Skanda Purana [sanskrit]

876,996 words | ISBN-10: 8170800978 | ISBN-13: 9788170800972

This Sanskrit edition of the Skandapurana. It is one of the largest of the eighteen Mahapuranas, covering over 80,000 shlokas (verses). It is divided into seven large section each covering holy regions detailing their background and legends.

[English text for this chapter is available]

skaṃda uvāca |
vārāṇasyāṃ tathādityā ye cānye tānvadāmyataḥ |
kalaśodbhava te prītyā sarve sarvāghanāśanāḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

khakholko nāma bhagavānāditya parikīrtitaḥ |
triviṣṭapottare bhāge sarvavyādhivighātakṛt || 2 ||
[Analyze grammar]

yathā khakholka ityākhyā tasyādityasya tacchṛṇu |
purā kadrūśca vinatā dakṣasya tanaye śubhe || 3 ||
[Analyze grammar]

kaśyapasya ca te patnyau mārīceḥ prākprajāpateḥ |
krīḍaṃtyāvekadānyonyaṃ mune te ūcatustviti || 4 ||
[Analyze grammar]

kadrūruvāca |
vinate tvaṃ vijānāsi yadi tadbrūhi megrataḥ |
akhaṃḍitā gatistesti yato gaganamaṃḍale || 5 ||
[Analyze grammar]

yosāvuccaiḥśravā vājī śrūyate savitūrathe |
kiṃ rūpaḥsosti śabalo dhavalo vā vadāśu me || 6 ||
[Analyze grammar]

paṇaṃ ca kuru kalyāṇi tubhyaṃ yo rocatenaghe |
evameva na yātyeṣa kālakrīḍanakaṃ vinā || 7 ||
[Analyze grammar]

vinatovāca |
kiṃ paṇena bhaginyatra kathayāmyevameva hi |
tvajjaye kā ca me prītirmajjaye kiṃ nu te sukham || 8 ||
[Analyze grammar]

jñātvā paṇo na kartavyo mithaḥ snehamabhīpsatā |
dhruvamekasya vijaye krodhonsyeha jāyate || 9 ||
[Analyze grammar]

kadrūruvāca |
krīḍeyaṃ nātra bhagini kāraṇaṃ kimapi krudhaḥ |
khelasya vyavahāroyaṃ paṇe yatkiṃciducyate || 10 ||
[Analyze grammar]

vinatovāca |
tathā kuru yathā prītistavāsti pavanāśini |
atha tāṃ vinatāmāha kadrūḥ kuṭilamānasā || 11 ||
[Analyze grammar]

tasyāstu sā bhaveddāsī parājīyeta yā yayā |
asminpaṇe imāḥ sarvāḥ sakhyaḥ sākṣiṇya eva nau || 12 ||
[Analyze grammar]

ityanyonyaṃ paṇīkṛtya sarpiṇyapi patattriṇī |
uvāca karburaṃ kadrūraśvaṃ śvetaṃ garutmatī || 13 ||
[Analyze grammar]

kadāgaṃtavyamiti ca cakrāte te gamāvadhim |
jagmatuśca viramyātha krīḍanātsvasvamālayam || 14 ||
[Analyze grammar]

vinatāyāṃ gatāyāṃ tu kadrūrāhūya cāṃgajān |
uvāca yāta vai putrā drutaṃ vacanato mama || 15 ||
[Analyze grammar]

turaṃgamuccaiḥśravasaṃ prodbhūtaṃ kṣīranīradheḥ |
surāsurairmathyamānānmaṃdarāghātasādhvasāt || 16 ||
[Analyze grammar]

kāryakāraṇarūpasya sādṛśyamadhigacchati |
atastaṃ kṣīravarṇābhaṃ kalmāṣayata putrakāḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

tasya vāladhimadhyāsya kṛṣṇakuṃtalatāṃ gatāḥ |
tathā tadaṃgalomāni vidhattaviṣasītkṛtaiḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

iti śrutvā vaco mātuḥ kādraveyāḥ parasparam |
saṃmaṃtrya mātaraṃ procuḥ kadrūṃ kadrūpamāgatāḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

nāgā ūcuḥ |
mātarvayaṃ tvadāhvānādvihāya krīḍanaṃ balāt |
prāptāḥ prahṛṣṭā mṛṣṭānnaṃ dāsyatyadya prasūriti || 20 ||
[Analyze grammar]

mṛṣṭaṃ tiṣṭhatu taddūraṃ viṣādapyadhikaṃ kaṭu |
tattvayā vādiyanmaṃtrairauṣadhairnopaśāmyati || 21 ||
[Analyze grammar]

vayaṃ na yāmo yadbhāvyaṃ tadasmākaṃ bhavatviha |
iti proktaṃ viṣāsyaistaistadā kuṭilagāmibhiḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

skaṃda uvāca |
anyepi ye kuṭilagāḥ pararaṃdhraniṣeviṇaḥ |
akarṇāḥ kūrahṛdayāḥ pitarau vrīḍayaṃti te || 23 ||
[Analyze grammar]

pitrorgiraṃ nirākṛtya ye tiṣṭheyuḥ sudurmadāḥ |
atyāhitamiha prāpya gaccheyuste'cirāllayam || 24 ||
[Analyze grammar]

teṣāṃ vacanamākarṇya nayāma iti soragī |
śaśāpa tānkrudhāviṣṭā nāgāṃścāgaḥ samāgatān || 25 ||
[Analyze grammar]

tārkṣyasya bhakṣyā bhavata yūyaṃ madvākyalaṃghanāt |
jātamātrāśca sarpiṇyo bhakṣayaṃtu svabālakān || 26 ||
[Analyze grammar]

iti śāpānalādbhītaiḥ kaiścitpātālamāśritam |
jijīviṣubhiranyaiśca dvitraiścakre prasūvacaḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

te pucchamauccaiḥśravasamadhigamya mahādhiyaḥ |
sunīlacikurābhāsaṃ cakruraṃgaṃ ca karburam || 28 ||
[Analyze grammar]

tatkṣveḍānala dhūmaughaiḥ phūtkārabharaniḥsṛtaiḥ |
mātṛvākkṛtijāddharmānna dagdhā bhānubhānubhiḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

vinatāpṛṣṭhamāruhya kadrūḥ snehavaśāttataḥ |
viyanmārgamalaṃkṛtya dadarśoṣṇāṃśumaṃḍalam || 30 ||
[Analyze grammar]

tigmaraśmiprabhāveṇa vyākulībhūtamānasā |
kadrustataḥ khagīṃ prāha visrabdhaṃ vinate vraja || 31 ||
[Analyze grammar]

uṣṇagoruṣṇagobhirme tāpyate nitarāṃ tanuḥ |
visrabdhāhaṃ svabhāvena tvaṃ sāpekṣāhi sarvataḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

svarūpeṇa pataṃgī tvaṃ pataṃgosau sahasraguḥ |
ataeva na te bādhā gagane tāpasaṃbhavā || 33 ||
[Analyze grammar]

viyatsarasi haṃsoyaṃ bhavatī haṃsagāminī |
caṃḍaraśmipratāpāgnistvāmato neha bādhate || 34 ||
[Analyze grammar]

khagīmudgīyamānāṃ khe punarūce bileśayā |
trāhitrāhi bhaginyatra yāvonyatra viyatpathaḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

vinate vinatāṃ māṃ tvaṃ kiṃ nāvasi patattriṇī |
tava dāsī bhaviṣyāmi tvaducchiṣṭaniṣeviṇī || 36 ||
[Analyze grammar]

yāvajjīvamahaṃ bhūyāṃ tvatpādodakapāyinī |
khakholkāni patedeṣā bhṛśagadgadabhāṣiṇī || 37 ||
[Analyze grammar]

mūrcchāṃ gatavatī pakṣapuṭau dhṛtvā biḍoragī |
sakhyulkāni patedeṣā vaktavye tviti saṃbhramāt || 38 ||
[Analyze grammar]

khakholketi yaduktā gīḥ kadrvā saṃbhrātacetasā |
tadā khakholkanāmārkaḥ stuto vinatayā bahu || 39 ||
[Analyze grammar]

manāgatigmatāṃ prāpte khe prayāti vivasvati |
tābhyāṃ turaṃgamo darśi kiṃcitkirmīravānrathe || 40 ||
[Analyze grammar]

uktā vinatayaivaiṣā tāpopahatalocanā |
krūrā sarīsṛpī satyavādinyā viśvamānyayā || 41 ||
[Analyze grammar]

kadru tvayā jitaṃ bhadre yata uccaiḥśravā hayaḥ |
caṃdraraśmiprabhopyeṣa kalmāṣa iva bhāsate || 42 ||
[Analyze grammar]

vidhirbalīyānbhujagi citraṃ jayaparājaye |
krūropi vijayī kvāpi tvakrūropi parājayī || 43 ||
[Analyze grammar]

vinatāvinatādhārā vadaṃtīti yathāgatam |
kadrūniveśanaṃ prāptā tasyā dāsyamacīkarat || 44 ||
[Analyze grammar]

kadācidvinatādarśi suparṇanāśrulocanā |
vicchāyā malinā dīnā dīrghaniḥśvāsavatyapi || 45 ||
[Analyze grammar]

suparṇa uvāca |
prātaḥprātaraho mātaḥ kva yāsi tvaṃ dinedine |
sāyamāyāsi ca kuto vicchāyā dīnamānasā || 46 ||
[Analyze grammar]

kuto niḥśvasisi proccairaśrupūrṇa vilocanā |
yathā klībasutā yoṣidyathāpati tiraskṛtā || 47 ||
[Analyze grammar]

brūhi mātarjhaṭityadya kuto dūnāsi pattriṇi |
mayi jīvati te bāle kālepi kṛtasādhvase || 48 ||
[Analyze grammar]

aśrunirmāṇakaraṇe kāraṇaṃ kiṃ tapasvini |
sucaritrā sunārīṣu nāmaṃgalamiheṣyate || 49 ||
[Analyze grammar]

dhiktāṃśca putrānyanmātā teṣu jīvatsu duḥkhabhāk |
varaṃ vaṃdhyaiva sā yasyāḥ sutā vaṃdhyamanorathāḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

ityūrjasvalamākarṇya vacaḥ sūnorgarutmataḥ |
vinatā prāha taṃ putraṃ mātṛbhaktisamanvitam || 51 ||
[Analyze grammar]

ahaṃ dāsyasmi re bāla kadrvāśca krūracetasaḥ |
pṛṣṭhe vahāmi tāṃ nityaṃ tatputrānapi putraka || 52 ||
[Analyze grammar]

kadācinmaṃdaraṃ yāmi kadācinmalayācalam |
kadācidaṃtarīpeṣu careyaṃ tadudanvatām || 53 ||
[Analyze grammar]

yatrayatra nayeyuste kādraveyāḥ sudurmadāḥ |
vrajeyaṃ tatratatrāhaṃ tadadhīnā yataḥ suta || 54 ||
[Analyze grammar]

garuḍa uvāca |
dāsītvakāraṇaṃ mātaḥ kiṃ te jātaṃ sulakṣaṇe |
dakṣaprajāpateḥ putri kaśyapasyapriye'naghe || 55 ||
[Analyze grammar]

vinatovāca garuḍaṃ purāvṛttamaśeṣataḥ |
dāsītvakāraṇaṃ yadvadādityāśvavilokanam || 56 ||
[Analyze grammar]

śrutveti garuḍaḥ prāha mātaraṃ satvaraṃ vraja |
pṛcchādya mātastānduṣṭānkādraveyānidaṃ vacaḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

yaddurlabhaṃ hi bhavatāṃ yatrātyaṃtaruciśca vaḥ |
maddāsītvavimokṣāya tadyācadhvaṃ dadāmyaham || 58 ||
[Analyze grammar]

tathākarocca vinatā tepi śrutvā tadīritam |
sarpāḥ saṃmaṃtrya tāṃ procurvinatāṃ hṛṣṭamānasāḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

mātṛśāpavimokṣāya yadi dāsyati naḥ sudhām |
tadā samīhitaṃ testu na dāsyatyatha dāsyasi || 60 ||
[Analyze grammar]

ityoṃkṛtya samāpṛcchya kadrūṃ drutagatiḥ khagī |
garutmaṃtaṃ samācaṣṭa dṛṣṭvā saṃhṛṣṭamānasam || 61 ||
[Analyze grammar]

nāgāṃtakastataḥ prāha mātaraṃ ciṃtayāturām |
ānītaṃ viddhi pīyūṣaṃ mātarme dehi bhojanam || 62 ||
[Analyze grammar]

vinatā prāha taṃ putraṃ saṃprahṛṣṭatanūruhā |
bhoḥ suparṇārṇavaṃ tūrṇaṃ yāhi maṃgalamastu te || 63 ||
[Analyze grammar]

saṃti tatrāpi bahuśo niṣādā matsyaghātinaḥ |
velātaṭanivāsāśca tānbhakṣaya durātmanaḥ || 64 ||
[Analyze grammar]

paraprāṇairnijaprāṇānye puṣṇaṃtīha durdhiyaḥ |
śāsanīyāḥ prayatnena śreyastacchāsanaṃ param || 65 ||
[Analyze grammar]

bahuhiṃsākṛtāṃ hiṃsā bhavetsvargasya sādhanam |
vihiṃsiteṣu duṣṭeṣu rakṣyate bhūriśo yataḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

niṣādeṣvapi cedvipraḥ kaścidbhavati putraka |
saṃrakṣaṇīyo yatnena bhakṣaṇīyo na karhicit || 67 ||
[Analyze grammar]

garuḍa uvāca |
matsyādināṃ vasanmadhye kathaṃ jñeyo dvijo mayā || abhakṣyo yastvayā proktastaccihnaṃ kiṃ canāttha me || 68 ||
[Analyze grammar]

vinatovāca |
yajñasūtraṃ gale yasya sottarīyaṃ sunirmalam |
nityadhautāni vāsāṃsi bhālaṃ tilaka lāṃchitam || 69 ||
[Analyze grammar]

sapavitrau karau yasya yannīvī kuśagarbhiṇī |
yanmauliḥ saśikhāgraṃthiḥ sa jñeyo brāhmaṇastvayā || 70 ||
[Analyze grammar]

uccaredṛgyajuḥsāmnāmṛcamekāmapīha yaḥ |
gāyatrīmātramaṃtropi sa vijñeyo dvijastvayā || 71 ||
[Analyze grammar]

garuḍa uvāca |
madhye sadā niṣādānāṃ yo vasejjanani dvijaḥ |
tasyaiteṣvekamapyeva na manye lakṣmabodhakam || 72 ||
[Analyze grammar]

lakṣmāṃtaraṃ samācakṣva dvijabodhakaraṃ prasūḥ |
yena vijñāya taṃ vipraṃ tyajeyamapi kaṃṭhagam || 73 ||
[Analyze grammar]

tacchrutvā vinatā prāha yaste kaṃṭhagatoṃ'gaja |
khadirāṃgāravaddahyāttamapākuru dūrataḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

dvijamātrepi yā hiṃsā sā hiṃsā kuśalāya na |
deśaṃ vaṃśaṃ śriyaṃ svaṃ ca nirmūlayati kālataḥ || 75 ||
[Analyze grammar]

niśamya kāśyapiritiprasūpādaupraṇamya ca |
gṛhītāśīryayau śīghraṃ khamārgeṇa khageśvaraḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

dūrādālokayāṃcakre niṣādānmatsyajīvinaḥ |
pakṣau vidhūya pakṣīṃdro rajasāpūrya rodasī || 77 ||
[Analyze grammar]

aṃdhīkṛtya diśobhāgānabdhirodhasyupāviśat |
vyādāya vadanaṃ ghoraṃ mahākaṃdarasannibham || 78 ||
[Analyze grammar]

kāṃdiśīkā niṣādāstu viviśustatra ca svayam |
manvāneṣvatha paṃthānaṃ teṣu kaṃṭhaṃ viśatsvapi || 79 ||
[Analyze grammar]

jajvāleṃgalasaṃsparśo dvijastatkaṃṭhakaṃdalīm |
prākpraviṣṭānatho tārkṣyo niṣādānaudarīṃ darīm || 80 ||
[Analyze grammar]

praveśya kaṃṭhatālusthaṃ taṃ vijñāya dvijasphuṭam |
bhayādudagirattūrṇaṃ mātṛvākyena yaṃtritaḥ || 81 ||
[Analyze grammar]

tamudgīrṇaṃ naraṃ dṛṣṭvā pakṣirāṭsamabhāṣata |
kastvaṃ jātyāsi nigada mama kaṃṭhavidāhakṛt || 82 ||
[Analyze grammar]

sa tadāheti viprohaṃ pṛṣṭaḥ sangaruḍāgrataḥ |
vasāmyeṣu niṣādeṣu jātimātropajīvakaḥ || 83 ||
[Analyze grammar]

taṃ preṣya garuḍo dūraṃ bhakṣayitvātha bhūriśaḥ |
nabho vikṣobhayāṃcakre pralayānila sannibhaḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

taṃ dṛṣṭvā tigmatejaskaṃ jvālātatadigaṃtaram |
jvaladdāvānalaṃ śailamiva bibhyurdivaukasaḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

te sannahyaṃta yuddhāya sajjīkṛta balāyudhāḥ |
adhyāsya vāhanānyāśu sarve varmabhṛtaḥ surāḥ || 86 ||
[Analyze grammar]

tiryaggatīravirnāyaṃ nāyamagniḥ sadhūmavān |
kṣaṇaprabhāpyasau naiva ko naḥ sammukha etyasau || 87 ||
[Analyze grammar]

na daityeṣu prabhedṛksyānnākṛtirdānaveṣviyam |
mahāsādhvasadaḥ koyamasmākaṃ hṛtprakaṃpanaḥ || 88 ||
[Analyze grammar]

yāvatsaṃbhāvayaṃtīti nītijñā api nirjarāḥ |
tāvaddudhāva svau pakṣau pakṣirājo mahābalaḥ || 89 ||
[Analyze grammar]

nipetuḥ pakṣavātena sāyudhāśca savāhanāḥ |
na jñāyaṃte kva saṃprāptā vātyayā pārṇatārṇavat || 90 ||
[Analyze grammar]

atha teṣu praṇaṣṭeṣu buddhyā vijñāya pakṣirāṭ |
kośāgāraṃ sudhāyāḥ sa tatrāpaśyacca rakṣiṇaḥ || 91 ||
[Analyze grammar]

śastrāstrodyatapāṇīṃstānsurānādhūya sarvaśaḥ |
dadarśa kartarīyaṃtramamṛtoparisaṃsthitam || 92 ||
[Analyze grammar]

manaḥpavanavegena bhramamāṇaṃ mahārayam |
apispṛśaṃtaṃ maśakaṃ yatkhaṃḍayati koṭiśaḥ || 93 ||
[Analyze grammar]

upopaviśya pakṣīṃdrastasya yaṃtrasya nirbhayaḥ |
kṣaṇaṃ vicārayāmāsa kimatra karavāṇyaho || 94 ||
[Analyze grammar]

spraṣṭuṃ na labhyate caitadvātyā na prabhavediha |
ka upāyotra kartavyo vṛthā jāto mamodyamaḥ || 95 ||
[Analyze grammar]

na balaṃ prabhavedatra na kiṃcidapi pauruṣam |
aho prayatno devānāmetatpīyūṣarakṣaṇe || 96 ||
[Analyze grammar]

yadi me śaṃkare bhaktirnirdvaṃdvātīva niścalā |
tadā sa devadevo māṃ viyunaktu mahā'dhiyā || 97 ||
[Analyze grammar]

yadyahaṃ mātṛbhaktosmi svāminaḥ śaṃkarādapi |
tadā me buddhiratrāstu pīyūṣaharaṇaṃ kṣamā || 98 ||
[Analyze grammar]

ātmārthaṃ nodyamaścāyaṃ hṛtstho vettīti viśvagaḥ |
māturdāsyavimokṣāya yatehamamṛtaṃ prati || 99 ||
[Analyze grammar]

jaritau pitarau yasya bālāpatyaśca yaḥ pumān |
sādhvī bhāryā ca tatpuṣṭyai doṣo'kṛtyepi tasya na || 100 ||
[Analyze grammar]

iti ciṃtayatastasya buddhirāsīnmahātmanaḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

dehaṃ cakāra sotyaṃtamaṇīyāṃsamaṇorapi |
paramāṇusahasrāṃśaṃ kṛtvā rūpaṃ mahādbhutam || 2 ||
[Analyze grammar]

praviśya kartarīyaṃtramadhodehasya lāghavāt |
bibhyattadyaṃtrato dehaṃ vaṃcayanvāyukhaṃḍanāt |
mūlamutpāṭya tarasā gṛhītvā'mṛtabhājanam || 3 ||
[Analyze grammar]

niryayau pāvane mārge krośatsu svargasadmasu || 4 ||
[Analyze grammar]

tathā vaikuṃṭhanāthaṃ te gatvā procuḥ sudhābhujaḥ |
nirjitya nīyate cakrinsudhā no jīvitaṃ param || 5 ||
[Analyze grammar]

ityākarṇya haristebhyo'bhayaṃ dattvā tvarāyutaḥ |
kṛtvā yuddhaṃ ca sumahadviṃśārkaghaṭikādvayam || 6 ||
[Analyze grammar]

śuṃbhadevyoryathāsūta garuḍastatra cādhikaḥ |
tadā prasanno bhagavānmahāyuddhena sarvadaḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

gatvā garuḍamāhedaṃ prasannosmi khageśvara |
varaṃ vṛṇīhi bhadraṃ te jitavṛṃdāravṛṃdaka || 8 ||
[Analyze grammar]

hasitvā garuḍaḥ prāha viśvarūpaṃ janārdanam |
ahameva prasannosmi tvaṃ prārthaya varadvayam || 9 ||
[Analyze grammar]

tataḥ kaiṭabhajitprāha vainateyaṃ mudānvitaḥ |
vṛtaṃvṛtaṃ mahodāra dehidehi varadvayam || 110 ||
[Analyze grammar]

iti viṣṇūditaṃ śrutvā prahasannāha pakṣirāṭ |
kiṃ vilaṃbena tadbrūhi dattaṃ dattaṃ varadvayam || 11 ||
[Analyze grammar]

alabdhalābhe saṃjāte dyūtādi vijayodaye |
dātavyaṃ sudhiyāpātre sadā lābhajayau kva vā || 12 ||
[Analyze grammar]

śrīviṣṇuruvāca |
balavānasi pakṣīṃdra tanme vāhanatāṃ vraja |
eko varoyaṃ varada dvitīyaṃ śṛṇu kāśyapa || 13 ||
[Analyze grammar]

darśayitvāmṛtaṃ prājña mātṛdāsyavimokṣakam |
dvijihvebhyaḥ kuru tathā drāgaśnaṃti na te yathā || 14 ||
[Analyze grammar]

deyā sudhā sudhābhugbhyo dvitīyostu varo mama |
tatheti sa pratijñāya niryayau pakṣirāḍdivaḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

sa mātaraṃ vinirmocya dāsyātkāśyapanaṃdanaḥ |
nāgānāṃ purato dhṛtvā mahāmṛtakamaṃḍalum || 16 ||
[Analyze grammar]

amṛtaṃ pātukāmāṃstānityācaṣṭa mahāmatiḥ |
nāgāḥ śucitvamāsādya bhoktavyaiṣā sudhā śubhā || 17 ||
[Analyze grammar]

nocedaśucibhiḥ spṛṣṭā snānādi parivarjitaiḥ |
yāsyatyadṛśyatāmeṣā sudhā'nimiṣarakṣitā || 18 ||
[Analyze grammar]

sāmānyamapi yadrakṣyaṃ spṛśyate'śucibhiḥ kvacit |
haraṃti tadrasaṃ devāstacca tiṣṭhati nīrasam || 19 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā sahito mātrā vainateyo viniryayau |
kuśāsane ca tairukto dhṛtvā pīyūṣabhājanam || 120 ||
[Analyze grammar]

yāvatsnātuṃ gatāḥ sarpāstāvatpīyūṣabhājanam |
ādāya viṣṇunā dattaṃ devebhya iva jīvitam || 21 ||
[Analyze grammar]

āgatya bhujagāḥ snātvā na dṛṣṭvāmṛtabhājanam |
aho pratāritā nītamamṛtaṃ ceti cukruśuḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

tataḥ paryalihandarbhānpīyūṣasparśakāṃkṣiṇaḥ |
āstāṃ tāvatsudhā dūraṃ jihvāsteṣāṃ dvidhābhavan || 23 ||
[Analyze grammar]

anyepyanyāyalabdhārthaṃ ye bubhukṣaṃti kevalam |
tanno pariṇatiṃ gacchedbhoktuṃ vātairna labhyate || 24 ||
[Analyze grammar]

nyāyādhvasthena tārkṣyeṇa sudhā prāptātidurlabhā |
labdhāpyanyāyato nāgairdṛṣṭamātrā kṣaṇādgatā || 25 ||
[Analyze grammar]

atha dāsyādvinirmuktā vinatovāca khecaram |
putra kāśīṃ prayāsyāmi dāsyapāpāpanuttaye || 26 ||
[Analyze grammar]

tāvatpāpāni jṛṃbhaṃte nānājanmārjitānyapi |
yāvatkāśī na hṛtsaṃsthā punarbhavavighātinī || 27 ||
[Analyze grammar]

kāśīsmaraṇamātreṇa kiṃ citraṃ yadaghaṃ vrajet |
garbhavāsopi naśyeta viśveśānugrahātparāt || 28 ||
[Analyze grammar]

yatra viśveśvaraḥ sākṣāttārāpativibhūṣaṇaḥ |
tārayettārakadroṇyā dustarādbhavasāgarāt || 29 ||
[Analyze grammar]

viśveśānugṛhītānāṃ vicchinnākhilakarmaṇām |
bhavetkāśīṃ prati matirnetareṣāṃ kadācana || 130 ||
[Analyze grammar]

kāśīṃ prati mano yeṣāṃ niḥśeṣakṣālitainasām |
ta eva mānavā loke satyaṃ nṛpa śavopare || 31 ||
[Analyze grammar]

taireva kālo vijitasta eva hi gatainasaḥ |
apunargarbhavāsāste prāptā vārāṇasīha yaiḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

śreyasāṃ bhājanaṃ caitannṛjanmana mudhā nayet |
devānāmapiduṣprāpyaṃ kāśīsaṃdarśanādṛte || 33 ||
[Analyze grammar]

kaḥ kaliḥ kothavā kālaḥ kiṃ vā karmāṇyanekadhā |
parānaṃdapradaṃ kṣetramavimuktaṃ yadīkṣitam || 34 ||
[Analyze grammar]

te garbhavāse tiṣṭhaṃti punaste garbhavāsinaḥ |
ye na garbhavanacchetrīṃ sevaṃte varaṇāmasim || 35 ||
[Analyze grammar]

niśamyeti vacaḥ prāha tārkṣyo natvātha mātaram |
ahamapyāgamiṣyāmi kāśīṃ draṣṭuṃ śivārcitām || 36 ||
[Analyze grammar]

māturājñāmatha prāpya jananyā saha pakṣirāṭ |
kṣaṇādvārāṇasīṃ prāpa mokṣanikṣepabhūmikām || 37 ||
[Analyze grammar]

ubhāvapi ca tepāte tapa ugraṃ mahāmatī |
saṃsthāpya śāṃbhavaṃ liṃgaṃ patattrīṃdro'caleṃdriyaḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

nāmnā khakholkamādityaṃ saṃsthāpya vinatā śubham |
acireṇaiva kālena mahatastapasastayoḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

kāśyāṃ prasannau saṃjātau devau śaṃkarabhāskarau |
garuḍasthāpitālliṃgādāvirāsīdumāpatiḥ || 140 ||
[Analyze grammar]

garuḍāya varānprādātsa bahūnatidurlabhān |
khageṃdra mama bhaktosi tava jñānaṃ bhaviṣyati || 41 ||
[Analyze grammar]

vetsyasi tvaṃ rahasyaṃ me yanna jñātaṃ surairapi |
tvayaitatsthāpitaṃ liṃgaṃ garuḍeśvarasaṃjñitam || 42 ||
[Analyze grammar]

paramajñānadaṃ puṃsāṃ dṛṣṭaṃ spṛṣṭaṃ samarcitam || anyacca śṛṇu pakṣīṃdra hitaṃ te vacmi sāṃpratam || 43 ||
[Analyze grammar]

asāvahaṃ sa vai viṣṇurmāstu te bhedadṛkca nau |
evaṃ tasyaiva pakṣīṃdra daityeṃdra balahāriṇa || 44 ||
[Analyze grammar]

prāpya satpatratāṃ patriṃstvamapyarcyo bhaviṣyasi |
iti dattvā varaṃ śaṃbhuḥ svabhaktāya garutmate || 45 ||
[Analyze grammar]

tatraivāṃtarhito jāto garuḍopi hariṃ yayau |
hare rathatvaṃ saṃprāpya sopi pūjyo'bhavadbhuvi || 46 ||
[Analyze grammar]

tapasyaṃtīmathālokya kadācidvinatāṃ prabhuḥ |
śivasyaiva parāmūrtiḥ khakholko nāma bhāskaraḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

dattvā varaṃ ca pāpaghnaṃ śivajñānasamanvitam |
kāśīvāsijanāneka bhavapāpakṣayaṃkaraḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

vinatāditya ityākhyaḥ khakholkastatra saṃsthitaḥ |
itthaṃ khakholka ādityaḥ kāśīvighnatamoharaḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

tasya darśanamātreṇa sarvapāpaiḥ pramucyate |
kāśyāṃ paiśaṃgile tīrthe khakholkasya vilokanāt |
naraściṃtitamāpnoti nīrogo jāyate kṣaṇāt || 150 ||
[Analyze grammar]

naraḥ śrutvaitadākhyānaṃ khakholkādityasaṃbhavam |
garuḍeśena sahitaṃ sarvapāpaiḥ pramucyate || 151 ||
[Analyze grammar]

iti śrīskāṃde mahāpurāṇa ekāśīti sāhasryāṃ saṃhitāyāṃ caturthe kāśīkhaṇḍe pūrvārddhe khakholkāditya garuḍeśayorvarṇanaṃnāma paṃcāśattamo'dhyāyaḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Skandapurana Chapter 50

Cover of edition (2007)

The Skanda-Purana
by G. V. Tagare (2007)

(23 Volumes) - Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.

Buy now!
Cover of edition (2016)

Skanda Purana (Hindi Translation)
by S. N. Khandelwal (2016)

(Set of 10 Books) - Chowkhamba Sanskrit Series Office

Buy now!
Cover of Bengali edition

Skanda Purana in Bengali
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

স্কন্ধ পুরাণম: - (Set of 7 Volumes)

Buy now!
Cover of edition (0)

Skanda Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದ ಮಹಾಪುರಣಂ: (Set of 25 Volumes)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Skanda Mahapurana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Ahemdabad (2017)

સ્કંદ મહાપુરાણ: (Condensed/Summary)

Buy now!
Cover of edition (2015)

Shri Skanda purana (Malayalam)
by M.P. Pillai kaniyanthara (2015)

(Condensed/Summary) - Devi Book Stall, Kodungallur

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: