Skanda Purana [sanskrit]

876,996 words | ISBN-10: 8170800978 | ISBN-13: 9788170800972

This Sanskrit edition of the Skandapurana. It is one of the largest of the eighteen Mahapuranas, covering over 80,000 shlokas (verses). It is divided into seven large section each covering holy regions detailing their background and legends.

[English text for this chapter is available]

sūta uvāca |
athānyadapi vakṣyāmi māhātmyaṃ tripuradviṣaḥ |
śrutamātreṇa yenāśu cchidyaṃte sarvasaṃśayāḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

ataḥ parataraṃ nāsti kiṃcitpāpaviśodhanam |
sarvānaṃdakaraṃ śrīmatsarvakāmārthasādham || 2 ||
[Analyze grammar]

dīrghāyurvijayārogyabhuktimuktiphalapradam |
yadananyena bhāvena mahe śārādhanaṃ param || 3 ||
[Analyze grammar]

ārdrāṇāmapi śuṣkāṇāmalpānāṃ mahatāmapi |
etadeva vinirdiṣṭaṃ prāyaścitamathottamam || 4 ||
[Analyze grammar]

sarvakāle'pyabhedyānāmaghānāṃ kṣayakāraṇam |
mahāmunivinirdiṣṭaiḥ prāyaścittairathottamaiḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

iyameva paraṃ śreyaḥ sarvaśāstraviniścitam |
yadbhaktyā parameśasya pūjanaṃ paramo dayam || 6 ||
[Analyze grammar]

jānatā'jānatā vāpi yena kenāpi hetunā |
yatkiṃcipi devāya kṛtaṃ karma vimuktidam || 7 ||
[Analyze grammar]

māghe kṛṣṇacaturddaśyāmupavāso'ti durlabhaḥ |
tatrāpi durlabhaṃ manye rātrau jāgaraṇaṃ nṛṇām || 8 ||
[Analyze grammar]

atīva durlabhaṃ manye śivaliṃgasya darśanam |
sudurlabhataraṃ manye pūjanaṃ parameśituḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

bhavakoṭiśatotpannaṣuṇyarāśivipākataḥ |
labhyate vā punastatra bilvapatrārcanaṃ vibhoḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

varṣāṇāmayutaṃ yena snātaṃ gaṃgāsarijjale |
sakṛdbilvārcanenaiva tatphalaṃ labhate naraḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

yāniyāni tu puṇyāni līnānīha yugeyuge |
māghe'sitacaturdaśyāṃ tāni tiṣṭhaṃti kṛtsnaśaḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

etāmeva praśaṃsaṃti loke brahmādayaḥ surāḥ |
munayaśca vaśiṣṭhādyā māghe'sitacaturdaśīm || 13 ||
[Analyze grammar]

atropavāsaḥ kenāpi kṛtaḥ kratuśatādhikaiḥ |
rātrau jāgaraṇaṃ puṇyaṃ kalpakoṭitapo'dhikam || 14 ||
[Analyze grammar]

ekena bilvapatreṇa śivaliṃgārcanaṃ kṛtam |
trailokye tasya puṇyasya ko vā sādṛśyamicchati || 15 ||
[Analyze grammar]

atrānuvarṇyate gāthā puṇyā paramaśobhanā |
gopanīyāpi kāruṇyādgautamena prakāśitā || 16 ||
[Analyze grammar]

ikṣvākuvaṃśajaḥ śrīmānrājā parama dhārmikaḥ |
āsīnmitrasahonāma śreṣṭhaḥ sarvadhanurbhṛtām || 17 ||
[Analyze grammar]

sa rājā sakalāstrajñaḥ śāstrajñaḥ śrutipāragaḥ |
vīro'tyaṃtabalotsāho nityodyogī dayānidhiḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

puṇyānāmiva saṃghātastejasāmiva paṃjaraḥ |
āścaryāṇāmiva kṣetraṃ yasya mūrtirvirājate || 19 ||
[Analyze grammar]

hṛdayaṃ dayayākrāṃtaṃ śriyākrāṃtaṃ ca tadvapuḥ |
caraṇau yasya sāmaṃtacūḍāmaṇimarīcibhiḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

ekadā mṛgayākelilolupaḥ sa mahīpatiḥ |
viveśa gahvaraṃ ghoraṃ balena mahatāvṛtaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

tatra vivyādha viśikhaiḥ śārdūlāngavayānmṛgān |
rurūnvarāhānmahiṣānmṛgeṃdrānapi bhūriśaḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

sa rathī mṛgayāsakto gahanaṃ daṃśita ścaran |
kamapi jvalanākāraṃ nijaghāna niśācaram || 23 ||
[Analyze grammar]

tasyānujaḥ śucāviṣṭo dṛṣṭvā dūre tirohitaḥ |
bhrātaraṃ nihataṃ dṛṣṭvā ciṃtayāmāsa cetasā || 24 ||
[Analyze grammar]

nanveṣa rājā durddharṣo devānāṃ rakṣasāmapi |
chadmanaiva prajetavyo mama śatrurna cānyathā || 25 ||
[Analyze grammar]

iti vyavasitaḥ pāpo rākṣaso manujākṛtiḥ |
āsasāda nṛpaśreṣṭhamutpāta iva mūrtimān || 26 ||
[Analyze grammar]

taṃ vinamrākṛtiṃ dṛṣṭvā bhṛtyatāṃ kartumāgatam |
cakre mahānasādhyakṣamajñānātsa mahīpatiḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

atha tasminvane rājā kiṃcitkālaṃ vihṛtya saḥ |
nivṛtto mṛgayāṃ hitvā svapurīṃ punarāyayau || 28 ||
[Analyze grammar]

tasya rājeṃdramukhyasya madayaṃtītināmataḥ |
damayantī nalasyeva viditā vallabhā satī || 29 ||
[Analyze grammar]

etasminsamaye rājā nimaṃtrya munipuṃgavam |
vaśiṣṭhaṃ gṛhamāninye saṃprāpte pitṛvāsare || 30 ||
[Analyze grammar]

rakṣasā sūdarūpeṇa saṃmiśritanarāmiṣam |
śākāmiṣaṃ puraḥ kṣiptaṃ dṛṣṭvā gururathābravīt || 31 ||
[Analyze grammar]

dhigdhiṅnarāmiṣaṃ rājaṃ stvayaitacchadmakāriṇā |
khalenopahṛtaṃ me'dya ato rakṣo bhaviṣyasi || 32 ||
[Analyze grammar]

rakṣaḥkṛtamavijñāya śaptvaivaṃ sa gurustataḥ |
punarvimṛśya taṃ śāpaṃ cakāra dvādaśābdikam || 33 ||
[Analyze grammar]

rājāpi kopitaḥ prāha yadidaṃ me na ceṣṭitam |
na jñātaṃ ca vṛthā śapto guruṃ caiva śapāmyaham || 34 ||
[Analyze grammar]

ityapoṃjalinādāya guruṃ śaptuṃ samudyataḥ |
patitvā pādayostasya madayantī nyavārayat || 35 ||
[Analyze grammar]

tato nivṛttaḥ śāpācca tasyā vacanagauravāt |
tatyāja pādayoraṃbhaḥ pādau kalmaṣatāṃ gatau || 36 ||
[Analyze grammar]

kalmaṣāṃghririti khyātastataḥ prabhṛti pārthivaḥ |
babhūva guruśāpena rākṣaso vanagocaraḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

sa bibhradrākṣasaṃ rūpaṃ ghoraṃ kālāṃ takopamam |
cakhāda vividhāñjaṃtūnmānuṣādīnvanecaraḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

sa kadācidvane kvāpi ramamāṇau kiśorakau |
apaśyadaṃtakākāro navoḍhau munidaṃpatī || 39 ||
[Analyze grammar]

rākṣaso mānuṣāhāraḥ kiśoramuninaṃdanam |
jagdhuṃ jagrāha śāpārto vyāghro mṛgaśiśuṃ yathā || 40 ||
[Analyze grammar]

rakṣogṛhītaṃ bhartāraṃ dṛṣṭvā bhītātha tatpriyā |
uvāca karuṇaṃ bālā kraṃdaṃtī bhṛśavepitā || 41 ||
[Analyze grammar]

bhobho māmā kṛthāḥ pāpaṃ sūryavaṃśayaśodhara |
madayaṃtīpatistvaṃ hi rājeṃdro na tu rākṣasaḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

na khāda mama bharttāraṃ prāṇātpriyatamaṃ prabho |
ārttānāṃ śaraṇārttānāṃ tvameva hi yato gatiḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

pāpānāmiva saṃghātaiḥ kiṃ me duṣṭairjaḍāsubhiḥ |
dehena cātibhāreṇa vinā bhartrā mahātmanā || 44 ||
[Analyze grammar]

malīmasena pāpena pāṃcabhautena kiṃ sukham |
bāloyaṃ vedavicchāṃtastapasvī bahuśāstravit || 45 ||
[Analyze grammar]

ato'sya prāṇadānena jagadrakṣā tvayā kṛtā |
kṛpāṃ kuru mahārāja bālāyāṃ brāhmaṇastriyām || 46 ||
[Analyze grammar]

anāthakṛpaṇārteṣu saghṛṇāḥ khalu sādhavaḥ || || |
itthamabhyarthitaḥ so'pi puruṣādaḥ sa nirghṛṇaḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

cakhāda śira utkṛtya vipraputraṃ durāśayaḥ |
atha sādhvī kṛśā dīnā vilapya bhṛśaduḥkhitā || 48 ||
[Analyze grammar]

āhṛtya bharturasthīni citāṃ cakre tatholbaṇām |
bhartāramanugacchaṃtī saṃviśaṃtī hutāśanam || 49 ||
[Analyze grammar]

rājānaṃ rākṣasākāraṃ śāpāstreṇa jaghāna tam |
rere pārthiva pāpātmaṃstvayā me bhakṣitaḥ patiḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

ataḥ pativratāyāstvaṃ śāpaṃ bhuṃkṣva yatholbaṇam |
adyaprabhṛti nārīṣu yadā tvamapi saṃgataḥ |
tadā mṛtistavetyuktvā viveśa jvalanaṃ satī || 51 ||
[Analyze grammar]

so'pi rājā guroḥ śāpamupabhujya kṛtāvadhim |
punaḥ svarūpamādāya svagṛhaṃ mudito yayau || 52 ||
[Analyze grammar]

jñātvā viprasatīśāpaṃ tatpatnī ratilālasam |
patiṃ nivārayāmāsa vaidhavyātibibhyatī || 53 ||
[Analyze grammar]

anapatyaḥ sa nirviṇṇo rājyabhogeṣu pārthivaḥ |
visṛjya sakalaṃ lakṣmīṃ yayau bhūyo'pi kānanam || 54 ||
[Analyze grammar]

sūryavaṃśapratiṣṭhityai vaśiṣṭho munisattamaḥ |
tasyāmutpādayāmāsa madayaṃtyāṃ sutottamam || 55 ||
[Analyze grammar]

visṛṣṭarājyo rājāpi vicaransakalāṃ mahīm |
āyāṃtīṃ pṛṣṭhato'paśyatpiśācīṃ ghorarūpiṇīm || 56 ||
[Analyze grammar]

sā hi mūrtimatī ghorā brahmahatyā duratyayā |
yadāsau śāpavibhraṣṭo muniputramabhakṣayat || 57 ||
[Analyze grammar]

tenātmakarmaṇā yāṃtīṃ brahmahatyāṃ sa pṛṣṭhataḥ |
bubudhe munivaryāṇāmupadeśena bhūpatiḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

tasyā nirveśamanvicchanrājā nirviṇṇamānasaḥ |
nānākṣetrāṇi tīrthāni cacāra bahuvatsaram || 59 ||
[Analyze grammar]

yadā sarveṣu tīrtheṣu snātvāpi ca muhurmuhuḥ |
na nivṛttā brahmahatyā mithilāmāyayau tadā |
bāhyodyānagatastasyāściṃtayā parayārditaḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

dadarśa munimāyāṃtaṃ gautamaṃ vimalāśayam |
hutāśanamivāśeṣatapasvijanasevitam || 61 ||
[Analyze grammar]

vivasvaṃtamivātyaṃtaṃ ghanadoṣatamonudam |
śaśāṃkamiva niḥśaṃkamavadātaguṇodayam || 62 ||
[Analyze grammar]

maheśvaramiva śrīmaddvijarājakalādharam |
śāṃtaṃ śiṣyagaṇopetaṃ tapasāmekabhājanam || 63 ||
[Analyze grammar]

upasṛtya sa rājeṃdraḥ praṇanāma muhurmuhuḥ |
gautamo'pi muniśreṣṭho rājānaṃ ravivaṃśajam || 61 ||
[Analyze grammar]

abhinaṃdya muniḥ prītyā saṃsmitaṃ samabhāṣata || 69 ||
[Analyze grammar]

gautama uvāca |
kaccitte kuśalaṃ rājankaccitte padamavyayam || 66 ||
[Analyze grammar]

kuśalinyaḥ prajāḥ kaccidavarodhajanopi vā |
kimarthamiha saṃprāpto visṛjya sakalāṃ śriyam || 67 ||
[Analyze grammar]

kiṃ ca dhyāyasi bho rājandīrghamuṣṇaṃ ca niḥśvasan || 68 ||
[Analyze grammar]

rājovāca |
sarve kuśalino brahmanvayaṃ tvadanukaṃpayā ||
rājñāmuttamavaṃśyānāṃ brahmāyattā hi saṃpadaḥ |
kiṃ nu māṃ bādhate tveṣā piśācī ghorarūpiṇī || 69 ||
[Analyze grammar]

alakṣitā madaparairbhartsayaṃtī padepade |
yanmayā śāpadagdhena kṛtamaho duratyayam |
na śāṃtirjāyate tasya prāyaścittasahasrakaiḥ || 70 ||
[Analyze grammar]

iṣṭāśca vividhā yajñāḥ kośasarvasvadakṣiṇāḥ |
saritsarāṃsi snātāni yāni pūjyāni bhūtale |
niṣevitāni sarvāṇi kṣetrāṇi bhramatā mayā || 71 ||
[Analyze grammar]

japtānyakhilamaṃtrāṇi dhyātāḥ sakaladevatāḥ |
mahāvratāni cīrṇāni parṇamūlaphalāśinā || 72 ||
[Analyze grammar]

tāni sarvāṇi kurvaṃti svasthaṃ māṃ na kadācana |
adya me janmasāphalyaṃ saṃprāptamiva lakṣyate || 73 ||
[Analyze grammar]

yatastvaddarśanādeva mamātmānaṃdabhāgabhūt |
anvicchaṃllabhate kvāpi varṣapūgairmanoratham || 74 ||
[Analyze grammar]

ityevaṃ janavādo'pi saṃprāpto mayi satyatām |
ājanmasaṃcitānāṃ tu puṇyānāmudayodaye || 75 ||
[Analyze grammar]

yadbhavānbhavabhītānāṃ trātā nayanagocaraḥ |
kasmāddeśādihāyāto bhavānbhavabhayāpahaḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

dūrabhramaṇaviśrāṃtaṃ śaṃke tvāmiha cāgatam |
dṛṣṭvāścaryamivātyarthaṃ muditosi mukhaśriyā || 77 ||
[Analyze grammar]

ānaṃdayasi me cetaḥ premṇā saṃbhāṣaṇādiva |
adya me tava pādābjaśaraṇasya kṛtainasaḥ |
śāṃtiṃ kuru mahābhāga yenāhaṃ sukhamāpnuyām || 78 ||
[Analyze grammar]

iti tena samādiṣṭo gautamaḥ karuṇānidhiḥ |
samādideśa ghorāṇāmaghānāṃ sādhu niṣkṛtim || 79 ||
[Analyze grammar]

gautama uvāca |
sādhu rājeṃdra dhanyo'si mahā ghebhyo bhayaṃ tyaja || 80 ||
[Analyze grammar]

śive trātari bhaktānāṃ kva bhayaṃ śaraṇaiṣiṇām |
śṛṇu rājanmahābhāga kṣetramanyatpratiṣṭhitam || 81 ||
[Analyze grammar]

mahāpātakasaṃhāri gokarṇākhyaṃ manoramam |
yatra sthitirna pāpānāṃ mahadbhyo mahatāmapi || 82 ||
[Analyze grammar]

smṛto hyaśeṣapāpaghno yatra saṃnihitaḥ śivaḥ |
yathā kailāsaśikhare yathā maṃdāramūrddhani || 83 ||
[Analyze grammar]

nivāso niścitaḥ śaṃbhostathā gokarṇamaṇḍale |
nāgninā na śaśāṃkena na tārāgrahanāyakaiḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

tamo nistīryate samya gyathā savitṛdarśanāt |
tathaiva netaraistīrthairna ca kṣetrairmanoramaiḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

sadyaḥ pāpaviśuddhiḥ syādyathā gokarṇadarśanāt |
api pāpaśataṃ kṛtvā brahma hatyādi mānavaḥ || 86 ||
[Analyze grammar]

sakṛtpraviśya gokarṇaṃ na bibheti hyaghātkvacit |
tatra sarve mahātmānastapasā śāṃtimāgatāḥ || 87 ||
[Analyze grammar]

indropeṃdraviriṃcyādyaiḥ sevyate siddhikāṃkṣibhiḥ |
tatraikena dinenāpi yatkṛtaṃ vratamuttamam || 88 ||
[Analyze grammar]

tadanyatrābdalakṣeṇa kṛtaṃ bhavati tatsamam |
yatreṃdrabrahmaviṣṇvādidevānāṃ hitakāmyayā || 89 ||
[Analyze grammar]

mahābalābhidhānena devaḥ saṃnihitaḥ svayam |
ghoreṇa tapasā labdhaṃ rāvaṇākhyena rakṣasā || 90 ||
[Analyze grammar]

talliṃgaṃ sthāpayāmāsa gokarṇe gaṇanāyakaḥ |
indro brahmā mukundaśca viśvedevā marudgaṇāḥ || 91 ||
[Analyze grammar]

ādityā vasavo dasrau śaśāṃkaśca divākaraḥ |
ete vimānagatayo devāste saha pārṣadaiḥ || 92 ||
[Analyze grammar]

pūrvadvāraṃ niṣevante devadevasya śūlinaḥ |
yonyo mṛtyuḥ svayaṃ sākṣāccitraguptaśca pāvakaḥ || 93 ||
[Analyze grammar]

pitṛbhiḥ saha rudraiśca dakṣiṇadvāramāśritaḥ |
varuṇaḥ saritāṃ nātho gaṃgādisaritāṃ gaṇaiḥ || 94 ||
[Analyze grammar]

āsevate mahādevaṃ paścimadvāramāśritaḥ |
tathā vāyuḥ kuberaśca deveśī bhadrakarṇikā || 95 ||
[Analyze grammar]

mātṛbhiścaṃḍikādyābhiruttaradvāramāśritā |
viśvāvasuścitrarathaścitraseno mahābalaḥ || 96 ||
[Analyze grammar]

saha gandharvavargaiśca pūjayaṃti mahābalam |
raṃbhā ghṛtācī menā ca pūrvacittistilottamā || 97 ||
[Analyze grammar]

nṛtyaṃti purataḥ śambhorurvaśyādyāḥ surastriyaḥ |
vaśiṣṭhaḥ kaśyapaḥ kaṇvo viśvāmitro mahā tapāḥ || 98 ||
[Analyze grammar]

jaiminiśca bharadvājo jābāliḥ kraturaṃgirāḥ |
ete vayaṃ ca rājeṃdra sarve brahmarṣayo'malāḥ || 99 ||
[Analyze grammar]

devaṃ mahābalaṃ bhaktyā samaṃtātparyu pāsmahe |
marīcinā sahātriśca dakṣādyāśca munīśvarāḥ || 100 ||
[Analyze grammar]

sanakādyā mahātmāna upaviṣṭā upāsate |
tathaiva munayaḥ sādhyā ajināṃbara dhāriṇaḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

daṃḍino vratamuṇḍāśca snātakā brahmacāriṇaḥ |
tvagasthimātrāvayavāstapasā dagdhakilbiṣāḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

sevante parayā bhaktyā devadevaṃ pinākinam |
tathā devāḥ sagandharvāḥ pitaraḥ siddhacāraṇāḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

vidyādharāḥ kiṃpuruṣāḥ kinnarā guhyakāḥ khagāḥ |
nāgāḥ piśācā vetālā daiteyāśca mahābalāḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

nānāvibhavasaṃpannā nānābhūṣaṇavāhanāḥ |
vimānaiḥ sūryasaṃkāśairagnivarṇaiḥ śaśiprabhaiḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

vidyutpuṃjanibhairanyaiḥ samaṃ tātparivāritam |
prastuvaṃti pragāyaṃti paṭhaṃti praṇamaṃti ca || 6 ||
[Analyze grammar]

pranṛtyaṃti prahṛṣyaṃti gokarṇe pṛthivīpate |
labhaṃte'bhīpsitānkāmānramaṃte ca yathā sukham || 7 ||
[Analyze grammar]

gokarṇasadṛśaṃ kṣetraṃ nāsti brahmāṃḍagolake |
tatra ghoraṃ tapastaptamagastyena mahātmanā || 8 ||
[Analyze grammar]

tathā sanatkumāreṇa priyavratasutairapi |
agninā devavaryeṇa kandarpeṇa ca pārthiva || 9 ||
[Analyze grammar]

tathā devyā bhadrakālyā śiśumāreṇa dhīmatā |
durmukhena phaṇīṃdreṇa maṇināgāhvayena ca || 110 ||
[Analyze grammar]

ilāvartādibhirnāgairgaruḍena balīyasā |
rakṣasā rāvaṇenāpi kumbhakarṇāhvayena tu || 11 ||
[Analyze grammar]

vibhīṣaṇena puṇyena tapastaptaṃ mahātmanā |
ete cānye ca gīrvāṇāḥ siddhadānavamānavāḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

gokarṇe devadeveśaṃ śivamārādhya bhaktitaḥ |
svanāmāṃkāni liṃgāni sthāpayitvā sahasraśaḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

lebhire paramāṃ siddhiṃ tathā tīrthāni cakrire |
atra sthānāni sarveṣāṃ devānāṃ saṃti pārthiva || 14 ||
[Analyze grammar]

viṣṇośca devadevasya brahmaṇaḥ parameṣṭhinaḥ |
kārttikeyasya vīrasya gajavaktrasya cānagha || 15 ||
[Analyze grammar]

dharmasya kṣetrapālasya durgāyāśca mahāmate |
gokarṇe śivaliṃgāni vidyaṃte koṭikoṭiśaḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

asaṃkhyātāni tīrthāni tiṣṭhaṃti ca padepade |
bahunātra kimuktena gokarṇasthāni pārthiva || 17 ||
[Analyze grammar]

sarvāṇyaśmāni liṃgāni tīrthānyaṃbhāṃsi sarvaśaḥ |
gokarṇe śivaliṃgānāṃ tīrthānāmapi bhūriśaḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

gīyate mahimā rājanpurāṇeṣu maharṣibhiḥ |
gokarṇe koṭitīrthaṃ ca tīrthānāṃ mukhyatāṃ gatam || 19 ||
[Analyze grammar]

sarveṣāṃ śivaliṃgānāṃ sārvabhaumo mahābalaḥ |
kṛte mahābalaḥ śvetastretāyāmatilohitaḥ || 120 ||
[Analyze grammar]

dvāpare pīta varṇaśca kalau śyāmo bhaviṣyati |
ākrāṃtaṃ saptapātālaṃ kurvannapi mahābalaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

prāpte kaliyuge ghore mṛdutāmupayāsyati |
paścimāṃbudhitīrasthaṃ gokarṇakṣetramuttamam || 22 ||
[Analyze grammar]

brahmahatyādipāpāni dahatīti kimadbhutam |
ye cātra brahmahaṃtāro ye ca bhūtadruhaḥ śaṭhāḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

ye sarvaguṇahīnāśca paradāraratāśca ye |
ye durvṛttā durācārā duḥśīlāḥ kṛpaṇāśca ye || 24 ||
[Analyze grammar]

lubdhāḥ krūrāḥ khalā mūḍhāḥ ste nāścaivātikāminaḥ |
te sarve prāpya gokarṇaṃ snātvā tīrthajaleṣu ca || 125 ||
[Analyze grammar]

devaṃ mahābalaṃ dṛṣṭvā prayātāḥ śāṃkaraṃ padam |
tatra puṇyāsu tithiṣu puṇya rkṣe puṇyavāsare || 26 ||
[Analyze grammar]

ye'rcayaṃti maheśānaṃ te rudrāḥ syurna saṃśayaḥ |
yadā kadācidgokarṇaṃ yo vā ko vāpi mānavaḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

praviśya pūjayedīśaṃ sa gacchedbrahmaṇaḥ padam |
ravīṃdusaumyavāreṣu yadā darśo bhaviṣyati || 28 ||
[Analyze grammar]

tadā jalanidhau snānaṃ dānaṃ ca pitṛtarpaṇam |
śivapūjā japo homo vratacaryā dvijārcanam || 29 ||
[Analyze grammar]

yatkiṃcidvā kṛtaṃ karma tadanaṃtaphalapradam |
vyatīpātādiyogeṣu ravisaṃkramaṇeṣu ca || 130 ||
[Analyze grammar]

mahāpradoṣavelāsu śiva pūjā vimuktidā |
athaikāṃ te pravakṣyāmi tithiṃ pārthiva muktidām || 31 ||
[Analyze grammar]

yasyāṃ kila mahāvyādho lebhe śaṃbhoḥ paraṃ padam |
māghamāse mahāpuṇyā yā sā kṛṣṇacaturdaśī || 32 ||
[Analyze grammar]

śivaliṃgaṃ bilvapatraṃ durlabhaṃ hi catuṣṭayam |
aho balavatī māyā yayā śaivī mahātithiḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

nopoṣyate janairmūḍhairmahāmūkairiva trayī |
upavāso jāgaraṇaṃ sannidhiḥ parameśituḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

gokarṇaṃ śivalokasya nṛṇāṃ sopānapaddhatiḥ |
śṛṇu rājannahamapi gokarṇā dadhunāgataḥ || 135 ||
[Analyze grammar]

upāsyaināṃ śivatithiṃ vilokya ca mahotsavam |
asyāṃ śivatithau sarve mahotsavadidṛkṣavaḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

āgatāḥ sarvadeśebhyaścāturvarṇā mahājanāḥ |
striyo vṛddhāśca bālāśca caturāśramavāsinaḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

āgatya dṛṣṭvā deveśaṃ lebhire kṛtakṛtyatām |
athāhamapyamī śiṣyā ṛṣayaśca tathā'pare || 38 ||
[Analyze grammar]

rājarṣayaśca rājeṃdra sanakādyāḥ surarṣayaḥ |
snātvā sarveṣu tīrtheṣu samupāsya mahābalam || 39 ||
[Analyze grammar]

labdhvā ca janmasāphalyaṃ prayātāḥ sarvatodiśam |
amunādya nareṃdreṇa janakena yiyakṣuṇā || 140 ||
[Analyze grammar]

nimaṃtrito'haṃ saṃprāpto gokarṇācchivamaṃdirāt |
pratyāgamaṃ kimapyaṃga dṛṣṭvāścaryamahaṃ pathi |
mahānaṃdena manasā kṛtārtho'smi mahīpate || 141 ||
[Analyze grammar]

iti śrīskāṃde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ tṛtīye brahmottara khaṃḍe gokarṇamahimānuvarṇanaṃnāma dvitīyo'dhyāyaḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Skandapurana Chapter 2

Cover of edition (2007)

The Skanda-Purana
by G. V. Tagare (2007)

(23 Volumes) - Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.

Buy now!
Cover of edition (2016)

Skanda Purana (Hindi Translation)
by S. N. Khandelwal (2016)

(Set of 10 Books) - Chowkhamba Sanskrit Series Office

Buy now!
Cover of Bengali edition

Skanda Purana in Bengali
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

স্কন্ধ পুরাণম: - (Set of 7 Volumes)

Buy now!
Cover of edition (0)

Skanda Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದ ಮಹಾಪುರಣಂ: (Set of 25 Volumes)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Skanda Mahapurana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Ahemdabad (2017)

સ્કંદ મહાપુરાણ: (Condensed/Summary)

Buy now!
Cover of edition (2015)

Shri Skanda purana (Malayalam)
by M.P. Pillai kaniyanthara (2015)

(Condensed/Summary) - Devi Book Stall, Kodungallur

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: