Skanda Purana [sanskrit]

876,996 words | ISBN-10: 8170800978 | ISBN-13: 9788170800972

This Sanskrit edition of the Skandapurana. It is one of the largest of the eighteen Mahapuranas, covering over 80,000 shlokas (verses). It is divided into seven large section each covering holy regions detailing their background and legends.

[English text for this chapter is available]

sūta uvāca |
nityānaṃdamayaṃ śāṃtaṃ nirvikalpaṃ nirāmayam |
śivatattvamanādyaṃtaṃ ye viduste paraṃ gatāḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

viraktāḥ kāmabhogebhyo ye prakurvaṃtyahaitukīm |
bhaktiṃ parāṃ śive dhīrāsteṣāṃ muktirna saṃsṛtiḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

viṣayānabhisaṃdhāya ye kurvaṃti śive ratim |
viṣayairnābhibhūyaṃte bhuṃjānāstatphalānyapi || 3 ||
[Analyze grammar]

yena kenāpi bhāvena śivabhaktiyuto naraḥ |
na vinaśyati kālena sa yāti paramāṃ gatim || 4 ||
[Analyze grammar]

ārurukṣuḥ paraṃ sthānaṃ viṣayāsaktamānasaḥ |
pūjayetkarmaṇā śaṃbhuṃ bhogāṃte śivamāpnuyāt || 5 ||
[Analyze grammar]

aśaktaḥ kaścidutsraṣṭuṃ prāyo viṣayavāsanām |
ataḥ karmamayī pūjā kāmadhenuḥ śarīriṇām || 6 ||
[Analyze grammar]

māyāmayepi saṃsāre ye vihṛtya ciraṃ sukham |
muktimicchanti dehāṃte teṣāṃ dharmoyamīritaḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

śivapūjā sadā loke hetuḥ svargāpavargayoḥ |
somavāre viśeṣeṇa pradoṣādiguṇānvite || 8 ||
[Analyze grammar]

kevalenāpi ye kuryuḥ somavāre śivārcanam |
na teṣāṃ vidyate kiṃcidihāmutra ca durlabham || 9 ||
[Analyze grammar]

upoṣitaḥ śucirbhūtvā somavāre jiteṃdriyaḥ |
vaidikairlaukikairvāpi vidhivatpūjayecchivam || 10 ||
[Analyze grammar]

brahmacārī gṛhastho vā kanyā vāpi sabharttṛkā |
vibhartṛkā vā saṃpūjya labhate varamīpsitam || 11 ||
[Analyze grammar]

atrāhaṃ kathayiṣyāmi kathāṃ śrotṛmanoharām |
śrutvā muktiṃ prayāṃtyeva bhartirbhavati śāṃbhavī || 12 ||
[Analyze grammar]

āryāvarte nṛpaḥ kaścidāsīddharmabhṛtāṃ varaḥ |
citravarmeti vikhyāto dharmarājo durātmanām || 13 ||
[Analyze grammar]

sa goptā dharmasetūnāṃ śāstā duṣpathagāminām |
yaṣṭā samastayajñānāṃ trātā śaraṇamicchatām || 14 ||
[Analyze grammar]

karttā sakalapuṇyānāṃ dātā sakalasaṃpadām |
jetā sapatnavṛṃdānāṃ bhaktaḥ śivamukundayoḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

sonukūlāsu patnīṣu labdhvā putrānmahaujasaḥ |
cireṇa prārthitāṃ lebhe kanyāmekāṃ varānanām || 16 ||
[Analyze grammar]

sa labdhvā tanayāṃ diṣṭyā himavāniva pārvatīm |
ātmānaṃ devasadṛśaṃ mene pūrṇamanoratham || 17 ||
[Analyze grammar]

sa ekadā jātakalakṣaṇajñānāhūya sādhūndvijamukhyavṛṃdān |
kutūhalenābhiniviṣṭacetāḥ papraccha kanyājanane phalāni || 18 ||
[Analyze grammar]

atha tatrābravīdeko bahujño dvijasattamaḥ |
eṣā sīmaṃtinī nāmnā kanyā tava mahīpate || 19 ||
[Analyze grammar]

umeva māṃgalyavatī damayaṃtīva rūpiṇī |
bhāratīva kalābhijñā lakṣmīriva mahāguṇā || 20 ||
[Analyze grammar]

suprajā devamāteva jānakīva dhṛtavratā |
raviprabheva satkāṃtiścaṃdrikeva manoramā || 21 ||
[Analyze grammar]

daśavarṣasahasrāṇi saha bhartrā pramodate |
prasūya tanayānaṣṭau paraṃ sukhamavāpsyati || 22 ||
[Analyze grammar]

ityuktavaṃtaṃ nṛpatirdhanaiḥ saṃpūjya taṃ dvijam |
avāpa paramāṃ prītiṃ tadvāgamṛtasevayā || 23 ||
[Analyze grammar]

athānyo'pi dvijaḥ prāha dhairyavānamitadyutiḥ |
eṣā caturdaśe varṣe vaidhavyaṃ pratipatsyati || 24 ||
[Analyze grammar]

ityākarṇya vacastasya vajranirghātaniṣṭhuram |
muhūrtamabhavadrājā ciṃtāvyākulamānasaḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

atha sarvānsamutsṛjya brāhmaṇānbrahmavatsalaḥ |
sarvaṃ daivakṛtaṃ mattvā niściṃtaḥ pārthivo'bhavat || 26 ||
[Analyze grammar]

sāpi sīmaṃtinī bālā krameṇa gataśaiśavā |
vaidhavyamātmano bhāvi śuśrāvātmasakhīmukhāt || 27 ||
[Analyze grammar]

paraṃ nirvedamāpannā ciṃtayāmāsa bālikā |
yājñavalkyamuneḥ patnīṃ maitreyīṃ paryapṛcchata || 28 ||
[Analyze grammar]

mātastvaccaraṇāṃbhojaṃ prapannāsmi bhayākulā |
saubhāgyavardhanaṃ karma mama śaṃsitumarhasi || 29 ||
[Analyze grammar]

iti prapannāṃ nṛpateḥ kanyāṃ prāha muneḥ satī |
śaraṇaṃ vraja tanvaṃgi pārvatīṃ śivasaṃyutām || 30 ||
[Analyze grammar]

somavāre śivaṃ gaurīṃ pūjayasva samāhitā |
upoṣitā vā susnātā virajāmbaradhāriṇī || 31 ||
[Analyze grammar]

yatavāṅniścalamanāḥ pūjāṃ kṛtvā yathocitām |
brāhmaṇānbhojayitvātha śivaṃ samyakprasādayat || 32 ||
[Analyze grammar]

pāpakṣayo'bhiṣekeṇa sāmrājyaṃ pīṭhapūjanāt |
saubhāgyamakhilaṃ saukhyaṃ gaṃdhamālyākṣatārpaṇāt || 33 ||
[Analyze grammar]

dhūpadānena saugaṃdhyaṃ kāṃtirdīpapradānataḥ |
naivedyaiśca mahābhogo lakṣmīstāṃbūladānataḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

dharmārthakāmamokṣāśca namaskārapradānataḥ |
aṣṭaiśvaryādisiddhīnāṃ japa eva hi kāraṇam || 35 ||
[Analyze grammar]

homena sarvakāmānāṃ samṛddhirupajāyate |
sarveṣāmeva devānāṃ tuṣṭirbrāhmaṇabhojanāt || 36 ||
[Analyze grammar]

itthamārādhaya śivaṃ somavāre śivāmapi |
atyāpadamapi prāptā nistīrṇābhibhavā bhaveḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

ghorādghoraṃ prapannāpi mahākleśaṃ bhayānakam |
śivapūjāprabhāveṇa tariṣyasi mahadbhayam || 38 ||
[Analyze grammar]

itthaṃ sīmaṃtinīṃ samyaganuśāsya punaḥ satī |
yayau sāpi varārohā rājaputrī tathā'karot || 39 ||
[Analyze grammar]

damayaṃtyāṃ nalasyāsīdiṃdrasenābhidhaḥ sutaḥ |
tasya caṃdrāṃgado nāma putrobhū ccaṃdrasannibhaḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

citravarmā nṛpaśreṣṭhastamāhūya nṛpātmajam |
kanyāṃ sīmaṃtinīṃ tasmai prāyacchadgurvanujñayā || 41 ||
[Analyze grammar]

so'bhūnmahotsavastatra tasyā udvāhakarmaṇi |
yatra sarvamahīpānāṃ samavāyo mahānabhūt || 42 ||
[Analyze grammar]

tasyāḥ pāṇigrahaṃ kāle kṛtvā caṃdrāṃgadaḥ kṛtī |
uvāsa katicinmāsāṃstatraiva śvaśurālaye || 43 ||
[Analyze grammar]

ekadā yamunāṃ tartuṃ sa rājatanayo balī |
āruroha tarīṃ kaiścidvayasyaiḥ saha līlayā || 44 ||
[Analyze grammar]

tasmiṃstarati kāliṃdīṃ rājaputre vidhervaśāt |
mamajja saha kaivatairāvarttābhihatā tarī || 45 ||
[Analyze grammar]

hā heti śabdaḥ sumahānāsīttasyāstaṭadvaye |
paśyatāṃ sarvasainyānāṃ pralāpo divama spṛśat || 46 ||
[Analyze grammar]

majjaṃto mamrire kecitkecidgrāhodaraṃ gatāḥ |
rājaputrādayaḥ kecinnādṛśyaṃta mahājale || 47 ||
[Analyze grammar]

tadupaśrutya rājāpi citravarmātivi hvalaḥ |
yamunāyāstaṭaṃ prāpya viceṣṭaḥ samajāyata || 48 ||
[Analyze grammar]

śrutvātha rājapatnyaśca vabhūburgatacetanāḥ |
sā ca sīmaṃtinī śrutvā papāpa ḍūvi mūrcchitā || 49 ||
[Analyze grammar]

tathānye maṃtrimukhyāśca nāyakāḥ sapurohitāḥ |
vihvalāḥ śokasaṃtaptā vilepurmuktamūrdhajāḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

iṃdrasenopi rājedraḥ putravārttāṃ suduḥkhitaḥ |
ākarṇya saha patnībhirnaṣṭasaṃjñaḥ papāta ha || 51 ||
[Analyze grammar]

tanmaṃtriṇaśca tatpaurāstathā taddeśavāsinaḥ |
ābālavṛddhavanitāścukruśuḥ śokavihvalāḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

śokātkeciduro jaghnuḥ śiro jaghnuśca kecana |
hā rājaputra hā tāta kvāsi kvāsīti babhramuḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

evaṃ śokākulaṃ dīnamiṃdrasenamahīpateḥ |
nagaraṃ sahasā kṣubdhaṃ citravarmapuraṃ tathā || 54 ||
[Analyze grammar]

atha vṛddhaiḥ samāśvastaścitravarmā mahīpatiḥ |
śanairnagaramāgatya sāntvayāmāsa cātmajām || 55 ||
[Analyze grammar]

sa rājāṃbhasimagnasya jāmātustasya bāṃdhavaiḥ |
āgataiḥ kārayāmāsa sākalyādaurdhvadaihikam || 56 ||
[Analyze grammar]

sā ca sīmaṃtinī sādhvī bhartṛlokamatiḥ satī |
pitrā niṣiddhā snehena vaidhavyaṃ pratyapadyata || 57 ||
[Analyze grammar]

muneḥ patnyo'padiṣṭaṃ yatsomavāravrataṃ śubham |
na tatyāja śubhācārā vaidhavyaṃ prāptavatyapi || 58 ||
[Analyze grammar]

evaṃ caturdaśe varṣe duḥkhaṃ prāpya sudāruṇam |
dhyāyantī śivapādābjaṃ vatsaratrayamatyagāt || 59 ||
[Analyze grammar]

putraśokādivonmattamiṃdrasenaṃ mahīpatim |
prasahya tasya dāyādāḥ saptāṃgaṃ jahrurojasā || 60 ||
[Analyze grammar]

hṛtasiṃhāsanaḥ śūrairdāyādaiḥ so'prajo nṛpaḥ |
nigṛhya kārābhavane sapatnīko niveśitaḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

caṃdrāgado'pi tatputro nimagno yamunājale |
adhodhomajjamāno'sau dadarśoragakāminīḥ || 62 ||
[Analyze grammar]

jalakrīḍāsu saktāstā dṛṣṭvā rājakumāra kam |
vismitāstamatho ninyuḥ pātālaṃ pannagālayam || 63 ||
[Analyze grammar]

sa nīyamānastarasā pannagībhirnṛpātmajaḥ |
takṣakasya puraṃ ramyaṃ viveśa paramādbhutam || 64 ||
[Analyze grammar]

so'paśyadrājatanayo maheṃdrabhavanopamam |
mahāratnaparibhrājanmayūkhaparidīpitam || 65 ||
[Analyze grammar]

vajravaiḍūryapācādiprāsādaśatasaṃkulam |
māṇikya gopuradvāraṃ muktādāmabhirujjvalam || 66 ||
[Analyze grammar]

caṃdrakāṃtasthalaṃ ramyaṃ hemadvārakapāṭakam |
anekaśatasāhasramaṇidīpavirājitam || 67 ||
[Analyze grammar]

tatrāpaśyatsabhā madhye niṣaṇṇaṃ ratnaviṣṭare |
takṣakaṃ pannagādhīśaṃ phaṇānekaśatojjvalam || 68 ||
[Analyze grammar]

divyāṃbaradharaṃ dīptaṃ ratnakuṇḍalarājitam |
nānāratnaparikṣiptamukuṭa dyutiraṃjitam || 69 ||
[Analyze grammar]

phaṇāmaṇimayūkhāḍhyairasaṃkhyaiḥ pannagottamaiḥ |
upāsitaṃ prāṃjalibhiścitraratnavibhūṣitaiḥ || 70 ||
[Analyze grammar]

rūpayauvanamādhuryavilāsagati śobhinā |
nāgakanyāsahasreṇa samaṃtātparivāritam || 71 ||
[Analyze grammar]

divyābharaṇadīptāṃgaṃ divyacaṃdanacarcitam |
kālāgnimiva durdharṣaṃ tejasādityasannibham || 72 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā rājasuto dhīraḥ praṇipatya sabhāsthale |
utthitaḥ prāṃjalistasya tejasākṣiptalocanaḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

nāgarājopi taṃ dṛṣṭvā rājaputraṃ manoramam |
ko'yaṃ kasmādihāyāta iti papraccha pannagīḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

tā ūcuryamunātoye dṛṣṭo'smābhiryadṛcchayā |
ajñātakulanāmāyamānītastava sannidhim || 75 ||
[Analyze grammar]

atha pṛṣṭo rājaputrastakṣakeṇa mahātmanā |
kasyāsi tanayaḥ kastvaṃ ko deśaḥ kathamāgataḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

rājaputro vacaḥ śrutvā takṣakaṃ vākyamabravīt || 77 ||
[Analyze grammar]

rājaputra uvāca |
asti bhūmaṃḍale kaściddeśo niṣadhasaṃjñakaḥ |
tasyādhipo'bhavadrājā nalo nāma mahā yaśāḥ |
sa puṇyakīrtiḥ kṣitipo damayantīpatiḥ śubhaḥ || 78 ||
[Analyze grammar]

tasmādapīṃdrasenākhyastasya putro mahābalaḥ |
caṃdrāṃgadosmi nāmnāhaṃ navoḍhaḥ śvaśurālaye |
viharanyamunātoye nimagno devacoditaḥ || 79 ||
[Analyze grammar]

etābhiḥ pannagastrībhirānītosmi tavāṃtikam |
dṛṣṭvāhaṃ tava pādābjaṃ puṇyairjanmāṃtarārjitaiḥ || 80 ||
[Analyze grammar]

adya dhanyo'smi dhanyo'smi kṛtārtho pitarau mama |
yatprekṣito'haṃ kāruṇyāttvayā saṃbhāṣitopi ca || 81 ||
[Analyze grammar]

sūta uvāca |
ityudāramasaṃbhrāṃtaṃ vacaḥ śrutvātipeśalam |
takṣakaḥ punarautsukyādbabhāṣe rājanaṃdanam || 82 ||
[Analyze grammar]

takṣaka uvāca |
bhobho nareṃdradāyāda mā bhaiṣīrdhīratāṃ vraja |
sarvadeveṣu ko devo yuṣmābhiḥ pūjyate sadā || 83 ||
[Analyze grammar]

rājaputra uvāca |
yo devaḥ sarvedeveṣu mahādevaṃ iti smṛtaḥ |
pūjyate sa hi viśvātmā śivo'smābhirumāpatiḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

yasya tejoṃśaleśena rajasā ca prajāpatiḥ |
kṛtarūpo'sṛjadviśvaṃ sa naḥ pūjyo maheśvaraḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

yasyāṃśātsāttvikaṃ divyaṃ bibhradviṣṇuḥ sanātanaḥ |
viśvaṃ bibhartti bhūtātmā śivo'smābhiḥ sa pūjyate || 86 ||
[Analyze grammar]

yasyāṃśāttāmasājjāto rudraḥ kālāgnisannibhaḥ |
viśvametaddharatyaṃte sa pūjyo'smābhirīśvaraḥ || 87 ||
[Analyze grammar]

yo vidhātā vidhātuśca kāraṇasyāpi kāraṇam |
tejasāṃ paramaṃ tejaḥ sa śivo naḥ parā gatiḥ || 88 ||
[Analyze grammar]

yoṃtikastho'pi dūrasthaḥ pāpopahṛtacetasām |
aparicchedya dhāmāsau śivo naḥ paramā gatiḥ || 89 ||
[Analyze grammar]

yo'gnau tiṣṭhati yo bhūmau yo vāyau salile ca yaḥ |
ya ākāśe ca viśvātmā sa pūjyo naḥ sadāśivaḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

yaḥ sākṣī sarvabhūtānāṃ ya ātmastho niraṃjanaḥ |
yasyecchāvaśago lokaḥ so'smābhiḥ pūjyate śivaḥ || 91 ||
[Analyze grammar]

yamekamādyaṃ puruṣaṃ purāṇaṃ vadaṃti bhinnaṃ guṇavaikṛtena |
kṣetrajñameketha turīyamanye kūṭasthamanye sa śivo gatirnaḥ || 92 ||
[Analyze grammar]

yaṃ nāspṛśaṃścaityamaciṃtyatattvaṃ duraṃtadhāmānamatatsvarūpam |
manovacovṛttaya ātmabhājāṃ sa eṣa pūjyaḥ paramaḥ śivo naḥ || 93 ||
[Analyze grammar]

yasya prasādaṃ pratilabhya saṃto vāṃchaṃti naiṃdraṃ padamujjvalaṃ vā |
nistīrṇakarmārgalakālacakrāścaraṃtyabhītāḥ sa śivo gatirnaḥ || 94 ||
[Analyze grammar]

yasya smṛtiḥ sakalapāparujāṃ vighātaṃ sadyaḥ karotyapi cu pulkasajanmabhājām |
yasya svarūpamakhilaṃ śrutibhirvimṛgyaṃ tasmai śivāya satataṃ karavāma pūjām || 95 ||
[Analyze grammar]

yanmūrdhni labdhanilayā suralokasiṃdhuryasyāṃgagāṃ bhagavatī jagadaṃbikā ca |
yatkuṃḍale tvahaha takṣakavāsukī dvau so'smākameva gatirardhaśaśāṃkamauliḥ || 96 ||
[Analyze grammar]

jayati nigamacūḍāgreṣu yasyāṃghripadmaṃ jayati ca hṛdi nityaṃ yogināṃ yasya mūrtiḥ |
jayati sakalatattvodbhāsanaṃ yasya mūrtiḥ sa vijitaguṇasargaḥ pūjyate'smābhirīśaḥ || 97 ||
[Analyze grammar]

sūta uvāca |
ityākarṇya vacastasya takṣakaḥ prītamānasaḥ |
jātabhaktirmahādeve rājaputramabhāṣata || 98 ||
[Analyze grammar]

takṣaka uvāca |
parituṣṭo'smi bhadraṃ stāttava rājedranaṃdana |
bālopi yatparaṃ tattvaṃ vetsi śaivaṃ parātparam || 99 ||
[Analyze grammar]

eṣa ratnamayo loka etāścārudṛśo'balāḥ |
ete kalpadrumāḥ sarve vāpyomṛtarasāṃbhasaḥ || 100 ||
[Analyze grammar]

nātra mṛtyubhayaṃ ghoraṃ na jarārogapīḍanam |
yatheṣṭaṃ viharātraiva bhuṃkṣva bhogānyathocitān || 101 ||
[Analyze grammar]

ityukto nāgarājena sa rājeṃdrakumārakaḥ |
pratyuvāca paraṃ prītyā kṛtāṃjalirudāradhīḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

kṛtadāro'smyahaṃ kāle suvratā gṛhiṇī mama |
śiva pūjāparā nityaṃ pitarāvekaputrakau || 3 ||
[Analyze grammar]

te tvadya māṃ mṛtaṃ mattvā śokena mahatāvṛtāḥ |
prāyaḥ prāṇairviyujyaṃte daivātprāṇānvahaṃti vā || 4 ||
[Analyze grammar]

ato mayā bahutithaṃ nātra stheyaṃ kathaṃcana |
tameva lokaṃ kṛpayā māṃ prāpayitumarhasi || 5 ||
[Analyze grammar]

ityuktavaṃtaṃ naradevaputraṃ divyairvarānnaiḥ surapādapotthaiḥ |
āpyāyayitvā varagaṃdhavāsaḥ sragratnadivyābharaṇairvicitraiḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

saṃtoṣayitvā vividhaiśca bhogaiḥ punarbabhāṣe bhujagādhirājaḥ |
yadāyadā tvaṃ smarasi tvadagre tadā tadāviṣkriyate mayeti || 7 ||
[Analyze grammar]

punaśca rājaputrāya takṣakośvaṃ ca kāmagam |
nānādvīpasamudreṣu lokeṣu ca nirargalam || 8 ||
[Analyze grammar]

dattavānratnābharaṇa divyābharaṇavāsasām |
vāhanāya dadāvekaṃ rākṣasaṃ pannageśvaraḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

tatsahāyārthamekaṃ ca pannageṃdrakumārakam |
niyujya takṣakaḥ prītyā gaccheti visasarja tam || 110 ||
[Analyze grammar]

iti caṃdrāṃgadaḥ so'tha saṃgṛhya vividhaṃ dhanam |
aśvaṃ kāmagamāruhya tābhyāṃ saha viniryayau || 11 ||
[Analyze grammar]

sa mūhūrtādivonmajjya tasmā deva sarijjalāt |
vijahāra taṭe ramye divyamāruhya vājinam || 12 ||
[Analyze grammar]

athāsminsamaye tanvī sā ca sīmaṃtinī satī |
snātuṃ samāyayau tatra sakhī bhiḥ parivāritā || 13 ||
[Analyze grammar]

sā dadarśa nadītīre viharaṃtaṃ nṛpātmajam |
rakṣasā nararūpeṇa nāgaputreṇa cānvitam || 14 ||
[Analyze grammar]

divyaratnasamākīrṇaṃ divya mālyāvataṃsakam |
dehena divyagaṃdhena vyākṣiptadaśayojanam || 15 ||
[Analyze grammar]

tamapūrvākṛtiṃ vīkṣya divyāśvamadhisaṃsthitam |
jaḍonmatteva bhīteva tasthau tannyastalocanā || 16 ||
[Analyze grammar]

tāṃ ca rājeṃdraputro'sau dṛṣṭapūrvāmiti smaran |
nirmuktakaṃṭhābharaṇāṃ kaṃṭhasūtravivarjitām || 17 ||
[Analyze grammar]

asaṃyojitadhammillāmaṃgarāgavivarjitām |
tyaktanīlāṃjanāpāṃgīṃ kṛśāṃgīṃ śokadūṣitām || 18 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā'vatīrya turagādupaviṣṭaḥ sarittaṭe |
tāmāhūya varārohāmupaveśyedama bravīt || 19 ||
[Analyze grammar]

kā tvaṃ kasya kalatraṃ vā kasyāsi tanayā satī |
kimidaṃ teṃgane bālye duḥsahaṃ śokalakṣaṇam || 120 ||
[Analyze grammar]

iti snehena saṃpṛṣṭā sā vadhūraśrulocanā |
lajjitā svayamākhyātuṃ tatsakhī sarvamabravīt || 21 ||
[Analyze grammar]

iyaṃ sīmaṃtinī nāmnā snuṣā niṣadhabhūpateḥ |
caṃdrāṃgadasya mahiṣī tanayā citravarmaṇaḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

asyāḥ patirdaivayogānnimagno'sminmahājale |
teneyaṃ prāptavaidhavyā bālā duḥkhena śoṣitā || 23 ||
[Analyze grammar]

evaṃ varṣatrayaṃ nītaṃ śokenātibalīyasā |
adyeṃduvāre saṃprāpte snātumatra samāgatā || 24 ||
[Analyze grammar]

śvaśuro'syāśca rājeṃdro hṛtarājyaśca śatru bhiḥ |
balādgṛhīto baddhaśca sabhāryastadvaśe sthitaḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

tathāpyeṣā śubhācārā somavāre maheśvaram |
sāṃbikaṃ parayā bhaktyā pūjayatyamalāśayā || 26 ||
[Analyze grammar]

sūta uvāca |
itthaṃ sakhīmukhenaiva sarvamāvedya suvratā |
tataḥ sīmaṃtinī prāha svayameva nṛpātmajam || 27 ||
[Analyze grammar]

kastvaṃ kaṃdarpasaṃkāśaḥ kāvimau tava pārśvagau |
devo nareṃdraḥ siddho vā gaṃdharvo vātha kinnaraḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

kimarthaṃ mama vṛttāṃtaṃ snehavāniva pṛcchasi |
kiṃ māṃ vetsi mahābāho dṛṣṭavānkimu kutracit || 29 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭapūrva ivābhāsi mayā ca svajano yathā |
sarvaṃ kathaya tattvena satyasārā hi sādhavaḥ || 130 ||
[Analyze grammar]

sūta uvāca |
etāvaduktvā naradevaputrī sabāṣpakaṃṭhaṃ suciraṃ ruroda |
mumoha bhūmau patitā sakhībhirvṛtā na kiṃcitkathituṃ śaśāka || 31 ||
[Analyze grammar]

śrutvā caṃdrāṃgadaḥ sarvaṃ priyāyāḥ śokakāraṇam |
muhūrttamabhavatūṣṇīṃ svayaṃ śokasamākulaḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

athāśvāsya priyāṃ tanvīṃ vividhairvākyanaipuṇaiḥ |
siddhā nāma vayaṃ devāḥ kāmagā iti so'bravīt || 33 ||
[Analyze grammar]

tato balādivākṛṣya pāṇigrahaṇaśaṃkitām |
pulakāṃcitasarvāṃgīṃ tāṃ karṇe tvidamabravīt || 34 ||
[Analyze grammar]

kvāpi loke mayā dṛṣṭastava bharttā varānane |
tvadvratācaraṇātprītaḥ sadya evāgamiṣyati || 35 ||
[Analyze grammar]

apaneṣyati te śokaṃ dvitraireva dinairdhruvam |
etacchaṃsitumāyātastava bharttuḥ sakhā'smyaham || 36 ||
[Analyze grammar]

atra kāryo na saṃdehaḥ śapāmi śivapādayoḥ |
tāvattvaddhṛdaye stheyaṃ na prakāśyaṃ ca kutracit || 37 ||
[Analyze grammar]

sā tu tadvacanaṃ śrutvā sudhādhārāśatādhikam |
saṃbhramodbhrāṃtanayanā tameva muhuraikṣata || 38 ||
[Analyze grammar]

premabaṃdhānuguṇitaṃ vākyaṃ cāha rasāyanam |
vibhramodārasahitaṃ madhurāpāṃgavīkṣaṇam || 39 ||
[Analyze grammar]

svapāṇisparśanodbhinnapulakāṃcitavigraham |
pūrva dṛṣṭāni cāṃgeṣu lakṣaṇāni svarādiṣu |
vayaḥpramāṇaṃ varṇaṃ ca parīkṣyainamatarkayat || 140 ||
[Analyze grammar]

eṣa eva patirme syāddhruvaṃ nānyo bhaviṣyati |
asminneva prasaktaṃ me hṛdayaṃ premakātaram || 141 ||
[Analyze grammar]

paralokādihāyātaḥ kathamevaṃ svarūpadhṛk |
durbhāgyāyāḥ kathaṃ me syādbharturnaṣṭasya darśanam || 142 ||
[Analyze grammar]

svapnoyaṃ kimu na svapno bhramo'yaṃ kiṃ tu na bhramaḥ |
eṣa dhūrto'thavā kaścidyakṣo gaṃdharva eva vā || 143 ||
[Analyze grammar]

munipalyā yaduktaṃ me paramāpadgatāpi ca |
vratametatkuruṣveti tasya vā phalameva vā || 44 ||
[Analyze grammar]

yo varṣāyuta saubhāgyaṃ mametyāha dvijottamaḥ |
nūnaṃ tasya vacaḥ satyaṃ ko vidyādīśvaraṃ vinā || 45 ||
[Analyze grammar]

nimittāni ca dṛśyaṃte maṃgalāni dinedine |
prasanne pārvatīnāthe kimasādhyaṃ śarīriṇām || 46 ||
[Analyze grammar]

itthaṃ vimṛśya bahudhā tāṃ punarmuktasaṃśayām |
lajjānamramukhīṃ karṇe śaśaṃsātmaprayojanam || 47 ||
[Analyze grammar]

imaṃ vṛttāṃtamākhyātuṃ tatpitroḥ śokataptayoḥ |
gacchāmaḥ svasti te bhadre sadyaḥ patimavāpsyasi || 48 ||
[Analyze grammar]

ityuktvāśvaṃ samāruhya jagāma nṛpanaṃdanaḥ |
tābhyāṃ saha nijaṃ rāṣṭraṃ pratyapadyata tatkṣaṇāt || 49 ||
[Analyze grammar]

sa puropavanābhyāśe sthitvā taṃ phaṇi putrakam |
visasarjātmadāyādānnṛpāsanagatānprati || 150 ||
[Analyze grammar]

sa gatvovāca tāñchīghramiṃdraseno vimucyatām |
caṃdrāṃgadastasya sutaḥ prāpto'yaṃ pannagāla yāt || 151 ||
[Analyze grammar]

nṛpāsanaṃ vimuṃcaṃtu bhavaṃto na vicāryatām |
no ceccaṃdrāgadasyāśu bāṇāḥ prāṇānharaṃti vaḥ || 152 ||
[Analyze grammar]

sa magno yamunātoye gatvā takṣakamaṃdiram |
labdhvā ca tasya sāhāyyaṃ punarlokādihāgataḥ || 153 ||
[Analyze grammar]

ityākhyātamaśeṣeṇa tadvṛttāṃtaṃ niśamya te |
sādhusādhviti saṃbhrāṃtāḥ śaśaṃsuḥ paripaṃthinaḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

atheṃdrasenāya nivedya satvaraṃ naṣṭasya putrasya punaḥ samāgamam |
prasādya taṃ prāptanareśvarāsanaṃ dāyādamukhyāstu bhayaṃ prapedire || 55 ||
[Analyze grammar]

atha paurajanāḥ sarve purodyāne nṛpātmajam |
dṛṣṭvā rājñe drutaṃ procurlebhire ca mahādhanam || 56 ||
[Analyze grammar]

ākarṇya putramāyāṃtaṃ rājānaṃdajalāplutaḥ |
na vyajānādimaṃ lokaṃ rājñī ca parayā mudā || 57 ||
[Analyze grammar]

atha nāgarikāḥ sarve maṃtrivṛddhāḥ purodhasaḥ |
pratyudgamya pariṣvajya tamāninyurnṛpāṃti kam || 58 ||
[Analyze grammar]

athotsavena mahatā praviśya nijamaṃdiram |
rājaputraḥ svapitarau vavaṃde bāṣpamutsṛjan || 59 ||
[Analyze grammar]

taṃ pādamūle patitaṃ svaputraṃ viveda nāsau pṛthivīpatiḥ kṣaṇam |
prabodhito'mātyajanaiḥ kathaṃcidutthāya klinnena hṛdāliliṃga || 160 ||
[Analyze grammar]

krameṇa mātṝrabhivaṃdya tābhiḥ pravardhitāśīḥ praṇayāku lābhiḥ |
āliṃgitaḥ paurajanānaśeṣānsaṃbhāvayāmāsa sa rājasūnuḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

teṣāṃ madhye samāsīnaḥ svavṛttāṃtamaśeṣataḥ |
pitre nivedayāmāsa takṣakasya ca mitratām || 62 ||
[Analyze grammar]

dattaṃ bhujaṃgarājena ratnādidhanasaṃcayam |
divyaṃ tadrākṣasānītaṃ pitre sarvaṃ nyavedayat || 63 ||
[Analyze grammar]

rājaputrasya caritaṃ dṛṣṭvā śrutvā ca vihvalaḥ || |
mene snuṣāyāḥ saubhāgyaṃ maheśārādhanārjitam || 64 ||
[Analyze grammar]

saumāṃgalyamayīṃ vārtāmimāṃ niṣadhabhūpatiḥ |
cārairnivedayāmāsa citravarmamahīpateḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

śrutvā'mṛtamayīṃ vārttāṃ sa samutthāya saṃbhramāt |
tebhyo dattvā dhanaṃ bhūri nanartānaṃdavihvalaḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

athāhūya svatanayāṃ pariṣvajyāśrulocanaḥ |
bhūṣaṇairbhūṣayāmāsa tyaktavaidhavyalakṣaṇām || 67 ||
[Analyze grammar]

athotsavo mahānāsīdrāṣṭragrāmapurādiṣu |
sīmaṃtinyāḥ śubhācāraṃ śaśaṃsuḥ sarvato janāḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

citravarmātha nṛpatiḥ samāhūyeṃdrasenajam |
punarvivāhavidhinā sutāṃ tasmai nyavedayat || 69 ||
[Analyze grammar]

candrāṃgado'pi ratnādyairānītaistakṣakālayāt |
svāṃ patnīṃ bhūṣayāṃ cakre martyānāmatidurlabhaiḥ || 170 ||
[Analyze grammar]

aṃgarāgeṇa divyena taptakāṃcanaśobhinā |
śuśubhe sā sugaṃdhena daśayojanagāminā || 71 ||
[Analyze grammar]

amlānamālayā śaśvatpadmakiṃjalkavarṇayā |
kalpadrumotthayā bālā bhūṣitā śuśubhe satī || 72 ||
[Analyze grammar]

evaṃ caṃdrāṃgadaḥ patnīmavāpya samaye śubhe |
yayau svanagarīṃ bhūyaḥ śvaśureṇānumoditaḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

indraseno'pi rājeṃdro rājye sthāpya nijātmajam |
tapasā śivamārādhya lebhe saṃyamināṃ gatim || 74 ||
[Analyze grammar]

daśavarṣa sahasrāṇi sīmaṃtinyā svabhāryayā |
sārdhaṃ candrāṃgado rājā bubhuje viṣayānbahūn || 75 ||
[Analyze grammar]

prāsūta tanayānaṣṭau kanyāmekāṃ varānanām |
reme sīmaṃtinī bhartrā pūjayatī maheśvaram |
dinedine ca saubhāgyaṃ prāptaṃ caivenduvāsarāt || 76 ||
[Analyze grammar]

sūta uvāca |
vicitramidamākhyānaṃ mayā samanuvarṇitam |
bhūyo'pi vakṣye māhātmyaṃ somavāravratoditam || 177 ||
[Analyze grammar]

iti śrīskāṃde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ brahmottarakhaṇḍe somavāravratavarṇanaṃnāmāṣṭamo'dhyāyaḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Skandapurana Chapter 8

Cover of edition (2007)

The Skanda-Purana
by G. V. Tagare (2007)

(23 Volumes) - Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.

Buy now!
Cover of edition (2016)

Skanda Purana (Hindi Translation)
by S. N. Khandelwal (2016)

(Set of 10 Books) - Chowkhamba Sanskrit Series Office

Buy now!
Cover of Bengali edition

Skanda Purana in Bengali
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

স্কন্ধ পুরাণম: - (Set of 7 Volumes)

Buy now!
Cover of edition (0)

Skanda Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದ ಮಹಾಪುರಣಂ: (Set of 25 Volumes)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Skanda Mahapurana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Ahemdabad (2017)

સ્કંદ મહાપુરાણ: (Condensed/Summary)

Buy now!
Cover of edition (2015)

Shri Skanda purana (Malayalam)
by M.P. Pillai kaniyanthara (2015)

(Condensed/Summary) - Devi Book Stall, Kodungallur

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: