Ramayana [sanskrit]

175,075 words | ISBN-10: 8129302500 | ISBN-13: 9788129302502

This Sanskrit edition of the Ramayana: An ancient epic revolving around the life and legends of Rama, Sita and Ravana. Original titles: Vālmīki Rāmāyaṇa (वाल्मीकि रामायण) or Vālmīkirāmāyaṇa (वाल्मीकिरामायण)

tatastu rakṣo'dhipatirmahātmā hanūmatākṣe nihate kumāre |
manaḥ samādhāya tadendrakalpaṃ samādideśendrajitaṃ sa roṣāt || 1 ||
[Analyze grammar]

tvamastravicchastrabhṛtāṃ variṣṭhaḥ surāsurāṇāmapi śokadātā |
sureṣu sendreṣu ca dṛṣṭakarmā pitāmahārādhanasaṃcitāstraḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

tavāstrabalamāsādya nāsurā na marudgaṇāḥ |
na kaścittriṣu lokeṣu saṃyuge na gataśramaḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

bhujavīryābhiguptaśca tapasā cābhirakṣitaḥ |
deśakālavibhāgajñastvameva matisattamaḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

na te'styaśakyaṃ samareṣu karmaṇā na te'styakāryaṃ matipūrvamantraṇe |
na so'sti kaścittriṣu saṃgraheṣu vai na veda yaste'strabalaṃ balaṃ ca te || 5 ||
[Analyze grammar]

mamānurūpaṃ tapaso balaṃ ca te parākramaścāstrabalaṃ ca saṃyuge |
na tvāṃ samāsādya raṇāvamarde manaḥ śramaṃ gacchati niścitārtham || 6 ||
[Analyze grammar]

nihatā iṃkarāḥ sarve jambumālī ca rākṣasaḥ |
amātyaputrā vīrāśca pañca senāgrayāyinaḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

sahodaraste dayitaḥ kumāro'kṣaśca sūditaḥ |
na tu teṣveva me sāro yastvayyariniṣūdana || 8 ||
[Analyze grammar]

idaṃ hi dṛṣṭvā matimanmahadbalaṃ kapeḥ prabhāvaṃ ca parākramaṃ ca |
tvamātmanaścāpi samīkṣya sāraṃ kuruṣva vegaṃ svabalānurūpam || 9 ||
[Analyze grammar]

balāvamardastvayi saṃnikṛṣṭe yathā gate śāmyati śāntaśatrau |
tathā samīkṣyātmabalaṃ paraṃ ca samārabhasvāstravidāṃ variṣṭha || 10 ||
[Analyze grammar]

na khalviyaṃ matiḥ śreṣṭhā yattvāṃ saṃpreṣayāmyaham |
iyaṃ ca rājadharmāṇāṃ kṣatrasya ca matirmatā || 11 ||
[Analyze grammar]

nānāśastraiśca saṃgrāme vaiśāradyamariṃdama |
avaśyameva boddhavyaṃ kāmyaśca vijayo raṇe || 12 ||
[Analyze grammar]

tataḥ pitustadvacanaṃ niśamya pradakṣiṇaṃ dakṣasutaprabhāvaḥ |
cakāra bhartāramadīnasattvo raṇāya vīraḥ pratipannabuddhiḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

tatastaiḥ svagaṇairiṣṭairindrajit pratipūjitaḥ |
yuddhoddhatakṛtotsāhaḥ saṃgrāmaṃ pratipadyata || 14 ||
[Analyze grammar]

śrīmānpadmapalāśākṣo rākṣasādhipateḥ sutaḥ |
nirjagāma mahātejāḥ samudra iva parvasu || 15 ||
[Analyze grammar]

sa pakṣi rājopamatulyavegairvyālaiścaturbhiḥ sitatīkṣṇadaṃṣṭraiḥ |
rathaṃ samāyuktamasaṃgavegaṃ samārurohendrajidindrakalpaḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

sa rathī dhanvināṃ śreṣṭhaḥ śastrajño'stravidāṃ varaḥ |
rathenābhiyayau kṣipraṃ hanūmānyatra so'bhavat || 17 ||
[Analyze grammar]

sa tasya rathanirghoṣaṃ jyāsvanaṃ kārmukasya ca |
niśamya harivīro'sau saṃprahṛṣṭataro'bhavat || 18 ||
[Analyze grammar]

sumahaccāpamādāya śitaśalyāṃśca sāyakān |
hanūmantamabhipretya jagāma raṇapaṇḍitaḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

tasmiṃstataḥ saṃyati jātaharṣe raṇāya nirgacchati bāṇapāṇau |
diśaśca sarvāḥ kaluṣā babhūvurmṛgāśca raudrā bahudhā vineduḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

samāgatāstatra tu nāgayakṣā maharṣayaścakracarāśca siddhāḥ |
nabhaḥ samāvṛtya ca pakṣisaṃghā vineduruccaiḥ paramaprahṛṣṭāḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

āyantaṃ sarathaṃ dṛṣṭvā tūrṇamindrajitaṃ kapiḥ |
vinanāda mahānādaṃ vyavardhata ca vegavān || 22 ||
[Analyze grammar]

indrajittu rathaṃ divyamāsthitaścitrakārmukaḥ |
dhanurvisphārayāmāsa taḍidūrjitaniḥsvanam || 23 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sametāvatitīkṣṇavegau mahābalau tau raṇanirviśaṅkau |
kapiśca rakṣo'dhipateśca putraḥ surāsurendrāviva baddhavairau || 24 ||
[Analyze grammar]

sa tasya vīrasya mahārathasyā dhanuṣmataḥ saṃyati saṃmatasya |
śarapravegaṃ vyahanat pravṛddhaścacāra mārge pituraprameyaḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

tataḥ śarānāyatatīkṣṇaśalyān supatriṇaḥ kāñcanacitrapuṅkhān |
mumoca vīraḥ paravīrahantā susaṃtatān vajranipātavegān || 26 ||
[Analyze grammar]

sa tasya tat syandananiḥsvanaṃ ca mṛdaṅgabherīpaṭahasvanaṃ ca |
vikṛṣyamāṇasya ca kārmukasya niśamya ghoṣaṃ punarutpapāta || 27 ||
[Analyze grammar]

śarāṇāmantareṣvāśu vyavartata mahākapiḥ |
haristasyābhilakṣasya mokṣayaṃl lakṣyasaṃgraham || 28 ||
[Analyze grammar]

śarāṇāmagratastasya punaḥ samabhivartata |
prasārya hastau hanumānutpapātānilātmajaḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

tāv ubhau vegasaṃpannau raṇakarmaviśāradau |
sarvabhūtamanogrāhi cakraturyuddhamuttamam || 30 ||
[Analyze grammar]

hanūmato veda na rākṣaso'ntaraṃ na mārutistasya mahātmano'ntaram |
parasparaṃ nirviṣahau babhūvatuḥ sametya tau devasamānavikramau || 31 ||
[Analyze grammar]

tatastu lakṣye sa vihanyamāne śareṣu mogheṣu ca saṃpatatsu |
jagāma cintāṃ mahatīṃ mahātmā samādhisaṃyogasamāhitātmā || 32 ||
[Analyze grammar]

tato matiṃ rākṣasarājasūnuścakāra tasmin harivīramukhye |
avadhyatāṃ tasya kapeḥ samīkṣya kathaṃ nigacchediti nigrahārtham || 33 ||
[Analyze grammar]

tataḥ paitāmahāṃ vīraḥ so'stramastravidāṃ varaḥ |
saṃdadhe sumahātejāstaṃ haripravaraṃ prati || 34 ||
[Analyze grammar]

avadhyo'yamiti jñātvā tamastreṇāstratattvavit |
nijagrāha mahābāhurmārutātmajamindrajit || 35 ||
[Analyze grammar]

tena baddhastato'streṇa rākṣasena sa vānaraḥ |
abhavannirviceṣṭaśca papāta ca mahītale || 36 ||
[Analyze grammar]

tato'tha buddhvā sa tadāstrabandhaṃ prabhoḥ prabhāvādvigatālpavegaḥ |
pitāmahānugrahamātmanaśca vicintayāmāsa haripravīraḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

tataḥ svāyambhuvairmantrairbrahmāstramabhimantritam |
hanūmāṃścintayāmāsa varadānaṃ pitāmahāt || 38 ||
[Analyze grammar]

na me'strabandhasya ca śaktirasti vimokṣaṇe lokaguroḥ prabhāvāt |
ityevamevaṃvihito'strabandho mayātmayoneranuvartitavyaḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

sa vīryamastrasya kapirvicārya pitāmahānugrahamātmanaśca |
vimokṣaśaktiṃ paricintayitvā pitāmahājñāmanuvartate sma || 40 ||
[Analyze grammar]

astreṇāpi hi baddhasya bhayaṃ mama na jāyate |
pitāmahamahendrābhyāṃ rakṣitasyānilena ca || 41 ||
[Analyze grammar]

grahaṇe cāpi rakṣobhirmahanme guṇadarśanam |
rākṣasendreṇa saṃvādastasmādgṛhṇantu māṃ pare || 42 ||
[Analyze grammar]

sa niścitārthaḥ paravīrahantā samīkṣya karī vinivṛttaceṣṭaḥ |
paraiḥ prasahyābhigatairnigṛhya nanāda taistaiḥ paribhartsyamānaḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

tatastaṃ rākṣasā dṛṣṭvā nirviceṣṭamariṃdamam |
babandhuḥ śaṇavalkaiśca drumacīraiśca saṃhataiḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

sa rocayāmāsa paraiśca bandhanaṃ prasahya vīrairabhinigrahaṃ ca |
kautūhalānmāṃ yadi rākṣasendro draṣṭuṃ vyavasyediti niścitārthaḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

sa baddhastena valkena vimukto'streṇa vīryavān |
astrabandhaḥ sa cānyaṃ hi na bandhamanuvartate || 46 ||
[Analyze grammar]

athendrajittaṃ drumacīrabandhaṃ vicārya vīraḥ kapisattamaṃ tam |
vimuktamastreṇa jagāma cintāmanyena baddho hyanuvartate'stram || 47 ||
[Analyze grammar]

aho mahat karma kṛtaṃ nirarthakaṃ na rākṣasairmantragatirvimṛṣṭā |
punaśca nāstre vihate'stramanyat pravartate saṃśayitāḥ sma sarve || 48 ||
[Analyze grammar]

astreṇa hanumānmukto nātmānamavabudhyate |
kṛṣyamāṇastu rakṣobhistaiśca bandhairnipīḍitaḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

hanyamānastataḥ krūrai rākṣasaiḥ kāṣṭhamuṣṭibhiḥ |
samīpaṃ rākṣasendrasya prākṛṣyata sa vānaraḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

athendrajittaṃ prasamīkṣya muktamastreṇa baddhaṃ drumacīrasūtraiḥ |
vyadarśayattatra mahābalaṃ taṃ haripravīraṃ sagaṇāya rājñe || 51 ||
[Analyze grammar]

taṃ mattamiva mātaṅgaṃ baddhaṃ kapivarottamam |
rākṣasā rākṣasendrāya rāvaṇāya nyavedayan || 52 ||
[Analyze grammar]

ko'yaṃ kasya kuto vāpi kiṃ kāryaṃ ko vyapāśrayaḥ |
iti rākṣasavīrāṇāṃ tatra saṃjajñire kathāḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

hanyatāṃ dahyatāṃ vāpi bhakṣyatāmiti cāpare |
rākṣasāstatra saṃkruddhāḥ parasparamathābruvan || 54 ||
[Analyze grammar]

atītya mārgaṃ sahasā mahātmā sa tatra rakṣo'dhipapādamūle |
dadarśa rājñaḥ paricāravṛddhān gṛhaṃ mahāratnavibhūṣitaṃ ca || 55 ||
[Analyze grammar]

sa dadarśa mahātejā rāvaṇaḥ kapisattamam |
rakṣobhirvikṛtākāraiḥ kṛṣyamāṇamitastataḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

rākṣasādhipatiṃ cāpi dadarśa kapisattamaḥ |
tejobalasamāyuktaṃ tapantamiva bhāskaram || 57 ||
[Analyze grammar]

sa roṣasaṃvartitatāmradṛṣṭirdaśānanastaṃ kapimanvavekṣya |
athopaviṣṭān kulaśīlavṛddhān samādiśattaṃ prati mantramukhyān || 58 ||
[Analyze grammar]

yathākramaṃ taiḥ sa kapiśca pṛṣṭaḥ kāryārthamarthasya ca mūlamādau |
nivedayāmāsa harīśvarasya dūtaḥ sakāśādahamāgato'smi || 59 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Ramayana Chapter 46

Cover of edition (2011)

Valmiki-Ramayana
by Gita Press, Gorakhpur (2011)

[Two Volumes] With Sanskrit text and English translation.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Valmiki Ramayana
by Gita Press, Gorakhpur (2019)

Sanskrit Only

Buy now!
Cover of edition (2011)

Ramayana of Valmiki (Hindi Translation)
by Gita Press, Gorakhpur (2011)

A Set of Two Volumes (Sanskrit Text with Hindi Translation)

Buy now!
Cover of edition (1967)

Ramayana (Marathi Translation)
by Swadhyaya Mandal (Vedic Research Centre), Gujarat (1967)

Set of 10 Volumes

Buy now!
Cover of edition (2008)

Valmiki Ramayanam (with Five Sanskrit Commentaries)
by Rashtriya Sanskrit Sansthan (2008)

Sanskrit only in Seven Volumes

Buy now!
Cover of edition (2000)

Burmese Ramayana
by Ohno Toru [B.R. Publishing Corporation] (2000)

With an English Translation of The Original Palm Leaf Manuscript in Burmese Language in 1233 year of Burmese Era (1871 A.D.)

Buy now!
Cover of Bengali edition

Srimad Valmikiya Ramayana in Bengali
by Gita Press, Gorakhpur (2015)

শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণ:

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Srimad Valmiki Ramayana in Gujarati
by Gita Press, Gorakhpur (2013)

શ્રીમદવાલ્મીકીય રામાયણ: [Set of 2 Volumes]

Buy now!
Cover of edition (2018)

The Ramayana of Valmiki in Kannada
by Gita Press, Gorakhpur (2018)

ಶ್ರೀ ಮದ್ವಲ್ಮಿಕಿ ರಾಮಾಯಣ: [Set of 3 Volumes]

Buy now!
Cover of edition (2019)

Srimad Valmiki Ramayanam and Srimad Bhagavad Gita - Malayalam
by Swami Siddhinathananda & Swami Ranganathananda [Ramakrishna Math, Thrissur] (2019)

രാമായണം: [Set of 3 Volumes]

Buy now!
Cover of edition (2019)

Shrimad Valmiki Ramayana Mulam (Telugu)
by Gita Press, Gorakhpur (2019)

వాల్మీకీ రామాయణం [Set of 3 Volumes]

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: