Skanda Purana [sanskrit]

876,996 words | ISBN-10: 8170800978 | ISBN-13: 9788170800972

This Sanskrit edition of the Skandapurana. It is one of the largest of the eighteen Mahapuranas, covering over 80,000 shlokas (verses). It is divided into seven large section each covering holy regions detailing their background and legends.

[English text for this chapter is available]

sanatkumāra uvāca |
merośca dakṣiṇe bhāge dugdhakuṇḍottare tathā |
ṛṣabhaḥ parvataśreṣṭho devagandharvasevitaḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

yatra devāṃganā ramyāḥ krīḍanti satataṃ dvija |
tatra ramyasaronāma tiṣṭhate sarvakāmadam || 2 ||
[Analyze grammar]

tatra tīrthe naraḥ snātvā subhago jāyate dhruvam |
devaiśca krīḍate nityaṃ bhuvi vikhyātakaḥ param || 3 ||
[Analyze grammar]

bhādrapadasitāṣṭamī maitrarkṣeṇa samanvitā |
taddine'tra samāgamya snānadānādikāḥ kriyāḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

karoti satataṃ vyāsa teṣāṃ lokāḥ sanātanāḥ |
merośceśānake tīrthaṃ divyaṃ parama śobhanam || 5 ||
[Analyze grammar]

bindusareti vikhyātaṃ sarvakāmavarapradam |
gaṃgā sarasvatī puṇyā śarayūśca payasvinī || 6 ||
[Analyze grammar]

etāḥ saridvarā yātāstatra satyavatīsuta |
ye siddhā ye ca sādhyāśca tapasvino dhṛtavratāḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

upāsāṃcakrire tatra tasya tīrthasya sarvadā |
tasmiṃstīrthe naraḥ snātvā sarvārthānprāpnute dhruvam || 8 ||
[Analyze grammar]

bhādrapade ca śuklā vai caturthī yā prakīrtitā |
siddhā sā sarvadā proktā yatra jāto gaṇādhipaḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

manaḥkāmeśvaraḥ khyātaḥ sarvakāmavarapradaḥ |
tasya tīrthe naraḥ snātvā dṛṣṭvā devaṃ gaṇeśvaram |
manorathaśataṃ prāpya kāmacārī bhavennaraḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

vyāsa uvāca |
asminkṣetre śubhe brahmanmahākālavanottame || 11 ||
[Analyze grammar]

tīrthāni katisaṃkhyāni devatāyatanāni ca |
yāni kāni ca khyātāni tāni no vada vistarāt || 12 ||
[Analyze grammar]

sanatkumāra uvāca |
śṛṇu vyāsa ṛṣiśreṣṭha kathāṃ pāpaharāṃ parām |
avantyāṃ yāni tīrthāni liṃgāni ca mahāmune || 13 ||
[Analyze grammar]

tāni varṇayituṃ śaktaḥ svayaṃbhūścaturānanaḥ |
varṣāṇāmayutaiḥ ṣaḍbhirna ca vaktuṃ kathaṃcana || 14 ||
[Analyze grammar]

yāvaṃto meghamālānāṃ biṃdavo hi sravaṃti ca |
dharitryāṃ tṛṇasaṃkhyā vai pṛthivyāṃ sikatāstathā || 15 ||
[Analyze grammar]

nabhaso jyotiṣāṃ saṃkhyāṃ vaktuṃ ko'pi na śaknute |
na hi tīrthaliṅgasaṃkhyāḥ saṃtyavaṃtyāṃ tapodhana || 16 ||
[Analyze grammar]

aṃtarikṣe ca medinyāṃ tīrthabhūtā purī tviyam |
vāpīkūpataḍāgādi prasravodgaraṇāni ca || 17 ||
[Analyze grammar]

nadyaḥ sarāṃsi khātāśca tīrthabhūtaṃ hi sarvaśaḥ |
tathāpi devayātrāyāṃ prasaṃgena nibodha me || 18 ||
[Analyze grammar]

yāni kāni ca mukhyāni tāni tubhyaṃ vadāmyaham |
yajjñātvā mokṣyase nityaṃ pūrvā'cīrṇaśubhāśubhaiḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

prātarutthāya yo nityaṃ śuciḥ prayata mānasaḥ |
viṣṇusmaraṇasaṃpannaḥ sarvakāmakriyādikam || 20 ||
[Analyze grammar]

kṛtvā vai sarvagaṃdhāditilākṣatasamanvitaḥ |
snātvā rudrasare tāta tathaiva ca vrataṃ caret || 21 ||
[Analyze grammar]

ūrjamādhavayoścaiva vaiśākhā'ṣāḍhayostathā |
śivarātryāṃ viśeṣeṇa devayātrā praśasyate || 22 ||
[Analyze grammar]

yasya devasya yattīrthaṃ yasya devasya saṃnidhau || |
tatrābhiṣekaḥ kāryo vai devatāyāśca pūjanam || 23 ||
[Analyze grammar]

vidhivaccācaredyastu sa sarvaṃphalamaśnute |
tasmātsarvaprayatnena devayātrāṃ samācaret || 24 ||
[Analyze grammar]

vyāsa uvāca |
brahmankena prakāreṇa devayātrāṃ carennaraḥ |
tatsarvaṃ śrotumicchāmi vistareṇa tapodhana || 25 ||
[Analyze grammar]

sanatkumāra uvāca |
śṛṇu vyāsa paraṃ guhyaṃ pravakṣyāmi yathāśrutam |
umāmaheśvarasaṃvādaṃ devayātrādikarmasu || 26 ||
[Analyze grammar]

umovāca |
prabhāvaḥ kathyatāṃ deva kṣetrasyā'sya maheśvara |
yāni tīrthāni vidyaṃte yāni liṃgāni saṃti vai |
tānyādito me bhūmaṃstvaṃ vadasva vadatāṃ vara || 27 ||
[Analyze grammar]

īśvara uvāca |
śṛṇu devi prayatnena prabhāvaṃ pāpanāśanam || 28 ||
[Analyze grammar]

kṣetramādyaṃ mahādevi mamātīva priyaṃ sadā |
yatra śiprā mahāpuṇyā divyā navanadī priyā || 29 ||
[Analyze grammar]

nīlagaṃgāsaṃgamaṃ ca tathā gaṃdhavatī nadī |
catasro me priyā nadyaḥ kumudvatyāṃ hi suvrate || 30 ||
[Analyze grammar]

īśvarāścaturāśītistathā'ṣṭau saṃti bhairavāḥ |
ekādaśa tathā rudrā ādityā dvādaśa smṛtāḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

ṣaḍvai vināyakāścā'tra devyaśca caturviṃśatiḥ |
yatohamāgato bhadre mahākālavanottame || 32 ||
[Analyze grammar]

viṣṇubrahmādayaḥ sarve hyatraiva nihitāḥ śubhe |
devaivyāptamidaṃ kṣetraṃ devi yojanamāyatam || 33 ||
[Analyze grammar]

daśa viṣṇuḥ samākhyātāsteṣāṃ nāmāni me śṛṇu |
vāsudevo hyanaṃtaśca balarāmo janā rdanaḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

nārāyaṇo hṛṣīkeśo vārāho dharaṇīdharaḥ |
viṣṇurvāmanarūpeṇa śeṣaśāyī śriyālayaḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

daśaite vaiṣṇavāḥ proktāḥ sarvapāpaharāḥ parāḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

umovāca |
bhagavañcchrotumicchāmi devānāmanupūrvataḥ |
mahākālavane ramye ye vasaṃti sureśvarāḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

vināyakā bhairavā devyo ye saṃti pavanātmajāḥ |
rudrādityāstathā cā'nye teṣāṃ nāmāni me vada || 38 ||
[Analyze grammar]

īśvara uvāca |
ṛddhidaḥ siddhido nityaṃ kāmado vai gaṇādhipaḥ |
vighnahā ca pramodī ca caturthīvratakapriyaḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

ṣaḍete vai samākhyātā vighnanāśakarāḥ parāḥ |
umā caṃḍīśvarī gaurī ṛddhisiddhipradā nṛṇām || 40 ||
[Analyze grammar]

vaṭayakṣiṇī vīrabhadrā ityetāścāṣṭa mātaraḥ |
mahāmāyā satī khyātā kapālamātṛkā tathā |
aṃbikā śītalā caiva ekānaṃśā ca siddhidā || 42 ||
[Analyze grammar]

brahmāṇī pārvatī caiva yoginī yogaśālinī |
kaumārī bhagavatī caiva ṣaṭkṛttikāstathaiva ca || 43 ||
[Analyze grammar]

carpaṭāmātṛkāḥ khyātā vaṭamātara eva ca |
sarasvatī tathā khyātā mahālakṣmīśca vai smṛtā || 44 ||
[Analyze grammar]

yoginīmātṛkā khyātāścatuṣaṣṭistataḥ smṛtāḥ |
kālikā ca mahākālī cāmuṇḍa brahmacā riṇī || 45 ||
[Analyze grammar]

vaiṣṇavī ca samākhyātā vārāhī viṃdhyavāsinī |
aṃbā aṃbālikā caiva caturviṃśatikāḥ parāḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

hanūmānbrahmacārī ca kumāraśca mahābalī |
catvāro vai samākhyātā mayā te pavanātmajāḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

daṃḍapāṇiśca vikrāṃto mahābhairavasitā'sitāḥ |
baṭuko bālako naṃdī ṣaṭ pañcāśatiko'paraḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

kālabhairavaśca vikhyātaḥ kṣetrapālastathāṣṭamaḥ |
aṣṭaiva bhairavāḥ khyātā mahāpāpaharāḥ parāḥ |
kapardī ca kapālī ca kalā nātho vṛṣāsanaḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

tryaṃbakaḥ śūlapāṇiśca cīravāsā digambaraḥ |
girīśaḥ kāmacārī ca sarvaḥ sarvāṃgabhūṣaṇaḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

rudrāścaikādaśa proktāḥ śatrupakṣavināśanāḥ |
aruṇaḥ sūryo vedāṃgo bhānurindro raviraṃśumān || 51 ||
[Analyze grammar]

suvarṇaretā'haḥkartā mitro viṣṇuḥ sanātanaḥ |
ityete dvādaśā'dityāḥ sarvarogaharāḥ parāḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

agastyeśvaramukhyānāṃ liṃgānāṃ caturāśinām |
himācalasute nityaṃ nāmāni gadataḥ śṛṇu || 53 ||
[Analyze grammar]

agastveśvara ākhyāto guheśvarastataḥ param |
ḍhuṃḍheśvarastataḥ prokto ḍamarukeśvaraśca bhāmini || 54 ||
[Analyze grammar]

anādikalpeśvaraḥ śaṃbhuḥ svarṇajāleśvaraḥ paraḥ |
triviṣṭapeśvaro devaḥ kapāleśvarasaṃjñakaḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

karkoṭakeśvaraḥ śaṃbhuḥ siddheśvarastataḥ param |
svargadvāreśvaro rudro lokapāleśvaro'paraḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

kāmeśvara iti khyātaḥ kuṭumbeśvarastataḥ param |
indradyumneśvaraḥ khyāta īśāneśastataḥ param || 57 ||
[Analyze grammar]

apsareśvaraitikhyātaḥ kalkaleśvara eva ca || |
nāmacaṃḍeścaro devo divāpāpaharo'paraḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

pratihāreśvaraścaiva kukkuṭeśastataḥ param |
meghanādeśvaraḥ puṇyo mahākāleśvaraḥ paraḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

mukteśvaraḥ samākhyātaḥ someśvarastataḥ param |
anarakeśvaro devo jaṭeśvarastataḥ param || 60 ||
[Analyze grammar]

rāmeśvaro mahādevaścyavaneśastataḥ param |
akhaṃḍeśaḥ samākhyātaḥ pattaneśastataḥ smṛtaḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

ānaṃdeśastataḥ proktaḥ kaṃthaḍeśastataḥ param |
indreśvara iti khyāto mārkaṃḍeśastataḥ paraḥ || 62 ||
[Analyze grammar]

śiveśvara iti proktaḥ kusumeśastataḥ param |
akrūreṇa iti khyātaḥ kuṇḍeśvarastataḥ param || 63 ||
[Analyze grammar]

lumpeśvaraḥ samākhyāto gaṃgeśvarastataḥ param |
śūleśvareti vikhyāta oṃkāreśastataḥ smṛtaḥ || 64 ||
[Analyze grammar]

kaṃṭakeśo mahārudraḥ siṃheśvarastataḥ param |
revaṃteśvaraḥ paro devo ghaṃṭeśvarapuraḥsaraḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

prayāgeśvaro mahādevaḥ siddheśvarastataḥ param |
mātaṃgeśvaraḥ paro devaḥ saubhāgyeśastato varaḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

rūpeśvareti vikhyāto brahmeśvarastataḥ param |
jalpeśvarastato devaḥ kedāreśvara eva ca || 67 ||
[Analyze grammar]

piśāceśvaraśaṃbhuśca saṃgameśastataḥ paraḥ |
durdharṣeśaśca vikhyātaścaṃḍādityeśvarastataḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

karabheśvaraḥ paraḥ prokto rājasthaleśvaraḥ śivaḥ |
vaḍaleśvarastataḥ prokto hyaruṇeśastataḥ smṛtaḥ || 69 ||
[Analyze grammar]

puṣpadaṃteśvaro devo hyavimukteśvarastataḥ |
hanumateśvaro devo viśveśvara stataḥ kam || 70 ||
[Analyze grammar]

svapneśvara iti khyātaḥ siddheśvarastataḥ paraḥ |
nīlakaṃṭheśvaro devaḥ sthāvareśastataḥ param || 71 ||
[Analyze grammar]

kāmeśvara iti proktaḥ pratihāreśvarastataḥ |
paśupatīśvaraḥ prokto viśveśvarastataḥ paraḥ |
svarṇajāleśvaraḥ prokto manaḥkāmeśvarastataḥ || 72 ||
[Analyze grammar]

durvāseśvaranāmāsau nāgacaṃḍeśvarastataḥ |
kharpareśaśca vikhyāto brahmeśvarastataḥ param || 73 ||
[Analyze grammar]

pātāleśvara ākhyāto gupteśvarastataḥ paraḥ |
kapileśvara ityākhyo yogayogeśvaraḥ paraḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

bhīmeśvareti vikhyāto dhanuḥsahasrābhidhaḥ paraḥ |
agnīśvaraḥ paraḥ prokto deveśvarastataḥ paraḥ || 75 ||
[Analyze grammar]

dvādaśārkaḥ samākhyāto daśāśvamedhikeśvaraḥ |
gadādhareśvaraḥ khyāto vaijanātheti śaṃbhurāṭ || 76 ||
[Analyze grammar]

somanātheśvaraḥ khyāto ghuṣmeśvarastataḥ paraḥ |
bhīmaśaṃkara ityākhyo ghaṃṭeśvarastataḥ paraḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

ūṣareśvarasaṃjñaśca candrādityeśvaraḥ paraḥ |
keśavārkaḥ samākhyātaḥ śaktibhedeśvaraḥ paraḥ || 78 ||
[Analyze grammar]

rāmeśvaraḥ paro devo vālmīkeśvaraśaṃkaraḥ |
jvāleśvaraḥ śivaḥ prokto hyabhayeśastataḥ paraḥ || 79 ||
[Analyze grammar]

vighnahasteśvaraḥ proktaścaṃcaleśastataḥ paraḥ |
puruṣottameti vikhyāto vīreśvarastataḥ paraḥ || 80 ||
[Analyze grammar]

karṇeśvaraśca vikhyātaḥ pṛthukeśastataḥ param |
ānaṃdeśaśca vikhyātaḥ koṭeśvarastataḥ paraḥ || 81 ||
[Analyze grammar]

avimukteśvaraḥ prokto hanumatkeśvaraḥ paraḥ |
vimaleśvareti vikhyātaścaṃdreśvarastataḥ paraḥ || 82 ||
[Analyze grammar]

biṃdukeśaśca vikhyāto vālukeśvarasaṃjñakaḥ |
bṛhaspatīśvaro devo hyasaṃkhyāteśvarastataḥ || 83 ||
[Analyze grammar]

yāni kāni ca tīrthāni tāni liṃgāni sattama |
tiṣṭhaṃti tatra pūjyāni tāni vaṃdyāni sarvaśaḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

catvāro viditāḥ sarve dvārapālā mahātmabhiḥ |
piṃgaleśvareti ca khyātaḥ pūrvadvāre dvijottama || 85 ||
[Analyze grammar]

dakṣiṇe ca tathā dvāre kāyāvarohaṇeśvaraḥ |
bilvakeśvareti vikhyātaḥ paścimadvāramāśritaḥ || 86 ||
[Analyze grammar]

dardureśvarastataḥ prokto dvāre cottarasaṃjñike |
ete cā'nye ca bahavo liṃgākhyāstribhuvaneśvarāḥ || 87 ||
[Analyze grammar]

mahākālavane ramye samākhyātā hi pāvanāḥ |
ṣaṣṭikoṭisahasrāṇi ṣaṣṭikoṭiśatāni ca || 88 ||
[Analyze grammar]

mahākālavane vyāsa liṃgasaṃkhyā na vidyate |
tathā'pi ca prādhānyena mayā'tra parikīrtitāḥ || 89 ||
[Analyze grammar]

yasya devasya yattīrthaṃ tannāmnā parikīrtitam |
snātvā dattvā ca taddānaṃ tattīrtha syaphalaṃ labhet || 90 ||
[Analyze grammar]

tathā navagrahāḥ puṇyāḥ samākhyātāḥ purā'nagha |
teṣāṃ nāmāni puṇyāni tīrthāni ca tathā śṛṇu || 91 ||
[Analyze grammar]

narāditya iti khyātaḥ someśvarastataḥ paraḥ |
maṃgaleśvaraḥ samākhyāto budheśvarastataḥ param || 92 ||
[Analyze grammar]

bṛhaspatīśvaraḥ proktastathā śukreśvaraḥ śivaḥ |
sthāvareśvaro mahādevaḥ samākhyāto munīśvaraiḥ || 93 ||
[Analyze grammar]

rāhuketū samākhyātau teṣāṃ tīrthāni sattama |
tattīrtheṣu naraḥ snātvā sarvapāpaiḥ pramucyate || 7 ||
[Analyze grammar]

grahā rājyaṃ prayacchaṃti grahā rājyaṃ haraṃti ca |
grahaistu vyāpitaṃ sarvaṃ trailoktyaṃ sacarācaram || 95 ||
[Analyze grammar]

grahatīrthe naraḥ snātvā grahāṇāmarcanaṃ caret |
na tasya grahapīḍā vai bādhate hi kadācana || 96 ||
[Analyze grammar]

evaṃ vyāsa samākhyātā mayā devāśca tīrthakāḥ |
yātrā puṇyatarā śreṣṭhā pavitrā pāpanāśinī || 97 ||
[Analyze grammar]

grahapīḍāsu cogrāsu dāridrye ghorasaṃkaṭe |
teṣāmuddharaṇārthāya devayātrā prakīrtitā || 98 ||
[Analyze grammar]

kṣetrasyāṃtargṛhīṃ nityaṃ ye kurvaṃti narottamāḥ |
na teṣāṃ durlabhaṃ kiṃcittriṣu lokeṣu vidyate || 99 ||
[Analyze grammar]

aputro labhate putraṃ nirdhano dhanamāpnuyāt |
vidyāvāñjāyate vipraḥ kṣatriyo vijayī bhavet || 100 ||
[Analyze grammar]

akṣayā saṃtatistasya śivaloke mahīyate || 101 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Skandapurana Chapter 70

Cover of edition (2007)

The Skanda-Purana
by G. V. Tagare (2007)

(23 Volumes) - Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.

Buy now!
Cover of edition (2016)

Skanda Purana (Hindi Translation)
by S. N. Khandelwal (2016)

(Set of 10 Books) - Chowkhamba Sanskrit Series Office

Buy now!
Cover of Bengali edition

Skanda Purana in Bengali
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

স্কন্ধ পুরাণম: - (Set of 7 Volumes)

Buy now!
Cover of edition (0)

Skanda Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದ ಮಹಾಪುರಣಂ: (Set of 25 Volumes)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Skanda Mahapurana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Ahemdabad (2017)

સ્કંદ મહાપુરાણ: (Condensed/Summary)

Buy now!
Cover of edition (2015)

Shri Skanda purana (Malayalam)
by M.P. Pillai kaniyanthara (2015)

(Condensed/Summary) - Devi Book Stall, Kodungallur

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: