve māyā viśāradāḥ |
sarve tridaśadarpaghnāḥ sarve ca raṇadurmadāḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

sarve'strabalasaṃpannāḥ sarve vistīrṇa kīrtayaḥ |
sarve samaramāsādya na śrūyante sma nirjitāḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

sarve'straviduṣo vīrāḥ sarve yuddhaviśāradāḥ |
sarve pravarajijñānāḥ sarve labdhavarāstathā || 13 ||
[Analyze grammar]

sa taistathā bhāskaratulyavarcasaiḥ sutairvṛtaḥ śatrubalapramardanaiḥ |
rarāja rājā maghavānyathāmarairvṛto mahādānavadarpanāśanaiḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

sa putrān saṃpariṣvajya bhūṣayitvā ca bhūṣaṇaiḥ |
āśīrbhiśca praśastābhiḥ preṣayāmāsa saṃyuge || 15 ||
[Analyze grammar]

mahodaramahāpārśvau bhrātarau cāpi rāvaṇaḥ |
rakṣaṇārthaṃ kumārāṇāṃ preṣayāmāsa saṃyuge || 16 ||
[Analyze grammar]

te'bhivādya mahātmānaṃ rāvaṇaṃ ripurāvaṇam |
kṛtvā pradakṣiṇaṃ caiva mahākāyāḥ pratasthire || 17 ||
[Analyze grammar]

sarvauṣadhībhirgandhaiśca samālabhya mahābalāḥ |
nirjagmurnairṛtaśreṣṭhāḥ ṣaḍete yuddhakāṅkṣiṇaḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sudarśanaṃ nāma nīlajīmūtasaṃnibham |
airāvatakule jātamāruroha mahodaraḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

sarvāyudhasamāyuktaṃ tūṇībhiśca svalaṃkṛtam |
rarāja gajamāsthāya savitevāstamūrdhani || 20 ||
[Analyze grammar]

hayottamasamāyuktaṃ sarvāyudhasamākulam |
āruroha rathaśreṣṭhaṃ triśirā rāvaṇātmajaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

triśirā rathamāsthāya virarāja dhanurdharaḥ |
savidyudulkaḥ sajvālaḥ sendracāpa ivāmbudaḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

tribhiḥ kirīṭaistriśirāḥ śuśubhe sa rathottame |
himavāniva śailendrastribhiḥ kāñcanaparvataiḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

atikāyo'pi tejasvī rākṣasendrasutastadā |
āruroha rathaśreṣṭhaṃ śreṣṭhaḥ sarvadhanuṣmatām || 24 ||
[Analyze grammar]

sucakrākṣaṃ susaṃyuktaṃ sānukarṣaṃ sakūbaram |
tūṇībāṇāsanairdīptaṃ prāsāsi parighākulam || 25 ||
[Analyze grammar]

sa kāñcanavicitreṇa kirīṭena virājatā |
bhūṣaṇaiśca babhau meruḥ prabhābhiriva bhāsvaraḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

sa rarāja rathe tasmin rājasūnurmahābalaḥ |
vṛto nairṛtaśārdūlairvajrapāṇirivāmaraiḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

hayamuccaiḥśravaḥ prakhyaṃ śvetaṃ kanakabhūṣaṇam |
manojavaṃ mahākāyamāruroha narāntakaḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

gṛhītvā prāsamuklābhaṃ virarāja narāntakaḥ |
śaktimādāya tejasvī guhaḥ śatruṣvivāhave || 29 ||
[Analyze grammar]

devāntakaḥ samādāya parighaṃ vajrabhūṣaṇam |
parigṛhya giriṃ dorbhyāṃ vapurviṣṇorviḍambayan || 30 ||
[Analyze grammar]

mahāpārśvo mahātejā gadāmādāya vīryavān |
virarāja gadāpāṇiḥ kubera iva saṃyuge || 31 ||
[Analyze grammar]

te pratasthurmahātmāno balairapratimairvṛtāḥ |
surā ivāmarāvatyāṃ balairapratimairvṛtāḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

tān gajaiśca turaṃgaiśca rathaiścāmbudanisvanaiḥ |
anujagmurmahātmāno rākṣasāḥ pravarāyudhāḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

te virejurmahātmāno kumārāḥ sūryavarcasaḥ |
kirīṭinaḥ śriyā juṣṭā grahā dīptā ivāmbare || 34 ||
[Analyze grammar]

pragṛhītā babhau teṣāṃ chatrāṇāmāvaliḥ sitā |
śāradābhrapratīkāśāṃ haṃsāvalirivāmbare || 35 ||
[Analyze grammar]

maraṇaṃ vāpi niścitya śatrūṇāṃ vā parājayam |
iti kṛtvā matiṃ vīrā nirjagmuḥ saṃyugārthinaḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

jagarjuśca praṇeduśca cikṣipuścāpi sāyakān |
jahṛṣuśca mahātmāno niryānto yuddhadurmadāḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

kṣveḍitāsphoṭaninadaiḥ saṃcacāleva medinī |
rakṣasāṃ siṃhanādaiśca pusphoṭeva tadāmbaram || 38 ||
[Analyze grammar]

te'bhiniṣkramya muditā rākṣasendrā mahābalāḥ |
dadṛśurvānarānīkaṃ samudyataśilānagam || 39 ||
[Analyze grammar]

harayo'pi mahātmāno dadṛśurnairṛtaṃ balam |
hastyaśvarathasaṃbādhaṃ kiṅkiṇīśatanāditam || 40 ||
[Analyze grammar]

nīlajīmūtasaṃkāśaṃ samudyatamahāyudham |
dīptānalaraviprakhyairnairṛtaiḥ sarvato vṛtam || 41 ||
[Analyze grammar]

taddṛṣṭvā balamāyāntaṃ labdhalakṣyāḥ plavaṃgamāḥ |
samudyatamahāśailāḥ saṃpraṇedurmuhurmuhuḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

tataḥ samudghuṣṭaravaṃ niśamya rakṣogaṇā vānarayūthapānām |
amṛṣyamāṇāḥ paraharṣamugraṃ mahābalā bhīmataraṃ vineduḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

te rākṣasabalaṃ ghoraṃ praviśya hariyūthapāḥ |
vicerurudyataiḥ śailairnagāḥ śikhariṇo yathā || 44 ||
[Analyze grammar]

ke cidākāśamāviśya ke cidurvyāṃ plavaṃgamāḥ |
rakṣaḥsainyeṣu saṃkruddhāścerurdrumaśilāyudhāḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

te pādapaśilāśailaiścakrurvṛṣṭimanuttamām |
bāṇaughairvāryamāṇāśca harayo bhīmavikramāḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

siṃhanādān vineduśca raṇe rākṣasavānarāḥ |
śilābhiścūrṇayāmāsuryātudhānānplavaṃgamāḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

nijaghnuḥ saṃyuge kruddhāḥ kavacābharaṇāvṛtān |
ke cid rathagatān vīrān gajavājigatānapi || 48 ||
[Analyze grammar]

nijaghnuḥ sahasāplutya yātudhānānplavaṃgamāḥ |
śailaśṛṅganipātaiśca muṣṭibhirvāntalocanāḥ |
celuḥ petuśca neduśca tatra rākṣasapuṃgavāḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

tataḥ śailaiśca khaḍgaiśca visṛṣṭairharirākṣasaiḥ |
muhūrtenāvṛtā bhūmirabhavacchoṇitāplutā || 50 ||
[Analyze grammar]

vikīrṇaparvatākārai rakṣobhirarimardanaiḥ |
ākṣiptāḥ kṣipyamāṇāśca bhagnaśūlāśca vānaraiḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

vānarān vānaraireva jagnuste rajanīcarāḥ |
rākṣasān rākṣasaireva jaghnuste vānarā api || 52 ||
[Analyze grammar]

ākṣipya ca śilāsteṣāṃ nijaghnū rākṣasā harīn |
teṣāṃ cācchidya śastrāṇi jaghnū rakṣāṃsi vānarāḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

nijaghnuḥ śailaśūlāstrairvibhiduśca parasparam |
siṃhanādān vineduśca raṇe vānararākṣasāḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

chinnavarmatanutrāṇā rākṣasā vānarairhatāḥ |
rudhiraṃ prasrutāstatra rasasāramiva drumāḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

rathena ca rathaṃ cāpi vāraṇena ca vāraṇam |
hayena ca hayaṃ ke cinnijaghnurvānarā raṇe || 56 ||
[Analyze grammar]

kṣuraprairardhacandraiśca bhallaiśca niśitaiḥ śaraiḥ |
rākṣasā vānarendrāṇāṃ cicchiduḥ pādapāñ śilāḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

vikīrṇaiḥ parvatāgraiśca drumaiśchinnaiśca saṃyuge |
hataiśca kapirakṣobhirdurgamā vasudhābhavat || 58 ||
[Analyze grammar]

tasminpravṛtte tumule vimarde prahṛṣyamāṇeṣu valī mukheṣu |
nipātyamāneṣu ca rākṣaseṣu maharṣayo devagaṇāśca neduḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

tato hayaṃ mārutatulyavegamāruhya śaktiṃ niśitāṃ pragṛhya |
narāntako vānararājasainyaṃ mahārṇavaṃ mīna ivāviveśa || 60 ||
[Analyze grammar]

sa vānarān saptaśatāni vīraḥ prāsena dīptena vinirbibheda |
ekaḥ kṣaṇenendraripurmahātmā jaghāna sainyaṃ haripuṃgavānām || 61 ||
[Analyze grammar]

dadṛśuśca mahātmānaṃ hayapṛṣṭhe pratiṣṭhitam |
carantaṃ harisainyeṣu vidyādharamaharṣayaḥ || 62 ||
[Analyze grammar]

sa tasya dadṛśe mārgo māṃsaśoṇitakardamaḥ |
patitaiḥ parvatākārairvānarairabhisaṃvṛtaḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

yāvadvikramituṃ buddhiṃ cakruḥ plavagapuṃgavāḥ |
tāvadetānatikramya nirbibheda narāntakaḥ || 64 ||
[Analyze grammar]

jvalantaṃ prāsamudyamya saṃgrāmānte narāntakaḥ |
dadāha harisainyāni vanānīva vibhāvasuḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

yāvadutpāṭayāmāsurvṛkṣāñ śailān vanaukasaḥ |
tāvat prāsahatāḥ peturvajrakṛttā ivācalāḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

dikṣu sarvāsu balavān vicacāra narāntakaḥ |
pramṛdnan sarvato yuddhe prāvṛṭkāle yathānilaḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

na śekurdhāvituṃ vīrā na sthātuṃ spandituṃ kutaḥ |
utpatantaṃ sthitaṃ yāntaṃ sarvān vivyādha vīryavān || 68 ||
[Analyze grammar]

ekenāntakakalpena prāsenādityatejasā |
bhinnāni harisainyāni nipeturdharaṇītale || 69 ||
[Analyze grammar]

vajraniṣpeṣasadṛśaṃ prāsasyābhinipātanam |
na śekurvānarāḥ soḍhuṃ te vinedurmahāsvanam || 70 ||
[Analyze grammar]

patatāṃ harivīrāṇāṃ rūpāṇi pracakāśire |
vajrabhinnāgrakūṭānāṃ śailānāṃ patatāmiva || 71 ||
[Analyze grammar]

ye tu pūrvaṃ mahātmānaḥ kumbhakarṇena pātitāḥ |
te'svasthā vānaraśreṣṭhāḥ sugrīvamupatasthire || 72 ||
[Analyze grammar]

viprekṣamāṇaḥ sugrīvo dadarśa harivāhinīm |
narāntakabhayatrastāṃ vidravantīmitastataḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

vidrutāṃ vāhinīṃ dṛṣṭvā sa dadarśa narāntakam |
gṛhītaprāsamāyāntaṃ hayapṛṣṭhe pratiṣṭhitam || 74 ||
[Analyze grammar]

athovāca mahātejāḥ sugrīvo vānarādhipaḥ |
kumāramaṅgadaṃ vīraṃ śakratulyaparākramam || 75 ||
[Analyze grammar]

gacchainaṃ rākṣasaṃ vīra yo'sau turagamāsthitaḥ |
kṣobhayantaṃ haribalaṃ kṣipraṃ prāṇairviyojaya || 76 ||
[Analyze grammar]

sa bharturvacanaṃ śrutvā niṣpapātāṅgadastadā |
anīkānmeghasaṃkāśānmeghānīkādivāṃśumān || 77 ||
[Analyze grammar]

śailasaṃghātasaṃkāśo harīṇāmuttamo'ṅgadaḥ |
rarājāṅgadasaṃnaddhaḥ sadhāturiva parvataḥ || 78 ||
[Analyze grammar]

nirāyudho mahātejāḥ kevalaṃ nakhadaṃṣṭravān |
narāntakamabhikramya vāliputro'bravīdvacaḥ || 79 ||
[Analyze grammar]

tiṣṭha kiṃ prākṛtairebhirharibhistvaṃ kariṣyasi |
asmin vajrasamasparśe prāsaṃ kṣipa mamorasi || 80 ||
[Analyze grammar]

aṅgadasya vacaḥ śrutvā pracukrodha narāntakaḥ |
saṃdaśya daśanairoṣṭhaṃ niśvasya ca bhujaṃgavat || 81 ||
[Analyze grammar]

sa prāsamāvidhya tadāṅgadāya samujjvalantaṃ sahasotsasarja |
sa vāliputrorasi vajrakalpe babhūva bhagno nyapatacca bhūmau || 82 ||
[Analyze grammar]

taṃ prāsamālokya tadā vibhagnaṃ suparṇakṛttoragabhogakalpam |
talaṃ samudyamya sa vāliputrasturaṃgamasyābhijaghāna mūrdhni || 83 ||
[Analyze grammar]

nimagnapādaḥ sphuṭitākṣi tāro niṣkrāntajihvo'calasaṃnikāśaḥ |
sa tasya vājī nipapāta bhūmau talaprahāreṇa vikīrṇamūrdhā || 84 ||
[Analyze grammar]

narāntakaḥ krodhavaśaṃ jagāma hataṃ turagaṃ patitaṃ nirīkṣya |
sa muṣṭimudyamya mahāprabhāvo jaghāna śīrṣe yudhi vāliputram || 85 ||
[Analyze grammar]

athāṅgado muṣṭivibhinnamūrdhā susrāva tīvraṃ rudhiraṃ bhṛśoṣṇam |
muhurvijajvāla mumoha cāpi saṃjñāṃ samāsādya visiṣmiye ca || 86 ||
[Analyze grammar]

athāṅgado vajrasamānavegaṃ saṃvartya muṣṭiṃ giriśṛṅgakalpam |
nipātayāmāsa tadā mahātmā narāntakasyorasi vāliputraḥ || 87 ||
[Analyze grammar]

sa muṣṭiniṣpiṣṭavibhinnavakṣā jvālāṃ vamañ śoṇitadigdhagātraḥ |
narāntako bhūmitale papāta yathācalo vajranipātabhagnaḥ || 88 ||
[Analyze grammar]

athāntarikṣe tridaśottamānāṃ vanaukasāṃ caiva mahāpraṇādaḥ |
babhūva tasminnihate'gryavīre narāntake vālisutena saṃkhye || 89 ||
[Analyze grammar]

athāṅgado rāmamanaḥ praharṣaṇaṃ suduṣkaraṃ taṃ kṛtavān hi vikramam |
visiṣmiye so'pyativīrya vikramaḥ punaśca yuddhe sa babhūva harṣitaḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Ramayana Chapter 57

Cover of edition (2011)

Valmiki-Ramayana
by Gita Press, Gorakhpur (2011)

[Two Volumes] With Sanskrit text and English translation.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Valmiki Ramayana
by Gita Press, Gorakhpur (2019)

Sanskrit Only

Buy now!
Cover of edition (2011)

Ramayana of Valmiki (Hindi Translation)
by Gita Press, Gorakhpur (2011)

A Set of Two Volumes (Sanskrit Text with Hindi Translation)

Buy now!
Cover of edition (1967)

Ramayana (Marathi Translation)
by Swadhyaya Mandal (Vedic Research Centre), Gujarat (1967)

Set of 10 Volumes

Buy now!
Cover of edition (2008)

Valmiki Ramayanam (with Five Sanskrit Commentaries)
by Rashtriya Sanskrit Sansthan (2008)

Sanskrit only in Seven Volumes

Buy now!
Cover of edition (2000)

Burmese Ramayana
by Ohno Toru [B.R. Publishing Corporation] (2000)

With an English Translation of The Original Palm Leaf Manuscript in Burmese Language in 1233 year of Burmese Era (1871 A.D.)

Buy now!
Cover of Bengali edition

Srimad Valmikiya Ramayana in Bengali
by Gita Press, Gorakhpur (2015)

শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণ:

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Srimad Valmiki Ramayana in Gujarati
by Gita Press, Gorakhpur (2013)

શ્રીમદવાલ્મીકીય રામાયણ: [Set of 2 Volumes]

Buy now!
Cover of edition (2018)

The Ramayana of Valmiki in Kannada
by Gita Press, Gorakhpur (2018)

ಶ್ರೀ ಮದ್ವಲ್ಮಿಕಿ ರಾಮಾಯಣ: [Set of 3 Volumes]

Buy now!
Cover of edition (2019)

Srimad Valmiki Ramayanam and Srimad Bhagavad Gita - Malayalam
by Swami Siddhinathananda & Swami Ranganathananda [Ramakrishna Math, Thrissur] (2019)

രാമായണം: [Set of 3 Volumes]

Buy now!
Cover of edition (2019)

Shrimad Valmiki Ramayana Mulam (Telugu)
by Gita Press, Gorakhpur (2019)

వాల్మీకీ రామాయణం [Set of 3 Volumes]

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: