Skanda Purana [sanskrit]

876,996 words | ISBN-10: 8170800978 | ISBN-13: 9788170800972

This Sanskrit edition of the Skandapurana. It is one of the largest of the eighteen Mahapuranas, covering over 80,000 shlokas (verses). It is divided into seven large section each covering holy regions detailing their background and legends.

[English text for this chapter is available]

| adhyāya || 9 ||
[Analyze grammar]

śrīmārkaṇḍeya uvāca |
punaryugāntaṃ te cānyaṃ sampravakṣyāmi tacchṛṇu |
sūryairādīpite loke jaṅgame sthāvare purā || 1 ||
[Analyze grammar]

saritsaraḥsamudreṣu kṣayaṃ yāteṣu sarvaśaḥ |
nirmānuṣavaṣaṭkāre hyamaryādagatiṃ gate || 2 ||
[Analyze grammar]

nānārūpaistato meghaiḥ śakrāyudhavirājitaiḥ |
sarvamāpūritaṃ vyoma vāryaughaiḥ pūrite tadā || 3 ||
[Analyze grammar]

tatastvekārṇavībhūte sarvataḥ salilāvṛte |
jagatkṛtvodare sarvaṃ suṣvāpa bhagavānharaḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

prakṛtiṃ svāmavaṣṭabhya yogātmā sa prajāpatiḥ |
śete yugasahasrāntaṃ kālamāviśya sārṇavam || 5 ||
[Analyze grammar]

tatra suptaṃ mahātmānaṃ brahmalokanivāsinaḥ |
bhṛgvādiṛṣayaḥ sarve ye cānye sanakādayaḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

paryaṅke vimale śubhre nānāstaraṇasaṃstṛte |
śayānaṃ dadṛśurdevaṃ sapatnīkaṃ vṛṣadhvajam || 7 ||
[Analyze grammar]

viśvarūpā tu sā nārī viśvarūpo maheśvaraḥ |
gāḍhamāliṅgya suptastāṃ dadṛśe cāhamavyayam || 8 ||
[Analyze grammar]

pādamūle tatastasya śyāmāṃ tāṃ padmalakṣaṇām |
kanyāṃ paśyāmi suśroṇīṃ caraṇau tasya mṛdgatīm || 9 ||
[Analyze grammar]

vimalāmbarasaṃvītāṃ vyālayajñopavītinīm |
śyāmāṃ kamalapatrākṣīṃ sarvābharaṇabhūṣitām || 10 ||
[Analyze grammar]

sakalaṃ yugasāhasraṃ narmadeyaṃ vijānatī |
prasuptaṃ devadeveśamupāste varavarṇinī || 11 ||
[Analyze grammar]

hṛtairvedaiścaturbhiśca brahmāpyevaṃ maheśvaraḥ |
bhṛgvādyairmānasaiḥ putraiḥ stauti śaṅkaramavyayam || 12 ||
[Analyze grammar]

bhaktyā paramayā rājaṃstatra śambhumanāmayam |
stuvantastatra deveśaṃ mantrairīśvarasambhavaiḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

prasuptaṃ devamīśānaṃ bodhayansamupasthitaḥ |
uttiṣṭha hara piṅgākṣa mahādeva maheśvara || 14 ||
[Analyze grammar]

mama vedā hṛtāḥ sarve ato'haṃ stotumudyataḥ |
vedairvyāptaṃ jagatsarvaṃ divyādivyaṃ carācaram || 15 ||
[Analyze grammar]

atītaṃ vartamānaṃ ca smarāmi ca sṛjāmyaham |
tairvinā cāhamekastu mūko'dho jaḍavatsadā || 16 ||
[Analyze grammar]

gatirvīryaṃ balotsāhau tairvinā na prajāyate |
tairvinā devadeveśa nāhaṃ kiṃcitsmarāmi vai || 17 ||
[Analyze grammar]

tānvedāndevadeveśa śīghraṃ me dātumarhasi |
jaḍāndhabadhiraṃ sarvaṃ jagatsthāvarajaṅgamam || 18 ||
[Analyze grammar]

sthānādi daśa catvāri na śobhante sureśvara |
praṇamāmyalpavīryatvādvedahīnaḥ sureśvara || 19 ||
[Analyze grammar]

vedebhyaḥ sakalaṃ jātaṃ yatkiṃcitsacarācaram |
tāvacchobhanti śāstrāṇi samastāni jagadguro || 20 ||
[Analyze grammar]

yāvadvedanidhirayaṃ nopatiṣṭhetsanātanaḥ |
yathoditena sūryeṇa tamo yāti vināśatām || 21 ||
[Analyze grammar]

evaṃ samastapāpāni yānti vedasya dhāraṇāt |
vede rahasi yatsūkṣmaṃ yattadbrahma sanātanam || 22 ||
[Analyze grammar]

hṛdisthaṃ deva jānāmi gataṃ tadvedagarjanāt |
vedānuccarato me'dya tava śaṅkara cāgrataḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

akasmātte gatā vedā na sṛjeyaṃ vibho bhuvam |
te'pi sarve mahādeva praviṣṭāḥ sammukhārṇavam || 24 ||
[Analyze grammar]

te yācyamānā deveśa tiṣṭhantu smaraṇe mama |
duhiteyaṃ viśālākṣī sarvaḥ sarvaṃ vijānate || 25 ||
[Analyze grammar]

jāyatī yugasāhasraṃ nānyā kācidbhavedṛśī |
ṛṣiścāyaṃ mahābhāgo mārkaṇḍo dhīmatāṃ varaḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

kalpe kalpe mahādeva tvāmayaṃ paryupāsate |
jagattrayahitārthāya carate vratamuttamam || 27 ||
[Analyze grammar]

evamuktastu deveśo brahmaṇā parameṣṭhinā |
uvāca ślakṣṇayā vācā narmadāṃ saritāṃ varām || 28 ||
[Analyze grammar]

kathayasva mahābhāge brahmaṇastvaṃ tu pṛcchataḥ |
kena vedā hṛtāḥ sarve vedhaso jagatīguroḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

evamuktā tu rudreṇa uvāca mṛgalocanā |
brahmaṇo japato vedāṃstvayi supte maheśvara || 30 ||
[Analyze grammar]

bhavataśchidramāsādya ghore'sminsalilāvṛte |
pūrvakalpasamudbhūtāvasurau suradurjayau || 31 ||
[Analyze grammar]

śriyāvṛttau mahādeva tvayā cotpāditau purā |
surāsurasudurjeyau dānavau madhukaiṭabhau || 32 ||
[Analyze grammar]

tau vāyubhūtau sūkṣmau ca paṭhato'smātpitāmahāt |
tāvāśu hṛtvā vedāṃśca praviṣṭau ca mahārṇavam || 33 ||
[Analyze grammar]

etacchrutvā mahātejā hyamṛtāyāstato vacaḥ |
sasmāra sa ca deveśaṃ śaṅkhacakragadādharam || 34 ||
[Analyze grammar]

sa viveśa mahārāja bhūtalaṃ sasurottamaḥ |
dānavāntakaro devaḥ sarvadaivatapūjitaḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

mīnarūpadharo devo loḍayāmāsa cārvaṇam |
vedāṃśca dadṛśe tatra pātāle nihitānprabhuḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

tau ca daityau mahāvīryau dṛṣṭavānmadhusūdanaḥ |
mahāvegau mahābāhū sūdayāmāsa tejasā || 37 ||
[Analyze grammar]

vedāṃstatrāpi toyasthānānināya jagadguruḥ |
caturvaktrāya devāyādadāccakravibhūṣitaḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

tataḥ prahṛṣṭo bhagavān vedāṃllabdhvā pitāmahaḥ |
janayāmāsa nikhilaṃ jagadbhūyaścarācaram || 39 ||
[Analyze grammar]

sā ca devī nadī puṇyā rudrasya paricārikā |
pāvanī sarvabhūtānāṃ provāha salilaṃ tadā || 40 ||
[Analyze grammar]

tasyāstīre tato devā ṛṣayaśca tapodhanāḥ |
yajanti tryambakaṃ devaṃ prahṛṣṭenāntarātmanā || 41 ||
[Analyze grammar]

ekā mūrtirmaheśasya kāraṇāntaramāgatā |
traiguṇyā kurute karma brahmacakrīśarūpataḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

eteṣāṃ tu pṛthagbhāvaṃ ye kurvanti sumohitāḥ |
teṣāṃ dharmaḥ kutaḥ siddhirjāyate pāpakarmiṇām || 43 ||
[Analyze grammar]

evametā mahānadyastisro rudrasamudbhavāḥ |
ekā eva tridhā bhūtā gaṅgā revā sarasvatī || 44 ||
[Analyze grammar]

gaṅgā tu vaiṣṇavī mūrtiḥ sarvapāpapraṇāśinī |
rudradehasamudbhūtā narmadā caivameva tu || 45 ||
[Analyze grammar]

brāhmī sarasvatī mūrtistriṣu lokeṣu viśrutā |
divyā kāmagamā devī vāgvibhūtyai tu saṃsthitā || 46 ||
[Analyze grammar]

narmadā paramā kācinmartyamūrtikalā śivā |
divyā kāmagamā devī sarvatra surapūjitā || 47 ||
[Analyze grammar]

vyāpinī sarvabhūtānāṃ sūkṣmātsūkṣmatarā smṛtā |
akṣayā hyamṛtā hyeṣā svargasopānamuttamā || 48 ||
[Analyze grammar]

sṛṣṭā rudreṇa lokānāṃ saṃsārārṇavatāriṇī || 49 ||
[Analyze grammar]

sīrajalaṃ ye'pi pibanti loke mucyanti te pāpaviśeṣasaṅghaiḥ |
vrajanti saṃsāramanādibhāvaṃ tyaktvā ciraṃ mokṣapadaṃ viśuddham || 50 ||
[Analyze grammar]

yathā gaṅgā tathā revā tathā caiva sarasvatī |
samaṃ puṇyaphalaṃ proktaṃ snānadarśanacintanaiḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

varadānānmahābhāgā hyadhikā cocyate budhaiḥ |
kāruṇyāntarabhāvena na mṛtā samupāgatā || 52 ||
[Analyze grammar]

mucyante darśanāttena pātakaiḥ snānamaṅgalaiḥ |
narmadāyāṃ nṛpaśreṣṭha ye namanti trilocanam || 53 ||
[Analyze grammar]

umārudrāṅgasambhūtā yena caiṣā mahānadī |
lokānprāpayate svargaṃ tena puṇyatvamāgatā || 54 ||
[Analyze grammar]

ya evamīśānavarasya dehaṃ vibhajya devīmiha saṃśṛṇoti |
sa yāti rudraṃ mahatāraveṇa gandharvayakṣairiva gīyamānaḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Skandapurana Chapter 9

Cover of edition (2007)

The Skanda-Purana
by G. V. Tagare (2007)

(23 Volumes) - Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.

Buy now!
Cover of edition (2016)

Skanda Purana (Hindi Translation)
by S. N. Khandelwal (2016)

(Set of 10 Books) - Chowkhamba Sanskrit Series Office

Buy now!
Cover of Bengali edition

Skanda Purana in Bengali
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

স্কন্ধ পুরাণম: - (Set of 7 Volumes)

Buy now!
Cover of edition (0)

Skanda Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದ ಮಹಾಪುರಣಂ: (Set of 25 Volumes)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Skanda Mahapurana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Ahemdabad (2017)

સ્કંદ મહાપુરાણ: (Condensed/Summary)

Buy now!
Cover of edition (2015)

Shri Skanda purana (Malayalam)
by M.P. Pillai kaniyanthara (2015)

(Condensed/Summary) - Devi Book Stall, Kodungallur

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: