Skanda Purana [sanskrit]

876,996 words | ISBN-10: 8170800978 | ISBN-13: 9788170800972

This Sanskrit edition of the Skandapurana. It is one of the largest of the eighteen Mahapuranas, covering over 80,000 shlokas (verses). It is divided into seven large section each covering holy regions detailing their background and legends.

[English text for this chapter is available]

sārasvata uvāca |
athāsau vāmano vipro labdhajñāno bhavārcane |
jagāma tadvanaṃ ramyaṃ gire raivatakasya yat || 1 ||
[Analyze grammar]

yatra vṛkṣā bahuvidhā dīrghaśākhāḥ phalānvitāḥ |
vaṭodumbarabilvāśca sarjārjunakadaṃbakāḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

palāśāśvatthaniṃbāśca dhavāṭīvāruṇīdrumāḥ |
śamīkaṃkolaliṃbāṃśca bījapūrī ca dāḍimaḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

badarī niṃbakaḥ pūgaḥ kadalī śallakī śivā |
tālahiṃtālaśirasā bījakāvaṃśakhādirāḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

ajagāsanagāgucchā iṃgudīkoraveṃgudāḥ |
brahmavṛkṣāḥ kurubakāḥ karaṃjāḥ putrajīvinaḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

aṃkollāḥ pāribhadrāśca kalaṃbāḥ panasāstathā |
ujjvalāśca haridrāśca gaṃgaḍīvāyavā drumāḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

tesuṇḍakāḥ śirīṣāśca kharjūrīkaravaṃdikāḥ |
sevālī śālmalī śālā madhūkāśca vibhītakāḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

harītakyaḥ kaṭāhāśca karyaṣṭā āṭarūṣakāḥ |
vikacchavaḥ kapitthāśca rohiṇīvetrakadrumāḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

madanaphalānirguṇḍīpāṭalānaṃdipādapāḥ |
lavaṃgailālavalyaśca santānā agarudrumāḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

śrīkhaṇḍakarpūranagāḥ kalpavṛkṣā nagotamāḥ |
vāmanena tadā dṛṣṭāśchāyāvṛkṣāḥ surārcitāḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

udayāstamane yeṣāṃ chāyā na pratihanyate |
teṣāṃ darśanamātreṇa sarvapāpakṣayo bhavet || 11 ||
[Analyze grammar]

ye janāḥ puṇyakarmāṇasteṣāṃ te dṛṣṭigocarāḥ |
etānpaśyanyayau vṛkṣāṃstato raivatakaṃ girim || 12 ||
[Analyze grammar]

yāvannirīkṣate tuṃgaṃ śikharaṃ tasya mūrddhani |
āścaryaṃ dadṛśe vipro mahallokabhayaṃkaram || 13 ||
[Analyze grammar]

dhūmajvalanamadhyasthānpuruṣānpaṃca paśyati |
kṛṣṇāṃgānkhecarānraudrānkṛṣṇāguruvibhūṣitān || 14 ||
[Analyze grammar]

sārameya samārūḍhānkarihastānsamekhalān |
khaṅgakheṭakahastāṃśca ḍamaruḍḍāmarasvanān || 35 ||
[Analyze grammar]

saghargharīkacaraṇanyāsanāditaparvatān |
phetkārabhāsurākārānkāśakuñcitamūrddhajān || 16 ||
[Analyze grammar]

naramāṃsavasāsārakavalavyagratālukān |
janagaṃdhasamājñānabhavatīvravilocanān || 17 ||
[Analyze grammar]

pañcāgnisādhanāvyāptadivyacakṣuḥ prabhāvataḥ |
devānpaśyati viprendro jñātakāryaparaṃparaḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

ete kṣetrādhipāḥ pañca mahādevena nirmitāḥ |
mahābalā raivatake nivasaṃti girau sadā || 19 ||
[Analyze grammar]

svecchācārānnarānmarttyānvārayati nage tathā |
hariṃ haraṃ nadīṃ devīṃ na paśyaṃti giriṃ yathā || 20 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā jñātvā stutiṃ cakre dhyātvā devaṃ maheśvaram |
jayaṃti duṣṭadaityeṃdrayuddhadhyānāṃkitaṃ vapuḥ |
bibhrati bhrātaro ye te paṃceṃdrasamavikramāḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

rudravaktrodbhavā dakṣā dakṣādhvaravināśakāḥ |
svāvalīḍhāhutīnaṣṭabhītavāḍavanaṃditāḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

kuṅkumāgarukarpūraliptāṃgāḥ suvibhūṣitāḥ |
madirāmodamattāṃganṛtyagītakarāḥ surāḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

brahmāṃḍabhramaṇaśrāṃta svagaṃdhatrastasaṃcarāḥ |
manojavāḥ kāmagamā kṣetrapālā jayaṃti te || 24 ||
[Analyze grammar]

ityādivacanāttuṣṭā dvijasyāgre svayaṃ sthitāḥ |
ekapādo'smyahaṃ caiko dvitīyo giridāruṇaḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

tṛtīyo meghanādastu siṃhanādaścaturthakaḥ |
paṃcamaḥ kālamegho'haṃ kurmaḥ kiṃ te vadasva tat || 26 ||
[Analyze grammar]

dvija uvāca |
yadi tuṣṭā bhavaṃto me yadi deyo varo dhuvam |
aho āpralayaṃ yāvatsthātavyaṃ matpratiṣṭhitaiḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

ekapādo giri taṭe praharṣātprathamaṃ sthitaḥ |
vasatau vasatā tena girau ca giridāruṇaḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

pratiṣṭhitaḥ prasādyātha varado'sau svayaṃ sthitaḥ |
ujjayaṃtagirermūrdhni meghanādaḥ svayaṃ yayau || 29 ||
[Analyze grammar]

bhavānīśaṃkaraṃ ramyaṃ siṃhanādastathāviśat |
svayaṃ vastrāpathenaiva bhavasyāgre nirūpitaḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

svaṇarekhānadītīre kālamegho mahābalaḥ |
sarvalokopakārārthaṃ tīrthaṃ saṃsthāpitaṃ purā || 31 ||
[Analyze grammar]

vāmanena svayaṃ gatvā kṣetrapālāstu pūjitāḥ |
purā yugādau rājeṃdra sarve devāḥ samāgatāḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

surāṣṭradeśe saṃprāptāḥ puṇye raivatake girau |
rakṣārthaṃ sarvalokānāṃ vadhārthaṃ devavairiṇām || 33 ||
[Analyze grammar]

viṣṇoḥ kaṇṭhe tadā muktā jayamālā surottamaiḥ |
dāmodareti vikhyātaṃ dattaṃ nāmottamaṃ hareḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

tatrādau kārtike śukle vāsare viṣṇuvallabhe |
upoṣya sahite devaistattīrthaṃ viṣṇunā kṛtam || 35 ||
[Analyze grammar]

sarvatīrthamayī puṇyā svarṇarekhā nadī sthitā |
bhuktimuktipradaṃ puṇyaṃ viṣṇulokapradāyakam || 36 ||
[Analyze grammar]

kṣālanaṃ sarvapāpānāṃ rogadāridryanāśanam |
dāmodaraṃ raivatake paramānaṃdadāyakam || 37 ||
[Analyze grammar]

ye paśyaṃti vimānaiste nīyaṃte viṣṇumaṃdire |
na gṛhe kārtikaḥ kāryo viśeṣādbhīṣmapaṃcakam || 38 ||
[Analyze grammar]

paṃcakāddvādaśī śreṣṭhā kāryā dāmodare jale |
prātaḥsnānaṃ prakarttavyaṃ saṃprāpte kārtike janaiḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

māsopavāsaḥ karttavyo yatibhirbrahmacāribhiḥ |
satībhirvidhavābhiśca muktisthānamabhīpsubhiḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

ekabhaktena naktena tathaivāyācitena ca |
upavāsevana kṛcchreṇa śākāhāreṇa vā punaḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

saṃsevyaḥ kārttike viṣṇurdīpadānaparairnaraiḥ |
brahmacaryaparairmāso nīyate yadi mānavaiḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

tadā viṣṇupure vāsaḥ kriyate viṣṇunā saha |
pañcopavāsāḥ karttavyāḥ saṃprāpte bhīṣmapaṃcake || 43 ||
[Analyze grammar]

ekādaśīṃ samārabhya paṃcamī pūrṇimādinam |
tadetatpaṃcakaṃ proktaṃ sarvapāpaharaṃ nṛṇām || 44 ||
[Analyze grammar]

sarveṣāmapi māsānāṃ pañcakātkārtikādapi |
ekādaśī kārtikasya puṇyā dāmodare kṛtā || 45 ||
[Analyze grammar]

miṣṭānnaṃ kārtike deyaṃ haviṣyaṃ saghṛtaplutam |
suvarṇaṃ rajataṃ vastraṃ toyamannaṃ phalāni ca || 46 ||
[Analyze grammar]

māsāṃte vividhaṃ deyaṃ gaustilāḥ kusumāni ca |
sarvadāneṣu yatpuṇyaṃ sarva tīrtheṣu yatphalam || 47 ||
[Analyze grammar]

aśvamedhādibhiryajñairgayāyāṃ piṃḍadasya yat |
tatphalaṃ jāyate nṝṇāṃ dṛṣṭe dāmodare nṛpa || 48 ||
[Analyze grammar]

ekādaśyāṃ kṛtasnāno deva pūjāparo bhavet |
snāpya pañcāmṛtenaiva tatastīrthodakena ca || 49 ||
[Analyze grammar]

kuṃkumāgaruśrīkhaṃḍakarpūrodakamiśritaiḥ |
pūjayitvā tataḥ puṣpaiḥ śatapatraiḥ sugaṃ dhibhiḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

mālatīkusumaiḥ śubhrairbahubhistulasīdalaiḥ |
vastrayajñopavītaṃ ca dattvā dhūpaṃ pradhūpayet || 51 ||
[Analyze grammar]

dīpaṃ dadyāddhṛtenaiva tailenāpi ghṛtaṃ vinā |
naivedyaṃ vividhaṃ deyaṃ phalaṃ tāṃbūlameva ca || 52 ||
[Analyze grammar]

prāsādapūjā karttavyā dhvajadānādinā nṛpa |
gauḥ savatsā tato deyā saṃsārārṇavatāriṇī || 53 ||
[Analyze grammar]

tataḥ pradakṣiṇāṃ kṛtvā gītavāditranisvanaiḥ |
vedapāṭhapurāṇaiśca vyākhyādivyakathādibhiḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

devāgre jāgaraḥ kāryo dīpo deyoṃ'tibhūmiṣu |
saptadhānyamayāḥ sapta parvatā dīpasaṃyutāḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

phalatāṃbūlapakvānnapūritāḥ parikalpitāḥ |
vidvadbhiḥ śrotriyaiḥ śrāṃtairbrāhmaṇairgṛhamedhibhiḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

strībhiśca naraśārdūla śrotavyā vaiṣṇavī kathā |
evaṃ jāgaraṇaṃ kāryaṃ rāgakrodhavivarjitaiḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

kṛtvā jāgaraṇaṃ rātrāvudite sūryamaḍale |
pūrvāṃ saṃdhyāṃ tataḥ snātvā kṛtvā madhyāhnamācaret || 58 ||
[Analyze grammar]

devānpitṝnmanuṣyāṃśca saṃtarpya vidhipūrvakam |
kṛtvā śrāddhaṃ pitṝṇāṃ tu dadyāddānaṃ svaśaktitaḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

devaṃ dāmodaraṃ pūjya puṣpadhūpādinā punaḥ |
narasiṃhaṃ suraṃ pūjya vainateyaṃ ca pūjayet || 60 ||
[Analyze grammar]

kṛtvā jāgaraṇaṃ rātrāvutthāpya madhusūdanam |
dvādaśībhuktimāsādya kāryaṃ pāraṇakaṃ naraiḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

brāhmaṇānbhojayitvā ca sahitaḥ putrabāṃdhavaiḥ |
vikalāṃdhakṛpaṇānāṃ deyamannaṃ svaśaktitaḥ || 62 ||
[Analyze grammar]

dāmodare raivatake svarṇarekhānadījale |
evaṃ yaḥ kurute yātrāṃ tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu || 63 ||
[Analyze grammar]

brahmaghnaśca surāpaśca grāmasīmāvilopakaḥ |
rājadrohī gurudrohī mithyāvratadharaśca yaḥ || 64 ||
[Analyze grammar]

kūṭasākṣyaprado yaśca yaśca nyāsāpahārakaḥ |
bālastrīghātako vipraḥ saṃdhyāsnānavivarjitaḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

devabrahma svaharttā ca vedavikrayakārakaḥ |
kanyāvikrayakarttā ca devabrāhmaṇaniṃdakaḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

viśvāsaghātako vipraḥ śūdrānnādo'tha lubdhakaḥ |
nāyakaḥ paradārāṇāṃ svayaṃdattāpahārakaḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

parvamaithunasevī ca tathā vai setubhedakaḥ |
pariṇītāmṛtusnātāṃ svayaṃ yo nābhigacchati || 68 ||
[Analyze grammar]

brāhmaṇī vidhavā bālā na bhavecchrutadhāriṇī |
mahāpātakinaścaite tathānye bahavo nṛpa || 69 ||
[Analyze grammar]

svarṇarekhājale snātvā dṛṣṭvā dāmodaraṃ harim |
rātrau jāgaraṇaṃ kṛtvā mucyate sarvapātakaiḥ || 70 ||
[Analyze grammar]

na tu ye pāpakarmāṇaḥ samāyātāḥ prajāgare |
saṃsārasāgare tīrthe gacchaṃti na hareḥ puram || 71 ||
[Analyze grammar]

yathā yathā yāti naraḥ prajāgare tathātathā viṣṇupure viciṃtyate |
vāsaḥ surairvaiṣṇavalokahetave mṛdaṃgagītadhvaninādite gṛhe || 72 ||
[Analyze grammar]

gadāsi śaṃkhāridharāścaturbhujā daiteyadarpāpaharūpadhāriṇaḥ |
pragīyamānāḥ surasuṃdarībhiste yāṃti khaṃ khecaragātrasaṃgāḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

vārāhakalpe prathamaṃ yugādau dāmodaro raivatake prasiddhaḥ |
saiṣā nadī yā saritāṃ variṣṭhā so'yaṃ hariryo bhuvanasya kartā || 74 ||
[Analyze grammar]

idaṃ purāṇaṃ paṭhate śṛṇoti naro vimānairmadhusūda nālaye |
devāṃganādattabhujaścaturbhujaḥ sa nīyate devagaṇairabhiṣṭutaḥ || 75 ||
[Analyze grammar]

iti śrīskāṃde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ saptame prabhāsa khaṇḍe dvitīye vastrāpathakṣetramāhātmye sārasvataproktatīrthayātrāvidhāne śrīdāmodaramāhātmyavarṇanaṃnāma paṃcadaśo'dhyāyaḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Skandapurana Chapter 15

Cover of edition (2007)

The Skanda-Purana
by G. V. Tagare (2007)

(23 Volumes) - Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.

Buy now!
Cover of edition (2016)

Skanda Purana (Hindi Translation)
by S. N. Khandelwal (2016)

(Set of 10 Books) - Chowkhamba Sanskrit Series Office

Buy now!
Cover of Bengali edition

Skanda Purana in Bengali
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

স্কন্ধ পুরাণম: - (Set of 7 Volumes)

Buy now!
Cover of edition (0)

Skanda Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದ ಮಹಾಪುರಣಂ: (Set of 25 Volumes)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Skanda Mahapurana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Ahemdabad (2017)

સ્કંદ મહાપુરાણ: (Condensed/Summary)

Buy now!
Cover of edition (2015)

Shri Skanda purana (Malayalam)
by M.P. Pillai kaniyanthara (2015)

(Condensed/Summary) - Devi Book Stall, Kodungallur

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: