Skanda Purana [sanskrit]

876,996 words | ISBN-10: 8170800978 | ISBN-13: 9788170800972

This Sanskrit edition of the Skandapurana. It is one of the largest of the eighteen Mahapuranas, covering over 80,000 shlokas (verses). It is divided into seven large section each covering holy regions detailing their background and legends.

[English text for this chapter is available]

ṛṣaya ūcuḥ |
kelīśvarī ca yā devī śrūyate sūtanaṃdana |
māhātmyaṃ vada nastasyā utpattiṃ ca suvistarāt || 1 ||
[Analyze grammar]

kasminkāle samutpannā kimarthaṃ ca sureśvarī || |
kiṃ tasyā jāyate śreyaḥ pūjayā namanena ca || 2 ||
[Analyze grammar]

tvayā kātyāyanī proktā cāmuṇḍā ca sureśvarī |
śrīmātā ca samutpannā kimarthaṃ ca sureśvarī || 3 ||
[Analyze grammar]

śrīmātā ca tathā tārā devī śatruvināśinī |
kelīśvarī na saṃproktā tasmāttāṃ vada sāṃpratam || 4 ||
[Analyze grammar]

kautukaṃ naḥ samutpannamatrārthe sūtanaṃdana || 5 ||
[Analyze grammar]

sūta uvāca |
ādyaikā devatā loke bahurūpā vyavasthitā |
devatānāṃ hitārthāya daityapakṣakṣayāya ca || 6 ||
[Analyze grammar]

yadāyadātra devānāṃ vyasanaṃ jāyate kvacit |
tadātadā parā śaktiryā sā vyāpya vyavasthitā || 7 ||
[Analyze grammar]

sarvametajjagaddhātrī janma cakre dharātale |
mahiṣāsuranāśāya sā ca kātyāyanī bhuvi || 8 ||
[Analyze grammar]

avatīrṇā parā mūrtirgatāsminbhuvanatraye |
yadā śuṃbhanikṣaṃbhau ca dānavau baladarpitau || 9 ||
[Analyze grammar]

avatīrṇā tadā saiva cāmuṃḍā rūpamāśritā |
prodgate kālayavane sarvadevabhayāvahe || 10 ||
[Analyze grammar]

śrīmātārūpiṇī devī saiva jātā mahītale |
aṃdhāsuravadhārthāya śaṃbhunā'krāṃtacetasā |
sṛṣṭā kelīvarī devī yayā vyāptamidaṃ jagat || 11 ||
[Analyze grammar]

tatastasyāḥ prabhāvena hatvā daityānaśeṣataḥ |
andhako nihataḥ paścāttrailokyavyasanapradaḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

ṛṣaya ūcuḥ |
andhakaḥ kasya putro'yaṃ kiṃprabhāvaḥ kathaṃ hataḥ |
kasmāddhatastu saṃgrāme sarvaṃ vistarato vada || 13 ||
[Analyze grammar]

sūta uvāca |
dakṣasya duhitā nāmnā ditiḥ sarvaguṇālayā |
hiraṇyakaśipurnāma tasyāḥ putro babhūva ha || 14 ||
[Analyze grammar]

yena śakrādayo devā jitāḥ sarve raṇājire |
svarge rājyaṃ kṛtaṃ bhūri svayameva mahātmanā || 15 ||
[Analyze grammar]

yadbhayātsakalairdevairnānāśastrāṇyanekaśaḥ |
nirmitānyatimukhyāni varmacarmayutāni ca || 16 ||
[Analyze grammar]

svayaṃ vidārito yaśca viṣṇunā prabhaviṣṇunā |
karajairjānuni pṛṣṭhe vinidhāya prakopataḥ || 107 ||
[Analyze grammar]

tasya putradvayaṃ jajña vīryaudāryaguṇānvitam |
jyeṣṭhaḥ prahlāda ityukto dvitīyaścāṃdhakastathā || 18 ||
[Analyze grammar]

hiraṇyakaśipau prāpte mṛtyulokaṃ suhṛdgaṇaiḥ |
amātyaiśca tataḥ proktaḥ prahlādo vinayānvitaiḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

pitṛpaitāmahaṃ rājyametadācara sāṃpratam |
dhuraṃ vahasva rājyotthāṃ devānyuddhe nipātaya || 2 ||
[Analyze grammar]

prahrāda uvāca |
nāhaṃ rājyaṃ kariṣyāmi kathaṃcidapi bhūtale |
yatastato nibodhadhvaṃ vacanaṃ mama sāṃpratam || 21 ||
[Analyze grammar]

daityarājyaṃ na vāṃchaṃti devāḥ śakrapurogamāḥ |
teṣāṃ rakṣākaro nityaṃ viṣṇuḥ sa bhagavānsvayam || 22 ||
[Analyze grammar]

apyahaṃ santyaje prāṇānsarvasvaṃ vā na saṃśayaḥ |
hariṇā saha saṃgrāmaṃ nāhaṃ kartumaho kṣamaḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

yo mayā'bhyarcito nityaṃ praṇataśca sureśvaraḥ |
na tena sahito yuddhaṃ kariṣyāmi kathañcana || 24 ||
[Analyze grammar]

sūta uvāca |
prahlādena ca saṃtyakte rājye pitṛsamudbhave |
andhakaḥ sthāpitastatra saṃmaṃtrya sacivairmithaḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

hiraṇyakaśipoḥ putro devadānavadarpahā |
so'pi rājyamamātyebhyo nidhāya tadanantaram || 26 ||
[Analyze grammar]

tapaścakre ciraṃ kālaṃ dhyāyamānaḥ pitāmaham |
tyaktvā kāmaṃ tathā krodhaṃ daṃbhaṃ matsarameva ca || 27 ||
[Analyze grammar]

jiteṃdriyaḥ suśāṃtātmā samaḥ sarveṣu jantuṣu |
vṛkṣamūlāśrayaḥ śāṃtaḥ saṃtuṣṭenāṃtarātmanā || 28 ||
[Analyze grammar]

yāvadvarṣasahasrāṃtaṃ phalāhāro babhūva ha |
śīrṇaparṇāśanāhāro yāvadvarṣasahasrakam || 29 ||
[Analyze grammar]

dhyāyamāno divānaktaṃ devadevaṃ pitāmaham |
vāyubhakṣastato jajñe tāvatkālaṃ dvijottamāḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

tato varṣasahasrāṃte caturthe samupasthite |
tamuvāca svayaṃ brahmā svayamabhyetya harṣitaḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
parituṣṭo'smi te vatsa varaṃ varaya suvrata |
tuṣṭo'haṃ te pradāsyāmi yadyapi syātsudurlabham |
andhaka uvāca |
yadi yacchasi me brahmanvaraṃ manasi vāṃchitam |
jarāmaraṇanāśāya dīyatāṃ surasattama || 33 ||
[Analyze grammar]

śrībrahmovāca |
na kaścicca jarāhīno vidyate'tra dharātale |
maraṇena vinā naiva yasya janma bhavetkṣitau || 34 ||
[Analyze grammar]

tathāpi tava dāsyāmi bahudharmaratasya ca |
tasmātkuru mahābhāga rājyaṃ gatvā nijaṃ gṛham || 35 ||
[Analyze grammar]

bhavedbahuphalaṃ rājyaṃ śmaśānaṃ bhavanaṃ yathā |
bahukaṇṭakasaṃkīrṇaṃ krūrakarmabhirāvṛtam || 36 ||
[Analyze grammar]

sūta uvāca |
evamuktvā caturvaktrastataścādarśanaṃ gataḥ |
kasyacittvatha kālasya preritaḥ kāladharmaṇā |
provāca sacivānso'tha piturvairamanusmaran || 37 ||
[Analyze grammar]

andhaka uvāca |
pitāsmākaṃ hato devaiḥ pitṛvyaśca mahābalaḥ |
kapaṭena na śauryeṇa tasmāttānsūdayāmyaham || 38 ||
[Analyze grammar]

ko'rthaḥ putreṇa jātena yo na kṛtyaiḥ suśaṃsitaiḥ |
prākaṭyaṃ yāti sarvatra vaṃśasyāgre dhvajo yathā || 39 ||
[Analyze grammar]

maṃtriṇa ūcuḥ |
yuktametanmahābhāga yattvayā vyāhṛtaṃ vacaḥ |
vadhyāḥsyurvibudhāḥ sarve ye'smākaṃ paripaṃthinaḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

asmākaṃ khalvime lokāḥ ke devāḥ ke dvijātayaḥ |
yajñabhāgānhariṣyāmo hatvā śakramukhānsurān || 41 ||
[Analyze grammar]

evaṃ te samayaṃ kṛtvā sainyena mahatānvitāḥ |
prajagmustvaritāstatra yatra śakro vyavasthitaḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

śakro'pi dānavānīkaṃ dṛṣṭvā tānsahasāgatān |
āruhyairāvaṇaṃ nāgaṃ yuddhārthaṃ niryayau tadā || 43 ||
[Analyze grammar]

saha devagaṇaiḥ sarvairvasurudrārkapūrvakaiḥ |
etasminnaṃtare śakro vajraṃ raudratamaṃ ca yat || 44 ||
[Analyze grammar]

samuddiśyāṃdhakaṃ tasmai mumoca paravīrahā |
sa hatastena vajreṇa vihasya danujottamaḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

śakraṃ provāca saṃhṛṣṭastāranādena saṃyuge |
dṛṣṭaṃ bāhubalaṃ śakra tavādya sucirānmayā || 46 ||
[Analyze grammar]

adhunā paśya cāsmākaṃ tvameva balasūdana || 47 ||
[Analyze grammar]

sūta uvāca |
evamuktvātha cāvidhya gadāṃ gurvīṃ mumoca ha |
śataghaṃṭāmahārāvāṃ nirmitāṃ viśvakarmaṇā || 48 ||
[Analyze grammar]

sarvāyasamayīṃ gurvīṃ yamajihvābhivāparām |
śatahastāṃ pramāṇena prāṇināṃ bhayavarddhinīm || 49 ||
[Analyze grammar]

tayā vinihataḥ śakro mūrchāvyākuliteṃdriyaḥ |
dhvajayaṣṭiṃ samāśritya niviṣṭo gajamūrddhani || 50 ||
[Analyze grammar]

atha saṃmūrchitaṃ dṛṣṭvā śakraṃ skandaḥ prakopitaḥ |
mumocātha nijāṃ śaktimamoghāṃ vajrasaṃnibhām || 51 ||
[Analyze grammar]

tāmāyāṃtīṃ samālokya dānavo niśitaiḥ śaraiḥ |
pratilomāṃ tataścakre līlayaiva mahābalaḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

tataḥ skando'pi saṃgṛhya cāpaṃ taṃ prati sāyakān |
mumocāśīviṣākārāllaṃghvastraṃ tasya darśayan || 53 ||
[Analyze grammar]

etasminnantare devāḥ sarve śastrapravṛṣṭibhiḥ |
samaṃtācchādayāmāsurdānavānāmanīkinīm || 54 ||
[Analyze grammar]

tatastu dānavāḥ sarve devatānāmanīkinīm |
prahāraiḥ pīḍayāmāsurdudruvuste divaukasaḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

tato bhagnānsurāndṛṣṭvā sagaṇo vṛṣavāhanaḥ |
darśayāmāsa cātmānaṃ devānāśvāsayanniva || 59 ||
[Analyze grammar]

mā bhaiṣṭa devatāḥ sarvāḥ paśyadhvaṃ madviceṣṭitam |
ityuktvā bhagavāñchambhurmaṃtrairātharvaṇaistadā || 57 ||
[Analyze grammar]

āhvayāmāsa viśveśāṃ parāṃ śaktimanuttamām |
āhūtā paramā śaktirjagāma harasaṃnidhim || 58 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā tāmagrataḥ prāptāṃ sarvaidevaiḥ samanvitaḥ |
astāvītpraṇato bhūtvā stotreṇānena bhaktitaḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

śrībhagavānuvāca |
namaste devadeveśi namaste bhaktivallabhe |
sarvage sarvade devi namaste viśvadhāriṇi || 60 ||
[Analyze grammar]

namaste śaktirūpeṇa sṛṣṭipralayakāriṇi |
namaste prabhayā yukte vidyujjvalitakuṇḍale || 61 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ svāhā tvaṃ svadhā devi tvaṃ sṛṣṭistvaṃ śucirdhṛtiḥ |
aruṃdhatī tatheṃdrāṇī tvaṃ lakṣmīstvaṃ ca pārvatī || 62 ||
[Analyze grammar]

yatkiṃcitstrīsvarūpaṃ ca samastaṃ bhuvanatraye |
tatsarvaṃ tvatsvarūpaṃ syāditi śāstreṣu niścayaḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

śrīdevyuvāca |
kimarthaṃ ca samāhūtā tvayāhaṃ vṛṣavāhana |
maṃtrairātharvaṇai raudraistatsarvaṃ me prakīrtaya || 64 ||
[Analyze grammar]

yena te kṛtsnaśaḥ kṛtyaṃ prakaromi yathoditam || 65 ||
[Analyze grammar]

śrībhagavānuvāca |
ete śakrādayo devāḥ sarve svargādvivāsitāḥ |
aṃdhakena mahābhāge daityānāmadhipena ca || 66 ||
[Analyze grammar]

tasmāttasya vadhārthāya gacchamānasya me śṛṇu |
sāhāyyaṃ kuru me cāśu sūdayāmi raṇājire || 67 ||
[Analyze grammar]

ete mātṛgaṇāḥ sarve mayā dattāstavādhunā |
kṣutkṣāmāḥ sūdayiṣyaṃti dānavānye puraḥ sthitāḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

yasmātkelīmayaṃ rūpaṃ vidhāya tvaṃ sahasradhā |
anekairvikṛtai rūpaiḥ samāhūtāgnimadhyataḥ || 69 ||
[Analyze grammar]

tasmātkelīśvarīnāma trailokye tvaṃ bhaviṣyasi |
anenaiva tu rūpeṇa yastvāṃ bhaktyā'rcayiṣyati || 70 ||
[Analyze grammar]

aṣṭamyāṃ ca caturdaśyāṃ tasyābhīṣṭaṃ bhaviṣyati |
yuddhakāle'tha saṃprāpte stotreṇānena te stutim || 71 ||
[Analyze grammar]

yaḥ kariṣyati bhūpālo jayastasya bhaviṣyati |
api svalpasvasainyasya svalpāśvasya ca saṃgare || 72 ||
[Analyze grammar]

bhaviṣyati jayo nūnaṃ tvatprasādādasaṃśayam |
evaṃ sā devadevena proktā kelīśvarī tadā || 73 ||
[Analyze grammar]

prasthitā puratastasya bhavasainyasya harṣitā |
sarvairmātṛgaṇaiḥ sārdhaṃ raudrārāvaiḥsubhīṣaṇaiḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

yuddhotsāhaparai raudrairnānāśastraprahāribhiḥ |
atha te dānavā dṛṣṭvā strīsainyaṃ tatsamāgatam || 75 ||
[Analyze grammar]

vikṛtaṃ vikṛtākāraṃ vikṛtākārarāvaṇam |
śastrodyatakaraṃ sarvayuddhavāṃchāparāyaṇam || 76 ||
[Analyze grammar]

jahasuḥ susvaraṃ kecitkecinnirbhartsayaṃti ca |
anye strīti parijñāya praharaṃti na dānavāḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

vadhyamānāpi lajjaṃtaḥ pauruṣe sve vyavasthitāḥ |
etasminnaṃtare prāpto nārado munisattamaḥ || 78 ||
[Analyze grammar]

andhakāya sa vṛttāṃtaṃ kathayāmāsa kṛtsnaśaḥ |
naitāḥ striyo danuśreṣṭha yuddhārthaṃ samupasthitāḥ || 79 ||
[Analyze grammar]

eṣā kṛtyā vadhārthāya tava rudreṇa nirmitā |
yaiṣā siṃhasamārūḍhā cakrāṃkitakarā sthitā || 80 ||
[Analyze grammar]

eṣā kelīśvarīnāma vahnikuṇḍādvinirgatā |
etābhiḥ saha raudrābhiḥ strībhirmaṃtrabalāśrayāt || 81 ||
[Analyze grammar]

svaraktena kṛte home devadevena śambhunā |
sa eṣa bhagavānkruddhaḥ svayamabhyeti teṃ'tikam || 82 ||
[Analyze grammar]

yuddhāya nijaharmye tānsthāpayitvā surottamān |
pratijñāya vadhaṃ tubhyaṃ purataḥ parameṣṭhinaḥ || 83 ||
[Analyze grammar]

etajjñātvā mahābhāga yadyuktaṃ tatsamācara || 84 ||
[Analyze grammar]

andhaka uvāca |
nāhaṃ bibhemi rudrasya tathānyasyāpi kasyacit |
na strīṇāṃ prahariṣyāmi pālayanpuruṣavratam || 85 ||
[Analyze grammar]

sūta uvāca |
evaṃ pravadatastasya dānavasya mahātmanaḥ |
ākraṃdaḥ sumahāñjajñe tasmindeśe samaṃtataḥ || 86 ||
[Analyze grammar]

bhakṣyante dānavāḥ kecidvadhyante tvatha cāpare |
ardhabhakṣita gātrāśca praṇaśyaṃti tathā pare || 87 ||
[Analyze grammar]

yudhyamānāstathaivānye śaktimaṃto'pi dānavāḥ |
bhakṣyaṃte mātṛbhistatra sāyudhāśca savāhanāḥ || 88 ||
[Analyze grammar]

tacchrutvā sa mahākraṃdamaṃdhakaḥ krodhamūrchitaḥ |
ādāya khaḍgamuttasthau kimidaṃ kimidaṃ bruvan || 89 ||
[Analyze grammar]

atha paśyati vidhvastāndānavānbaladarpitān |
bhakṣyamāṇāstathaivānyānpalāyanaparāyaṇān || 90 ||
[Analyze grammar]

anyeṣāṃ nihatānāṃ ca rudaṃtyo nikaṭasthitāḥ |
sa paśyati priyā bhāryāḥ pralapaṃtyo'tiduḥkhitāḥ || 91 ||
[Analyze grammar]

atha tatkadanaṃ dṛṣṭvā aṃdhakaḥ krodhamūrchitaḥ |
bhartsayāmāsa tāḥ sarvā yoginīḥ samarodyatāḥ || 92 ||
[Analyze grammar]

na ca tāstasya daityasya bhayaṃ cakruḥ kathaṃcana || |
kevalaṃ sūdayaṃti sma bhakṣayaṃti ca dānavān || 93 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sa dānavastāsāṃ dṛṣṭvā tacceṣṭitaṃ ruṣā |
svasya gātrasya rakṣāṃ sa cakāra bhayasaṃkulaḥ || 94 ||
[Analyze grammar]

tamo'straṃ mumuce raudraṃ kṛtvā rāvaṃ sa tatkṣaṇāt |
etasminnaṃtare kṛtsnaṃ trailokyaṃ tamasā vṛtam || 95 ||
[Analyze grammar]

na kiṃcijjñāyate tatra samaṃ viṣamameva ca |
kevalaṃ dānavendraśca sarvaṃ paśyati netaraḥ || 96 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sa sūdayāmāsa yoginīstāḥ śitaiḥ śaraiḥ |
yathāyathā parā nāryastādṛgrūpā bhavanti ca || 97 ||
[Analyze grammar]

atha dṛṣṭvā parāṃ vṛddhiṃ yoginīnāṃ sa dānavaḥ |
saṃhāraṃ tasya cāstrasya cakāra bhayasaṃkulaḥ || 98 ||
[Analyze grammar]

tataḥ śukraṃ samāsādya dīnaḥ prāha kṛtāṃjaliḥ |
paśya me bhārgavaśreṣṭha strībhiryatkadanaṃ kṛtam || 99 ||
[Analyze grammar]

avadhyābhirmamāstrāṇāṃ maṃtraśaktyā suradviṣaḥ |
utpannābhiḥ prabhūtābhirhataṃ me sarvato balam || 1 ||
[Analyze grammar]

tasmāttvamapi tāṃ vidyāṃ prasādhaya mahāmate |
yadi me vāṃchasi śreyo nānyathāsti jayo raṇe || 101 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Skandapurana Chapter 149

Cover of edition (2007)

The Skanda-Purana
by G. V. Tagare (2007)

(23 Volumes) - Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.

Buy now!
Cover of edition (2016)

Skanda Purana (Hindi Translation)
by S. N. Khandelwal (2016)

(Set of 10 Books) - Chowkhamba Sanskrit Series Office

Buy now!
Cover of Bengali edition

Skanda Purana in Bengali
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

স্কন্ধ পুরাণম: - (Set of 7 Volumes)

Buy now!
Cover of edition (0)

Skanda Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದ ಮಹಾಪುರಣಂ: (Set of 25 Volumes)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Skanda Mahapurana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Ahemdabad (2017)

સ્કંદ મહાપુરાણ: (Condensed/Summary)

Buy now!
Cover of edition (2015)

Shri Skanda purana (Malayalam)
by M.P. Pillai kaniyanthara (2015)

(Condensed/Summary) - Devi Book Stall, Kodungallur

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: