Skanda Purana [sanskrit]

876,996 words | ISBN-10: 8170800978 | ISBN-13: 9788170800972

This Sanskrit edition of the Skandapurana. It is one of the largest of the eighteen Mahapuranas, covering over 80,000 shlokas (verses). It is divided into seven large section each covering holy regions detailing their background and legends.

[English text for this chapter is available]

agastya uvāca |
śrutvā skaṃda na tṛptosmi tava vaktreritāṃ kathām |
atyāścaryakaraṃ proktamākhyānaṃ baiṃdumādhavam || 1 ||
[Analyze grammar]

idānīṃ śrotumicchāmi devadevasamāgamam |
tārkṣyāttryakṣaḥ samākarṇya divodāsasya ceṣṭitam || 2 ||
[Analyze grammar]

viṣṇumāyāprapaṃcaṃ ca kimāha garuḍadhvajam |
ke ke ca śaṃbhunā sārdhaṃ samīyurmaṃdarādgireḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

brahmaṇeśaḥ kathaṃ dṛṣṭastrapākulita cakṣuṣā |
kimāha deva brahmāṇaṃ kimuktaṃ bhāsvatāpi ca || 4 ||
[Analyze grammar]

yoginībhiḥ kimākhyāyi gaṇāhrīṇāḥ kimabruvan |
etadākhyāhi me skaṃda mahatkautūhalaṃ mayi || 5 ||
[Analyze grammar]

imaṃ praśnaṃ niśamyaiśirmuneḥ kalaśajanmanaḥ |
pratyuvāca namaskṛtya śivau praṇatasiddhidau || 6 ||
[Analyze grammar]

skaṃda uvāca |
mune śṛṇu kathāmetāṃ sarvapātakanāśinīm |
aśeṣavighnaśamanīṃ mahāśreyobhivardhinīm || 7 ||
[Analyze grammar]

atha devo'suraripuḥ śrutvā śaṃbhusamāgamam |
dvijarājāya sa mudā samadātpāritoṣikam || 8 ||
[Analyze grammar]

āyānaṃ śaṃsate śaṃbhorupavārāṇasipriyam |
brahmāṇamagrataḥ kṛtvā tataścābhyudyayau hariḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

vivasvatā sametaśca tairgaṇaiḥ parito vṛtaḥ |
yoginībhiranūdyāto gaṇeśamupasaṃsthitaḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

athanetrātithīkṛtya devadevaṃ vṛṣadhvajam |
maṃkṣu tārkṣyādavāruhya praṇanāma śriyaḥ patiḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

pitāmahopi sthaviro bhṛśaṃ namraśirodharaḥ |
praṇatena mṛḍenaiva praṇamanvinivāritaḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

svastyabhyuditapāṇiśca rudrasūktairamaṃtrayat |
akṣatānyatha sārdrāṇi darśayansaphalānyajaḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

mauliṃ pādābjayoḥ kṛtvā gaṇeśaḥ satvaro nataḥ |
mūrdhnyupājighrayāṃcakre haro harṣādgajānanam || 14 ||
[Analyze grammar]

abhyupāveśayaccāpi pariṣvajya nijāsane |
somanaṃdi prabhṛtayaḥ praṇemurdaṃḍavadgaṇāḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

yoginyopi praṇamyeśaṃ cakrurmaṃgalagāyanam |
taraṇiḥ praṇanāmātha pramathādhipatiṃ haram || 16 ||
[Analyze grammar]

khaṃḍeṃduśekharaścātha upasiṃhāsanaṃ harim |
samupāveśayadvāmapārśve mānapuraḥsaram || 17 ||
[Analyze grammar]

brahmāṇaṃ dakṣiṇe bhāge pariviśrāṇitāsanam |
dṛṣṭvā saṃbhāvitāḥ sarve śarveṇa praṇatā gaṇāḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

maulicālanamātreṇa yoginyopi prasāditāḥ |
saṃtoṣito raviścāpi viśeti karasaṃjñayā || 19 ||
[Analyze grammar]

atha śaṃbhuṃ śatadhṛtiḥ prabaddhakarasaṃpuṭaḥ |
parivijñāpayāṃcakre prasannavadanāṃbujam || 20 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
bhagavandevadeveśa kṣaṃtavyaṃ girijāpate |
vārāṇasīṃ samāsādya yadahaṃ nāgataḥ punaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

prasaṃgatopi kaḥ kāśīṃ prāpya caṃdravibhūṣaṇa |
kiṃcidvidhātuṃ śaktopi tyajetsthaviratāṃ dadhat || 22 ||
[Analyze grammar]

svarūpato brāhmaṇatvādapākartuṃ na śakyate |
atha śakto vyapākartuṃ kaḥ puṇye saṃcikīrṣati || 23 ||
[Analyze grammar]

vibhorapi samājñeyaṃ dharmavartmānusāriṇi |
na kiṃcidapakartavyaṃ jānatā kenacitkvacita || 24 ||
[Analyze grammar]

kastādṛśi mahījānau puṇyavartmanyataṃdrite |
kāśīpāle divodāse manāgapi viruddhadhīḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

niśamyeti vacastuṣṭaḥ śrīkaṃṭhoti viśuddhadhīḥ |
hasanprovāca dhātāraṃ brahmansarvamavaimyaham || 26 ||
[Analyze grammar]

devadeva uvāca |
ādau tāvadadoṣaṃ hi brahmatvaṃ brāhmaṇasya te |
vājimedhādhvarāṇāṃ ca tatopi daśakaṃ kṛtam || 27 ||
[Analyze grammar]

tatopi vihitaṃ brahmanbhavatā paramaṃ hitam |
aparādhasahasrāṇi yalliṃgaṃ sthāpitaṃ mama || 28 ||
[Analyze grammar]

yenaikamapi me liṃgaṃ sthāpitaṃ yatra kutracit |
tasyāparādhaleśopi nāsti sarvāparādhinaḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

aparādhasahasrepi brāhmaṇaṃ yoparādhnuyāt |
dinaiḥ katipayaireva tasyaiśvaryaṃ vinaśyati || 30 ||
[Analyze grammar]

iti bruvati deveśepyaṃtarucchvasitaṃ gaṇaiḥ |
samātṛbhiḥ samaṃtācca vilokyāsyaṃ parasparam || 31 ||
[Analyze grammar]

arkopyavasaraṃ jñātvā natvā śaṃbhuṃ vyajijñapat |
prasannāsyamumākāṃtaṃ dṛṣṭvā dṛṣṭacarācaraḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

arka uvāca |
nātha kāśīmito gatvā yathāśakti kṛtopadhiḥ |
akiṃcitkaratāṃ prāptaḥ sahasrakaravānapi || 33 ||
[Analyze grammar]

svadharmapālake tasmindivodāse dharāpatau |
niścitāgamanaṃ jñātvā devasyāhamiha sthitaḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

pratīkṣamāṇo deveśa tvadāmanamuttamam |
vibhajya bahudhātmānaṃ tvadārādhanatatparaḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

manorathadrumaścādya phalitaḥ śrīmadīkṣaśāt |
kiṃcidbhaktilavāṃbhobhiḥ sikto dhyānena puṣpitaḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

ityudīritamākarṇya ravervairavilocanaḥ |
provāca devadeveśo nāparādhyasi bhāskara || 37 ||
[Analyze grammar]

mamaiva kāryaṃ vihtiṃ tvaṃ yadatra vyavasthitaḥ |
yasyāṃ surapraveśo na tasminrājani śāsati || 38 ||
[Analyze grammar]

iti sūraṃ samāśvāsya devadeva kṛpānidhiḥ |
gaṇānāśvāsayāmāsa vrīḍā namraśirodharān || 39 ||
[Analyze grammar]

yoginyopi sudṛṣṭvātha śaṃbhunā saṃprasāditāḥ |
trapābharasamākrāṃta kaṃdharā iva saṃ gatāḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

tato vyāpārayāṃcakre tryakṣo netrāṇi cakriṇi |
harirna kiṃcidapyūce sarvajñāgre mahāmanāḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

īśopi śrutavṛttāṃtastārkṣyādgaṇapa śārṅgiṇoḥ |
manasaiva prasannobhūnna kiṃcitparyabhāṣata || 42 ||
[Analyze grammar]

etasminnaṃtare prāptā golokātpaṃca dhenavaḥ |
sunaṃdā sumanāścāpi suśīlā surabhistathā || 43 ||
[Analyze grammar]

paṃcamī kapilā cāpi sarvāghaughavighaṭṭinī |
vātsalyadṛṣṭyā bhargasya tāsāmūdhāṃsi susruvuḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

vavarṣuḥ payasāṃ pūraistadūdhāṃsi payodharāḥ |
dhārāsārairavicchinnaistāvadyāvaddhrado'bhavat || 45 ||
[Analyze grammar]

payaḥpayodhiriva sa dvitīyaḥ praikṣi pārṣadaiḥ |
deveśa samadhiṣṭhānāttattīrthamabhavatparam || 46 ||
[Analyze grammar]

kapilā hrada ityākhyāṃ cakre tasya maheśvaraḥ |
tato devājñayā sarve snātāstatra divaukasaḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

āvirāsustatastīrthādatha divyapitāmahāḥ |
tāndṛṣṭvā te surāḥ sarve tarpayāṃcakrire mudā || 48 ||
[Analyze grammar]

agniṣvāttā barhiṣada ājyapāḥ somapāstathā |
ityādyā divyapitarastṛptāḥ śaṃbhuṃ vyajijñapan || 49 ||
[Analyze grammar]

devadeva jagannātha bhaktānāmabhayaprada |
asmiṃstīrthe tvadabhyāśājjātā nastṛptirakṣayā || 50 ||
[Analyze grammar]

tasmācchaṃbho varaṃ dehi prasannenāṃtarātmanā |
iti divyapitṝṇāṃ sa śrutvā vākyaṃ vṛṣadhvajaḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

śṛṇvatāṃ sarvadevānāmidaṃ vacanamabravīt |
śarvaḥ sarvapitṝṇāṃ vai paratṛptikaraṃ param || 52 ||
[Analyze grammar]

śrīdevadeva uvāca |
śṛṇu viṣṇo mahābāho śṛṇu tvaṃ ca pi tāmaha |
etasminkāpile tīrthe kāpileya payobhṛte || 53 ||
[Analyze grammar]

ye piṃḍānnirvapiṣyaṃti śraddhayā śrāddhadānataḥ |
teṣāṃ pitṝṇāṃ saṃtṛptirbhaviṣyati mamājñayā || 54 ||
[Analyze grammar]

anyaṃ viśeṣaṃ vakṣyāmi mahātṛptikaraṃ param |
kuhūsomasamāyoge dattaṃ śrāddhamihākṣayam || 55 ||
[Analyze grammar]

saṃvartakāle saṃprāpte jalarāśirjalānyapi |
kṣīyaṃte na kṣayatyatra śrāddhaṃ somakuhū kṛtam || 56 ||
[Analyze grammar]

amāsomasamāyoge śrāddhaṃ yadyatra labhyate |
tīrthe kāpiladhāresmingayayā puṣkareṇa kim || 57 ||
[Analyze grammar]

gadādharabhavānyatra yatra tvaṃ ca pitāmaha |
vṛṣadhvajosmyahaṃ yatra phalgustatra na saṃśayaḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

divyāṃtarikṣabhaumāni yāni tīrthāni sarvataḥ |
tānyatra nivasiṣyaṃti darśe somadinānvite || 99 ||
[Analyze grammar]

kurukṣetre naimiṣe ca gaṃgāsāgarasaṃgame |
grahaṇe śrāddhato yatsyāttattīrthe vārṣabhadhvaje || 60 ||
[Analyze grammar]

asya tīrthasya nāmāni yāni divya pitāmahāḥ |
tānyahaṃ kathayiṣyāmi bhavatāṃ tṛptidānyalam || 61 ||
[Analyze grammar]

madhusraveti prathamameṣā puṣkariṇī smṛtā |
kṛtakṛtyā tato jñeyā tato'sau kṣīranīradhiḥ || 62 ||
[Analyze grammar]

vṛṣabhadhvajatīrthaṃ ca tīrthaṃ paitāmahaṃ tataḥ |
tato gadādharākhyaṃ ca pitṛtīrthaṃ tataḥ param || 63 ||
[Analyze grammar]

tataḥ kāpiladhāraṃ vai sudhākhaniriyaṃ punaḥ |
tataḥ śivagayākhyaṃ ca jñeyaṃ tīrthamidaṃ śubham || 64 ||
[Analyze grammar]

etāni daśa nāmāni tīrthasyāsya pitāmahāḥ |
bhavatāṃ tṛptikārīṇi vināpi śrāddhatarpaṇaiḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

sūryeṃdu saṃgame yetra pitṝṇāṃ tṛptikāmukāḥ |
brāhmaṇānbhojayiṣyaṃti teṣāṃ śrāddhamanaṃtakam || 66 ||
[Analyze grammar]

śrāddhe pitṝṇāṃ saṃtṛptyai dāsyaṃti kapilāṃ śubhām |
yetra teṣāṃ pitṛgaṇo vasetkṣīrodarodhasi || 67 ||
[Analyze grammar]

vṛṣotsargaḥ kṛto yaistu tīrthesminvārṣabhadhvaje |
aśvamedhapuroḍāśaiḥ pitarastena tarpitāḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

gayātoṣṭaguṇaṃ puṇyamasmiṃstīrthe pitāmahāḥ |
amāyāṃ somayuktāyāṃ śrāddhaiḥ kāpiladhārike || 69 ||
[Analyze grammar]

yeṣāṃ garbhe'bhavatsrāvo ye' daṃtajananāmṛtāḥ |
teṣāṃ tṛptirbhavennūnaṃ tīrthe kāpiladhārike || 70 ||
[Analyze grammar]

adattamauṃjīdānā ye ye cādāraparigrahāḥ |
tebhyo nirvāpitaṃ piṃḍamiha hyakṣayatāṃ vrajet || 71 ||
[Analyze grammar]

agnidāhamṛtā ye vai nāgnidāhaśca yeṣu vai |
te sarve tṛptimāyāṃti tīrthe kāpiladhārike || 72 ||
[Analyze grammar]

aurddhvadaihikahīnā ye ṣoḍaśa śrāddhavarjitāḥ |
te tṛptimadhigacchaṃti ghṛtakulyāṃ nivāpataḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

aputrāśca mṛtā ye vai yeṣāṃ nāstyukapradaḥ |
tepi tṛptiṃ parāṃ yāṃti madhusravasi tarpitāḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

apamṛtyumṛtā ye vai coravidyujjalādibhiḥ |
teṣāmiha kṛtaṃ śrāddhaṃ jāyate sugatipradam || 75 ||
[Analyze grammar]

ātmaghātena nidhanaṃ yaiṣāmihavikamarṇām |
tepi tṛptiṃ labhaṃtetra piṃḍaiḥ śivagayākṛtaiḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

pitṛgotre mṛtā ye vai mātṛpakṣe ca ye mṛtāḥ |
teṣāmatra kṛtaḥ piṃḍo bhavedakṣayatṛptidaḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

patnīvarge mṛtā ye vai mitravarge ca ye mṛtāḥ |
te sarve tṛptimāyāṃti tarpitā vārṣabhadhvaje || 78 ||
[Analyze grammar]

brahmakṣatraviśāṃ vaṃśe śūdravaṃśeṃ'tyajeṣu ca |
yeṣāṃ nāmagṛhītvātra dīyate te samuddhṛtāḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

tiryagyoni mṛtā ye vai ye piśācatvamāgatāḥ |
tepyūrdhvagatimāyāṃti tṛptāḥ kāpiladhārike || 80 ||
[Analyze grammar]

ye tu mānuṣalokesminpitaro martyayonayaḥ |
te divyayonayaḥ syurvai madhusravasi tarpitāḥ || 81 ||
[Analyze grammar]

ye divyaloke pitaraḥ puṇyairdevatvamāgatāḥ |
te brahmaloke gacchaṃti tṛptāstīrthe vṛṣadhvaje || 82 ||
[Analyze grammar]

kṛte kṣīramayaṃ tīrthaṃ tretāyāṃ madhumatpunaḥ |
dvāpare sarpiṣā pūrṇaṃ kalau jalamayaṃ bhavet || 83 ||
[Analyze grammar]

sīmābahirgatamapi jñeyaṃ tīrthamidaṃ śubham |
madhye vārāṇasi śreṣṭhaṃ mama sānnidhyato naraiḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

kāśīsthitairyato darśi dhvajo meṣavṛṣalāṃchanaḥ |
vṛṣadhvajena nāmnātaḥ sthāsyāmyatra pitāmahāḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

pitāmahena sahito gadādharasamanvitaḥ |
raviṇā pārṣadaiḥ sārdhaṃ tuṣṭaye vaḥ pitāmahāḥ || 86 ||
[Analyze grammar]

iti yāvadvaraṃ datte pitṛbhyo vṛṣabhadhvajaḥ |
tāvannadī samāgatya praṇamyeśaṃ vyajijñapat || 87 ||
[Analyze grammar]

naṃdikeśvara uvāca |
vihitaḥ syadanaḥ sajjastatostu vijayodayaḥ |
aṣṭau kaṃṭhīravā yatra yatrokṣṇāmaṣṭakaṃ śubham || 88 ||
[Analyze grammar]

yatrebhāḥ paribhāṃtyaṣṭau yatrāṣṭau javino hayāḥ |
manaḥ saṃyamanaṃ yatra kaśāpāṇi vyavasthitam || 89 ||
[Analyze grammar]

gaṃgāyamunayorīṣe cakre pavanadevatā |
sāyaṃprātarmaye cakre chatraṃ dyaurmaṃḍalaṃ śuci || 90 ||
[Analyze grammar]

tārāvalīmayāḥ kīlā āheyā upanāyakāḥ |
śrutayo mārgadarśinyaḥ smṛtayo rathaguptayaḥ || 91 ||
[Analyze grammar]

dakṣiṇādhūrdṛḍhā yatra makhā yatrābhirakṣakāḥ |
āsanaṃ praṇavo yatra gāyatrīpādapīṭhabhūḥ || 92 ||
[Analyze grammar]

sāṃgā vyāhṛtayo yatra śubhā sopānavīthikāḥ |
sūryācaṃdramasau yatra satataṃ dvārarakṣakau || 93 ||
[Analyze grammar]

agnirmakaratuṃḍaśca rathabhūḥ kaumudīmayī |
dhvajadaṃḍo mahāmeruḥ patākā haskaraprabhā || 94 ||
[Analyze grammar]

svayaṃ vāgdevatā yatra caṃcaccāmaradhāriṇī |
skaṃda uvāca |
śailādineti vijñapto devadeva umāpatiḥ || 95 ||
[Analyze grammar]

kṛtanīrājanavidhiraṣṭabhirdevamātṛbhiḥ |
pinākapāṇiruttasthau dattahastotha śārṅgiṇā || 96 ||
[Analyze grammar]

ninādo divyavādyānāṃ rodasī paryapūrayat |
gītamaṃgalagīrbhiśca cāraṇairanuvardhitaḥ || 97 ||
[Analyze grammar]

tena divyaninādena badhirīkṛtadiṅmukhāḥ |
āhūtā iva ājagmurviṣvagbhuvanavāsinaḥ || 98 ||
[Analyze grammar]

devākoṭyastrayastriṃśadgaṇāḥ koṭyayutadvayam |
navakoṭyastu cāmuṃḍā bhairavyaḥ koṭisaṃmitāḥ || 99 ||
[Analyze grammar]

ṣaḍānanāḥ kumārāśca mayūravaravāhanāḥ |
mamānugāḥ samāyātāḥ koṭayoṣṭau mahābalāḥ || 100 ||
[Analyze grammar]

āyayuḥ koṭayaḥ sapta sphuratparaśupāṇayaḥ |
picaṃḍilā mahāvegā vighnavighnā gajānanāḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

ṣaḍaśītisahasrāṇi munayo brahmavādinaḥ |
tāvatopi samājagmustatratye gṛhamedhinaḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

nāgānāṃ koṭayastisraḥ pātālatalavāsinām |
dānavānāṃ ca daityānāṃ dve dve koṭī śivātmanām || 3 ||
[Analyze grammar]

gaṃdharvā niyutānyaṣṭau koṭyardhaṃ yakṣarakṣasām |
vidyādharāṇāmayutaṃ niyutadvayasaṃyutam || 4 ||
[Analyze grammar]

tathā ṣaṣṭisahasrāṇi divyāścāpsarasaḥ śubhāḥ |
gomātaro'ṣṭau lakṣāṇi suparṇānyayutāni ṣaṭ || 5 ||
[Analyze grammar]

sāgarāḥ sapta saṃprāptā nānāratnopadapradāḥ |
saritāṃ ca sahasrāṇi trīṇi paṃcāyutāni ca || 6 ||
[Analyze grammar]

girayo'ṣṭau sahasrāṇi vanaspatiśatatrayam |
ājagmurdiggajā aṣṭau yatra devaḥ pinākadhṛk || 7 ||
[Analyze grammar]

etaiḥ sametaḥ saṃtuṣṭaḥ pariṣṭuta itastataḥ |
śrīkaṃṭho rathamāruhya kāśīṃ prāviśaduttamām || 7 ||
[Analyze grammar]

sa girīṃdrasutastryakṣo mudāṃ dhāma mudāṃ khaniḥ |
kāśīṃ praikṣiṣṭa saṃhṛṣṭastriviṣṭapa samutkaṭām || 9 ||
[Analyze grammar]

skaṃda uvāca |
śrutvākhyānamidaṃ puṇyaṃ koṭijanmāghanāśanam |
paṭhitvā pāṭhayitvā ca śivasāyujyamāpnuyāt || 110 ||
[Analyze grammar]

śrāddhakāle viśeṣeṇa paṭhanīyaṃ prayatnataḥ |
akṣayaṃ tadbhavecchrāddhaṃ pitṛtuṣṭikaraṃ param || 11 ||
[Analyze grammar]

vṛṣabhadhvaja māhātmyaṃ paṭhitvā śivasannidhau |
pratyahaṃ varṣamātraṃ tu hyaputraḥ putravānbhavet || 12 ||
[Analyze grammar]

viśveśituḥ saṃpraveśo yaḥ kāśyāṃ samudāhṛtaḥ |
paramānaṃdakaṃdasya bījametatsuniścitam || 13 ||
[Analyze grammar]

paṭhitvaitanmudākhyānaṃ praviśedyo navaṃ gṛham |
sa sarvasaukhyanilayo bhavedeva na saṃśayaḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

trailokyānaṃdajanakametadākhyānamuttamam |
asya śravaṇamātreṇa viśveśaḥ saṃprasīdati || 15 ||
[Analyze grammar]

alabhyalābho devasya jātotra hi yataḥ paraḥ |
tataḥ kāśī praveśākhyaṃ japyamākhyānamuttamam || 116 ||
[Analyze grammar]

iti śrīskāṃde mahāpurāṇa ekāśīti sāhasryāṃ saṃhitāyāṃ caturthe kāśīkhaṃḍe uttarārddhe vṛṣabhadhvajaprādurbhāvonāma dviṣaṣṭitamo'dhyāyaḥ || 62 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Skandapurana Chapter 12

Cover of edition (2007)

The Skanda-Purana
by G. V. Tagare (2007)

(23 Volumes) - Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.

Buy now!
Cover of edition (2016)

Skanda Purana (Hindi Translation)
by S. N. Khandelwal (2016)

(Set of 10 Books) - Chowkhamba Sanskrit Series Office

Buy now!
Cover of Bengali edition

Skanda Purana in Bengali
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

স্কন্ধ পুরাণম: - (Set of 7 Volumes)

Buy now!
Cover of edition (0)

Skanda Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದ ಮಹಾಪುರಣಂ: (Set of 25 Volumes)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Skanda Mahapurana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Ahemdabad (2017)

સ્કંદ મહાપુરાણ: (Condensed/Summary)

Buy now!
Cover of edition (2015)

Shri Skanda purana (Malayalam)
by M.P. Pillai kaniyanthara (2015)

(Condensed/Summary) - Devi Book Stall, Kodungallur

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: