Skanda Purana [sanskrit]

876,996 words | ISBN-10: 8170800978 | ISBN-13: 9788170800972

This Sanskrit edition of the Skandapurana. It is one of the largest of the eighteen Mahapuranas, covering over 80,000 shlokas (verses). It is divided into seven large section each covering holy regions detailing their background and legends.

[English text for this chapter is available]

vyāsa uvāca |
śṛṇu rājanyathāvṛttaṃ dharmmāraṇye śubhaṃ matam |
yadidaṃ kathayiṣyāmi aśeṣāghaughanāśanam || 1 ||
[Analyze grammar]

ajeśena tadā rājanpreritena svayaṃbhuvā |
kāmadhenuḥ samāhūtā kathayāmāsa tāṃ prati || 2 ||
[Analyze grammar]

viprebhyo'nucarāndehi ekaikasmai dvijātaye |
dvau dvau śuddhātmakau caivaṃ dehi mātaḥ prasīda me || 3 ||
[Analyze grammar]

tathetyuktvā mahādhenuḥ kṣīreṇollekhayaddharām |
huṃkārāttasya niṣkrāṃtāḥ śikhāsūtradharā narāḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

ṣaṭtriṃśacca sahasrāṇi vaṇijaśca mahābalāḥ |
sopavītā mahādakṣāḥ sarvaśāstraviśāradāḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

dvijabhaktisamāyuktā brahmaṇyāste taponvitāḥ |
purāṇajñāḥ sadācārā dhārmikā bahmabhojakāḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

svarge devāḥ praśaṃsaṃti dharmāraṇyanivāsinaḥ |
tapo'dhyayanadāneṣu sarvakālepyatīṃdriyāḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

ekaikasmai dvijāyaiva dattaṃ jātu caradvayam |
vāḍavasya ca yadgotraṃ purā proktaṃ mahīpate || 8 ||
[Analyze grammar]

parasparaṃ ca tadgotraṃ tasya cānucarasya ca |
iti kṛtvā vyavasthāṃ ca nyavasaṃstatra bhūmiṣu || 9 ||
[Analyze grammar]

tataśca śiṣyatā devairdattā cānucarānbhuvi |
brahmaṇā kathitaṃ sarvaṃ teṣāmanuhitāya vai || 10 ||
[Analyze grammar]

kurudhvaṃ vacanaṃ caiṣāṃ dadadhvaṃ ca yadicchitam |
samitpuṣpakuśādīni ānayadhvaṃ dinedine || 11 ||
[Analyze grammar]

anujñayaiṣāṃ vartadhvaṃ māvajñāṃ kuruta kvacit |
jātakaṃ nāmakaraṇaṃ tathānnaprāśanaṃ śubham || 12 ||
[Analyze grammar]

kṣauraṃ caivopanayanaṃ mahānāmnyādikaṃ tathā |
kriyākarmādikaṃ yacca vrataṃ dānopavāsakam || 13 ||
[Analyze grammar]

anujñayaiṣāṃ kartavyaṃ kājeśā idamabuvan |
anujñayā vinaiṣāṃ yaḥ kāryamārabhate yadi || 14 ||
[Analyze grammar]

darśaṃ vā śrāddhakāryaṃ vā śubhaṃ vā yadi vā'śubham |
dāridryaṃ putraśokaṃ ca kīrtināśaṃ tathaiva ca || 15 ||
[Analyze grammar]

rogairnipīḍyate nityaṃ na kvacitsukhamāpnuyuḥ |
tatheti ca tato devāḥ śakrādyāḥ surasattamāḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

stutiṃ kurvaṃti te sarve kāma dhenoḥ puraḥ sthitāḥ |
kṛtakṛtyāstadā devā brahmaviṣṇumaheśvarāḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ mātā sarvadevānāṃ tvaṃ ca yajñasya kāraṇam |
tvaṃ tīrthaṃ sarvatīrthānāṃ nama ste'stu sadānaghe || 18 ||
[Analyze grammar]

śaśisūryāruṇā yasyā lalāṭe vṛṣabhadhvajaḥ |
sarasvatī ca huṃkāre sarve nāgāśca kaṃbale || 19 ||
[Analyze grammar]

kṣurapṛṣṭhe ca gandharvā vedāścatvāra eva ca |
mukhāgre sarvatīrthāni sthāvarāṇi carāṇi ca || 20 ||
[Analyze grammar]

evaṃvidhaiśca bahuśo vacanaistoṣitā ca sā |
suprasannā tadā dhenuḥ kiṃ karomīti cābravīt || 21 ||
[Analyze grammar]

devā ūcuḥ |
sṛṣṭāḥ sarve tvayā mātardevyaite'nucarāḥ śubhāḥ |
tvatprasādānmahābhāge brāhmaṇāḥ sukhino' bhavan || 22 ||
[Analyze grammar]

tato'sau surabhī rājangatā nākaṃ yaśasvinī |
brahmaviṣṇumaheśādyāstatraivāṃtaradhustataḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

yudhiṣṭhira uvāca |
abhāryāste mahātejā gojā anucarāstathā |
udvāhitā kathaṃ brahmantsutāsteṣāṃ kadā'bhavan || 24 ||
[Analyze grammar]

vyāsa uvāca |
parigrahārthaṃ ve teṣāṃ rudreṇa ca yamena ca |
gandharvakanyā āhṛtya dārāstatropakalpitāḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

yudhiṣṭhira uvāca |
ko vā gandharvarājāsau kiṃnāmā kutra vā sthitaḥ |
kiyanmātrāstasya kanyāḥ kimācārā bravīhi me || 26 ||
[Analyze grammar]

vyāsa uvāca |
viśvāvasuriti khyāto gandharvādhipatirnṛpa |
ṣaṣṭikanyāsahasrāṇi āsate tasya veśmani || 27 ||
[Analyze grammar]

aṃtarikṣe gṛhaṃ tasya gadharvanagaraṃ śubham |
yauvanasthāḥ surūpāśca kanyā gandharvajāḥ śubhāḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

rudrasyānucarau rājannaṃdī bhṛṃgī śubhānanau |
pūrvadṛṣṭāśca tāḥ kanyāḥ kathayāmāsatuḥ śivam || 29 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭāḥ purā mahādeva gandharvanagare vibho |
viśvāvasugṛhe kanyā asaṃkhyātāḥ sahasraśaḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

tā ānīya valādeva gobhujebhyaḥ prayaccha bho |
evaṃ śrutvā tato devastripuraghnaḥ sadāśivaḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

preṣayāmāsa dūtaṃ tu vijayaṃ nāma bhārata |
sa tatra gatvā yatrāste viśvāvasurariṃdamaḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

uvāca vacanaṃ caiva pathyaṃ caiva śiveritam |
dharmāraṇye mahābhāga kājeśena vinirmitāḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

sthāpitā vāḍavāstatra vedavedāṃgapāragāḥ |
teṣāṃ vai paricaryārthaṃ kāmadhenuśca prārthitā || 34 ||
[Analyze grammar]

tayā kṛtāḥ śubhācārā vaṇijaste tvayonijā |
ṣaṭtriṃśacca sahasrāṇi kumārāste mahābalāḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

śivena preṣito'haṃ vai tvatsamīpamupāgataḥ |
kanyārthaṃ hi mahābhāga dehidehītyuvāca ha || 36 ||
[Analyze grammar]

gandharva uvāca |
devānāṃ caiva sarveṣāṃ gandharvāṇāṃ mahāmate |
parityajya kathaṃ loke mānuṣāṇāṃ dadāmi vai || 37 ||
[Analyze grammar]

śrutvā tu vacanaṃ tasya nivṛtto vijayastadā |
kathayāmāsa tatsarvaṃ gandharva caritaṃ mahat || 38 ||
[Analyze grammar]

vyāsa uvāca |
tataḥ kopasamāviṣṭo bhagavāṃllokaśaṃkaraḥ |
vṛṣabhe ca samārūḍhaḥ śūlahastaḥ sadāśivaḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

bhūtapretapiśācādyaiḥ sahasrairāvṛtaḥ prabhuḥ |
tato devāstathā nāgā bhūtavetālakhecarāḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

krodhena mahatāviṣṭāḥ samājagmuḥ sahasraśaḥ |
hāhākāro mahānāsīttasminsainye visarpati || 41 ||
[Analyze grammar]

prakaṃpitā dharādevī diśāpālā bhayāturāḥ |
ghorā vātāstadā'śāṃtāḥ śabdaṃ kurvaṃti diggajāḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

vyāsa uvāca |
tadāgataṃ mahāsainyaṃ dṛṣṭvā bhayavilolitam |
gandharvanagarātsarve vineśuste diśo daśa || 43 ||
[Analyze grammar]

gandharvarājo nagaraṃ tyaktvā meruṃ gato nṛpa |
tāḥ kanyā yauvanopetā rūpaudāryasamanvitāḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

gṛhītvā pradadau sarvā vaṇigbhyaśca tadā nṛpa |
vedoktena vidhānena tathā vai devasannidhau || 45 ||
[Analyze grammar]

ājyabhāgaṃ tadā dattvā gandharvāya gavātmajāḥ |
devānāṃ pūrvajānāṃ ca sūryācaṃdramasostathā || 46 ||
[Analyze grammar]

yamāya mṛtyave caiva ājyabhāgaṃ tadā daduḥ |
dattvājyabhāgānvidhivadvavrire te śubhavratāḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

tataḥ prabhṛti gāndharvavivāhe samupasthite |
ājyabhāgaṃ pragṛhṇanti adyāpi sarvato bhṛśam || 48 ||
[Analyze grammar]

ṣaṭtriṃśacca sahasrāṇi kumārā yannyavedayan |
teṣāṃ putrāśca pautrāśca śataśo'tha sahasraśaḥ |
ata eva hi tāḥ sarvā dāsatve hi vinirmitāḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

kṣatriyāśca mahāvīrā kiṃkaratve hi nirmitāḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

tato devā'stadā rājañjagmuḥ sarve yathātathā |
gate deve dvijāḥ sarve sthāne'sminnivasaṃti te || 51 ||
[Analyze grammar]

putrapautrayutā rājannivasaṃtyakutobhayāḥ |
paṭhaṃti vedānvedajñāḥ kvacicchāstrārthamudgiran || 52 ||
[Analyze grammar]

kecidviṣṇuṃ japaṃtīha śivaṃ kecijjapaṃti hi |
brahmāṇaṃ ca japaṃtyeke yamasūktaṃ hi kecana |
yajaṃti yājakāścaiva agnihotramupāsate |
svāhākārasvadhākāravaṣaṭkāraiśca suvrata || 54 ||
[Analyze grammar]

śabdairāpūyate sarvaṃ trailokyaṃ sacarācaram |
vaṇijaśca mahādakṣā dvijaśuśrūṇotsukāḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

dharmāraṇye śubhe divye te vasaṃti suniṣṭhitāḥ |
annapānādikaṃ sarvaṃ samitkuśaphalādikam || 56 ||
[Analyze grammar]

āpūrayandvijātīnāṃ vaṇijaste gavātmajāḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

puṣpopahāranicayaṃ snānavastrādidhāvanam |
upalādikanirmāṇaṃ mārjanādiśubhakriyāḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

vaṇikstriyaḥ prakurvaṃti kaṃḍanaṃ peṣaṇādikam |
śuśrūṣaṃti ca tānviprānkājeśavacanena hi || 59 ||
[Analyze grammar]

svasthā jātāstadā sarve dvijā harṣaparāyaṇāḥ |
kājeśādīnupāsaṃte divārātrau hi saṃdhyayoḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

iti śrīskāṃde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ tṛtīye brahmakhaṇḍe pūrvabhāge dharmāra ṇyamāhātmye vaṇikparigrahavarṇanaṃnāma daśamo'dhyāyaḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Skandapurana Chapter 10

Cover of edition (2007)

The Skanda-Purana
by G. V. Tagare (2007)

(23 Volumes) - Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.

Buy now!
Cover of edition (2016)

Skanda Purana (Hindi Translation)
by S. N. Khandelwal (2016)

(Set of 10 Books) - Chowkhamba Sanskrit Series Office

Buy now!
Cover of Bengali edition

Skanda Purana in Bengali
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

স্কন্ধ পুরাণম: - (Set of 7 Volumes)

Buy now!
Cover of edition (0)

Skanda Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದ ಮಹಾಪುರಣಂ: (Set of 25 Volumes)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Skanda Mahapurana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Ahemdabad (2017)

સ્કંદ મહાપુરાણ: (Condensed/Summary)

Buy now!
Cover of edition (2015)

Shri Skanda purana (Malayalam)
by M.P. Pillai kaniyanthara (2015)

(Condensed/Summary) - Devi Book Stall, Kodungallur

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: