Skanda Purana [sanskrit]

876,996 words | ISBN-10: 8170800978 | ISBN-13: 9788170800972

This Sanskrit edition of the Skandapurana. It is one of the largest of the eighteen Mahapuranas, covering over 80,000 shlokas (verses). It is divided into seven large section each covering holy regions detailing their background and legends.

[English text for this chapter is available]

ṛṣaya ūcuḥ |
aśvatthāmā kathaṃ sūta suptamāraṇamācarat |
kathaṃ ca muktastatpāpāddhanuṣkoṭau nimajjanāt || 1 ||
[Analyze grammar]

etannaḥ śraddadhānānāṃ brūhi paurāṇikottama |
tṛptirna jāyate' smākaṃ tvadvacomṛtapāyinām || 2 ||
[Analyze grammar]

iti pṛṣṭastadā sūto naimiṣāraṇyavāsibhiḥ |
vaktuṃ pracakrame tatra vyāsaṃ natvā guruṃ mudā |
śrīsūta uvāca |
rājyārthaṃ kalahe jāte pāṃḍavānāṃ purā dvijāḥ |
dhārtarāṣṭrairmahāyuddhe mahadakṣauhiṇīyute || 4 ||
[Analyze grammar]

yuddhaṃ daśadinaṃ kṛtvā bhīṣme śāṃtanave hate |
droṇe paṃcadinaṃ kṛtvā karṇe ca dvidinaṃ tathā || 5 ||
[Analyze grammar]

tathaivaikadinaṃ yuddhvā śalye ca nidhanaṃ gate |
aṣṭādaśadine tatra raṇe duryodhane dvijāḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

bhagnorau bhīmagadayā patite rājasattame |
sarve nṛpatayo viprā niveśāya kṛtatvarāḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

ye jīvitāstu rājānaste yayurhṛṣṭamānasāḥ |
dhṛṣṭadyumnaśikhaṃḍayādyāḥ sṛñjayāḥ sarva eva hi || 8 ||
[Analyze grammar]

anye cāpi mahīpālā jagmuḥ svaśibirāṇyatha |
atha pārthā mahāvīrā kṛṣṇasātyakisaṃyutāḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

duryodhanasya śibiraṃ prāviśannirjanaṃ dvijāḥ |
vṛddhairamātyaistatrasthaiḥ ṣaṃḍhaiḥ strīrakṣakaistathā || 10 ||
[Analyze grammar]

kṛtāṃjalipuṭaiḥ prahvaiḥ kāṣāyamalināṃbaraiḥ |
praṇamyamānāste pārthāḥ kururājasya veśmani || 11 ||
[Analyze grammar]

tatratyadravyajātāni samādāya mahā balāḥ |
suyodhanasya śibire nyavasaṃta sukhena te || 12 ||
[Analyze grammar]

atha tānabravītpārthāñchrīkṛṣṇaḥ prīṇayanniva |
maṃgalārthāya cāsmābhirvastavyaṃ śibirādbahiḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

ityuktā vāsudevena tathetyuktvātha pāṃḍavāḥ |
kṛṣṇasātyakisaṃyuktāḥ prayayuḥ śibirādbahiḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

vāsudevena sahitā maṃgalārthaṃ hi pāṃḍavāḥ |
oghavatyāḥ samāsādya tīraṃ nadyā narottamāḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

ūṣustāṃ rajanīṃ tatra hataśatrugaṇāḥ sukham |
kṛtavarmā kṛpo drauṇistathā duryodhanāṃtikam || 16 ||
[Analyze grammar]

ādityāstamayātpūrvamaparāhṇe samāyayuḥ |
suyodhanaṃ tadā dṛṣṭvā raṇapāṃsuṣu rūṣitam || 17 ||
[Analyze grammar]

bhagnorudaṇḍaṃ gadayā bhīmasena sya bhīmayā |
rudhirāsiktasarvāṃgaṃ ceṣṭamānaṃ mahītale || 18 ||
[Analyze grammar]

aśocaṃta tadā tatra droṇaputrādayastrayaḥ |
śuśoca so'pi tāndṛṣṭvā raṇe duryodhano nṛpaḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā tathā tu rājānaṃ bāṣpavyākulalocanam |
aśvatthāmā tadā kopājjvalanniva mahānalaḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

pāṇau pāṇiṃ viniṣpiṣya krodha visphāritekṣaṇaḥ |
aśruviklavayā vācā duryodhanamabhāṣata || 21 ||
[Analyze grammar]

pitā me pātitaḥ kṣudraiśchalenaiva raṇājire |
na tathā tena śocāmi yathā niṣpātite tvayi || 22 ||
[Analyze grammar]

śṛṇu vākyaṃ mamādya tvaṃ yathārthaṃ vadato nṛpa |
sukṛtena śape cāhaṃ suyodhana mahāmate || 23 ||
[Analyze grammar]

adya rātrau haniṣyāmi pāṃḍavā nsaha sṛṃjayaiḥ |
paśyato vāsudevasya tvamanujñāṃ prayaccha me || 24 ||
[Analyze grammar]

tasya tadvacanaṃ śrutvā drauṇiṃ rājā tadā'bravīt |
tathāstviti punaḥ prāha kṛpaṃ rājā dvijottamāḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

ācāryainaṃ droṇaputraṃ kalaśotthena vāriṇā |
saināpatye'bhiṣiṃcasvetyatha sopi tathā'karot || 26 ||
[Analyze grammar]

sobhiṣiktastadā drauṇiḥ pariṣvajya nṛpottamam |
kṛtavarmakṛpābhyāṃ ca sahitastvaritaṃ yayau || 27 ||
[Analyze grammar]

tataste tu trayo vīrāḥ prayātā dakṣiṇonmukhāḥ |
ādityāstamayātpūrvaṃ śibirāṃtikamāsata || 28 ||
[Analyze grammar]

pārthānāṃ bhīṣaṇaṃ śabdaṃ śrutvā tatra jayaiṣiṇaḥ |
pāṃḍavānudrutā bhītāstadā drauṇyādayastrayaḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

prāṅmukhā dudruvurbhītyā kiyaddūraṃ śramāturāḥ |
muhurtaṃ te tato gatvā krodhāmarṣavaśānugāḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

duryodhanavadhārtāste kṣaṇaṃ tatrāvatasthire |
tato'paśyannaraṇyaṃ vai nānātarulatāvṛtam || 31 ||
[Analyze grammar]

anekamṛgasaṃbādhaṃ krūrapakṣigaṇākulam |
samṛddhajalasaṃpūrṇataṭākapariśobhitam || 32 ||
[Analyze grammar]

padmeṃdīvarakahlārasarasī śatasaṃkulam |
tatra pītvā jalaṃ te tu pāyayitvā hayāṃstathā || 33 ||
[Analyze grammar]

anekaśākhāsaṃbādhanyagrodhaṃ dadṛśustataḥ |
saṃprāpya tu mahāvṛkṣaṃ nyagrodhaṃ te trayastadā || 34 ||
[Analyze grammar]

avatīrya rathebhyaśca mocayitvā turaṃgamān |
upaspṛśya jalaṃ tatra sāyaṃsaṃdhyāmupāsata || 35 ||
[Analyze grammar]

atha cāstagiriṃ bhānuḥ prapede ca gataprabhaḥ |
tataśca rajanī ghorā samabhūttimirākulā || 36 ||
[Analyze grammar]

rātricarāṇi sattvāni saṃcaraṃti tatastataḥ |
divācarāṇi sattvāni nidrāvaśamupā yayuḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

kṛtavarmā kṛpo drauṇiḥ pradoṣasamaye hi te |
nyagrodhasyopaviviśuraṃtike śokakarśitāḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

kṛpabhojau tadā nidrāṃ bhejāte'tipa yākramau |
sukhocitāstvaduḥkhārhā niṣedurdharaṇītale || 39 ||
[Analyze grammar]

droṇaputrastu kopena kaluṣīkṛtamānasaḥ |
yayau na nidrāṃ vipreṃdrā niśvasannurago yathā || 40 ||
[Analyze grammar]

tato'valokayāṃcakre tadaraṇyaṃ bhayānakam |
nyagrodhaṃ ca tato'paśyadbahuvāyasasaṃkulam || 41 ||
[Analyze grammar]

tatra vāyasavṛndāni niśāyāṃ vāsamāya yuḥ |
sukhaṃ bhinnāsu śākhāsu suṣupuste pṛthakpṛthak || 42 ||
[Analyze grammar]

kākeṣu teṣu supteṣu viśvasteṣu samaṃtataḥ |
tato'paśyatsamāyāṃtaṃ bhāsaṃ drauṇirbhayaṃkaram || 43 ||
[Analyze grammar]

kūraśabdaṃ krūrakāyaṃ babhrupiṃgakalevaram |
sa bhāso'tha bhṛśaṃ śabdaṃ kṛtvālīyata śākhini || 44 ||
[Analyze grammar]

utplutya tasya śākhāyāṃ nyagrodhasya vihaṃgamaḥ |
suptānkākānnijaghne'sāvanekānvāyasāṃtakaḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

kākānāmabhinatpakṣānsa keṣāṃcidvihaṃgamaḥ |
itareṣāṃ ca caraṇāñchirāṃsi caraṇā yudhaḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

vicakarta kṣaṇenāsāvulūko valavāndvijāḥ |
sa bhinnadehāvayavaiḥ kākānāṃ bahubhistadā || 47 ||
[Analyze grammar]

samaṃtādāvṛtaṃ sarvaṃ nyagrodhapari maṇḍalam |
vāyasāṃstānnihatyāsāvulūko mumude tadā || 48 ||
[Analyze grammar]

drauṇirdṛṣṭvā tu tatkarma bhāsenaivaṃ kṛtaṃ niśi |
kariṣyāmyahamapyevaṃ śatrūṇāṃ nidhanaṃ niśi || 49 ||
[Analyze grammar]

ityaciṃtayadekaḥ sannupadeśamimaṃ smaran |
jetuṃ na śakyāḥ pārthā hi ṛjumārgeṇa yuddhyatā || 50 ||
[Analyze grammar]

mayā tacchadmanā te'tha haṃtavyā jitakāśinaḥ |
suyodhanasakāśe ca pratijñāto mayā vadhaḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

ṛjumārgeṇa yuddhe me prāṇanāśo bhaviṣyati |
chalena yudhyamānasya jayaścāsya ripukṣayaḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

yacca niṃdyaṃ bhavetkāryaṃ loke sarvajanairapi |
kāryameva hi tatkarma kṣatradharmānuvartinā || 53 ||
[Analyze grammar]

pārthairapi chalenaiva kṛtaṃ karma suyodhane |
asminnarthe purāvidbhiḥ proktāḥ ślokā bhavaṃti hi || 54 ||
[Analyze grammar]

pariśrāṃte vidīrṇe ca bhuṃjāne ca riporbale |
prasthāne ca praveśe ca prahartavyaṃ na saṃśayaḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

nidrārtamardharātre ca tathā tyaktāyudhaṃ raṇe |
bhinnayodhaṃ balaṃ sarvaṃ prahartavyamarātibhiḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

evaṃ sa niyamaṃ kṛtvā suptamāraṇakarmaṇi |
prābodhayadbhojakṛpau suptau rātrau sa sāhasī |
drauṇirdhyātvā muhūrtaṃ tu tāvubhāvabhyabhāṣata || 57 ||
[Analyze grammar]

aśvatthāmovāca |
mṛtaḥ suyodhano rājā mahābalaparākramaḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

śuddhakarmā hataḥ pārthairbahubhiḥ kṣudrakarmabhiḥ |
bhīmenātinṛśaṃsena śiro rājñaḥ padā hatam || 59 ||
[Analyze grammar]

tato'dya rātrau pārthānāṃ sametya paṭamaṇḍapam |
sukhasuptānhaniṣyāmaḥ śastrairnānāvidhairvayam |
kṛpaḥ provāca tatraina miti śrutvā dvijottamāḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

kṛpa uvāca |
suptānāṃ māraṇaṃ loke na dharmo na ca pūjyate || 61 ||
[Analyze grammar]

tathaiva tyaktaśastrāṇāṃ saṃtyaktarathavāji nām |
śṛṇu me vacanaṃ vatsa mucyatāṃ sāhasaṃ tvayā || 62 ||
[Analyze grammar]

vayaṃ tu dhṛtarāṣṭaṃ ca gāṃdhārīṃ ca pativratām |
pṛcchāmo viduraṃ cāpi taduktaṃ karavā mahe |
ityuktaḥ sa tadā drauṇiḥ kṛpaṃ provāca vai punaḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

aśvatthāmovāca |
pāṃḍavaiśca purā yanme chalādyuddhe pitā hataḥ || 64 ||
[Analyze grammar]

tanme sarvāṇi marmāṇi nikṛntati hi mātula |
droṇahaṃtāhamityetaddhṛṣṭadyumasya yadvacaḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

kathaṃ janasamakṣe tadvacanaṃ saṃśṛṇomyaham |
taireva pāṃḍavaiḥ pūrvaṃ dharmaseturnirākṛtaḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

samakṣameva yuṣmākaṃ sarveṣāmeva bhūbhṛtām |
tyaktāyudho mama pitā dhṛṣṭadyumnena pātitaḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

tathā śāṃtanavo bhīṣmastyaktacāpo nirāyudhaḥ |
śikhaṃḍinaṃ purodhāya nihataḥ savyasācinā || 68 ||
[Analyze grammar]

evamanye'pi bhūpālāśchalenaiva hatāstu taiḥ |
tathaivāhaṃ kariṣyāmi suptānāṃ māraṇaṃ niśi || 69 ||
[Analyze grammar]

evamuktvā tadā drauṇiḥ saṃyuktaturagaṃ ratham |
prāyādabhimukhaḥ śatrūnsamāruhya krudhā jvalan || 70 ||
[Analyze grammar]

taṃ yāṃtama nvagātāṃ tau kṛtavarmakṛpāvubhau |
yayuśca śibire teṣāṃ saṃprasuptajanaṃ tadā || 71 ||
[Analyze grammar]

śibiradvāramāsādya droṇaputro vyatiṣṭhata |
rātrau tatra samārādhya mahādevaṃ ghṛṇānidhim || 72 ||
[Analyze grammar]

avāpa vimalaṃ khaṅgaṃ mahādevādvarapradāt |
tato drauṇiravasthāpya kṛtavarmakṛpāvubhau || 73 ||
[Analyze grammar]

dvāradeśe mahāvīraḥ śibi rāṃtaḥ praviṣṭavān |
praviṣṭe śibire drauṇau kṛtavarmakṛpāvubhau || 74 ||
[Analyze grammar]

dvāradeśe vyatiṣṭhetāṃ yattau paramadhanvinau |
atha drauṇiḥ susaṃkruddhastejasā prajvalanniva || 75 ||
[Analyze grammar]

khaṅgaṃ vimalamādāya vyacaracchibire niśi |
tatastu dhṛṣṭadyumnasya śibiraṃ maṃdamāyayau || 76 ||
[Analyze grammar]

dhṛṣṭadyumnādayastatra mahāyuddhena karśitāḥ |
suṣupurniśi viśvastāḥ svasvasainyasamāvṛtāḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

dhṛṣṭadyumnasya śibiraṃ praviśya drauṇirastravit |
taṃ suptaṃ śayane śubhre dadarśārānmahābalam || 78 ||
[Analyze grammar]

pādenāghātayadroṣātsvapaṃtaṃ droṇanaṃdanaḥ |
sa buddhaścaraṇāghātādutthāya śayanādatha || 79 ||
[Analyze grammar]

vyalokayattadā vīro droṇaputraṃ puraḥ sthitam |
tamutpataṃtaṃ śayanāddroṇācāryasuto balī || 80 ||
[Analyze grammar]

keśeṣvākṛṣya bāhubhyāṃ niṣpipeṣa dharātale |
dhṛṣṭadyumnastadā tena niṣpiṣṭaḥ sa bhayā turaḥ || 81 ||
[Analyze grammar]

nidrāṃdhaḥ pādaghātāto na śaśāka viceṣṭitum |
drauṇistvākramya tasyoraḥ kaṇṭhaṃ baddhvā dhanurguṇaiḥ || 82 ||
[Analyze grammar]

nadaṃtaṃ visphuraṃtaṃ taṃ paśumāramamārayat |
tasya sainyāni sarvāṇi nyavadhīcca tathaiva saḥ || 83 ||
[Analyze grammar]

yudhāmanyuṃ mahāvīryamamuttamaujasameva ca |
tathaiva draupadīputrānavaśiṣṭāṃśca somakān || 84 ||
[Analyze grammar]

śikhaṃḍipramukhānanyānkhaṅgenāmārayadbahūn |
tadbhayāddvāraniryātānsarvāneva ca sainikān || 85 ||
[Analyze grammar]

prāpayāmāsaturmṛtyuṃ kṛtavarmakṛpā vubhau |
evaṃ nihatasainyaṃ tacchibiraṃ tairmahābalaiḥ || 86 ||
[Analyze grammar]

tatkṣaṇe śūnyamabhavattrijagatpralaye yathā |
evaṃ hatvā tataḥ sarvāndroṇaputrādayastrayaḥ || 87 ||
[Analyze grammar]

niraguḥ śibirāttasmātpārthabhītā bhayāturāḥ |
sarve pṛthakpṛthagdeśāndudruvuḥ śīghragāminaḥ || 88 ||
[Analyze grammar]

atha drauṇiryayau viprā revātīraṃ manoramam |
tatra hyanekasāhasrā ṛṣayo vedavādinaḥ || 89 ||
[Analyze grammar]

kathayaṃtaḥ kathāḥ puṇyāstapaścakruranuttamam |
tatrāyaṃ prayayau drauṇirṛṣīṇāmāśrameṣvatha || 90 ||
[Analyze grammar]

praviṣṭamātre tasmiṃstu munayo brahmavādinaḥ |
drauṇerduścaritaṃ jñātvā prāhuryogabalena tam || 91 ||
[Analyze grammar]

suptamā raṇakṛtpāpī drauṇe tvaṃ brāhmaṇādhamaḥ |
tvaddarśanena hyasmākaṃ pātityaṃ bhavati dhruvam || 92 ||
[Analyze grammar]

tvatsaṃbhāṣaṇamātreṇa brahmahatyāyutaṃ bha vet |
ato'smadāśramebhyastvaṃ nirgaccha puruṣādhama || 93 ||
[Analyze grammar]

ityabruvaṃstadā drauṇiṃ tatratyā munayo dvijāḥ |
itīritastato drauṇirmunibhirbrahma vādibhiḥ || 94 ||
[Analyze grammar]

lajjito nilāttasmādāśramānmunisevitāt |
evaṃ kāśyāditīrtheṣu puṇyeṣu prayayau ca saḥ || 95 ||
[Analyze grammar]

tatratatra dvijaiḥ sarvai rniṃdito'sau mahātmabhiḥ |
vyāsaṃ śaraṇamāpede prāyaścittacikīrṣayā || 96 ||
[Analyze grammar]

tato badarikāraṇye samāsīnaṃ mahāmunim |
dvaipāyanaṃ samāgamya praṇanāma sabhaktikam || 97 ||
[Analyze grammar]

tato vyāso'bravīdenaṃ droṇācāryasutaṃ muniḥ |
tvamasmadāśramādadrauṇe niryāhi tvarayā tviti || 98 ||
[Analyze grammar]

suptamāraṇa doṣeṇa mahāpātakavānbhavān |
ato me bhavatālāpānmahatpāpaṃ bhaviṣyati |
ityuktaḥ sa tadā drauṇiḥ provācedaṃ vaco muniḥ || 99 ||
[Analyze grammar]

aśvatthāmovāca |
bhagavanniṃditaḥ sarvaistvāmasmi śaraṇaṃ gataḥ || 100 ||
[Analyze grammar]

bravīṣi cettvamapyevaṃ ko'nyo me śaraṇaṃ bhavet |
kṛpāṃ kuru mayi brahmansādhavo dīnavatsalāḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

suptamāraṇadoṣasya śāṃtyarthaṃ bhagavanmama |
prāyaścittaṃ vidhehi tvaṃ sarvajño'si bhavānyataḥ |
ityukto drauṇinā vyāsaściraṃ dhyātvā tamabravīt || 2 ||
[Analyze grammar]

vyāsa uvāca |
etatpāpasya śāṃtyarthaṃ prāyaścittaṃ smṛtau na hi || 3 ||
[Analyze grammar]

tathāpyupāyaṃ vakṣyāmi tavaitaddoṣa śāṃtaye |
dakṣiṇāṃbunidhau puṇye rāmasetau vimuktide || 4 ||
[Analyze grammar]

dhanuṣkoṭiritikhyātaṃ tīrthamasti mahattaram |
asti puṇyatamaṃ drauṇe mahāpāta kanāśanam || 5 ||
[Analyze grammar]

svargamokṣapradaṃ puṃsāṃ brahmahatyādiśodhakam |
sarvamaṃgalamāṃgalyaṃ sarvābhīṣṭapradāyakam || 6 ||
[Analyze grammar]

pavitrāṇāṃ pavitraṃ ca tīrthānāṃ ca tathottamam |
duḥsvapnanāśanaṃ puṇyaṃ narakakleśanāśanam || 7 ||
[Analyze grammar]

akālamṛtyuśamanaṃ puṃsāṃ vijayavarddhanam |
dāridryanāśanaṃ puṃsāmāyurvardhanakāra ṇam || 8 ||
[Analyze grammar]

cittaśuddhipradaṃ nṛṇāṃ śāṃtidāṃtyādikāraṇam |
tatra gatvā dhanuṣkoṭau rāmasetau vimuktide || 9 ||
[Analyze grammar]

snānaṃ kuruṣva drauṇe tvaṃ māsamātraṃ niraṃ taram |
suptamāraṇadoṣāttvaṃ sadyaḥ pūto bhaviṣyasi || 110 ||
[Analyze grammar]

kuruṣva vacanaṃ śīghraṃ mama tvaṃ droṇanaṃdana |
evamuktastadā drauṇirvyāsena paramarṣiṇā || 11 ||
[Analyze grammar]

rāmasetuṃ samāsādya dhanuṣkoṭiṃ pavitradām |
sasnau saṃkalpapūrvaṃ tu māsamekaṃ nirantaram || 12 ||
[Analyze grammar]

trisaṃdhyaṃ rāmanāthaṃ ca siṣeve sa dine dine |
tatastriṃśaddine toyasnānāddroṇātmajastadā || 13 ||
[Analyze grammar]

jajāpa ca dhanuṣkoṭyāṃ maṃtraṃ paṃcākṣaraṃ tadā |
akārṣīdupavāsaṃ ca droṇaputrastu taddine || 14 ||
[Analyze grammar]

akarojjāgaraṃ rātrau rāmanāthasya sannidhau |
aparedyurdhanuṣkoṭau snātvā saṃkalpapūrvakam || 15 ||
[Analyze grammar]

siṣeve rāmanāthaṃ ca stutvā bhaktipuraḥsaram |
nanarta purataḥ śaṃbhorānaṃdāśrupariplutaḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

tataḥ prasanno bhagavānprādurāsīttadagrataḥ |
dṛṣṭvā tatra mahādevaṃ tuṣṭāva parameśvaram || 17 ||
[Analyze grammar]

drauṇiruvāca |
namaste devadeveśa karuṇākara śaṃkara |
āpadaṃbudhimagnānāṃ potāyitapadāṃbuja || 18 ||
[Analyze grammar]

mahādeva kṛpāmūrte dhūrjaṭe nīlalohita |
umākāṃta virūpākṣa caṃdraśekhara te namaḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

mṛtyuṃjaya trinetra tvaṃ pāhi māṃ kṛpayā dṛśā |
pārvatīpataye tubhyaṃ tripuraghnāya śaṃbhave || 12 ||
[Analyze grammar]

pinākapāṇaye tubhyaṃ tryaṃbakāya namonamaḥ |
anaṃtādimahānāgahārabhūṣaṇabhūṣita || 21 ||
[Analyze grammar]

śūlapāṇe namastubhyaṃ gaṃgādhara mṛḍāvyaya |
rakṣa māṃ kṛpayā deva pāpasaṃghātapaṃjarāt |
iti stuto mahādevo drauṇiṃ provāca harṣitaḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

mahādeva uvāca |
suptamāraṇadoṣaste dhanuṣkoṭau nimajjanāt || 23 ||
[Analyze grammar]

aśvatthāmanvinaṣṭo'bhūdvaraṃ varaya suvrata |
mayi prasanne lokeṣu kimalabhyaṃ bhavennṛṇām || 24 ||
[Analyze grammar]

ato'bhīṣṭaṃ vṛṇīṣva tvaṃ matto droṇātmajādhunā |
ityuktaḥ śaṃbhunā drauṇiḥ prāha taṃ parameśvaram || 25 ||
[Analyze grammar]

tavādya darśanenāhaṃ kṛtārthosmi maheśvaram |
tvaddarśanamapuṇyānāmalabhyaṃ janmakoṭibhiḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

ato yuṣmatpadāṃbhoje niścalā bhaktirastu me |
imameva varaṃ dehi mahyaṃ śaṃbho namo'stu te || 27 ||
[Analyze grammar]

uktvā tathāstviti drauṇiṃ devadevo maheśvaraḥ |
paśyato droṇaputrasya tatraivāṃtaradhīyata || 28 ||
[Analyze grammar]

aśvatthāmāpi vipreṃdrā dhūtapāpo vinirmalaḥ |
rāmacaṃdradhanuṣkoṭau snānamātreṇa tatkṣaṇe || 29 ||
[Analyze grammar]

dhūtapāpamimaṃ drauṇiṃ sarve cāpi maharṣayaḥ |
śuddhaṃ pratyagrahīṣuste tadāprabhṛti nirmalam || 13 ||
[Analyze grammar]

evaṃ vaḥ kathitaṃ viprā drauṇipāpavimokṣaṇam |
rāmacaṃdradhanuṣkoṭisnānavaibhavamātrataḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

yaḥ paṭhedimamadhyāyaṃ śṛṇuyādvā samāhitaḥ |
sa vidhūyeha pāpāni śivaloke mahīyate || 132 ||
[Analyze grammar]

iti śrīskāṃde mahāpurāṇa ekāśītisāharūyāṃ saṃhitāyāṃ tṛtīye brahmakhaṇḍe setumāhātmye dhanuṣkoṭipraśaṃsāyāmaśvatthāmasuptamāraṇado ṣaśāṃtivarṇanaṃnāmaikatriṃśo'dhyāyaḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Skandapurana Chapter 31

Cover of edition (2007)

The Skanda-Purana
by G. V. Tagare (2007)

(23 Volumes) - Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.

Buy now!
Cover of edition (2016)

Skanda Purana (Hindi Translation)
by S. N. Khandelwal (2016)

(Set of 10 Books) - Chowkhamba Sanskrit Series Office

Buy now!
Cover of Bengali edition

Skanda Purana in Bengali
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

স্কন্ধ পুরাণম: - (Set of 7 Volumes)

Buy now!
Cover of edition (0)

Skanda Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದ ಮಹಾಪುರಣಂ: (Set of 25 Volumes)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Skanda Mahapurana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Ahemdabad (2017)

સ્કંદ મહાપુરાણ: (Condensed/Summary)

Buy now!
Cover of edition (2015)

Shri Skanda purana (Malayalam)
by M.P. Pillai kaniyanthara (2015)

(Condensed/Summary) - Devi Book Stall, Kodungallur

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: