Skanda Purana [sanskrit]

876,996 words | ISBN-10: 8170800978 | ISBN-13: 9788170800972

This Sanskrit edition of the Skandapurana. It is one of the largest of the eighteen Mahapuranas, covering over 80,000 shlokas (verses). It is divided into seven large section each covering holy regions detailing their background and legends.

[English text for this chapter is available]

devyuvāca |
evamadvaitabhāvena yadbrahma parikīrtitam |
tasya pūjā vidhānaṃ me kathayasva yathārthataḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

kṣetre prābhāsike deva bālarūpī pitāmahaḥ |
sa kathaṃ pūjyate lokaiḥ parabrahmasvarūpavān || 2 ||
[Analyze grammar]

ke mantrāḥ kiṃ vidhānaṃ tadbāhmaṇāstatra kīdṛśāḥ |
tatra sthitānāṃ viprāṇāṃ kathaṃ kṣetraphalaṃ bhavet || 3 ||
[Analyze grammar]

katiprakārāste viprāstatra kṣetranivāsinaḥ |
kimācārā mahādeva kiṃśīlāḥ kiṃparāyaṇāḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

etadvistarato brūhi brāhmaṇānāṃ mahodayam || 5 ||
[Analyze grammar]

īśvara uvāca |
sādhusādhu mahādevi samyakpraśnaviśārade |
śṛṇuṣvaikamanā bhūtvā māhātmyaṃ vipradaivatam || 6 ||
[Analyze grammar]

yacchrutvā mānavo devi mucyate sarvapātakaiḥ |
ye kecitsāgarāṃtāyāṃ pṛthivyāṃ kīrtitā dvijāḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

tadrūpaṃ mama deveśi pratyakṣaṃ dharaṇītale || pratyakṣaṃ brāhmaṇā devāḥ parokṣaṃ divi devatāḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

brāhmaṇā matpriyā nityaṃ brāhmaṇā māmakī tanuḥ |
yastānarcayate bhaktyā sa māmarcayate sadā || 9 ||
[Analyze grammar]

yastāṃstoṣayate bhaktyā sa ca māṃ paritoṣayet || 1 ||
[Analyze grammar]

ye brāhmaṇāḥ so'hamasaṃśayaṃ priye teṣvarciteṣvarcito'haṃ bhaveyam |
teṣveva tuṣṭeṣvahameva tuṣṭo vairaṃ ca tairyasya mamāpi vairam || 11 ||
[Analyze grammar]

yaścandanaiḥ sāgarugandhamālyai rabhyarcayecchailamayīṃ mamārcām |
asau na māmarcayatercayanvai viprārcanādarcita eva cāham || 12 ||
[Analyze grammar]

yāvaṃtaḥ pṛthivīmadhye cīrṇavedavratā dvijāḥ |
acīrṇavratavedā vā te'pi pūjyā dvijāḥ priye || 13 ||
[Analyze grammar]

na brāhmaṇānparīkṣeta śrāddhe kṣetranivāsinaḥ |
sumahānparivādo'sya brāhmaṇānāṃ parīkṣaṇe || 14 ||
[Analyze grammar]

kāṇāḥ khañjāśca kṛṣṇāśca daridrā vyādhitāstathā |
sarve śrāddhe niyoktavyā miśritā vedapāragaiḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

brāhmaṇā jātitaḥ pūjyā vedābhyāsāttataḥ param |
tatorthaṃ havyakavyeṣu na nindyā brāhmaṇāḥ kvacit || 16 ||
[Analyze grammar]

kāṇānkuṇṭāṃśca kubjāśca daridrānvyādhitānapi |
nāvamanyeddvijānprājño mama rūpaṃ yataḥ smṛtam || 17 ||
[Analyze grammar]

bahavo hi na jānaṃti narā jñānabahiṣkṛtāḥ |
yathāhaṃ dvijarūpeṇa carāmi pṛthivīmimām || 18 ||
[Analyze grammar]

madrūpānghnanti ye viprānvikarma kārayaṃti ca |
apreṣaṇe preṣayaṃti dāsatvaṃ kārayanti ca || 19 ||
[Analyze grammar]

mṛtāṃstānkarapatreṇa yamadūtā mahābalāḥ |
nikṛṃtaṃti yathā kāṣṭhaṃ sūtramārgeṇa śilpinaḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

ye caivāślakṣṇayā vācā tarjayanti narādhamāḥ |
vadaṃti paruṣaṃ krodhātpādena nihanaṃti ca || 21 ||
[Analyze grammar]

mṛtāṃstānyamalokā hi nihatya dharaṇītale |
krūrapādena cākramya krodhasaṃraktalocanāḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

agnivarṇaiśca saṃdaṃśairjihvāmuddharate yamaḥ |
ye nu viprānnirīkṣante pāpāḥ pāpena cakṣuṣā || 22 ||
[Analyze grammar]

abrahmaṇyāstu te bāhyā nityaṃ brahmadviṣo narāḥ |
teṣāṃ ghorā mahākāyā vajratuṃḍā bhayānakāḥ |
uddharaṃti muhūrtena cakṣuḥ kākā yamājñayā || 24 ||
[Analyze grammar]

yastāḍayati vipraṃ vai kṣate kuryāddhi śoṇitam |
asthibhaṃgaṃ ca vā kuryātprāṇairvāpi viyojayet || 25 ||
[Analyze grammar]

brahmaghnaḥ sa tu vijñeyo na tasmai niṣkṛtiḥ smṛtā |
pañcāśatkoṭisaṃkhyeṣu narakeṣvanupūrvaśaḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

sa bahūni sahasrāṇi varṣāṇi pacyate bhṛśam |
tasmādvipro varārohe namaskāryo nṛbhiḥ sadā || 27 ||
[Analyze grammar]

annapānapradānaistu pūjyā hi satataṃ dvijāḥ |
sarveṣāṃ caiva dānānāṃ viprāḥ sarve'dhikāriṇaḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

nānyaḥ samartho deveśi gṛhṇanyātyadhamāṃ gatim |
tapasā pāvito devi brāhmaṇo dhṛtakilviṣaḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

na sīdetpratigṛhṇānaḥ pṛthivīmanusāgarām |
nāsti kiṃcinmahādevi duṣkṛtaṃ brāhmaṇasya tu || 30 ||
[Analyze grammar]

yastu sthitaḥ sadā'dhyātme nityaṃ sadbhāvabhāvitaḥ |
brāhmaṇo hi mahadbhūtaṃ janmanā saha jāyate || 31 ||
[Analyze grammar]

loke lokeśvarāścāpi sarve brāhmaṇapūjakāḥ |
tatastānnāvamanyeta yadīcchejjīvitaṃ ciram || 32 ||
[Analyze grammar]

brāhmaṇāḥ kupitā hanyurbhasmīkuryuḥ svatejasā |
lokānanyānsṛjeyuśca lokapālāṃstathā'parān || 33 ||
[Analyze grammar]

apeyaḥ sāgaro yaiśca kṛtaḥ kopānmahātmabhiḥ |
yeṣāṃ kopāgniradyāpi daṃḍake nopaśāmyati || 34 ||
[Analyze grammar]

ete svargasya netāro devadevāḥ sanātanāḥ |
ebhiścāpi kṛtaḥ paṃthā devayānaḥ sa ucyate || 35 ||
[Analyze grammar]

te pūjyāste namaskāryāsteṣu sarvaṃ pratiṣṭhitam |
te vai lokānimānsarvānpārayaṃti parasparam || 36 ||
[Analyze grammar]

gūḍhasvādhyāyatapaso brāhmaṇāḥ śaṃsitavratāḥ |
vidyāsnātā vratasnātā anapāśritya jīvinaḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

āśīviṣā iva kruddhā upacaryā hi brāhmaṇāḥ |
tapasā dīpyamānāste daheyuḥ sāgarānapi || 38 ||
[Analyze grammar]

brāhmaṇeṣu ca tuṣṭuṣu tuṣyaṃte sarvadevatāḥ |
te gatiḥ sarvabhūtānāmadhyātmagaticintakāḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

ādimadhyāvasānānāṃ jñānānāṃ chinnasaṃśayāḥ |
parāparaviśeṣajñā netāraḥ paramāṃ gatim |
avadhyā brāhmaṇāstasmātpāpeṣvapi ratāḥ sadā || 40 ||
[Analyze grammar]

yaśca sarvamidaṃ hanyādbrāhmaṇaṃ cāpi tatsamam |
so'gniḥ so'rko mahātejā viṣaṃ bhavati kopitaḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

bhūtānāmagrabhugvipro varṇaśreṣṭhaḥ pitā guruḥ |
na skandate na vyathate na vinaśyati karhicit || 42 ||
[Analyze grammar]

variṣṭhamagnihotrāddhi brāhmaṇasya mukhe hutam |
viprāṇāṃ vapurāśritya sarvāstiṣṭhaṃti devatāḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

ataḥ pūjyāstu te viprā alābhe pratimādayaḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

avidyo vā savidyo vā brāhmaṇo mama daivatam |
praṇītaścāpraṇītaśca yathāgnirdaivataṃ mahat || 45 ||
[Analyze grammar]

smaśāneṣvapi tejasvī pāvako naiva duṣyati |
havyakavyavyapeto'pi brāhmaṇo naiva duṣyati || 46 ||
[Analyze grammar]

mahāpātakavarjyaṃ hi pūjyo vipro varānane |
sarvathā brāhmaṇāḥ pūjyāḥ sarvathā daivataṃ mahat |
tasmātsarvaprayatnena rakṣedāpadgataṃ dvijam || 47 ||
[Analyze grammar]

evaṃ viprā mahādevi pūjyāḥ sarvatra mānavaiḥ |
kiṃ punaḥ saṃjitātmāno viśeṣātkṣetravāsinaḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

atha kṣetrasthitānāṃ ca caturāśramavāsinām |
viprāṇāṃ vṛttito bhedaṃ pravakṣyāmyānupūrvyaśaḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

kṣetrasya saṃnyāsavidhiṃ ye jānaṃti dvijātayaḥ |
vṛttibhedaṃ kramāccaiva te kṣetraphalabhāginaḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

yathā kṣetre nivasatā vartitavyaṃ dvijātinā |
prājāpatyādibhedena tacchṛṇu tvaṃ varānane || 51 ||
[Analyze grammar]

prājāpatyā mahīpālāḥ kapotā graṃthikāstathā |
kuṭikāścātha vaitālāḥ padmahaṃsā varānane || 52 ||
[Analyze grammar]

dhṛtarāṣṭrā bakāḥ kaṃkā gopālāścaiva bhāmini |
truṭikā maṭharāścaiva guṭikā daṃḍikāḥ pare || 53 ||
[Analyze grammar]

kṣetrasthānāmime bhedā vṛttiṃ teṣāṃ śṛṇuṣva ca || 54 ||
[Analyze grammar]

ahiṃsā guruśuśrūṣā svādhyāyaḥ śaucasaṃyamaḥ |
satyamasteyametaddhi prājāpatyaṃ vrataṃ smṛtam || 55 ||
[Analyze grammar]

kṣayapuṣṭyarthavidveṣakarmabhiḥ śāṃtikādibhiḥ |
pālayaṃti mahīṃ yasmānmahīpālāstataḥ smṛtāḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

patitā ye kaṇā bhūmau saṃharaṃti kapotavat |
uddhṛtyājīvanaṃ yeṣāṃ kapotāste tu sādhakāḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

gṛhaṃ kṛtvā tu sadgraṃthāḥ sahasaiva tyajaṃti ye |
kuṭikā sādhakāste vai śivārādhanatatparāḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

tīrthāsaktāḥ sapatnīkā yathālabdhopajīvinaḥ |
mahāsāhasayuktāste vaitālākhyāstu sādhakāḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

saṃyatāḥ kāmanāsaktā rājyakāmārthasādhakāḥ |
padmāste sādhakāḥ khyātā bhikṣācaryāratāḥ sadā || 60 ||
[Analyze grammar]

jñānayogasamāyuktā dvaitācāraratāśca ye |
haṃsāste sādhakāḥ khyātāḥ svayamutpannasaṃvidaḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

brahmacaryeṇa sattvena tathā'lubdhatayāpi vā |
jitaṃ jagaddhārayanto dhṛtarāṣṭrā matāstu ye || 62 ||
[Analyze grammar]

gūḍhāścaraṃti ye jñānaṃ vrataṃ dharmamathāpi vā |
svārthaikāgataniṣṭhāstu bakāste sādhakā matāḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

jalāśrayaṃ samāśritya sthitā utkṛṣṭasiddhaye |
bisaśṛṃgāṭakāhārāste kaṃkāḥ sādhakāḥ smṛtāḥ || 64 ||
[Analyze grammar]

gobhiḥ sārddhaṃ vrajaṃtyatra goṣṭhe ca nivasaṃti ye |
paṃcagavyarasā ye vai gopālāste tu sādhakāḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

kṛcchracāṃdrāyaṇaiścaiva kṣapayaṃti svakaṃ vapuḥ |
truṭimātrāśanāste tu truṭikāḥ sādhakā matāḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

kṛtvā kuśamayīṃ patnīṃ maṭhe ye gṛhamedhinaḥ |
bhaikṣavṛttiratāḥ śuddhā maṭharāste tu sādhakāḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

grāsamātrasamānābhirguṭikābhirathāṣṭabhiḥ |
kandamūlaphalotthābhirguṭikāste dvijātayaḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

svadehadaṇḍanairyuktā rātrau vīrāsane sthitāḥ |
daṃḍinaste samākhyātāḥ sarvametattavoditam || 69 ||
[Analyze grammar]

sāmānyo'pi viśeṣaśca vṛttino gṛhiṇo'pi vā |
teṣāṃ bhedo mayā khyātāḥ samyakkṣetranivāsinām || 70 ||
[Analyze grammar]

evamādidharmayuktāḥ prabhāsakṣetravāsinaḥ |
taiḥ pūjyo bhagavāndevo bālarūpī pitāmahaḥ || 71 ||
[Analyze grammar]

mahāpātakino ye tu ye tu viprairbahiṣkṛtāḥ |
na ca te saṃspṛśeyurvai brahmāṇaṃ bālarūpiṇam || 72 ||
[Analyze grammar]

brahmacārī sadā dāṃto jitakrodho jiteṃdriyaḥ |
evaṃ te brāhmaṇāḥ khyātāḥ kṣetramadhyanivāsinaḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

taiḥ pūjyo bhagavāndevo bālarūpī pitāmahaḥ |
ye vedādhyayane yuktāstaiḥ prapūjyaḥ pitāmahaḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

iti śrīskānde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ saptame prabhāsakhaṇḍe prathame prabhāsakṣetramāhātmye madhyayātrāyāṃ brāhmaṇapraśaṃsā varṇanaṃnāma ṣaḍuttaraśatatamo'dhyāyaḥ || 106 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Skandapurana Chapter 106

Cover of edition (2007)

The Skanda-Purana
by G. V. Tagare (2007)

(23 Volumes) - Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.

Buy now!
Cover of edition (2016)

Skanda Purana (Hindi Translation)
by S. N. Khandelwal (2016)

(Set of 10 Books) - Chowkhamba Sanskrit Series Office

Buy now!
Cover of Bengali edition

Skanda Purana in Bengali
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

স্কন্ধ পুরাণম: - (Set of 7 Volumes)

Buy now!
Cover of edition (0)

Skanda Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದ ಮಹಾಪುರಣಂ: (Set of 25 Volumes)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Skanda Mahapurana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Ahemdabad (2017)

સ્કંદ મહાપુરાણ: (Condensed/Summary)

Buy now!
Cover of edition (2015)

Shri Skanda purana (Malayalam)
by M.P. Pillai kaniyanthara (2015)

(Condensed/Summary) - Devi Book Stall, Kodungallur

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: