Skanda Purana [sanskrit]

876,996 words | ISBN-10: 8170800978 | ISBN-13: 9788170800972

This Sanskrit edition of the Skandapurana. It is one of the largest of the eighteen Mahapuranas, covering over 80,000 shlokas (verses). It is divided into seven large section each covering holy regions detailing their background and legends.

[English text for this chapter is available]

prahlāda uvāca |
athānyacca pravakṣyāmi guhyādguhyataraṃ mahat |
dvārakāyāḥ paraṃ puṇyaṃ māhātmyaṃ hyuttamottamam || 1 ||
[Analyze grammar]

itihāsaṃ purāvṛttaṃ varṇayiṣye manoharam |
tīrthakṣetrādidevānāmṛṣīṇāṃ saṃśayāpaham || 2 ||
[Analyze grammar]

saubhāmyamatulaṃ dṛṣṭvā siṃharāśigate gurau |
godāvaryyāṃ dvijaśreṣṭhā nārado bhagavatpriyaḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

gautamasyā'bhito dṛṣṭvā trailokyasaṃbhavāni vai |
tīrthāni saritaḥ sarvā vismayaṃ paramaṃ gataḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

tatra kāśī kurukṣetramayodhyā mathurāpurī |
māyā kāṃcī hyavaṃtī ca araṇyānyāśramaiḥ saha || 5 ||
[Analyze grammar]

harikṣetraṃ gayā miśrakṣetraṃ ca puruṣottamam |
prabhāsādīni puṇyāni muktikṣetrāṇyaśeṣataḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

jāhnavī yamunā revā tatra puṇyā sarasvatī |
sarayūrgaṃḍakī tāpī payoṣṇī saritāṃ varā || 7 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇā bhīmarathī puṇyā kāveryyādyāḥ saridvarāḥ |
svarge martye ca pātāle varttamānāḥ satīrthakāḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

sthitā godāvarītīre siṃharāśiṃ gate gurau |
tathā ca puṣkarādīni saptasiṃdhusarāṃsi ca || 9 ||
[Analyze grammar]

mervādiparvatāḥ puṇyā darśanātpāpanāśanāḥ |
tīrtharāja prayāgaśca sarvatīrthasamanvitaḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

vedopavedāḥ śāstrāṇi purāṇāni ca sarvaśaḥ |
siddhā munigaṇāḥ sarve devarṣipitṛdevatāḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

caṃdrādityau suragaṇāḥ siṃhasthe ca bṛhaspatau |
sthitā godāvarītīre varṣamekaṃ praharṣitāḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

yāni kāni ca puṇyāni tīrthakṣetrāṇi saṃti vai |
trailokye tāni sarvāṇi gautamyāṃ vīkṣya vismitāḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

devarṣirnāradastatra munibhirmudito'vasat |
siṃhasyāṃte ca sarvāṇi svasthānagamanāya vai || 14 ||
[Analyze grammar]

āmantrya gautamīṃ devīṃ sthitāni puratastataḥ |
sarveṣāṃ śṛṇvatāṃ viprā gautamī khinnamānasā |
taptā durjanasaṃsargānnāradaṃ duḥkhitā'bravīt || 15 ||
[Analyze grammar]

gautamyuvāca |
paśyaitāni sutīrthāni gaṃgādyāḥ sarito'malāḥ |
sāgarā girayaḥ puṇyā gayātritayameva ca || 16 ||
[Analyze grammar]

kṣetrāṇi mokṣadānyaṃga trailokyajāni nārada |
devāśca pitaraḥ siddhā ṛṣayo mānavādayaḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

tīrtha rāja prayāgaśca sarvatīrthasamanvitaḥ |
eteṣāmeva sarveṣāṃ matsaṃsargānmahāmune |
viśuddhānāṃ prakāśena rājate bhuvanatrayam || 18 ||
[Analyze grammar]

prayāṃti tāni sarvāṇi svaṃsvaṃ sthānaṃ prati prabho |
adhunā'haṃ pariśrāṃtā dahyamānā tvaharniśam || 19 ||
[Analyze grammar]

durjanānāṃ susaṃparkādbhṛśaṃ pāpātmanā prabho |
saubhaṇyamadhunā prāptaṃ satsaṃsargeṇa nārada || 20 ||
[Analyze grammar]

prayāṃtyetāni sarvāṇi svasthānaṃ muditāni ca || 21 ||
[Analyze grammar]

etāni matprasādena puṇyāni kathitāni ca |
kathaya śramaśāṃtyarthaṃ duḥkhi tā kiṃ karomyaham || 22 ||
[Analyze grammar]

prahlāda uvāca |
godāvaryyā vacaḥ śrutvā bhagavānnārado dvijāḥ |
kṣaṇaṃ dhyātvā tu duḥkhārttaḥ prāha saṃśayamānasaḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

nārada uvāca |
aho atyadbhutaṃ hyetadgautamyā vyasanaṃ mahat |
paśyantvasaṃśayaṃ devāstīrthakṣetrasaridvarāḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

satpuṇyanicayo yasyāṃ yuṣmākaṃ samabhūddhruvam |
tasyāḥ pāpāgniśamanaṃ kathaṃ syāditi cintyatām || 25 ||
[Analyze grammar]

śrīprahlāda uvāca |
tadā cintayatāṃ teṣāṃ sarveṣāṃ bhāvitātmanām |
gautamo bhagavāṃstatra samāyāto munīśvarāḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā tamṛṣayo devā yathocitamapūjayan |
jāhnavī yamunā puṇyā narmadā ca sarasvatī || 27 ||
[Analyze grammar]

anyāśca sarvāḥ saritastrailokyamanuvartitāḥ |
vārāṇasī kurukṣetra pramukhānyāśramaiḥ saha |
yugapattāni sarvāṇi saṃpūjya munimabuvan || 28 ||
[Analyze grammar]

tvatprasādena vai trātāḥ samyakchuddhā mahāmune |
yadānītā tvayā gaṃgā gautamī bhūtalaṃ prati || 29 ||
[Analyze grammar]

kṛtārthā mānavāḥ sarve sarvapāpavivarjitāḥ |
kiṃtu durjanasaṃparkātsaṃtaptā gautamī bhṛśam || 30 ||
[Analyze grammar]

kathaṃ pāpairvinirmuktā paramānandasaṃplutā |
suprabhā jāyate devī tadgautama vicintyatām || 31 ||
[Analyze grammar]

prahlāda uvāca |
evamukto munistaistu cintākulitamānasaḥ |
nāradasya mukhaṃ vīkṣya prahasangautamo'bravīt || 32 ||
[Analyze grammar]

gautama uvāca |
sarveṣāṃ kṣetratīrthānāṃ mahāśubhavināśinī |
gautamīyaṃ mahābhāgā asyāstāpaḥ kva śāmyati || 33 ||
[Analyze grammar]

nāsti lokatraye tīrthaṃ snātuṃ siṃhagate gurau |
yadvai nāyāti gautamyāṃ kṣetraṃ cāpi viśuddhaye |
kāśīprayāgamukhyāni rājaṃte yatprasādataḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

vadaṃtu munayaḥ sarve kṣetratīrthasamāśritāḥ |
śuddhaṃ vicāryaṃ yatkāryyaṃ mayā'smiñjātasaṃkaṭe || 35 ||
[Analyze grammar]

prahlāda uvāca |
ityuktvā munayaḥ sarve nocuḥ kiñcidvimohitāḥ |
tatropāyamavijñāya gautamīṃ gautamo'bravīt || 36 ||
[Analyze grammar]

gautama uvāca |
ānītāsi mayā devi tapasā'rādhya śaṃkaram |
vadiṣyati sa copāyamityuktvā'cintayattadā || 37 ||
[Analyze grammar]

gautamaḥ śraddhayā bhaktyā gaṃgāmaulimakhaṃḍadhīḥ |
tadā'bhūnmahadāścaryaṃ śṛṇvaṃtu ṛṣayo'malāḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

dhyāyamāne mahādeve gautamena mahātmanā |
akasmādabhavadvāṇī harṣayantī jagattrayam || 39 ||
[Analyze grammar]

nādayantī diśaḥ sarvā ābrahmabhuvanaṃ dvijāḥ |
arūpalakṣaṇākārā viṣādaśamanī śubhā || 40 ||
[Analyze grammar]

divyavāṇyuvāca |
aho bata mahāścaryyaṃ sarveṣāṃ sukhade śubhe |
prasaṃge'tra mahākṣetre magnā duḥkhārṇave budhāḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

aho he gautamācāryya ṛṣayo nāradādayaḥ |
śṛṇvaṃtu tīrthakṣetrāṇi kṛpayā saṃvadāmyaham || 42 ||
[Analyze grammar]

paścimasya samudrasya tīramāśritya vartate |
asmācca diśi vāyavyāṃ dvārakākṣetramuttamam || 43 ||
[Analyze grammar]

yatrā'ste gomatī puṇyā sāgareṇa samanvitā |
paścimābhimukho yatra mahāviṣṇuḥ sadā sthitaḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

anekapāparāśīnāmugrāṇāmapi sarvadā |
dāhasthāna samākhyātamindhanānāṃ yathā'nalaḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

devaviśvadruho yatra dagdhvā pātakamadbhutam |
lokatrayavadhājjātaṃ virājate'rkavatsadā || 46 ||
[Analyze grammar]

tadgamyatāṃ mahābhāgā gomatīmaghadāhakām |
godāvarīṃ puraskṛtya kṣetratīrthasamanvitām || 47 ||
[Analyze grammar]

prāpya dvāravatīṃ puṇyāṃ matprasādāddvijottamāḥ |
prabhāvāddvārakāyāśca satyamāvirbhaviṣyati || 48 ||
[Analyze grammar]

prahlāda uvāca |
ityukte sati te sarve harṣa nirbharamānasāḥ |
śrutvā sarvottamaṃ kṣetraṃ jagarjurharināmabhiḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

jitaṃ bho jitamasbhābhirdhanyā dhanyatamā vayam |
daivādapagato moho jñātaṃ tīrthottamottamam || 50 ||
[Analyze grammar]

tadā sarvāṇi tīrthāni kṣetrāraṇyāśramaiḥ saha |
vārāṇasīprayāgādi sarāṃsi sindhavo nagāḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

gayā ca devakhātāni pitaro devamānavāḥ |
śrutvā pramuditā vācaṃ procurjayajayeti ca || 52 ||
[Analyze grammar]

aho sarvottamaṃ kṣetraṃ sarveṣāṃ no'ghanāśanam |
rājānaṃ tīrtharājānaṃ dvārakāṃ śirasā namaḥ || 93 ||
[Analyze grammar]

śrīprahlāda uvāca |
śrutvā sarvottamaṃ kṣetraṃ tīrthaṃ sarvottamottamam |
devottamottamaṃ devaṃ śrīkṛṣṇaṃ kleśanāśanam || 54 ||
[Analyze grammar]

utkaṇṭhā hyabhavatteṣāṃ tīrthādīnāṃ hyanuttamā |
procuranyonyato vācaṃ sarvāṇi yugapattadā || 55 ||
[Analyze grammar]

ṛṣitīrthadevā ūcuḥ |
kadā drakṣyāmahe puṇyāṃ dvārakāṃ kṛṣṇapālitām |
śrīkṛṣṇadevamūrtiṃ ca kṛṣṇavaktraṃ suśobhitam || 56 ||
[Analyze grammar]

kadā nu gomatīsnānamasmākaṃ tu bhaviṣyati |
cakratīrthe kadā snātvā kṛṣṇadevasya maṃdiram |
drakṣyāmaḥ sumahāpuṇyaṃ muktidvāramapāvṛtam || 57 ||
[Analyze grammar]

durllabho dvārakāvāso durllabhaṃ kṛṣṇadarśanam |
durllabhaṃ gomatī snānaṃ rukmiṇīdarśanaṃ dvijāḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

iti śrīskāṃde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ saptame prabhāsakhaṇḍe caturthe dvārakāmāhātmye gautamītīrasthasamastatīrthakṣetrādīnāṃ devavāṇyā dvārakāprabhāvaṃ śrutvā dvārakāgamanotsukatāpūrvaka gomatīvarṇanaṃnāmaikonatriṃśattamo'dhyāyaḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Skandapurana Chapter 29

Cover of edition (2007)

The Skanda-Purana
by G. V. Tagare (2007)

(23 Volumes) - Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.

Buy now!
Cover of edition (2016)

Skanda Purana (Hindi Translation)
by S. N. Khandelwal (2016)

(Set of 10 Books) - Chowkhamba Sanskrit Series Office

Buy now!
Cover of Bengali edition

Skanda Purana in Bengali
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

স্কন্ধ পুরাণম: - (Set of 7 Volumes)

Buy now!
Cover of edition (0)

Skanda Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದ ಮಹಾಪುರಣಂ: (Set of 25 Volumes)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Skanda Mahapurana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Ahemdabad (2017)

સ્કંદ મહાપુરાણ: (Condensed/Summary)

Buy now!
Cover of edition (2015)

Shri Skanda purana (Malayalam)
by M.P. Pillai kaniyanthara (2015)

(Condensed/Summary) - Devi Book Stall, Kodungallur

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: