Skanda Purana [sanskrit]

876,996 words | ISBN-10: 8170800978 | ISBN-13: 9788170800972

This Sanskrit edition of the Skandapurana. It is one of the largest of the eighteen Mahapuranas, covering over 80,000 shlokas (verses). It is divided into seven large section each covering holy regions detailing their background and legends.

[English text for this chapter is available]

devyuvāca |
śrutaṃ sarvamaśeṣeṇa candrasyotpatti kāraṇam |
cihnaṃ yathā'bhavattasya sāṃprataṃ tatprakīrttaya || 1 ||
[Analyze grammar]

īśvara uvāca |
brahmaṇastu purā devi dakṣo nāma suto'bhavat |
prajāḥ sṛjeti uddiṣṭaḥ pūrvaṃ dakṣaḥ svayaṃbhuvā || 2 ||
[Analyze grammar]

ṣaṣṭiṃ dakṣo'sṛjatkanyā vairiṇyāṃ vai prajāpatiḥ |
dadau sa daśa dharmāya kaśyapāya trayodaśa || 3 ||
[Analyze grammar]

sapta viśatiṃ somāya catasro'riṣṭanemine |
dve caiva bhṛguputrāya dve kṛśāśvāya dhīmate || 4 ||
[Analyze grammar]

dve caivāṃgirase tadvattāsāṃ nāmāni vistarāt |
śṛṇu tvaṃ devi mātṝṇāṃ prajāvistaramāditaḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

marutvatī vasurjāmī laṃbā bhānurarundhatī |
saṃkalpā ca muhūrtā ca sādhyā viśvā ca bhāmini || 6 ||
[Analyze grammar]

dharma patnyaḥ samākhyātā dakṣaḥ prācetaso dadau |
aditirditirdanustadvadariṣṭā surasaiva ca || 7 ||
[Analyze grammar]

surabhirvinatā caiva nāmnā krodhavaśā tvilā |
kadrūstviṣā vasustadvattāsāṃ putrānvadāmi vai || 8 ||
[Analyze grammar]

viśvedevāstu viśvāyāḥ sādhyā sādhyānajījanat |
marutvatyāṃ marutvaṃto vasostu vasavastathā || 9 ||
[Analyze grammar]

bhānostu bhānavastena muhūrttāyāṃ muhūrttakāḥ |
laṃbāyā ghoṣanāmāno nāgavīthistu jāmijā || 10 ||
[Analyze grammar]

saṃkalpāyāstu saṃkalpo dharmaputrā daśa smṛtāḥ |
āpo dhruvaśca somaśca dharaścaivānalo'nilaḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

pratyūṣaśca prabhāsaśca vasavoṣṭau prakīrtitāḥ |
āpasya putrā vaidaṃḍyaḥ śramaḥ śānto dhvanistathā || 12 ||
[Analyze grammar]

dhruvasya putro bhagavānkālo lokaprakālanaḥ |
somasya bhagavāñcharvo dhruvaśca gṛhabodhanaḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

hutahavyavahaścaiva dharasya draviṇa smṛtaḥ |
manojavo'nilasyāsīdavijñātagatistathā || 14 ||
[Analyze grammar]

devalo bhagavānyogī pratyūṣasyābhavansutāḥ |
bṛhaspatestu bhaginī bhuvanā brahmavādinī || 15 ||
[Analyze grammar]

prabhāsasya tu sā bhāryā vasūnāmaṣṭamasya ca |
viśvakarmā sutastasya śilpakarttā prajāpatiḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

tuṣitānāṃ tu sādhyānāṃ nāmānyetāni vacmi te |
mano'numantā prāṇaśca naro'pānaśca vīryavān || 17 ||
[Analyze grammar]

bhaktirbhayo'naghaścaiva haṃso nārāyaṇastathā |
vibhuścaiva prabhuścaiva sādhyā dvādaśa kīrtitāḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

kaśyapasya pravakṣyāmi santatiṃ varavarṇini |
aṃśo dhātā bhagastvaṣṭā mitro'tha varuṇo ryamā || 19 ||
[Analyze grammar]

vivasvānsavitā pūṣā hyaṃśumānviṣṇureva ca |
ete sahasrakiraṇā ādityā dvādaśa smṛtāḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

ajaikapādahirbudhnyo virūpākṣo'tha raivataḥ |
haraśca bahurūpaśca tryaṃbakaśca sureśvaraḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

sāvitraśca jayantaśca pinākī cāparājitaḥ |
ete rudrāḥ samākhyātā ekādaśa gaṇeśvarāḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

ditiḥ putradvayaṃ lebhe kaśyapādbalagarvitam |
hiraṇyakaśipuṃ śreṣṭhaṃ hiraṇyākṣaṃ tathānujam || 23 ||
[Analyze grammar]

hiraṇyakaśipordaityaiḥ ślokogītaḥ purātanaiḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

rājā hiraṇyakaśipuryāṃyāmāśāṃ nirīkṣate |
tasyāṃ tasyāṃ diśi surā namaścakrurmaharṣibhiḥ |
hiraṇyakaśipoḥ putrāścatvāraḥ sumahābalāḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

prahlādaḥ pūrvajasteṣāmanuhrādastataḥ paraḥ |
hrādaścaiva hradaścaiva putrāścaite prakīrtitāḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

ubhau sundopasundau tu hradaputrau babhūvatuḥ |
hrādasya putrastveko'bhūnmūka ityabhiviśrutaḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

mārīcaḥ suṃdaputrastu tāḍakāyāmajāyata |
daṇḍake nihataḥ so'yaṃ rāghaveṇa valīyasā || 28 ||
[Analyze grammar]

mūko vinihataścāpi kairāte sabyasācinā |
saṃhrādasya tu daityasya nivātakavacāḥ kule || 29 ||
[Analyze grammar]

tisraḥ koṭyastu vikhyātā nihatāḥ savyasācinā |
gaveṣṭhī kālanemiśca jaṃbho valkala eva ca || 30 ||
[Analyze grammar]

jṛṃbhaḥ ṣaṣṭhonujasteṣāṃ smṛtāḥ prahrādasūnavaḥ |
śuṃbhaścaiva niśuṃbhaśca gaveṣṭhinaḥ sutau smṛtau || 31 ||
[Analyze grammar]

dhanukaścāsilomā ca śuṃbhaputrau prakīrtitau |
virocanasya putrastu balirekaḥ pratāpavān || 32 ||
[Analyze grammar]

hiraṇyākṣasutāḥ paṃca vikrāṃtāḥ sumahābalāḥ |
andhakaḥ śakuniścaiva kālanābhastathaiva ca || 33 ||
[Analyze grammar]

mahānābhaśca vikrāṃto bhūtasaṃtāpanastathā |
śataṃ śatasahasrāṇi nihatāstārakāmaye || 34 ||
[Analyze grammar]

iti saṃkṣapataḥ proktā kaśyapānvayasaṃtatiḥ |
yayā vyāptaṃ jagatsarvaṃ sadevāsuramānuṣam || 35 ||
[Analyze grammar]

atha yāḥ kanyakā dattāḥ saptaviṃśatiriṃdave |
tāsāṃ madhye mahādevi priyā tasya ca rohiṇī || 36 ||
[Analyze grammar]

atha nakṣatranāthasya tāsāṃ madhyetivallabhā |
babhūva rohiṇī devī prāṇebhyo'pi garīyasī || 37 ||
[Analyze grammar]

sarvāstāḥ saṃparityajya rohiṇyā sahito rahaḥ |
reme kāmaparītātmā vaneṣūpavaneṣu ca |
ramaṇīyeṣu deśeṣu kandareṣu guhāsu ca || 38 ||
[Analyze grammar]

atha tā duḥkhasaṃpannāḥ patnyaḥ śeṣā yaśasvini |
jagmuśca śaraṇaṃ dakṣaṃ vacanaṃ cedamabruvan || 39 ||
[Analyze grammar]

somaḥ sarvā tikramya rohiṇyā saha modate |
saṃvatsarasahasraṃ tu krīḍamāno yathāsukham || 40 ||
[Analyze grammar]

avaśiṣṭāstu ṣaḍviṃśanmalinā vigataśriyaḥ |
pāṇigrahaṇamārabhya rohiṇyā saha caṃdramāḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

saṃvatsarasahasraṃ tu jānātyekāṃ sa śarvarīm |
parityaktā vayaṃ tāta śaśinā doṣavarjitāḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

sa reme saha rohiṇyā asmākamasukhapradaḥ |
asmākaṃ duḥkhadagdhānāṃ śreyo'to maraṇaṃ bhavet || 43 ||
[Analyze grammar]

tāsāṃ tadvacanaṃ śrutvā duḥkhārtānāṃ prajāpatiḥ |
brahmatejaḥ samāyuktaḥ putrīsnehena karṣitaḥ |
jagāma yatra ṛkṣeśo vacanaṃ cedamabravīt || 44 ||
[Analyze grammar]

samaṃ varttasva kanyāsu māmakāsu niśākara |
anyathā doṣabhāgī tvaṃ bhaviṣyasi na saṃśayaḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

tasya tadvacanaṃ śrutvā lajjayāvanataḥ sthitaḥ |
bāḍhamityeva ṛkṣeṃdro dakṣasya purato'bravīt || 46 ||
[Analyze grammar]

adyaprabhṛti viprarṣe samaṃ varttayitāsmyaham |
putrībhistava satyaṃ vai śape'haṃ śapathena te || 47 ||
[Analyze grammar]

evaṃ pratijñāsaṃyukte niśānāthe tadāṃbike |
sarvā rūpeṇa saṃyuktāstasya kanyā niveditāḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

dakṣaḥ svabhavanaṃ gatvā nirvṛtiṃ paramāṃ gataḥ |
candro'pi pūrvavaddevi rohiṇyāṃ nirato'bhavat || 49 ||
[Analyze grammar]

saṃparityajya tāḥ sarvāḥ kāmopahatamānasaḥ |
atha bhūyastu tāḥ sarvā dakṣaṃ vacanamabruvan || 50 ||
[Analyze grammar]

malināstāḥ kṛśāṃgyaśca dīnāḥ sarvā vicetasaḥ |
tato dṛṣṭvā tathārūpaṃ dakṣo mohamupāgataḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

labdhasaṃjñaḥ punaḥ so'pi krodhodbhūtatanūruhaḥ |
uvāca sarvāḥ svāḥ putrīḥ kimitthaṃ malināṃbarāḥ |
kimidaṃ niṣprabhāḥ sarvāḥ kathayadhvaṃ mamānaghāḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

asurānsānugāṃścaiva ye cānye surasattamāḥ |
adya śāpahatānputryaḥ kariṣyāmi na saṃśayaḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

evamuktāstu dakṣeṇa sarvāstāḥ samudairayan || 54 ||
[Analyze grammar]

na cāsmākaṃ niśānātha ṛtumātramapi prabho |
prayacchati punastena yuṣmatpārśvaṃ samāgatāḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

anādṛtya tu te vākyaṃ rohiṇyāṃ nirato rahaḥ |
reme kāmaparītātmā asmākaṃ śokavarddhanaḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

tāsāṃ tadvacanaṃ śrutvā dakṣaḥ kopamupāgataḥ |
gatvā caṃdraṃ mahādevi śaśāpa pramukhe sthitam || 57 ||
[Analyze grammar]

anādṛtya hi me vākyaṃ yasmāttvaṃ rohiṇīrataḥ |
saṃtyajya putrīścāsmākaṃ śeṣā doṣeṇa varjitāḥ |
tasmādyakṣmā śarīraṃ te grasiṣyati na saṃśayaḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

etasminneva kāle tu yakṣmā parvataputrike |
dakṣeṇa tu samādiṣṭastasya kāyaṃ samāviśat || 59 ||
[Analyze grammar]

yakṣmaṇā grastakāyo'sau kṣayaṃ yāti dinedine || 60 ||
[Analyze grammar]

evaṃ somastu dakṣeṇa kṛtaśāpo gataprabhaḥ |
papāta vasudhāṃ devi niśceṣṭo rohiṇīyutaḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

labdhvasaṃjño muhūrtena rohiṇīvākya mabravīt || 62 ||
[Analyze grammar]

devi kāryaṃ kimadhunā tvatpitrā śāpito hyaham |
kṣayakuṣṭhena saṃyuktaḥ kiṃ karomyadhunā priye || 63 ||
[Analyze grammar]

evamuktā rohiṇī tu bāṣpavyākulalocanā |
dakṣaśāpahataṃ dṛṣṭvā somaṃ vacanamabravīt || 64 ||
[Analyze grammar]

yena śāpastu te dattastameva śaraṇaṃ vraja |
sa te śāpābhibhūtasya nūnaṃ śreyo vidhāsyati || 65 ||
[Analyze grammar]

lapsyase tatprasādāttvaṃ prabhāṃ pūrvocitāṃ śubhām || 66 ||
[Analyze grammar]

rohiṇyā vacanaṃ śrutvā gato dakṣasamīpataḥ |
caṃdraḥ provāca vinayādvāṣpa vyākulalocanaḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

kuruṣvānugrahaṃ dakṣa prasannenāṃtarātmanā |
kopaṃ tyaja maharṣe tvaṃ mamopari dayāṃ kuru || 168 ||
[Analyze grammar]

tvayā krodhaparītena kāraṇe vāpyakāraṇe |
anukaṃpāṃ ca me kṛtvā kāryaṃ śāpasya mokṣaṇam || 69 ||
[Analyze grammar]

viditaṃ tu mahābhāga śaptohaṃ yena karmaṇā |
kuruṣvānugrahaṃ dakṣa mama dīnasya yācataḥ || 70 ||
[Analyze grammar]

evaṃ vilapamānasya somasya tu mahātmanaḥ |
anugrahe matiṃ kṛtvā idaṃ vacanamabravīt || 71 ||
[Analyze grammar]

dakṣa uvāca |
mayā śāpahataḥ soma trātuṃ śakyo na daivataiḥ |
yadyadbravīmyahaṃ soma tattatheti na saṃśayaḥ || 72 ||
[Analyze grammar]

āyuḥ karma ca vittaṃ ca vidyā nidhanameva ca |
pūrvasṛṣṭāni yānyeva saṃbhavaṃti hi tāni vai || 73 ||
[Analyze grammar]

asurāśca surāścaiva ye cānye yakṣarākṣasāḥ |
sarvepi śaktā na trātuṃ varjayitvā maheśvaram || 74 ||
[Analyze grammar]

eṣāṃ śāpo mayā datto'nugrahīṣya ti śaṃkaraḥ |
nānyastrātuṃ bhavecchakto vinā paśupatiṃ bhavam |
tattvaṃ śīghrataraṃ gaccha samārādhaya śaṃkara || 75 ||
[Analyze grammar]

na śakto'nyaḥ punaścaṃdraḥ kartuṃ tvāṃ nirmalaṃ punaḥ |
varjayitvā mahādevaṃ śitikaṃṭhamumāpatim || 76 ||
[Analyze grammar]

dakṣasya ca vacaḥ śrutvā kṛtāṃjalipuṭaḥ sthitaḥ |
pratyuvāca tadā somaḥ prahaṣṭenāṃtarātmanā || 77 ||
[Analyze grammar]

bhagavanyadi tuṣṭosi mama bhaktasya suvrata |
anugrahe kṛtā buddhistadācakṣva kutaḥ śivaḥ || 78 ||
[Analyze grammar]

kasminsthāne mayā dakṣa draṣṭavyo'sau maheśvaraḥ |
tatsthānāni cariṣyāmi yāni tāni vadasva me || 79 ||
[Analyze grammar]

dakṣa uvāca |
śṛṇu soma prayatnena śrutvā caivāvadhāraya |
vāruṇīṃ diśamāśritya sāgarānūpasannidhau || 80 ||
[Analyze grammar]

kṛtasmarasyāparato dhanvaṃtaraśatatraye |
liṃgaṃ mahāprabhāvaṃ ca svayaṃbhūtaṃ vyavasthitam || 81 ||
[Analyze grammar]

sūryyabiṃbasamaprakhyaṃ sarpa mekhalamaṃḍitam |
kukkuṭāṃḍakamānaṃ tadbhūmimadhye vyavasthitam || 82 ||
[Analyze grammar]

sparśaliṃgaṃ hi tadviddhi tadbhaktyā jñāsyate bhavān |
tatra saṃnihito devaḥ śaṃkaraḥ parameśvaraḥ || 83 ||
[Analyze grammar]

gaccha tvaṃ tapasogreṇa ārādhaya sureśvaram || 94 ||
[Analyze grammar]

praśasya devadeveśamātmānaṃ nirmalaṃ kuru |
yasyāśu varadānena prāpsyase rūpamuttamam || 85 ||
[Analyze grammar]

iti śrīskāṃde mahāpurāṇa ekāśītisāhasyāsaṃhitāyāṃ saptame prabhāsakhaṇḍe prathame prabhāsakṣetramāhātmye someśvarotpattiprasaṃge dakṣeṇa svaśāpajanyayakṣmarogārttasya caṃdrasya yakṣmakuṣṭharoganivṛttaye śivārādhanopadeśavarṇanaṃnāmaikaviṃśo'dhyāyaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Skandapurana Chapter 21

Cover of edition (2007)

The Skanda-Purana
by G. V. Tagare (2007)

(23 Volumes) - Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.

Buy now!
Cover of edition (2016)

Skanda Purana (Hindi Translation)
by S. N. Khandelwal (2016)

(Set of 10 Books) - Chowkhamba Sanskrit Series Office

Buy now!
Cover of Bengali edition

Skanda Purana in Bengali
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

স্কন্ধ পুরাণম: - (Set of 7 Volumes)

Buy now!
Cover of edition (0)

Skanda Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದ ಮಹಾಪುರಣಂ: (Set of 25 Volumes)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Skanda Mahapurana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Ahemdabad (2017)

સ્કંદ મહાપુરાણ: (Condensed/Summary)

Buy now!
Cover of edition (2015)

Shri Skanda purana (Malayalam)
by M.P. Pillai kaniyanthara (2015)

(Condensed/Summary) - Devi Book Stall, Kodungallur

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: