Skanda Purana [sanskrit]

876,996 words | ISBN-10: 8170800978 | ISBN-13: 9788170800972

This Sanskrit edition of the Skandapurana. It is one of the largest of the eighteen Mahapuranas, covering over 80,000 shlokas (verses). It is divided into seven large section each covering holy regions detailing their background and legends.

[English text for this chapter is available]

| sanatkumāra uvāca |
pṛthivyāṃ yāni tīrthāni tāni sarvāṇi suvrata |
avaṃtyāṃ sundare tīrthe tiṣṭhaṃti sarvadā bhuvi || 1 ||
[Analyze grammar]

vyāsa uvāca |
kimidaṃ sundaraṃ kuṇḍaṃ kadākāle'bhavatkṣitau |
nirmitaṃ kena ko devaḥ kiṃ vā tasya phalaṃ smṛtam || 2 ||
[Analyze grammar]

sanatkumāra uvāca |
śṛṇu puṇyatame kṣetre sundarākhyaṃ yadā 'bhavat |
sarvapāpapraśamanaṃ vāṃchitārthaphalapradam || 3 ||
[Analyze grammar]

yasya śravaṇamātreṇa brahmahatyā vyapohati |
aśvamedhādikaṃ puṇyaṃ vājapeyaśa tādhikam || 4 ||
[Analyze grammar]

purā kalpakṣaye vyāsa naṣṭakalpā ca medinī |
pracaṇḍavātavarṣābhyāṃ cūrṇito meruparvataḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

tadātra patitaṃ vyāsa vaikuṇṭhaśikharottamam |
mahākālavane ghore guhye cāvyayake dhruve || 6 ||
[Analyze grammar]

tatkṣaṇātpatite śṛṃge kuṇḍaṃ jātaṃ suniścitam |
ratnasopānamacchodaṃ muktāsaikatapūritam || 7 ||
[Analyze grammar]

jāṃbūnadakarārohaṃ hemapadmavirājitam |
kalpadrumakṛtacchāyaṃ ciṃtāmaṇisamucchritam || 8 ||
[Analyze grammar]

haṃsakāraṃḍavākīrṇaṃ cakravākopaśobhitam |
bījauṣadhigaṇākīrṇaṃ sarvatattvābhisaṃyutam || 9 ||
[Analyze grammar]

kalpakṣaye na kṣīyaṃte yāni tattvāni sarvaśaḥ |
tāni tatra pratiṣṭhaṃti mūrtimaṃti parāṇi ca || 10 ||
[Analyze grammar]

vedaśāstrapurāṇāni gāthāgītikṣarākṣarāḥ |
oṃkāraśca vaṣaṭkāro gāyatrī tripadā parā || 11 ||
[Analyze grammar]

kalāḥ kāṣṭhā muhūrtāśca lavatruṭipalaṃ ghaṭiḥ |
aharniśaśca yāmāśca pakṣamāsāvṛtustathā || 12 ||
[Analyze grammar]

saṃvatsarayugāścaiva kuṇḍe tiṣṭhaṃti mūrtitaḥ |
devā yakṣāśca nāgāśca guhyakāḥ kinnarāstathā || 13 ||
[Analyze grammar]

gaṃdharvāpsaraso yakṣāḥ siddhāḥ kiṃpuruṣāstathā |
upāsāṃcakrire tasya kalpadoṣabhayāturāḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

brahmā rudraśca kālaśca lokapālā mahaujasaḥ |
keciddhyānaparāḥ siddhāstāpasāḥ śaṃsitavratāḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

tiṣṭhaṃti bahuyuga vyāsa yāvatkalpaḥ samāpyate |
sudarśanasamākāraṃ pūritaṃ cāmṛtāṃbubhiḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

divyapādapasaṃyuktaṃ pārijātaguṇānvitam |
divyastrīsnānagaṃdhodairvāsitodgārisaurabham || 17 ||
[Analyze grammar]

kvacinmayūrā nṛtyaṃti kvacitkūjaṃti kokilāḥ |
kvacitkekāravāḥ kvāpi meghaghoṣasamākulam || 18 ||
[Analyze grammar]

sundaraṃ sundarākāraṃ sundaraṃ tena cocyate |
bahupuṇyakaraṃ vyāsa sarvapāpaharaṃ param || 19 ||
[Analyze grammar]

yatra saṃnihito viṣṇuḥ śivaḥ śaktyā yuto vaśī |
upāsāṃcakrire śaśvatsarvakāleṣu sarvadā || 20 ||
[Analyze grammar]

pakṣārdhaṃ pakṣamekaṃ ca sundarakuṇḍe naro vaset |
vaikuṇṭhe niyataṃ vāso yāvatkalpaśataṃ bhavet || 21 ||
[Analyze grammar]

pakṣikīṭapataṃgāśca mṛtā yāṃti śivālayam |
kiṃ punarmānavā loke snānapūtāśca tatra vai || 22 ||
[Analyze grammar]

ye dadati tilāndhenuṃ gajavā jirathāvanīḥ |
dāsīrdāsānsuvarṇaṃ ca ratnāni vividhāni ca || 23 ||
[Analyze grammar]

śayyādānavimānāni dānāni vividhāni ca |
na teṣāṃ dānajaṃ vedmi kīdṛgvyāsa phalaṃ bhavet || 24 ||
[Analyze grammar]

bhūyaḥ śṛṇu paraṃ vyāsa sundarakuṇḍaphalaṃ smṛtam |
ekadā bahupāpena patitaḥ pāpayoniṣu || 25 ||
[Analyze grammar]

piśāco mokṣamāpannaḥ śiva rūpadharo gataḥ |
piśācamocane snātvā dṛṣṭvā devaṃ maheśvaram || 26 ||
[Analyze grammar]

mucyate sarvapāpebhyo yadyapi brahmahā bhavet || 27 ||
[Analyze grammar]

vyāsa uvāca |
ko'sau piśāca iti khyātaḥ kiṃ tena duṣkṛtaṃ kṛtam |
yena pāpaprasaṃgena piśācatvamupāgataḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

kathaṃ tīrthaprasaṃgo'sya jāto vai dvija sattama |
etadveditumicchāmi tvatto brahmavidāṃvara || 29 ||
[Analyze grammar]

sanatkumāra uvāca |
śṛṇu vyāsa mahākhyānaṃ tīrthamāhātmyamuttamam |
yasya śravaṇamātreṇa sarvapāpakṣayo bhavet || 30 ||
[Analyze grammar]

brāhmaṇo devalo nāma dākṣiṇātyo dvijādhamaḥ |
sadā pāparato lobhī kūṭasākṣī ca laṃpaṭaḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

gurudrohī kitavo dhūrto guruhā gurutalpagaḥ |
hemahārī surāpī ca brahmahā svāmidrohakaḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

abhakṣyabhakṣakaścaiva vedaśāstravivarjitaḥ |
anekajanmārjitapāpī sarvadharmabahiṣkṛtaḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

viśvāsaghātako mānī corasaṃgarataḥ khalaḥ |
deśāṃtaragato maṃdaścaurakāryārthasādhakaḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

bahavo nihatā mārge pāpācāreṇa jaṃtavaḥ |
magadhe sa gato duṣṭaḥ prasaṃgātpāpakāriṇām || 35 ||
[Analyze grammar]

tatraiko brāhmaṇo dāṃto vedavedāṃgapāragaḥ |
sāgnikaḥ śuddhasattvastho brahmakarmarataḥ sadā || 36 ||
[Analyze grammar]

śvaśuragṛhe sthitā bhāryā tāmādāya yaśasvinīm |
calito yānamāruhya tena pāpena ghātitaḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

tasya strī ca varārohā rūpalāvaṇyaśālinī |
pativratā mahābhāgā dṛḍhacittā śucismitā || 38 ||
[Analyze grammar]

hate bhartari duḥkhārtā pativirahakātarā |
vane ghore paribhraṣṭā kāṣṭhānyādāya bhāminī || 39 ||
[Analyze grammar]

āruroha citāṃ dīptāṃ patinā hṛṣṭamānasā |
sa ca duṣṭataraḥ sarvaṃ tasya viprasya jīvanam || 40 ||
[Analyze grammar]

gṛhītvā calito mārge gṛhīto rājakiṃkaraiḥ |
baṃdhayitvā ca taiḥ sarvaistena vittena vai saha |
nīto'sau rājabhavanaṃ nivedito rājasaṃnidhau || 41 ||
[Analyze grammar]

pātito vai gale baddhvā rajjunā vṛkṣakoṭare |
cāṃḍālairghṛṣṭito bhūmāvitastataḥ śvapākibhiḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

tena karmavipākena rauravaṃ narakaṃ gataḥ |
ṣaṣṭivarṣasahasrāṇi viṣṭhāyāṃ kṛmitāṃ gataḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

tato'nyaṃ narakaṃ prāpto yamaśāsanakārakaiḥ |
asipatravanaṃ ghoramāyasaṃ taptasāyakam || 44 ||
[Analyze grammar]

mudgaraistāḍyamāno hi śṛṃkhalābhiśca kiṃkaraiḥ |
kuṃbhīpākagatau rauti vaitaraṇyāṃ supīḍitaḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

evaṃ bahuvidhānkuṇḍānbhuktvā pāpī navānnavān |
tataḥ pretatvamāpanno yugānāṃ paṃcasaptatim || 46 ||
[Analyze grammar]

mahākāyo mahārāvo mahodaraḥ sūcīmukhaḥ |
kṣuttṛḍbhyāṃ ca parākrāṃto marudeśaṃ samāśritaḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

tataḥ kaṣṭatarāṃ prāpya paiśācīṃ tanumāśritaḥ |
kuṭilo duṣṭabhāvaśca duṣṭacārī digaṃbaraḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

viṇmūtradūṣitocchiṣṭapūtiparyuṣṭabhojanaḥ |
śmaśānocchiṣṭabhojī ca kṛttivāsā vilocanaḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

bhagnavāpītaḍāge ca śuṣkavṛkṣe nirūdake |
prākāraparikhāgāre śūnyāgāre nadītaṭe || 50 ||
[Analyze grammar]

nivāso rocate tasya sarvadā sarvasaṃdhiṣu |
evaṃ bahuyuge yāte mahākālavane gataḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

yatra māheśvaraṃ liṃgaṃ sundaraṃ kuṃḍamuttamam |
tatroṣitatvamātreṇa siṃhena vinipātitaḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

ghātayitvā ca taṃ pāpaṃ jalārthī kuṃḍamāviśat |
daṃṣṭrāṃtaragataṃ cāsthyapatattasya mukhājjale || 53 ||
[Analyze grammar]

tena puṇyaprabhāvena sarvapāpaṃ kṣayaṃ gatam |
mṛtamātre ca liṃgaṃ tannetrāṃtaragataṃ tadā || 54 ||
[Analyze grammar]

hitvā paiśācakaṃ dehaṃ jyotistalliṃgamāviśat |
tadārabhya paraṃ vyāsa tīrthaṃ paiśācamocanam || 55 ||
[Analyze grammar]

piśācamocaneśeti devaḥ khyātiṃ tato gataḥ |
tāvadgarjaṃti pāpāni madonmattagajā yathā || 56 ||
[Analyze grammar]

yāvannāyāti śiprāyāstīrthe paiśācamo cane |
piśācamocane snātvā śucirbhūtvā samāhitaḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

piśācamocanaṃ devaṃ pūjayitvā yathāvidhi |
sarvapāpaviśuddhātmā jāyate nātra saṃśayaḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

piśācamocane vyāsa mahādānāni kārayet |
na tasya punarāvṛttiḥ śivalokātkadācana || 59 ||
[Analyze grammar]

piśācamocanakathāṃ pavitrāṃ pāpahāriṇīm |
yaḥ paṭhecchaṇuyāccaiva hayamedhaphalaṃ labhet || 60 ||
[Analyze grammar]

iti śrīskāṃde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pañcama āvantyakhaṇḍe'va ntīkṣetramāhātmye sundarakuṃḍapiśācamocanatīrthamāhātmyavarṇanaṃnāma tripañcāśattamo'dhyāyaḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Skandapurana Chapter 53

Cover of edition (2007)

The Skanda-Purana
by G. V. Tagare (2007)

(23 Volumes) - Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.

Buy now!
Cover of edition (2016)

Skanda Purana (Hindi Translation)
by S. N. Khandelwal (2016)

(Set of 10 Books) - Chowkhamba Sanskrit Series Office

Buy now!
Cover of Bengali edition

Skanda Purana in Bengali
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

স্কন্ধ পুরাণম: - (Set of 7 Volumes)

Buy now!
Cover of edition (0)

Skanda Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದ ಮಹಾಪುರಣಂ: (Set of 25 Volumes)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Skanda Mahapurana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Ahemdabad (2017)

સ્કંદ મહાપુરાણ: (Condensed/Summary)

Buy now!
Cover of edition (2015)

Shri Skanda purana (Malayalam)
by M.P. Pillai kaniyanthara (2015)

(Condensed/Summary) - Devi Book Stall, Kodungallur

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: