Skanda Purana [sanskrit]

876,996 words | ISBN-10: 8170800978 | ISBN-13: 9788170800972

This Sanskrit edition of the Skandapurana. It is one of the largest of the eighteen Mahapuranas, covering over 80,000 shlokas (verses). It is divided into seven large section each covering holy regions detailing their background and legends.

[English text for this chapter is available]

devyuvāca |
bhagandevadeveśa saṃsārārṇavatāraka |
brūhi śrāddhavidhiṃ puṇyaṃ vistarājjagatāṃpate || 1 ||
[Analyze grammar]

kasminvāsarabhāge tu śrāddhakṛcchrāddhamācaret |
asminsarasvatī tīrthe prabhāsakṣetra uttame || 2 ||
[Analyze grammar]

kasmiṃstīrthe kṛtaṃ śrāddhaṃ bahupuṇyaphalaṃ bhavet |
etatsarvaṃ mahādeva yathāvadvaktumarhasi || 3 ||
[Analyze grammar]

īśvara uvāca |
prātaḥkāle muhūtāṃstrīnsaṃgavastāvadeva tu |
madhyāhnastrimuhūrtaḥ syādaparāhṇastataḥ param || 4 ||
[Analyze grammar]

sāyāhnastrimuhūrtaḥ syācchrāddhaṃ tatra na kārayet |
rākṣasīnāma sā velā garhitā sarvakarmasu || 5 ||
[Analyze grammar]

ahno muhūrtā vikhyātā daśapaṃca ca sarvadā |
tatrāṣṭamo muhūrto yaḥ sa kālaḥ kutapaḥ smṛtaḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

madhyāhne sarvadā yasmānmandībhavati bhāskaraḥ |
tasmādanaṃtaphaladastadārambho bhaviṣyati || 7 ||
[Analyze grammar]

madhyāhnaḥ khaḍgapātraṃ tu tathānye kālakambalāḥ || |
rūpyaṃ darbhāṃstilā gāvo dauhitraścāṣṭamaḥ smṛtaḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

pāpaṃ kutsitamityāhustasya santāpakāriṇaḥ |
aṣṭa caivaṃ matāstasmātkutapā iti viśrutāḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

ūrdhvaṃ muhūrtātkutapādyanmuhūrtacatuṣṭayam |
muhūrtapañcakaṃ caiva svadhābhavanamiṣyate || 10 ||
[Analyze grammar]

viṣṇordehasamudbhūtāḥ kuśāḥ kṛṣṇāstilāstathā || |
śrāddhasya rakṣaṇārthāya etatprāhurdivaukasaḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

tilodakāñjalirdeyo jalasthaistīrthavāsibhiḥ |
sadarbhahastenaikena śrāddhasevanamiṣyate || 12 ||
[Analyze grammar]

trīṇi śrāddhe pavitrāṇi dauhitraḥ kutapastilāḥ |
trīṇi cātra praśaṃsaṃti śuddhimakrodhamatvarām || 13 ||
[Analyze grammar]

dauhitraṃ khaḍgamityuktaṃ lalāṭe śṛṅgamasti yat |
tasya śṛṃgasya yatpātraṃ taddauhitramiti smṛtam || 14 ||
[Analyze grammar]

kṣīriṇī vāpi citrā gaustatkṣīrāyadghṛtaṃ bhavet |
taddauhitramiti proktaṃ daive pitrye ca karmaṇi || 15 ||
[Analyze grammar]

darbhāgraṃ daivamityuktaṃ samūlāgraṃ tu paitṛkam |
tatrāvalaṃbino ye tu kuśāste kutapāḥ smṛtāḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

śarīradravyadārābhūmanomaṃtradvi janmanām |
śuddhiḥ saptasu vijñeyā śrāddhakāle viśeṣataḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

saptadhā dravyaśuddhistu sottamā madhyamā'dhamā || 18 ||
[Analyze grammar]

śrutaṃ śauryaṃ tapaḥ kanyā śiṣyādyaṃ cānvayāgatam |
dhanaṃ saptavidhaṃ śuklamupāyopyasya tādṛśaḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

kutsitaṃ kṛṣivāṇijyaṃ śuklaṃ śilpānuvṛttibhiḥ |
kṛtopakārādāptaṃ ca śaṃbalaṃ samudāhṛtam || 20 ||
[Analyze grammar]

utkocataśca yatprāptaṃ yatprāptaṃ caiva sāhasāt |
vyājenopārjitaṃ yacca tatkṛṣṇaṃ samudāhṛtam || 21 ||
[Analyze grammar]

anyāyopārjitairdravyai ryacchrāddhaṃ kriyate naraiḥ |
tṛpyaṃti tena caṇḍālāḥ puṣkasādyāsu yoniṣu || 22 ||
[Analyze grammar]

annaprakiraṇaṃ yattu manuṣyaiḥ kriyate bhuvi |
tena tṛptimupāyāṃti ye piśācatvamāgatāḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

yatpayaḥ snānavastrotthaṃ bhūmau patati putraka |
tena ye tarutāṃ prāptāsteṣāṃtṛptiḥ prajāyate || 24 ||
[Analyze grammar]

yāstu gaṃdhāṃbukaṇikāḥ pataṃti dharaṇītale |
tābhirāpyāyanaṃ teṣāṃ ye devatvamupāgatāḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

uddhṛteṣvapi piṇḍeṣu yāścānnakaṇikā bhuvi |
tābhirāpyāyanaṃ teṣāṃ tiryaktvaṃ ca kule gatāḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

ye cādagdhāḥ kule bālāḥ striyo yāścāpyasaṃskṛtāḥ |
vipannāste tu vikirasaṃmārjanasulālasāḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

bhuktvā vā bhramate yacca jalaṃ yaccāhni sevate |
brāhmaṇānāṃ tathānnena tena tṛptiṃ prayāṃti te || 28 ||
[Analyze grammar]

piśācatvamanuprāptāḥ kṛmikīṭatvameva ye |
atha kālānpravakṣyāmi kathyamā nānnibodha me || 29 ||
[Analyze grammar]

śrāddhaṃ kāryamamāvāsyāṃ māsimāsīṃdusaṃkṣaye |
tathāṣṭakāsu viprāptau sūryendugrahaṇe tathā || 30 ||
[Analyze grammar]

ayane viṣuve yugme sāmānye cārkasaṃkrame |
amāvāsyāṣṭakāyāṃ ca kṛṣṇapakṣe viśeṣataḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

ārdrāmaghārohiṇīṣu dravyabrāhmaṇasaṃgame |
gajacchāyāvyatīpāte viṣṭivaidhṛti vāsare || 32 ||
[Analyze grammar]

vaiśākhasya tṛtīyāyāṃ navamyāṃ kārttikasya ca |
paṃcadaśyāṃ tu māghasya nabhasye ca trayodaśī || 33 ||
[Analyze grammar]

yugādayaḥ smṛtā etā datta syākṣayakārikāḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

yasya manvantarasyādau rathārūḍho divākaraḥ |
māghamāsasya saptamyāṃ sā tu syādrathasaptamī || 35 ||
[Analyze grammar]

vaiśākhasya tṛtīyāyāṃ kṛṣṇāyāṃ phālgunasya ca |
paṃcamī caitramāsasya tasyaivāntyā tathāparā || 36 ||
[Analyze grammar]

śuklatrayodaśī māghe kārttikasya ca saptamī |
kārttikī phālgunī caitrī jyaiṣṭhī pañcadaśīti ca |
manvantarāḥ smṛtā hyetā dattasyākṣayakārikāḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

śrāvaṇasyāṣṭamī kṛṣṇā tathāṣāḍhī ca pūrṇimā |
kārttikī phālgunī caitrī jyaiṣṭhī pañcadaśī tithiḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

manvādayaḥ smṛtāścaitā dattasyākṣayakārikāḥ |
navamī mārgaśīrṣasya saptaitāḥ saṃsmarā myaham || 39 ||
[Analyze grammar]

kalpanāmādayo devi dattasyākṣayakārikāḥ |
tathā manvantarasyādau dvādaśaiva varānane || 40 ||
[Analyze grammar]

nityaṃ naimittikaṃ kāmyaṃ vṛddhi śrāddhaṃ sapiṇḍakam |
pārvaṇaṃ cātivijñānaṃ goṣṭhaṃ śuddhyarthamuttamam || 41 ||
[Analyze grammar]

karmāṃgaṃ navamaṃ proktaṃ daivakaṃ daśamaṃ smṛtam |
ekādaśaṃ kṣayāhaṃ tu puṣṭyarthe dvādaśaṃ smṛtam || 42 ||
[Analyze grammar]

sarveṣāmeva śrāddhānāṃ śreṣṭhaṃ sāṃvatsaraṃ smṛtam |
ahanyahani yacchrāddhaṃ nityaṃ tatparikīrtitam || 43 ||
[Analyze grammar]

vaiśvadevavihīnaṃ tu aśaktāvudakena tu |
ekoddiṣṭaṃ tu yacchrāddhaṃ tannaimittikamucyate || 44 ||
[Analyze grammar]

kāmena vihitaṃ kāmyamabhipretārthasiddhaye |
vṛddhau yatkriyate śrāddhaṃ vṛddhi śrāddhaṃ taducyate || 45 ||
[Analyze grammar]

ye samānā iti dvābhyāmetacchrāddhaṃ sapiṇḍanam |
amāvāsyāṃ tu yacchrāddhaṃ tatpārvaṇamudāhṛtam || 46 ||
[Analyze grammar]

goṣṭhyāṃ yatkri yate śrāddhaṃ tadgoṣṭhīśrāddhamucyate |
kriyate pāpaśuddhyarthaṃ śuddhiśrāddhaṃ taducyate || 47 ||
[Analyze grammar]

niṣekakāle some ca sīmantonnayane tathā |
tathā puṃsavane caiva śrāddhaṃ karmāṃgameva ca || 48 ||
[Analyze grammar]

devamuddiśya kriyate yattaddaivakamucyate |
gaccheddeśāntaraṃ yastu śrāddhaṃ kāryaṃ tu sarpiṣā || 49 ||
[Analyze grammar]

puṣṭyarthametadvijñeyaṃ kṣayāhaṃ dvādaśaṃ smṛtam |
mṛte'hani pituryastu na kuryācchrāddhamādarāt || 50 ||
[Analyze grammar]

mātuścaiva varārohe vatsarānte mṛte'hani |
nāhaṃ tasya mahādevi pūjāṃ gṛhṇāmi no hariḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

mṛtāharyo na jānāti mānavo yadi vā kvacit |
tena kāryamamāvāsyāṃ śrāddhaṃ māghe'tha mārgake || 52 ||
[Analyze grammar]

atha viprānpravakṣyāmi śrāddhe ye kecana kṣamāḥ |
viśiṣṭaḥ śrotriyo yogī vedavidyāsamanvitaḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

triṇāciketastrimadhustrisuparṇaḥ ṣaḍaṃgavit |
dauhitrakastu jāmātā svasrīyaḥ śvaśurastathā || 54 ||
[Analyze grammar]

pañcāgnikarmaniṣṭhaśca taponiṣṭhaśca mātulaḥ |
pitṛmātṛparaścaiva śiṣyasaṃbaṃdhibāṃdhavaḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

vedārthavitpravaktā ca brahmacārī sahasradaḥ |
saṃbaṃdhinaṃ tathā saṃtaṃ dauhitraṃ duhituḥ patim || 56 ||
[Analyze grammar]

bhāgineyaṃ viśeṣeṇa tathā bandhugaṇānapi |
nātikramennarastvetānmūrkhānapi varānane || 57 ||
[Analyze grammar]

na brāhmaṇānparīkṣeta devakarmaṇyupa sthite |
paitrakarmaṇi saṃprāpte parīkṣeta prayatnataḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

ye stenāḥ patitāḥ klībā ye ca nāstikavṛttayaḥ |
tānhavyakavyayorviprānanarhānmanura bravīt || 59 ||
[Analyze grammar]

jaṭilaṃ cānadhīyānaṃ durbalaṃ kitavaṃ tathā |
yājayaṃti ca ye śūdrāṃstāṃśca śrāddhe na pūjayet || 60 ||
[Analyze grammar]

cikitsakāndevalakānmāṃsa vikrayiṇastathā |
vipaṇaiḥ pīrajīvaṃto varjyāḥ syurhavyakavyayoḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

preṣyo grāmyaśca rājñaśca kunakhī śyāvadaṃtakaḥ |
pratiroddhā guroścaiva tyaktā gnirvārdhuṣistathā || 62 ||
[Analyze grammar]

yakṣmī ca paśupālaśca parivettā nirākṛtiḥ |
brahmadhrukparivittiśca gaṇābhyantara eva ca || 63 ||
[Analyze grammar]

kuśīlaścaiva kāṇaśca vṛṣalīpatireva ca |
paunarbhavaśca kānīnaḥ kitavo madyapastathā || 64 ||
[Analyze grammar]

pāparogyabhiśastaśca dāṃbhiko rasavikrayī |
dhanuḥśarāṇāṃ karttā ca yaśca syāddidhiṣūpatiḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

mitradhruḍdūtavṛttiśca putrācāryastathaiva ca |
bhramarī maṇḍapālī ca citrāṃgaḥ piśunastathā || 66 ||
[Analyze grammar]

unmattoṃ'dhaśca badhiro vedanindaka eva ca |
hayago'śvoṣṭradamako nakṣatrairyaśca jīvati || 67 ||
[Analyze grammar]

pakṣiṇāṃ poṣako yaśca yuddhācāryastathaiva ca |
srotaḥsaṃbhedako yaśca veśyānāṃ poṣaṇe rataḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

gṛhasaṃveśako dūtaḥ kṛṣyāropaka eva ca |
ākheṭī śyenajīvī ca kanyādūṣaka eva ca || 69 ||
[Analyze grammar]

hiṃsro vṛṣalaputraśca gaṇānāṃ caiva yājakaḥ |
ācārahīnaḥ klībaśca nityayājanakastathā || 70 ||
[Analyze grammar]

kṛṣijīvī ślīpadī ca sadbhirnindita eva ca |
aurabhriko māhiṣikaḥ parapūrvā patistathā |
pretaniryātakāścaiva varjanīyāḥ prayatnataḥ || 71 ||
[Analyze grammar]

etānvai garhitācārānapāṃkteyāndvijādhamān |
dvijānāṃ sati lābhe tū bhayatraiva vivarjayet || 72 ||
[Analyze grammar]

vīkṣāṃdho vaikataḥ kāṇaḥ kuṣṭhī ca vṛṣalīpatiḥ |
pāparogī sahasrasya dāturnāśayate phalam || 73 ||
[Analyze grammar]

yāvadbhiḥ saṃspṛśatyaṅgairbrāhmaṇāñchrūdrayājakaḥ |
tāvatāṃ na bhavetpretya dāturvā tasya paitrikam || 74 ||
[Analyze grammar]

ādau māhiṣakaṃ dṛṣṭvā madhye ca vṛṣalīpatim |
ante vārdhuṣikaṃ dṛṣṭvā nirāśāḥ pitaro gatāḥ || 75 ||
[Analyze grammar]

mahiṣī procyate bhāryā sā vaidhavye'bhicāriṇī |
tasyāṃ yaḥ kṣapate doṣāṃ sa vai māhiṣikaḥ smṛtaḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

vṛṣalītyucyate śūdrī tasyā yaśca patirbhavet |
tadoṣṭhalālāsaṃsargātpatito vṛṣalīpatiḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

svaṃ vṛṣaṃ tu parityaktvā pareṇa tu vṛṣāyate |
vṛṣalī sā tu vijñeyā na śūdrī vṛṣalī bhavet || 78 ||
[Analyze grammar]

caṇḍālī baṃdhakī veśyā rajaḥsthā yā ca kanyakā |
kuṭilā ca svagotrā ca vṛṣalyaḥ sapta kīrtitāḥ || 79 ||
[Analyze grammar]

piturgehe tu yā kanyā rajaḥ paśyatyasaṃskṛtā |
patitāḥ pitarastasyāḥ kanyā sā vṛṣalī bhavet || 80 ||
[Analyze grammar]

yastu tāṃ varayetkanyāṃ brāhmaṇo jñānapūrvataḥ |
aśrāddheyamapāṃkteyaṃ taṃ vidyādvṛṣalīpatim || 81 ||
[Analyze grammar]

gaurī kanyā pradhānā vai madhyamā kanyakā matā |
rohiṇī tatsamā jñeyā adhamā ca rajasvalā || 82 ||
[Analyze grammar]

aprāpte rajasi gaurī prāpte rajasi rohiṇī |
avyaṃjanakṛtā kanyā kucahīnā tu nagnikā || 83 ||
[Analyze grammar]

saptavarṣā bhavedgaurī navavarṣā tu nagnikā |
daśavarṣā bhavetkanyā hyata ūrdhvaṃ rajasvalā || 84 ||
[Analyze grammar]

vyaṃjanairhanti vai putrānkulaṃ hanyātpayodharā |
gatimiṣṭāṃ tathā lokānhaṃti sā rajasā pituḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

ya udvahedrajoyuktāṃ sa jñeyo vṛṣalīpatiḥ || 86 ||
[Analyze grammar]

yatkarotyekarātreṇa vṛṣalīsevanāddvijaḥ |
tadbhaikṣyabhugjapannityaṃ tribhirvarṣairvyapohati || 87 ||
[Analyze grammar]

iti śrīskāṃde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ saptame prabhāsakhaṇḍe prathame prabhāsakṣetramāhātmye śrāddhakalpe śrāddhānarhabrāhmaṇaparīkṣaṇakathanaṃnāma pañcottaradviśatatamo 'dhyāyaḥ || 205 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Skandapurana Chapter 205

Cover of edition (2007)

The Skanda-Purana
by G. V. Tagare (2007)

(23 Volumes) - Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.

Buy now!
Cover of edition (2016)

Skanda Purana (Hindi Translation)
by S. N. Khandelwal (2016)

(Set of 10 Books) - Chowkhamba Sanskrit Series Office

Buy now!
Cover of Bengali edition

Skanda Purana in Bengali
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

স্কন্ধ পুরাণম: - (Set of 7 Volumes)

Buy now!
Cover of edition (0)

Skanda Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದ ಮಹಾಪುರಣಂ: (Set of 25 Volumes)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Skanda Mahapurana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Ahemdabad (2017)

સ્કંદ મહાપુરાણ: (Condensed/Summary)

Buy now!
Cover of edition (2015)

Shri Skanda purana (Malayalam)
by M.P. Pillai kaniyanthara (2015)

(Condensed/Summary) - Devi Book Stall, Kodungallur

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: