Skanda Purana [sanskrit]

876,996 words | ISBN-10: 8170800978 | ISBN-13: 9788170800972

This Sanskrit edition of the Skandapurana. It is one of the largest of the eighteen Mahapuranas, covering over 80,000 shlokas (verses). It is divided into seven large section each covering holy regions detailing their background and legends.

[English text for this chapter is available]

| sanatkumāra uvāca |
kaṃthaḍeśvara iti khyātaṃ tatra tīrthamanuttamam |
tatra tīrthe naraḥ snātvā dṛṣṭvā devaṃ maheśvaram || 1 ||
[Analyze grammar]

mucyate sarvapāpebhyaḥ śuciḥ prayatamānasaḥ |
vimānaśatasaṃyuktaḥ śivaloke mahīyate || 2 ||
[Analyze grammar]

bhuvi puṇyatamaṃ tīrthaṃ sarvapāpaharaṃ param |
khagartāsaṃgamo yatra gaṃgeśvarasamīpataḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

mahāpāpaharaṃ puṇyaṃ mahāpuṇyaphalapradam |
ākāśātpatitā yatra gaṃgā trailokya pāvanī || 4 ||
[Analyze grammar]

vidhṛtā śirasi sadyo mahādevena śaṃbhunā |
tasmiṃstīrthe naraḥ snātvā gaṃgeśamavalokayet || 5 ||
[Analyze grammar]

gaṃgāsnānaphalaṃ prāpya viṣṇu loke mahīyate |
vīreśvaramanuprāpya tasmiṃstīrthe naro vaset || 6 ||
[Analyze grammar]

sarvapāpaviśuddhātmā vīralokamavāpnuyāt |
tīrthamanyanmahāpuṇyaṃ bhuvi khyātaṃ maharṣibhiḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

vāmanakuṇḍeti vikhyātaṃ triṣu lokeṣu viśrutam |
yasya darśanamātreṇa brahmahatyāṃ vyapohati || 8 ||
[Analyze grammar]

manorathaśataṃ prāpya paścādviṣṇu puraṃ vrajet |
vyāsa uvāca |
kadā kāle samutpannaṃ vāmanākhyaṃ purā'nagha || 9 ||
[Analyze grammar]

tatsarvaṃ śrotumicchāmi tvatto brahmavidāṃ vara |
sanatkumāra uvāca |
śṛṇuṣva bho dvijaśreṣṭha kathāṃ pāpaharāṃ parām || 10 ||
[Analyze grammar]

yasya śravaṇamātreṇa sarvapāpātpramucyate |
daityeṃdrastu purā prokto viṣṇubhaktiparāyaṇaḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

prahrāda iti vikhyātaḥ sarvadharmabhṛtāṃ varaḥ |
ācāravijito dharmaḥ satyena vijitā ramā || 12 ||
[Analyze grammar]

dhairyeṇa ca dhṛtā lokāḥ kṣamayā vidhṛtā mahī |
gāṃbhīryeṇā'rṇavā divyāḥ śauryeṇa śatruṇā gaṇāḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

praśrayeṇābhyāgatāśca jitāstena mahātmanā || |
dakṣiṇābhirjito yajño haviṣā havyavāhanaḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

śaucā'cāraviśuddhātmā tapasā ca hatā'śubhaḥ |
dānamānajitā viprā bhojanācchādanā dibhiḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

saṃskāreṇa jitaṃ janma damenā'tmā sanātanaḥ |
prāṇāyāmajito vāyuryogadhyānajito hariḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

īdṛśaśca mahāyogī satyadharma parāyaṇaḥ |
prahlādena samo dhīro na bhūto na bhaviṣyati || 17 ||
[Analyze grammar]

tasya pautraḥ sadācārī balirityabhidhīyate |
tasya pālayataḥ samyakprajāḥ samyagvivardhitāḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

nālpāyurna jaḍo mūrkho na rogī na ca matsarī |
aputro dravyahīnaśca ko'pi nā'sti mahītale || 19 ||
[Analyze grammar]

mahārājo mahīpālo yajvā vipuladakṣiṇaḥ |
saptadvīpavatī tena pālitā vasudhā sadā || 20 ||
[Analyze grammar]

ekadā ca samāsīne sabhāmadhye varāsane |
jaya śabde vartamāne gaṃdharvā lalitaṃ jaguḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

vādyamāneṣu vādyeṣu nanṛtuścā'psarogaṇāḥ |
kathāyāṃ kathyamānāyāṃ śubhāyāṃ ca vicakṣaṇaiḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

sūtā vaitālikāḥ siddhāścāraṇāśca bahuśrutāḥ |
ṛṣayaśca samāyātāstatraiva dvijasattama || 23 ||
[Analyze grammar]

sundopasundatuhuṃḍādyā mahiṣāsurakolbaṇāḥ |
śumbhaniśumbhadhūmrākṣakālakeyāśca dānavāḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

kālanemiśca vikrāṃto daurhṛdo mūṣako yamaḥ |
nikumbhaḥ kumbhaviśaṭho hyandhakaśca mahābalaḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

śaṃkho jalaṃdharo raudro vātāpī ca balādhikaḥ |
sarvajidviśvahaṃtā ca kāmacārī halāyudhaḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

ete cā'nye ca bahavo danuvaṃśavi vardhanāḥ |
upāsāṃcakrire tatra balirājamakalmaṣam || 27 ||
[Analyze grammar]

siddhā nāgāśca yakṣāśca kinnarāḥ kiṃpuruṣāstathā |
khecarā bhūcarā bālā rākṣasāścaiva dāruṇāḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

ete cā'nye ca bahavo rājānaṃ paryupāsata |
tatra sabhā mahādivyā śuśubhe ca dvijottama || 29 ||
[Analyze grammar]

grahairujvalitaiḥ kīrṇo śaradīva nabhaḥsthalam |
tatsabhāyāṃ samāsīno rarāja balirāṭ tathā || 30 ||
[Analyze grammar]

marudbhiriva saṃvīto vāsavo divi devataiḥ |
ekadā ca sabhāmadhye nārado devadarśanaḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

āgatasteṣu sarveṣu dānaveṣu sthiteṣu ca |
dṛṣṭvā tamāgataṃ sarve hyuttasthurditinaṃdanāḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

vavandire sarvaśastu balinā kiṃnarotta mam |
sakṛtya cāsanaṃ dattvā papraccha kuśalaṃ nṛpaḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

kṛtvā'tithyaṃ samāsīno nāradaḥ prāha sattamaḥ |
meghagaṃbhīrayā vācā baliṃ prāharṣisa ttamaḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

nārada uvāca |
śrūyatāṃ ditijaśreṣṭha gato'haṃ vṛṣamaṃdire |
tatra devasabhā ramyā divyā'bhiprāyasaṃyutā |
tatra devāḥ sagaṃdharvāḥ puraṃdarapurogamāḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

samāsīnāḥ kathāṃ puṇyāṃ kathayaṃti parasparam |
tatra daityakathāṃ śubhrāṃ mayā khyātāṃ na sehire || 36 ||
[Analyze grammar]

hiraṇyakaśipurdaityaḥ purā'sīcca prajāpatiḥ |
trailokyavijayī netā yeneyaṃ vasudhā jitā || 37 ||
[Analyze grammar]

sarvalokaṃ vaśīkṛtya bubhuje ca vasundharām |
atīva tejaḥsaṃpanno mahābalaparākramaḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

vaśī sarvatragaḥ kāmī nṛsiṃhena nipātitaḥ |
baliṃ kiyadbalaṃ loke nārada tva praśaṃsasi || 39 ||
[Analyze grammar]

iti māṃ dharṣayitvā ca biḍaujā lokasaṃgrahī |
bahudhā vādayanvādānkaṭukāndānavottama || 40 ||
[Analyze grammar]

tasmāttvaṃ dānavaśreṣṭha pitṛparyāgatāṃ mahīm |
vijitya sārvabhaumatvaṃ labhasva vasudhādhipa || 41 ||
[Analyze grammar]

kiyadbaladhṛtā nūnaṃ devāśca danujottama |
palāyanaparā dāṃtā sadaiva raṇabhīravaḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

mama vākyaparo bhūtvā trailokyādhipatirbhava |
nāradasya vacaḥ śrutvā valirvairocanistadā || 43 ||
[Analyze grammar]

cakāra kopamatulaṃ trailokyavijaye dvija |
maṃtrayitvā'surānsarvānsarvadaityajaneśvaraḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

saṃgrāmamakarottīvraṃ vāsavena balīyasā |
jitvā ca sakalāldevānvaśīcakre savāsavān || 45 ||
[Analyze grammar]

sarvalokeśvaro jāto balirvairocano'suraḥ |
hatādhikārāstridaśā bhraṣṭarājyāḥ parājitāḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

vicaraṃti yathā martyāstena devagaṇā bhuvi |
kiṃcitkālaṃ samāsādya brahmāṇaṃ śaraṇaṃ yayuḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

bho brahmanbalinā bhraṣṭā devalokātparaṃtapa |
kiṃ kurmaḥ kva ca gacchāmaḥ kamupā yaṃ carāmahe || 48 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
śrūyatāṃ bhoḥ suraśreṣṭhā yuṣmākaṃ sādhanaṃ param |
yūyaṃ yāta purīṃ ramyāṃ padmāvatīmama rottamāḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

tatra tīrthavaraṃ śreṣṭhaṃ nāmnā cottaramānasam |
yatrā'ṣṭasiddhidā khyātā mahāsiddhipradā nṛṇām || 50 ||
[Analyze grammar]

nidhayaśca navaivāpi tatra tiṣṭhaṃti sattama |
tasyaiva dakṣiṇe bhāge viṣṇutīrthamanuttamam || 51 ||
[Analyze grammar]

tatra snātvā naraḥ paśyetsiddheśvarīṃ susiddhidām |
ṛddhisiddhiparobhūtvā viṣṇu loke mahīyate || 52 ||
[Analyze grammar]

āśvinasya site pakṣe daśamyāṃ divase tathā |
aṣṭasiddhiśamīdeśe gaṇeśvaraṃ prapūjayet || 53 ||
[Analyze grammar]

vijayī sarvalokeṣu jāya te nātra saṃśayaḥ |
śamīmūlasthitaṃ nityamṛddhisiddhivarapradam || 54 ||
[Analyze grammar]

pūjayedvai naro nityaṃ gaṇeśaṃ sarvakāmadam |
sarvakāmavaraṃ labdhvā putravāndhanavānbhavet || 55 ||
[Analyze grammar]

tasmātsarvaprayatnena mahākālavanaṃ vrajet |
yatra viṣṇusarastīrthaṃ tatra gacchata māciram || 6 ||
[Analyze grammar]

upāsanāṃ suraśreṣṭhā viṣṇoratu letejasaḥ |
kurudhvaṃ sarvabhītibhyastrātā sa syātsurottamāḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

iti śrutvā vacastasya brahmaṇaḥ śaṃsitātmanaḥ |
mahākālavane prāptā devāste kāryasādhakāḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

atrā'gātya śucībhūya snānadānādikarmabhiḥ |
upāsāṃcakrire siddhā viṣṇubhaktiparāyaṇāḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

brahmāṇamatha te sarve papracchurvidhimādarāt |
upāsanāyā devasya devāḥ śakrapurogamāḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

devā ūcuḥ |
brahmankena prakāreṇa viṣṇubhaktiḥ parā bhavet |
tatsarvaṃ śrotu micchāmastvatto brahmavidāṃ vara || 61 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
śrūyatāṃ bhoḥ suraśreṣṭhā viṣṇubhaktimanuttamām |
śuklāṃbaradharaṃ devaṃ śaśivarṇaṃ caturbhujam || 62 ||
[Analyze grammar]

prasannavadanaṃ dhyāyetsarvavighnopaśāṃtaye |
lābhasteṣāṃ jayasteṣāṃ kutasteṣāṃ parājayaḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

yeṣāmiṃdīvaraśyāmo hṛdayastho janārdanaḥ |
abhīpsitārthasiddhyarthaṃ pūjyate yaḥ surairapi || 64 ||
[Analyze grammar]

sarvavighnaharastasmai gaṇādhipataye namaḥ |
kalpādau sṛṣṭikāmena preritohaṃ ca śauriṇā || 65 ||
[Analyze grammar]

na śakto vai prajāḥ kartuṃ viṣṇudhyānaparāyaṇaḥ |
etasminnaṃtare sadyo mārkaṇḍeyo mahāṛṣiḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

sarvasiddheśvaro dāṃto dīrghāyurvijiteṃdriyaḥ |
mayā dṛṣṭo 'tha gatvā taṃ tadāhaṃ samupasthitaḥ |
tataḥ praphullanayanau satkṛtya cetaretaram || 67 ||
[Analyze grammar]

pṛcchamānau paraṃ svāsthyaṃ sukhāsīnau surottamāḥ |
tadā mayā sa pṛṣṭo vai mārkaṇḍeyo mahāmuniḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

bhagavankena prakāreṇa prajā me'nāmayā bhavet |
tatsarvaṃ śrotumicchāmi bhagavanmunivaṃdita || 69 ||
[Analyze grammar]

śrīmārkaṇḍeya uvāca |
viṣṇubhaktiḥ parā nityā sarvārtiduḥkhanāśinī |
sarvapāpaharā puṇyā sarvasukhapradāyinī || 70 ||
[Analyze grammar]

eṣā brāhmī mahāvidyā na deyā yasya kasyacit |
kṛtaghnāya hyaśiṣyāya nāstikāyānṛtāya ca || 71 ||
[Analyze grammar]

īrṣyakāya ca rūkṣāya kāmikāya kadācana |
tadgataṃ sarvaṃ vighraṃti yattaddharmaṃ sanātanam || 72 ||
[Analyze grammar]

etadguhyatamaṃ śāstraṃ sarvapāpapraṇāśanam |
pavitraṃ ca pavitrāṇāṃ pāvanānāṃ ca pāvanam || 73 ||
[Analyze grammar]

viṣṇornāmasahasraṃ ca viṣṇubhaktikaraṃ śubham |
sarvasiddhikaraṃ nṛṇāṃ bhuktimuktipradaṃ śubham || 74 ||
[Analyze grammar]

oṃ asya śrīviṣṇusahasranāmastotramaṃtrasya mārkaṃḍeya ṛṣiḥ viṣṇurdevatā anuṣṭupcchaṃdaḥ sarvakāmāvātyarthe jape viniyogaḥ |
atha dhyānam |
sajalajaladanīlaṃ darśitodāraśīlaṃ karataladhṛtaśailaṃ veṇuvādye rasālam |
vrajajana kulapālaṃ kāminīkelilolaṃ taruṇatulasimālaṃ naumi gopālabālam || 75 ||
[Analyze grammar]

oṃviśvaṃ viṣṇurhaṣīkeśaḥ sarvātmā sarvabhāvanaḥ |
sarvagaḥ śarvarīnātho bhūtagrāmā'śayāśayaḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

anādinidhano devaḥ sarvajñaḥ sarvasaṃbhavaḥ |
sarvavyāpī jagaddhātā sarvaśaktidharo'naghaḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

jagadbījaṃ jagatsraṣṭā jagadīśo jagatpatiḥ |
jagadgururjagannātho jagaddhātā jaganmayaḥ || 78 ||
[Analyze grammar]

sarvā'kṛtidharaḥ sarvaviśvarūpī janārdanaḥ |
ajanmā śāśvato nityo viśvādhā ro vibhuḥ prabhuḥ || 79 ||
[Analyze grammar]

bahurūpaikarūpaśca sarvarūpadharo haraḥ |
kālāgniprabhavo vāyuḥ pralayāṃtakaro'kṣayaḥ || 80 ||
[Analyze grammar]

mahārṇavo mahāmegho jalabudbudasaṃ bhavaḥ |
saṃskṛto vikṛto matsyo mahāmatsyastimiṃgilaḥ || 81 ||
[Analyze grammar]

anaṃto vāsukiḥ śeṣo varāho dharaṇīdharaḥ |
payaḥkṣīravivekāḍhyo haṃso hema giristhitaḥ || 82 ||
[Analyze grammar]

hayagrīvo viśālākṣo hayakarṇo hayākṛtiḥ |
maṃthano ratnahārī ca kūrmo dharadharādharaḥ || 83 ||
[Analyze grammar]

vinidro nidrito naṃdī sunaṃdo naṃdanapriyaḥ |
nābhinālamṛṇālī ca svayaṃbhūścaturānanaḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

prajāpatiparo dakṣaḥ sṛṣṭikartā prajākaraḥ |
marīciḥ kaśyapo dakṣaḥ surāsurā guruḥ kaviḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

vāmano vāmamārgī ca vāmakarmā bṛhadvapuḥ |
trailokyakramaṇo dīpo baliyajñavināśanaḥ || 86 ||
[Analyze grammar]

yajñahartā yajñakartā yajñeśo yajñabhugvibhuḥ |
sahasrāṃśurbhago bhānurvivasvānraviraṃśumān || 87 ||
[Analyze grammar]

tigmatejāścālpatejāḥ karmasākṣī manuryamaḥ |
devarājaḥ surapatirdānavāriḥ śacī patiḥ || 88 ||
[Analyze grammar]

agnirvāyusakho vahnirvaruṇo yādasāṃ patiḥ |
nairṛto nādano'nādī rakṣayakṣodhanādhipaḥ || 89 ||
[Analyze grammar]

kubero vittavānvego vasupālo vilāsakṛt |
amṛtasravaṇaḥ somaḥ somapānakaraḥ sudhīḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

sarvauṣadhikaraḥ śrīmānniśākaradivākaraḥ |
viṣārirviṣahartā ca viṣakaṃṭhadharo giriḥ || 91 ||
[Analyze grammar]

nīlakaṃṭho vṛṣī rudro bhālacaṃdro hyumāpatiḥ |
śivaḥ śāṃto vaśī vīro dhyānī mānī ca mānadaḥ || 92 ||
[Analyze grammar]

kṛmikīṭo mṛgavyādho mṛgahā mṛgalāñchanaḥ |
baṭuko bhairavo bālaḥ kapālī daṃḍavigrahaḥ || 93 ||
[Analyze grammar]

smaśānavāsī māṃsāśī duṣṭanāśī varāṃtakṛt |
yoginītrāsako yogī dhyā nastho dhyānavāsanaḥ || 94 ||
[Analyze grammar]

senānīḥ senadeḥ skaṃdo mahākālo gaṇādhipaḥ |
ādidevo gaṇapatirvighnahā vighnanāśanaḥ || 95 ||
[Analyze grammar]

ṛddhisiddhiprado daṃtī bhālacandro gajānanaḥ |
nṛsiṃha ugradaṃṣṭraśca nakhī dānavanāśakṛt || 96 ||
[Analyze grammar]

prahrādapoṣakartā ca sarvadaityajaneśvaraḥ |
śalabhaḥ sāgaraḥ sākṣī kalpa kalpakaḥ || 97 ||
[Analyze grammar]

hemado hemabhāgīca himakartā himācalaḥ |
bhūdharo bhūmido meruḥ kailāsaśikharo giriḥ || 98 ||
[Analyze grammar]

lokālokāṃtaro lokī vilokī bhuvaneśvaraḥ |
dikpālo dikpatirdivyo divyakāyo jiteṃdriyaḥ || 99 ||
[Analyze grammar]

virūpo rūpavānrāgī nṛtyagītaviśāradaḥ |
hāhā hūhūścitraratho deva rṣirnāradaḥ sakhā || 100 ||
[Analyze grammar]

viśvedevāḥ sādhyadevā dhṛtāśīśca calo'calaḥ |
kapilo jalpako vādī datto haihayasaṃgharāṭ || 1 ||
[Analyze grammar]

vasiṣṭho vāmadevaśca saptarṣipravaro bhṛguḥ |
jāmadagnyo mahāvīraḥ kṣatriyāṃ'takaro hyṛṣiḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

hiraṇyakaśipuścaiva hiraṇyākṣo harapriyaḥ |
agastiḥ pulaho dakṣaḥ paula styo rāvaṇo ghaṭaḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

devāristāpasastāpī vibhīṣaṇaharipriyaḥ |
tejasvī tejadastejī īśo rājapatiḥ prabhuḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

dāśarathī rāghavo rāmo raghuvaṃśa vivardhanaḥ |
sītāpatiḥ patiḥ śrīmānbrahmaṇyo bhaktavatsalaḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

sannaddhaḥ kavacī khaḍgī cīravāsā digaṃbaraḥ |
kirīṭī kuḍalī cāpī śaṃkhacakrī gadādharaḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

kausalyānaṃdanodāro bhūmiśāyī guhapriyaḥ |
saumitro bharato bālaḥ śatrughno bharatā'grajaḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

lakṣmaṇaḥ paravīraghnaḥ strīsahāyaḥ kapīśvaraḥ |
hanumānṛkṣarājaśca sugrīvo vālināśanaḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

dūtapriyo dūtakārī hyaṃgado gadatāṃ varaḥ |
vanadhvaṃsī vanī vego vānaradhvaja lāṃgulī || 9 ||
[Analyze grammar]

ravidaṃṣṭrī ca laṃkāhā hāhākāro varapradaḥ |
bhavaseturmahāseturbaddhasetū rameśvaraḥ || 110 ||
[Analyze grammar]

jānakīvallabhaḥ kāmī kirīṭī kuṇḍalī khagī |
puṇḍarīkaviśālākṣo mahābāhurghanākṛtiḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

caṃcalaścapalaḥ kāmī vāmī vāmāṃgavatsalaḥ |
strīpriyaḥ strīparaḥ straiṇaḥ striyo vāmāṃgavāsakaḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

jitavairī jitakāmo jitakrodho jiteṃdriyaḥ |
śāṃto dāṃto dayārāmo hyekastrīvratadhārakaḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

sāttvikaḥ sattvasaṃsthāno madahā krodhahā kharaḥ |
bahurākṣasa saṃvītaḥ sarvarākṣasanāśakṛt || 14 ||
[Analyze grammar]

rāvaṇārī raṇakṣudra daśamastakacchedakaḥ |
rājyakārī yajñakārī dātā bhoktā tapodhanaḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

ayodhyādhipatiḥ kāṃto vaikuṃṭho'kuṃṭhavigrahaḥ |
satyavrato vratī śūrastapī satyaphalapradaḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

sarvasākṣīḥ sarvagaśca sarvaprāṇaharo'vyayaḥ |
prāṇaścāthāpyapānaśca vyānodānaḥ samānataḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

nāgaḥ kṛkalaḥ kūrmaśca devadatto dhanaṃjayaḥ |
sarvaprāṇavido vyāpī yogadhārakadhārakaḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

tattvavittattvadastattvī sarvatattvaviśāradaḥ |
dhyānastho dhyānaśālī ca manasvī yogavittamaḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

brahmajño brahmado bahmajñātā ca brahmasaṃbhavaḥ |
adhyātmavidvido dīpo jyotīrūpo niraṃjanaḥ || 120 ||
[Analyze grammar]

jñānado'jñānahā jñānī guruḥ śiṣyopadeśakaḥ |
suśiṣyaḥ śikṣitaḥ śālī śiṣyaśikṣāviśāradaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

maṃtrado maṃtrahā maṃtrī taṃtrī tantrajanapriyaḥ |
sanmaṃtro mantravinmantrī yantramantraikabhaṃjanaḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

māraṇo mohano mohī staṃbhoccāṭanakṛtkhalaḥ |
bahumāyo vimāyaśca mahāmāyāvimohakaḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

mokṣado baṃdhako baṃdī hyākarṣaṇavikarṣaṇaḥ |
hrīṃkāro bījarūpī ca klīṃkāraḥ kīlakādhipaḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

sauṃkāra śaktimāñcchaktiḥ sarvaśaktidharo dharaḥ |
akārokāra oṃkāraśchaṃdogāyatrasambhavaḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

vedo vedavido vedī vedā'dhyāyī sadāśivaḥ |
ṛgyajuḥsāmātharveśaḥ sāmagānakaro'karī || 26 ||
[Analyze grammar]

tripado bahupādī ca śatapathaḥ sarvatomukhaḥ |
prākṛtaḥ saṃskṛto yogī gītagraṃthaprahelikaḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

saguṇo viguṇaśchaṃdo niḥsaṃgo viguṇo guṇī |
nirguṇo guṇavānsaṃgī karmī dharmī ca karmadaḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

niṣkarmā kāmakāmī ca niḥsaṃgaḥ saṃgavarjitaḥ |
nirlobho nirahaṃkārī niṣkiṃcanajanapriyaḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

sarvasaṃgakaro rāgī sarvatyāgī bahiścaraḥ |
ekapādo dvipādaśca bahu pādo'lpapādakaḥ || 130 ||
[Analyze grammar]

dvipadastripado'pādī vipādī padasaṃgrahaḥ |
khecaro bhūcaro bhrāmī bhṛṃgakīṭamadhupriyaḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

kratuḥ saṃvatsaro māso gaṇitārko hyaharniśaḥ |
kṛtaṃ tretā kaliścaiva dvāparaścaturākṛtiḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

divākālakaraḥ kālaḥ kuladharmaḥ sanātanaḥ |
kalā kāṣṭhā kalā nāḍyo yāmaḥ pakṣaḥ sitāsitaḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

yugo yugandharo yogyo yugadharmapravartakaḥ |
kulācāraḥ kulakaraḥ kuladaivakaraḥ kulī || 34 ||
[Analyze grammar]

caturā'śramacārī ca gṛhastho hyatithipriyaḥ |
vanastho vanacārī ca vānaprasthā'śramo'śramī || 35 ||
[Analyze grammar]

baṭuko brahmacārī ca śikhāsūtrī kamaṇḍalī |
trijaṭī dhyānavāndhyānī badrikāśramavāsakṛt || 36 ||
[Analyze grammar]

hemādriprabhavo haimo hemarāśirhi mākaraḥ |
mahāprasthānako vipro virāgī rāgavāngṛhī || 37 ||
[Analyze grammar]

naranārāyaṇo'nāgo kedārodāravigrahaḥ |
gaṃgādvāratapaḥsārastapovana taponidhiḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

nidhireṣa mahāpadmaḥ padmākaraśriyālayaḥ |
padmanābhaḥ parītātmā parivrāṭpuruṣottamaḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

parānaṃdaḥ purāṇaśca samrāḍrāja virājakaḥ |
cakrasthaścakrapālasthaścakravartī narādhipaḥ || 140 ||
[Analyze grammar]

āyurvedavido vaidyo dhanvaṃtariśca rogahā |
auṣadhībījasaṃbhūto rogī rogavināśakṛta || 41 ||
[Analyze grammar]

cetanaścetako'ciṃtyaścittaciṃtāvināśakṛt |
atīṃdriyaḥ sukhasparśaścaracārī vihaṃgamaḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

garuḍaḥ pakṣirājaśca cākṣuṣo vinatā tmajaḥ |
viṣṇuyānavimānastho manomayaturaṃgamaḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

bahuvṛṣṭikaro varṣo airāvaṇavirāvaṇaḥ |
uccaiḥśravā'ruṇo gāmī haridaśvo haripriyaḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

prāvṛṣo meghamālī ca gajaratnapuraṃdaraḥ |
vasudo vasudhāraśca nidrāluḥ pannagāśanaḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

śeṣaśāyī jaleśāyī vyāsaḥ satyavatīsutaḥ |
vedavyāsakaro vāggmī bahuśākhāvikalpakaḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

smṛtiḥ purāṇadharmārthī parāvaravicakṣaṇaḥ |
sahasraśīrṣā sahasrākṣaḥ sahasravadanojjvalaḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

sahasrabāhuḥ sahasrāṃśuḥ sahasrakiraṇo naraḥ |
bahuśīrṣaikaśīrṣaśca triśirā viśirāḥ śirī || 48 ||
[Analyze grammar]

jaṭilo bhasmarāgī ca divyāṃbaradharaḥ śuciḥ |
aṇurūpo bṛhadrūpo virūpo vikarākṛtiḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

samudramāthako māthī sarvaratnaharo hariḥ |
vajravaiḍūryako vajrī ciṃtāmaṇimahāmaṇiḥ || 150 ||
[Analyze grammar]

anirmūlyo mahāmūlyo nirmūlyaḥ surabhiḥ sukhī |
pitā mātā śiśurbaṃdhurdhātā tvaṣṭāryamā yamaḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

aṃtaḥstho bāhyakārī ca bahiḥstho vai bahiścaraḥ |
pāvanaḥ pāvakaḥ pākī sarvabhakṣī hutāśanaḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

bhagavānbhagahā bhāgī bhavabhaṃjo bhayaṃkaraḥ |
kāyasthaḥ kāryakārī ca kāryakartā karapradaḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

ekadharmā dvidharmā ca sukhī dūtyopajīvakaḥ |
bālakastārakastrātā kālo mūṣakabhakṣakaḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

saṃjīvano jīvakartā sajīvo jīvasaṃbhavaḥ |
ṣaḍviṃśako mahā viṣṇuḥ sarvavyāpī maheśvaraḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

divyāṃgado muktamālī śrīvatso makaradhvajaḥ |
śyāmamūrtirghanaśyāmaḥ pītavāsāḥ śubhānanaḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

cīravāsā vivāsāśca bhūtadānavavallabhaḥ |
amṛto'mṛtabhāgī ca mohinīrūpadhārakaḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

divyadṛṣṭiḥ samadṛṣṭirdevadānavavaṃcakaḥ |
kabaṃdhaḥ ketukārī ca svarbhānuścaṃdratāpanaḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

graharājo grahī grāhaḥ sarvagrahavimocakaḥ |
dānamānajapo homaḥ sānukūlaḥ śubhagrahaḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

vighnakartā'pahartā ca vighnanāśo vināyakaḥ |
apakāropakārī ca sarvasiddhiphalapradaḥ || 160 ||
[Analyze grammar]

sevakaḥ sāmadānī ca bhedī daṃḍī ca matsarī |
dayāvāndānaśīlaśca dānī yajvā pratigrahī || 61 ||
[Analyze grammar]

haviragniścarusthālī samidhaścānilo yamaḥ |
hotodgātā śuciḥ kuṇḍaḥ sāmago vaikṛtiḥ savaḥ || 62 ||
[Analyze grammar]

dravyaṃ pātrāṇi saṃkalpo muśalo hyaraṇiḥ kuśaḥ |
dīkṣito maṃḍapo vediryajamānaḥ paśuḥ kratuḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

dakṣiṇā svastimānsvasti hyāśīrvādaḥ śubhapradaḥ |
ādivṛkṣo mahāvṛkṣo devavṛkṣo vanaspatiḥ || 64 ||
[Analyze grammar]

prayāgo veṇumānveṇī nyagrodhaścā'kṣayo vaṭaḥ |
sutīrthastīrthakārī ca tīrtharājo vratī vataḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

vṛttidātā pṛthuḥ putro dogdhā gaurvatsa eva ca |
kṣīraṃ kṣīravahaḥ kṣīrī kṣīrabhāgavibhāmavit || 66 ||
[Analyze grammar]

rājyabhāgavido bhāgī sarvabhāgavikalpakaḥ |
vāhano vāhako vegī pādacārī tapaścaraḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

gopano gopako gopī gopakanyāvihārakṛt |
vāsudevo viśālākṣaḥ kṛṣṇogopījanapriyaḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

devakīnaṃdano naṃdī naṃdagopagṛhā'śramī |
yaśodānaṃdano dāmī dāmodara ulūkhalī || 69 ||
[Analyze grammar]

pūtanāriḥ padākārī līlāśakaṭabhaṃjakaḥ |
navanītapriyo vāggmī vatsapālakabālakaḥ || 170 ||
[Analyze grammar]

vatsarūpadharo vatsī vatsahā dhenukāṃtakṛt |
bakārirvanavāsī ca vanakrīḍāviśāradaḥ || 71 ||
[Analyze grammar]

kṛṣṇavarṇā'kṛtiḥ kāṃto veṇuvetravidhārakaḥ |
gopamokṣakaro mokṣo yamunāpulinecaraḥ || 72 ||
[Analyze grammar]

māyāvatsakaro māyī brahmamāyāpamohakaḥ |
ātmasāravihārajño gopadārakadārakaḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

gocārī gopatirgopo govardhanadharo balī |
indradyu्mno makhadhvaṃsī vṛṣṭihā goparakṣakaḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

surabhitrāṇakartā ca dāvapānakaraḥ kalī |
kālīyamardanaḥ kālī yamunāhradavihārakaḥ || 75 ||
[Analyze grammar]

saṃkarṣaṇo balaślāghyo baladevo halāyudhaḥ |
lāṃgalī musalī cakrī rāmo rohiṇinaṃdanaḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

yamunākarṣaṇoddhāro nīlavāsā halo halī |
revatī ramaṇo lolo bahumānakaraḥ paraḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

dhenukārirmahāvīro gopakanyāvidūṣakaḥ |
kāmamānaharaḥ kāmī gopīvāso'pataskaraḥ || 78 ||
[Analyze grammar]

veṇuvādī ca nādī ca nṛtyagītaviśāradaḥ |
gopīmohakaro gānī rāsako rajanīcaraḥ || 79 ||
[Analyze grammar]

divyamālī vimālī ca vanamālāvibhūṣitaḥ |
kaiṭabhāriśca kaṃsārirmadhuhā madhusūdanaḥ || 180 ||
[Analyze grammar]

cāṇūramardano mallo muṣṭī muṣṭikanāśakṛt |
murahā modakā modī madaghno narakāṃtakṛta || 81 ||
[Analyze grammar]

vidyādhyāyī bhūmiśāyī sudāmā susakhā sukhī |
sakalo vikalo vaidyaḥ kalito vai kalānidhiḥ || 82 ||
[Analyze grammar]

vidyāśālī viśālī ca pitṛmātṛvimokṣakaḥ |
rukmiṇī ramaṇo ramyaḥ kāliṃdīpatiḥ śaṃkhahā || 83 ||
[Analyze grammar]

pāṃcajanyo mahāpadmo bahunāyakanāyakaḥ |
dhuṃdhumāro nikuṃbhaghnaḥ śaṃbarāṃto ratipriyaḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

pradyumnaścāniruddhaśca sātvatāṃ patirarjunaḥ |
phālgunaśca guḍākeśaḥ savyasācī dhanaṃjayaḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

kirīṭī ca dhanuṣpāṇirdhanurvedaviśāradaḥ |
śikhaṃḍī sātyakiḥ śaibyo bhīmo bhīmaparākramaḥ || 86 ||
[Analyze grammar]

pāṃcālaścābhimanyuśca saubhadro draupadīpati |
yudhiṣṭhiro dharmarājaḥ satyavādī śucivrataḥ || 87 ||
[Analyze grammar]

nakulaḥ sahadeva śca karṇo duryodhano ghṛṇī |
gāṃgeyo'tha gadāpāṇirbhīṣmo bhāgīrathīsutaḥ || 88 ||
[Analyze grammar]

prajñācakṣurdhṛtarāṣṭro bhāradvājotha gautamaḥ |
aśvatthāmā vikarṇaścajahuryuddhaviśāradaḥ || 89 ||
[Analyze grammar]

sīmaṃtiko gadī gālvo viśvāmitro durāsadaḥ |
durvāsā durvinītaśca mārkaṃḍeyo mahāmuniḥ || 190 ||
[Analyze grammar]

lomaśo nirmalo'lomī dīrghāyuśca ciro'cirī |
punarjīvī mṛto bhāvī bhūto bhavyo bhaviṣyakaḥ || 91 ||
[Analyze grammar]

trikālo'tha triliṃgaśca trinetrastripadīpatiḥ |
yādavo yājñavalkyaśca yaduvaṃśavivardhanaḥ || 92 ||
[Analyze grammar]

śalyakrīḍī vikrīḍaśca yādavāṃtakaraḥ kaliḥ |
sadayo hṛdayo dāyo dāyado dāyabhāgdayī || 93 ||
[Analyze grammar]

mahodadhi rmahīpṛṣṭho nīlaparvatavāsakṛta |
ekavarṇo vivarṇaśca sarvavarṇabahiścaraḥ || 94 ||
[Analyze grammar]

yajñaniṃdī vedaniṃdī vedabāhyo balo baliḥ |
bauddhārirbādhako bādho jagannātho jagatpatiḥ || 95 ||
[Analyze grammar]

bhaktirbhāgavato bhāgī vibhakto bhagavatpriyaḥ |
trigrāmo'tha navāraṇyo guhyopaniṣadāsanaḥ || 96 ||
[Analyze grammar]

śāligrāmaḥ śilāyukto viśālo gaṃḍakāśrayaḥ |
śrutadevaḥ śrutaḥ śrāvī śrutabodhaḥ śrutaśravāḥ || 97 ||
[Analyze grammar]

kalkiḥ kālakalaḥ kalko duṣṭamlecchavināśa kṛt |
kuṃkumī dhavalo dhīraḥ kṣamākaro vṛṣākapiḥ || 98 ||
[Analyze grammar]

kiṃkaraḥ kinnaraḥ kaṇvaḥ kekī kiṃpuruṣādhipaḥ |
ekaromā viromā ca bahuromā bṛhatkaviḥ || 99 ||
[Analyze grammar]

vajrapraharaṇo vajrī vṛtraghno vāsavānujaḥ |
bahutīrthakarastīrthaḥ sarvatīrthajaneśvaraḥ || 200 ||
[Analyze grammar]

vyatīpātoparāgaśca dānavṛddhikaraḥ śubhaḥ |
asaṃkhyeyo'prameyaśca saṃkhyākāro visaṃkhyakaḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

mihikottārakastāro bālacaṃdraḥ sudhākaraḥ |
kiṃvarṇaḥ kīdṛśaḥ kiñcitkiṃsvabhāvaḥ kimāśrayaḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

nirlokaśca nirākārī bahvākāraikakārakaḥ |
dauhitraḥ putrikaḥ pautro naptā vaṃśadharo dharaḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

dravībhūto dayāluśca sarvasiddhiprado maṇiḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

ādhāro'pi vidhāraśca dharāsūnuḥ sumaṃgalaḥ |
maṃgalo maṃgalākāro māṃgalyaḥ sarvamaṃgalaḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

nāmnāṃ sahasraṃ nāmedaṃ viṣṇoratulatejasaḥ |
sarvasiddhikaraṃ kāmyaṃ puṇyaṃ hariharātmakam || 6 ||
[Analyze grammar]

yaḥ paṭhetprātarutthāya śucirbhūtvā samāhitaḥ |
yaścedaṃ śṛṇuyānnityaṃ naro niścalamānasaḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

trisaṃdhyaṃ śraddhayā yuktaḥ sarvapāpaiḥ pramucyate |
naṃdate putrapautraiśca dārairbhṛtyaiśca pūjitaḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

prāpnute vipulāṃ lakṣmīṃ mucyate sarvasaṃkaṭāt |
sarvānkāmānavāpnoti labhate vipulaṃ yaśaḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

vidyāvāñjāyate vipraḥ kṣatriyo vijayī bhavet |
vaiśyaśca dhanalābhāḍhyaḥ śūdraḥ sukhamavāpnuyāt || 210 ||
[Analyze grammar]

raṇe ghore vivāde ca vyāpāre pārataṃtrake |
vijayī jayamāpnoti sarvadā sarvakarmasu || 11 ||
[Analyze grammar]

ekadhā daśadhā caiva śatadhā ca sahasradhā |
paṭhate hi naro nityaṃ tathaiva phalamaśnute || 12 ||
[Analyze grammar]

putrārthī prāpnute putrāndhanārthī dhanamavyayam |
mokṣārthī prāpnute mokṣaṃ dharmārthī dharmasaṃcayam || 13 ||
[Analyze grammar]

kanyārthī prāpnute kanyāṃ durlabhāṃ yatsurairapi |
jñānārthī jāyate jñānī yogī yogeṣu yujyate || 14 ||
[Analyze grammar]

mahotpāteṣu ghoreṣu durbhikṣe rājavigrahe |
mahāmārīsamudbhūte dāridrye duḥkhapīḍite || 15 ||
[Analyze grammar]

araṇye prāṃtare vā'pi dāvāgniparivārite |
siṃhavyāghrābhibhūte'pi vane hastisamākule || 16 ||
[Analyze grammar]

rājñā kruddhena cājñapte dasyubhiḥ saha saṃgame |
vidyutpāteṣu ghoreṣu smartavyaṃ hi sadā naraiḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

grahapīḍāsu cogrāsu vadhabandhagatāvapi |
mahārṇave mahānadyāṃ potastheṣu na cāpadaḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

rogagrasto vivarṇaśca gatakeśanakhatvacaḥ |
paṭhanācchavaṇādvāpi divyakāyā bhavaṃti te || 19 ||
[Analyze grammar]

tulasīvanasaṃsthāne sarodvīpe surālaye |
badrikāśrame śubhe deśe gaṃgādvāre tapovane || 220 ||
[Analyze grammar]

madhuvane prayāge ca dvārakāyāṃ samāhitaḥ |
mahākālavane siddhe niyatāḥ sarvakāmikāḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

ye paṭhaṃti śatāvartaṃ bhaktimaṃto jiteṃdriyāḥ |
te siddhāḥ siddhidā loke vicaraṃti mahītale || 22 ||
[Analyze grammar]

anyonyabhedabhedānāṃ maitrīkaraṇamuttamam |
mohanaṃ mohanānāṃ ca pavitraṃ pāpanāśanam || 23 ||
[Analyze grammar]

bālagrahavināśāya śāṃtīkaraṇamuttamam |
durvṛttānāṃ ca pāpānāṃ buddhināśakaraṃ param || 24 ||
[Analyze grammar]

patadgarbhā ca vaṃdhyā ca srāviṇī kākavandhyakā |
anāyāsena satataṃ putrameva prasūyate || 25 ||
[Analyze grammar]

payaḥpuṣkaladā gāvo bahudhānyaphalā |kṛṣiḥ |
svāmidharmaparā bhṛtyā nārī pativratā bhavet || 26 ||
[Analyze grammar]

akālamṛtyunāśāya tathā duḥsvapnadarśane |
śāṃtikarmaṇi sarvatra smartavyaṃ ca sadā naraiḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

yaḥ paṭhatyanvahaṃ martyaḥ śuciṣmānviṣṇusannidhau |
ekākī ca jitāhāro jitakrodho jiteṃdriyaḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

garuḍārohasaṃpannaḥ pītavāsāścaturbhujaḥ |
vāñchitaṃ prāpya loke'sminviṣṇuloke sa gacchati || 29 ||
[Analyze grammar]

ekataḥ sakalā vidyā ekataḥ sakalaṃ tapaḥ |
ekataḥ sakalo dharmo nāma viṣṇostathaikataḥ || 230 ||
[Analyze grammar]

yo hi nāmasahasreṇa stotumicchati vai dvijaḥ |
so'yamekena ślokena stuta eva na saṃśayaḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

sahasrākṣaḥ sahasrapātsahasravadanojjvalaḥ |
sahasranāmānaṃtākṣaḥ sahasrabāhurnamostu te || 32 ||
[Analyze grammar]

viṣṇornāmasahasraṃ vai purāṇaṃ vedasammatam |
paṭhitavyaṃ sadā bhaktaiḥ sarvamaṃgalamaṃgalam || 33 ||
[Analyze grammar]

iti stavābhiyuktānāṃ devānāṃ tatra vai dvija |
pratyakṣaṃ prāha bhagavānvarado varadārcitaḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

śrībhagavānuvāca |
vriyatāṃ bhoḥ surāḥ sarvairvaro'smattobhivāṃchitaḥ |
tatsarvaṃ saṃpradāsyāmi nā'tra kāryā vicāraṇā || 35 ||
[Analyze grammar]

devā ūcuḥ |
varado'si yadā viṣṇo varametaṃ dadasva naḥ |
aditergarbhasaṃbhūtaḥ śakrasyā'pyanujo bhava || 36 ||
[Analyze grammar]

iti saṃprārthito devairbrahmaśakrapurogameḥ |
tathetyuktā ca bhagavāṃstatraivāṃ'taradhīyata || 37 ||
[Analyze grammar]

tataḥ katipaye kāle bhagavānaditinaṃdanaḥ |
viṣṇurūpadharo 'naṃto vāmanatvācca vāmanaḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

balirvairocano vyāsa vājimedhaśatena ca |
īje dvijavaraśreṣṭha iṃdrarājyajihīrṣayā || 39 ||
[Analyze grammar]

ṛtvijaṃ kaśyapaṃ kṛtvā hotāraṃ bhṛgusattamam |
brahmā tatrābhavaccaiva svayameva pitāmahaḥ || 240 ||
[Analyze grammar]

adhvaryurbhagavānatrirbabhūva munisattamaḥ |
udgātā nāradaścaiva vasiṣṭhaśca sabhāsadaḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

ye yatra vihitāḥ sarve tatra tatra munīśvarāḥ |
balistatrā'bhavadvyāsa dīkṣito rājasattamaḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

evaṃ pravartamāneṣu yajñeṣu munisattama |
hūyatāṃ bhujyatāṃ caiva dīyatāṃ dhīyatāṃ tathā || 43 ||
[Analyze grammar]

iti vācaḥ śubhāstatra śrūyaṃte ca dvijottama |
tasminkāle sucitreṣu vāmano'gācchucismitaḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

paṭhamāno mukhāgreṇa cāturvedikamaṃtrakān |
dvāre tiṣṭhati rājeṃdra vāmano dvijasattamaḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

pratihāreṇa vai vyāsa sarvaṃ rājñe niveditam |
utthāya ca mahārājo balirvairocanistadā || 46 ||
[Analyze grammar]

arghyamādāya tatsarvaṃ jagāma svaiḥ sabhāsadaiḥ |
pūjayitvā yathānyāyaṃ vāmanaṃ lokabhāvanam || 47 ||
[Analyze grammar]

ānayitvā sabhāmadhye dattvā'sanaparigraham |
kutastvāgamanaṃ brahmankiṃ te'bhīṣṭaṃ dadāmi vai || 48 ||
[Analyze grammar]

vāmana uvāca |
rājarājākhilā sṛṣṭirbrahmaṇaḥ parameṣṭhinaḥ |
tato'hamāgato bhūmanyajñaṃ caiva didṛkṣayā || 49 ||
[Analyze grammar]

varuṇasya ca yajño vai dṛṣṭo me vai purānagha |
yakṣādhipaternūnaṃ ca yajñaṃ vai dṛṣṭavānaham || 250 ||
[Analyze grammar]

dharmasyā'pi ca yajño me prajāpateśca sattama |
vāyoryajño mahārāja dṛṣṭo me vidhipūrvakaḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

rājarṣīṇāṃ ca ye yajñā dṛṣṭāste'pi mahāvrata |
yādṛśaṃ vai mahārāja yajñaṃ te dṛṣṭavānaham || 52 ||
[Analyze grammar]

īdṛśo rājarājeṃdra na bhūto na bhaviṣyati |
tasmādihāgato rājanyācanārthaṃ tavā'nagha || 53 ||
[Analyze grammar]

baliruvāca |
yācasva tvaṃ dvijaśreṣṭha kiṃ te'bhīṣṭaṃ dadāmya ham || 54 ||
[Analyze grammar]

vāmana uvāca |
dehi me rājarājeṃdra padāni trīṇi medinīm |
vāsārthaṃ rocate te'dya yadi pārthivasattama || 55 ||
[Analyze grammar]

baliruvāca |
kimidaṃ yācitaṃ vipra svalpaṃ te nahi te param |
gajavājirathāḥ kṣoṇī ratnāni vividhāni ca || 56 ||
[Analyze grammar]

dāsadāsīrvarārohāḥ striyo nānā vasūni ca |
dravyāṇi vāsasī śubhre yācasva tvaṃ dvijottama || 57 ||
[Analyze grammar]

pātro'si kṛtakṛtyo'si vedavedāṃgapāraga || 58 ||
[Analyze grammar]

vāmana uvāca |
na me kiṃcitspṛhā rāja nvidyate bhuvi mānada |
dehi tvaṃ tripadāṃ bhūmiṃ yadi śraddhā'sti te'dhunā || 59 ||
[Analyze grammar]

ityukte vāmanenātha balirvacanamabravīt |
gṛhāṇa tripadāṃ bhūmiṃ vāsasyārthaṃ hi mānada || 260 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā sa ca rājarṣirdadau bhūmiṃ dvijāya vai |
vārito'pi tadā vyāsa bhṛguṇā daivanoditaḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

dattamātre jale sadyo brahmāṇḍaṃ cākramaddhariḥ |
sārdhaṃ pādadvayaṃ jātā saśailavanakānanā || 62 ||
[Analyze grammar]

vasudheyaṃ tadā vyāsa balinā cārpitaṃ vasu |
jitvā'suragaṇāntsarvā nrājyaṃ dattvā śatakratoḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

paścātkumudvatīṃ prāpto viṣṇurvāmanarūpadhṛk || 64 ||
[Analyze grammar]

ṛddhisiddhyāśrame puṇye tīrthaṃ kṛtvā'tmasaṃbhavam |
nivāsamakarodvyāsa tatraiva sa surottamaḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

vāmanena kṛtaṃ tīrthaṃ vāmanaṃ kuṇḍamucyate |
bhādre māsi site pakṣe dvādaśī śravaṇānvitā || 66 ||
[Analyze grammar]

vāmana dvādaśī proktā hatyākoṭivināśinī |
asmiṃstīrthe naraḥ snātvā hyupoṣyaikādaśīṃ yadā || 67 ||
[Analyze grammar]

rātrau jāgaraṇaṃ kuryādbrahmabhūyāya kalpate |
dvādaśyāṃ vai viśeṣeṇa mahādānāni kurvate || 68 ||
[Analyze grammar]

na teṣāṃ durlabhaṃ kiṃcittriṣu lokeṣu vidyate |
evaṃ vai vāmanaṃ tīrthaṃ purā proktaṃ maharṣiṇā || 69 ||
[Analyze grammar]

sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ sarvakāmavarapradam |
prāpyate tena sarvaṃ hi nātra kāryā vicāraṇā || 270 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Skandapurana Chapter 63

Cover of edition (2007)

The Skanda-Purana
by G. V. Tagare (2007)

(23 Volumes) - Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.

Buy now!
Cover of edition (2016)

Skanda Purana (Hindi Translation)
by S. N. Khandelwal (2016)

(Set of 10 Books) - Chowkhamba Sanskrit Series Office

Buy now!
Cover of Bengali edition

Skanda Purana in Bengali
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

স্কন্ধ পুরাণম: - (Set of 7 Volumes)

Buy now!
Cover of edition (0)

Skanda Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದ ಮಹಾಪುರಣಂ: (Set of 25 Volumes)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Skanda Mahapurana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Ahemdabad (2017)

સ્કંદ મહાપુરાણ: (Condensed/Summary)

Buy now!
Cover of edition (2015)

Shri Skanda purana (Malayalam)
by M.P. Pillai kaniyanthara (2015)

(Condensed/Summary) - Devi Book Stall, Kodungallur

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: