Skanda Purana [sanskrit]

876,996 words | ISBN-10: 8170800978 | ISBN-13: 9788170800972

This Sanskrit edition of the Skandapurana. It is one of the largest of the eighteen Mahapuranas, covering over 80,000 shlokas (verses). It is divided into seven large section each covering holy regions detailing their background and legends.

[English text for this chapter is available]

śaunaka uvāca |
kārtikasya ca māhātmyaṃ mahatpuṇyaphalapradam |
kadā dhātrī samutpannā kathaṃ sā khyātimāgatā || 1 ||
[Analyze grammar]

kasmādiyaṃ pavitrā ca kasmātpāpapraṇāśinī |
āmardakī kṛtā kena kathayasvātra vistarāt || 2 ||
[Analyze grammar]

sūta uvāca |
kathayāmi dvijaśreṣṭha yathā ceyaṃ hi puṇyadā |
ūrjaśuklacaturdaśyāṃ dhātrīpūjāṃ samācaret || 3 ||
[Analyze grammar]

āmardakīmahāvṛkṣaḥ sarvapāpapraṇāśanaḥ |
vaikuṇṭhākhyacaturdaśyāṃ dhātrīchāyāṃ gato naraḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

pūjayettatra deveśaṃ rādhayā sahitaṃ harim |
pradakṣiṇāṃ tataḥ kuryācchatamaṣṭottaraṃ tathā || 5 ||
[Analyze grammar]

suvarṇarajatairvāpi phalairāmalakaistathā |
śatamaṣṭottaraṃ kuryādekaikena pradakṣiṇām || 6 ||
[Analyze grammar]

sāṣṭāṃgaṃ praṇato bhūtvā prārthayetparameśvaram |
dhātrīchāyāṃ samāśritya śṛṇuyācca kathāmimām || 7 ||
[Analyze grammar]

brāhmaṇānbhojayetpaścādyathāśaktyā ca dakṣiṇām |
brāhmaṇeṣu ca tuṣṭeṣu tuṣṭo mokṣaprado hariḥ |
atra te kathayiṣyāmi kathāṃ puṇyaphalapradām |
āmardakīphalaṃ vaktuṃ brahmā cā'pi na pāryate || 9 ||
[Analyze grammar]

ekārṇave purā jāte naṣṭe sthāvarajaṃgame |
naṣṭe devā'suragaṇe praṇaṣṭoragarākṣase || 10 ||
[Analyze grammar]

tatra devādhideveśaḥ paramātmā sanātanaḥ |
jajāpa brahma paramamātmanaḥ paramāvyayam || 11 ||
[Analyze grammar]

tato'sya brahma japato niragācchvasitaṃ puraḥ |
taddarśanā'nurāgeṇa netrābhyāmagamajjalam || 12 ||
[Analyze grammar]

premāśrubharanirbhinno bhūmau biṃduḥ papāta saḥ |
tasmādbiṃdo samutpannaḥ svayaṃ dhātrī nago mahān || 13 ||
[Analyze grammar]

śākhāpraśākhābahulaḥ phalabhāreṇa pīḍitaḥ |
sarveṣāmeva vṛkṣāṇāmādirohaḥ prakīrtitaḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

brahmā tamasṛjatpūrvaṃ tatpaścāccā'sṛjatprajāḥ |
devadānavagandharvayakṣarākṣasapannagān || 15 ||
[Analyze grammar]

asṛjadbhagavāndevo mānuṣāṃśca tathāmalān |
ājagmustatra devāste yatra dhātrī haripriyā || 16 ||
[Analyze grammar]

tāṃ dṛṣṭvā te mahābhāgāḥ paramaṃ vismayaṃ gatāḥ |
na jānīma imaṃ vṛkṣaṃ ciṃtayanto muhurmuhuḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

evaṃ ciṃtayatāṃ teṣāṃ vāguvācā'śarīriṇī |
āmardakī nago hyeṣa pravaro vaiṣṇavo yataḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

asya vai smaraṇādeva labhedgodānajaṃ phalam |
darśanāddviguṇaṃ puṇyaṃ triguṇaṃ bhakṣaṇāttathā || 19 ||
[Analyze grammar]

tasmātsarvaprayatnena sevyā āmardakī sadā |
sarvapāpaharā proktā vaiṣṇavī pāpanāśinī || 20 ||
[Analyze grammar]

tasyā mūle sthito viṣṇustadūrdhvaṃ ca pitāmahaḥ |
skandhe ca bhagavānrudraḥ saṃsthitaḥ parameśvaraḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

śākhāsu savitāraśca praśākhāsu ca devatāḥ |
parṇeṣu devatāḥ saṃti puṣpeṣu marutastathā || 22 ||
[Analyze grammar]

prajānāṃ patayaḥ sarve phaleṣvevaṃ vyavasthitāḥ |
sarvadevamayī hyeṣā dhātrī vai kathitā mayā || 23 ||
[Analyze grammar]

ataḥ sā pūjanīyā ca sarvakāmārthasiddhaye |
ekadā nārado yogī brahmaṇaḥ purataḥ sthitaḥ |
namaskṛtvā jagannāthaṃ papracchātīva vismitaḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

śrīnārada uvāca |
yathā priyaṃ sutulasīkānanaṃ sarvadā hareḥ |
tathā dhātrīvanaṃ māse kārtike śrīharipriyam || 25 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
dhātrīvane hareḥ pūjā dhātrī chāyāsu bhojanam |
kārtike māsi yaḥ kuryāttasya pāpaṃ vinaśyati || 26 ||
[Analyze grammar]

tīrthāni munayo devā yajñāḥ sarve'pi kārtike |
nityaṃ dhātrīṃ samāśritya tiṣṭhaṃtyarke tulāsthite || 27 ||
[Analyze grammar]

yatkiṃcitkurute puṇyaṃ dhātrīchāyāsu mānavaḥ |
tatkoṭiguṇitaṃ bhūyānnā'tra kāryā vicāraṇā || 28 ||
[Analyze grammar]

atraivodāharantīmamitihāsaṃ purātanam || 29 ||
[Analyze grammar]

ayodhyānagare kaścidvaiśyaścāsīdvijottama |
putradāravihīnaśca daivāddāridryapīḍitaḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

bhikṣayā codarāgniṃ sa śamayāmāsa nārada |
kadācidvaṇijo vaiśyo yayāce kṣutprapīḍitaḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

bhikṣāptacaṇakāngṛhya dhātrīchāyāmagātkila |
tatra tānbhakṣayāmāsa kārtike māsi nārada || 32 ||
[Analyze grammar]

kecidurvaritāstepu caṇakāstatra nārada |
vaiśyena tena dattā hi kṣutkṣāmāya dvijātaye || 33 ||
[Analyze grammar]

tena puṇyaprabhāvena rājā'sīddhanikaḥ kṣitau |
tasmāddānaṃ prakartavyaṃ kārtike māsi sarvadā || 34 ||
[Analyze grammar]

dhātrīvane muniśreṣṭha sarvakāmārthasiddhaye |
dhātrīchāyāṃ samāśritya kārtike ca hareḥ kathām |
yaḥ śṛṇoti sa pāpebhyo mucyate dvijasūnuvat || 35 ||
[Analyze grammar]

nārada uvāca |
ko'bhūddvijasuto brahmankiṃ pāpaṃ kṛtavānpurā |
tasya jātā kathaṃ muktiretadvistarato vada || 36 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
purā dvijavaraścāsītkāveryā uttare taṭe || 37 ||
[Analyze grammar]

devaśarmeti vikhyāto vedavedāṃgapāragaḥ |
tasya putro durācārastamāha ca pitā hitam || 38 ||
[Analyze grammar]

idānīṃ kārtiko māso vartate harivallabhaḥ |
tatra snānaṃ ca dānaṃ ca vratāni niyamānkuru || 39 ||
[Analyze grammar]

tulasīpuṣpasahitāṃ kurupūjāṃ hareḥ suta |
dīpadānaṃ ca vividhaṃ namaskāraṃ pradakṣiṇām || 40 ||
[Analyze grammar]

evaṃ piturvacaḥ śrutvā putraḥ krodhasamanvitaḥ |
pitaraṃ prāha duṣṭātmā caladoṣṭho viniṃdayan || 41 ||
[Analyze grammar]

putra uvāca |
na kariṣyāmyahaṃ tāta kārtike puṇyasaṃgraham |
iti putravacaḥ śrutvā sakrodhaḥ prāha taṃ sutam || 42 ||
[Analyze grammar]

mūṣako bhava durbuddhe vane vṛkṣasya koṭare |
iti śāpabhayādbhīto natvā pitaramabravīt || 43 ||
[Analyze grammar]

duryonermama muktiḥ syātkathaṃ tadvada me guro |
iti prasādito vipraḥ prāha niṣkṛtikāraṇam || 44 ||
[Analyze grammar]

yadorjjavratajaṃ puṇyaṃ śṛṇoṣi harivallabham |
tadā te bhavitā muktistatkathāśravaṇātsuta || 45 ||
[Analyze grammar]

sa pitrā caivamuktastu tatkṣaṇānmūṣako'bhavat |
bahuvarṣasahasrāṇi gahvare vipine vasan || 46 ||
[Analyze grammar]

ekadā kārtike māsi viśvāmitraḥ saśiṣyakaḥ |
snātvā nadyāṃ hariṃ cārcya dhātrīchāyāṃ samāśritaḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

kathayāmāsa māhātmyaṃ śiṣyebhyaścorjjasaṃbhavam |
tadā kaściddurācāro vyādho'gānmṛgayāṃ caran || 48 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā ṛṣigaṇānhaṃtuṃ kṛtecchaḥ prāṇighātakaḥ |
teṣāṃ darśanamātreṇa subuddhirabhavattadā || 49 ||
[Analyze grammar]

athovāca dvijānnatvā bhavadbhiḥ kriyate'tra kim |
tenaivamukto vipreṃdro viśvāmitrastamabravīt || 50 ||
[Analyze grammar]

viśvāmitra uvāca |
sarveṣāmeva māsānāṃ kārtikaḥ śreṣṭha ucyate |
tasminyatkriyate karma vardhate vaṭabījavat || 51 ||
[Analyze grammar]

kārtike māsi yaḥ kuryātsnānaṃ dānaṃ ca pūjanam |
viprāṇāṃ bhojanaṃ caiva tadakṣayyaphalaṃ bhavet || 52 ||
[Analyze grammar]

vyādhaprayuktamākarṇya dharmaṃ ca ṛṣiṇā dvijaḥ |
mauṣakaṃ dehamutsṛjya divyadeho'bhavattadā || 53 ||
[Analyze grammar]

viśvāmitraṃ praṇamyātha svavṛttāṃtaṃ nivedya ca |
anujñāto'tha ṛṣiṇā vimānastho divaṃ yayau || 54 ||
[Analyze grammar]

vismito gādhiputrastu vyādhaścaiva viśeṣataḥ |
vyādho'pyūrjavrataṃ kṛtvā jagāma harimaṃdiram || 55 ||
[Analyze grammar]

tasmātsarvaprayatnena kārtike keśavā'grataḥ |
dhātrīchāyāṃ samāśritya kathāśravaṇamācaret || 56 ||
[Analyze grammar]

mūṣako'pi ca duryonermukta ūrjakathāśruteḥ |
śṛṇuyācchrāvayedyo vā muktibhāgī na saṃśayaḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

dhātrīchāyāṃ samāśritya vanabhojanamācaret |
ādau kṛtvā tathā snānamudake vanasaṃsthite |
kṛtvā karmāṇi nityāni mādhavaṃ pūjayettataḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

dhātrīchāyāṃ samāśritya harau bhaktisamanvitaḥ |
śṛṇuyācca kathāṃ divyāṃ māsamāhātmyaśaṃsanīm || 59 ||
[Analyze grammar]

tatastu brāhmaṇānbhaktyā bhojayedbrahmavittamān |
tato bhuṃjīta vipreṃdra svayaṃ harimanusmaran || 60 ||
[Analyze grammar]

evaṃkṛte vrate vipra kārtike harivallabhe |
yatpāpaṃ naśyate putra sāvadhānamanā śṛṇu || 61 ||
[Analyze grammar]

harernārpitabhogācca bhojane sūryadarśanāt |
rajasvalāvākchravaṇapāpādbhojanake tathā || 62 ||
[Analyze grammar]

bhojanāvasare cānyasparśadoṣastu yadbhavet |
niṣiddhabhojanāttasmādbhojane cā'nnadūṣaṇāt || 63 ||
[Analyze grammar]

śuddhasyāpi tathā tyāgātpuṇyakāle haripriye |
etairyatsādhitaṃ pāpaṃ tatsarvaṃ naśyati dhuvam || 64 ||
[Analyze grammar]

tasmātsarvaprayatnena dhātryāṃ bhojanamācaret || 65 ||
[Analyze grammar]

kārtike māsi vai vipro dhātrīmālāṃ tu yo vahet |
tathaiva tulasīmālāṃ tasya puṇyamanaṃtakam || 66 ||
[Analyze grammar]

dhātrīchāyāṃ samāśritya dīpamālārpaṇaṃ naraḥ |
kariṣyati viśeṣeṇa tasya puṇyamanaṃtakam || 67 ||
[Analyze grammar]

rādhādāmodarau pūjyau tulasyadho viśeṣataḥ |
tulasyabhāve kartavyā pūjā dhātrītale śubhā || 68 ||
[Analyze grammar]

dhātrīchāyātale yena sakṛdbhuktaṃ tu kārtike |
daṃpatyorbhojanaṃ dattamannadoṣātpramucyate || 69 ||
[Analyze grammar]

saṃpūrṇe kārtike yastu saṃpūjyāmalakīṃ śubhām |
rādhādāmodaraprītyai bhojayitvā ca daṃpatī |
paścātsvayaṃ tu bhuṃjīta na śrīstasya kṣayaṃ vrajet || 70 ||
[Analyze grammar]

yaḥ kaścidvaiṣṇavo loke dhatte dhātrīphalaṃ mune |
priyo bhavati devānāṃ manuṣyāṇāṃ ca kā kathā || 71 ||
[Analyze grammar]

dhātrīphalaviliptāṃgo dhātrīphalasamanvitaḥ |
dhātrīphalakṛtāhāro naro nārāyaṇo bhavet || 72 ||
[Analyze grammar]

dhātrīphalāni yo nityaṃ vahate karasaṃpuṭe |
tasya nārāyaṇo devo varamiṣṭaṃ prayacchati || 73 ||
[Analyze grammar]

śrīkāmaḥ sarvadā snānaṃ kuryādāmalakairnaraḥ |
tuṣyatyāmalakairviṣṇurekādaśyāṃ viśeṣataḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

navamyāṃ darśe saptamyāṃ saṃkrāṃtau ravivāsare |
candrasūryoparāge ca snānamāmalakaistyajet || 75 ||
[Analyze grammar]

dhātrīchāyāṃ samāśritya kuryyātpiṃḍaṃ ta yo naraḥ |
prayāṃti pitaro muktiṃ prasādānmādhavasya tu || 76 ||
[Analyze grammar]

mūrdhni pāṇau mukhe caiva bāhvoḥ kaṃṭhe tu yo naraḥ |
dhatte dhātrīphalaṃ vatsa dhātrīphalavibhūṣitaḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

yāvalluṭhati kaṇṭhasthā dhātrīmālā narasya hi |
tāvattasya śarīre tu prītyā luṃṭhati keśavaḥ || 78 ||
[Analyze grammar]

dhātrīphalaṃ ca tulasī mṛttikā dvārakodbhavā |
saphalaṃ jīvitaṃ tasya tritayaṃ yasya veśmani || 79 ||
[Analyze grammar]

yāvaddināni vahate dhātrīmālāṃ kalau naraḥ |
tāvadyugasahasrāṇi vaikuṇṭhe vasatirbhavet || 80 ||
[Analyze grammar]

mālāyugmaṃ vahedyastu dhātrītulasisaṃbhavam |
yo naraḥ kaṃṭhadeśe tu kalpakoṭiṃ divaṃ vaset || 81 ||
[Analyze grammar]

dhātrīchāyāṃ gato yastu dvādaśyāṃ pūjayeddharim |
tatraiva bhojanaṃ yastu brāhmaṇānāṃ ca kārayet || 82 ||
[Analyze grammar]

svayaṃ ca tatra bhuṃkte yaḥ sūpabhakṣādikaṃ tathā |
na tasya punarāvṛttiḥ kalpakoṭiśatairapi || 83 ||
[Analyze grammar]

tulasyāścaiva dhātryāśca phalaiḥ patrairhariṃ yajet || 84 ||
[Analyze grammar]

tulasī dhātrīyuktā hi sikte sati ca kārtike |
vilayaṃ yāṃti pāpāni brahmahatyādikāni ca || 85 ||
[Analyze grammar]

dharmadatto dvijaḥ pūrvaṃ yathā muktimavāpa ha || 86 ||
[Analyze grammar]

nārada uvāca |
kārtike māsi sā sevyā pūjanīyā sadā naraiḥ |
cāturmāsye na sevyā sā ityuktaṃ bhavatā purā |
tasmātsarvamaśeṣeṇa kathayasva mamāgrataḥ || 87 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
kārtike māsi viprarṣe śuklā yā daśamī śubhā |
taddinā'rabhya sā sevyā daive pitrye ca karmaṇi |
daśamyārabhya tatpatraiḥ phalakairmadhusūdanam || 88 ||
[Analyze grammar]

pūjayaṃti narā ye vai te vai vaikuṇṭhagāminaḥ |
samāpte kārtikavrate vanabhojanamācaret || 89 ||
[Analyze grammar]

daśamyāṃ vā'tha dvādaśyāṃ paurṇamāsyāmathā'pi vā |
paṃcamyāṃ vā mahābhāga vanabhojanamācaret || 90 ||
[Analyze grammar]

sarvopaskarasaṃyukto vṛddhabālaiśca saṃyutaḥ |
vanaṃ praveśayeddhīmāndhātrīvṛkṣaiḥ suśobhitam || 91 ||
[Analyze grammar]

cūtairbakaistathā'śvatthaiḥ picumaṃdaiḥ kadaṃbakaiḥ |
nyagrodhatiṃtiṇīvṛkṣaiḥ samaṃtātpariśobhitam || 92 ||
[Analyze grammar]

tatra gatvā mahāprājña puṇyā'haṃ kārayetpurā |
vāstupīṭhaṃ tathā pūjyaṃ dhātrīmūle tu kārayet || 93 ||
[Analyze grammar]

vedikāṃ caturasrāṃ ca hastamātrāyatāṃ śubhām |
tathopavedikāṃ kṛtvā vedikāgre mahāmate || 94 ||
[Analyze grammar]

upaveśāya devasya hyalaṃ kāryaṃ tu dhātubhiḥ |
vedikāpaścimebhāge kārayetkuṇḍamaṃḍapam || 95 ||
[Analyze grammar]

mekhalātrayasaṃyuktaṃ pippalacchadasaṃyutam |
hastamātrāyataṃ saumya evaṃ kuṇḍaṃ tu kārayet || 96 ||
[Analyze grammar]

paścātsnātvā tato japtvā devapūjāṃ samācaret |
paścādagniṃ samādhāya homaṃ kuryādyathāvidhi || 97 ||
[Analyze grammar]

pāyasā'jyaguḍasūpapālāśasamidhā tathā |
grahāṇāṃ vāstudevebhyaścaruṃ kṛtvā prayatnataḥ || 98 ||
[Analyze grammar]

dhātrī śāṃtistathā kāṃtirmāyā prakṛtireva ca |
viṣṇupatnī mahālakṣmī ramā mā kamalā tathā || 99 ||
[Analyze grammar]

iṃdirā lokamātā ca kalyāṇī kamalā tathā |
sāvitrī ca jagaddhātrī gāyatrī sudhṛtistathā || 100 ||
[Analyze grammar]

aṃtajñā viśvarūpā ca sukṛpā hyabdhisaṃbhavā |
pradhānadevatābhistu rakṣāhomaṃ samārabhet || 1 ||
[Analyze grammar]

saṃsṛṣṭeti ca maṃtreṇa ṛṣabhaṃ meti maṃtrataḥ |
apūpaṃ guḍasūpābhyāṃ saṃyutaṃ juhuyāddhaviḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

aṣṭottaraśataṃ hutvā mūlamaṃtreṇa pāyasam |
tato grahādi devāṃstu yathāsaṃkhyena homayet || 3 ||
[Analyze grammar]

dhātrīhome mahāprājña rakṣāhome tu pāyasam |
tataḥ sviṣṭakṛtaṃ hutvā balidānaṃ samācaret || 4 ||
[Analyze grammar]

iṃdrādi lokapālāṃśca rakṣā pūjyā prayatnataḥ |
dhātrīvṛkṣasya sarvatra vedikāsaṃyutasya ca || 5 ||
[Analyze grammar]

sūpena guḍamiśreṇa baliṃ paścānnivedayet |
devi dhātri namastubhyaṃ gṛhāṇa balimuttamam || 6 ||
[Analyze grammar]

miśritaṃ guḍasūpābhyāṃ sarvamaṃgaladāyini |
putrāndehi mahāprājñānyaśo dehi śubhapradam || 7 ||
[Analyze grammar]

prajñāṃ medhāṃ ca saubhāgyaṃ viṣṇubhaktiṃ ca dehi me |
nīrogaṃ kuru me nityaṃ niṣpāpaṃ kuru sarvadā || 8 ||
[Analyze grammar]

varcaskaṃ kuru māṃ devi dhanavaṃtaṃ tathā kuru |
iti tāṃ prārthayeddevīṃ prādakṣiṇyādbaliṃ nyaset || 9 ||
[Analyze grammar]

balipradānakāle tu ye kurvaṃti pradakṣiṇam |
te yāṃti viṣṇusālokyaṃ pitṛbhiḥ sārddhameva ca || 110 ||
[Analyze grammar]

tataḥ pūrṇāhutiṃ kṛtvā homaśeṣaṃ samāpayet || 11 ||
[Analyze grammar]

dhātrīvṛkṣasya mūlasthaṃ maṃdasmitaramāpatim |
te yāṃti viṣṇusāyujyaṃ ye paśyaṃtīha cakṣuṣā || 12 ||
[Analyze grammar]

vaiśvadevaṃ tataḥ kṛtvā pūjayedvanadevatāḥ |
gaṃdhākṣatāṃstato dattvā viprebhyaḥ padmasaṃbhava || 13 ||
[Analyze grammar]

brāhmaṇānbhojayetpaścātsvayaṃ bhuṃjīta baṃdhubhiḥ |
gṛhaṃ praveśayetpaścādvṛddhānbālādikaiḥ saha || 14 ||
[Analyze grammar]

brahmacārī bhavedrātrau kṣitiśāyī bhavettataḥ |
grāmasthaiśca militvā ca svayaṃ vā kārayedbudhaḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

sarvapāpavimuktyarthaṃ vanabhojanamuttamam |
kṛtvaivaṃ sakalaṃ karma kṛṣṇāya ca samarpayet || 16 ||
[Analyze grammar]

aśvamedhasahasrasya rājasūyaśatasya ca |
yatphalaṃ samavāpnoti tatphalaṃ vanabhojane || 17 ||
[Analyze grammar]

ato dhātrī mahābhāga pavitrā pāpanāśanī |
dhātrī caiva nṛṇāṃ dhātrī dhātrīvatkurute kriyām || 18 ||
[Analyze grammar]

dadātyāyuḥ payaḥpānātsnānādvai dharmasaṃcayam |
alakṣmīnāśanaṃ snānamātrairnirvāṇamāpnuyāt |
vighnāni naiva jāyaṃte dhātrīsnānena vai nṛṇām || 19 ||
[Analyze grammar]

tasmāttvaṃ kuru vipreṃdra dhātrīsnānaṃ hi yatnataḥ |
prayāsyasi harerddhāma devatvaṃ prāpya nārada || 120 ||
[Analyze grammar]

yatrayatra muniśreṣṭha dhātrīsnānaṃ samācaret |
tīrthe vā'pi gṛhe vā'pi tatratatra hariḥ sthitaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

dhātrīsnānena viprarṣe yasyāsthīni kalevare |
prakṣālyaṃte muniśreṣṭha na sa garbhagṛhaṃ vaset || 22 ||
[Analyze grammar]

dhātrījalena vipreṃdra yeṣāṃ keśāśca raṃjitāḥ |
te narāḥ keśavaṃ yāṃti nāśayitvā kalermalam || 23 ||
[Analyze grammar]

dhātrīphalaṃ mahāpuṇyaṃ snānaṃ puṇyatamaṃ smṛtam |
puṇyātpuṇyataraṃ vatsa bhakṣaṇe munisattama || 24 ||
[Analyze grammar]

na gaṃgā na gayā kāśī na veṇī na ca puṣkaram |
ekaiva hi yathā puṇyā dhātrī mādhavavāsare || 25 ||
[Analyze grammar]

dhātrīsnānaṃ harernāma tathaivaikādaśī suta |
gayāśrāddhaṃ tathā vatsa samāni munayo viduḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

saṃspṛśanyastu vai dhātrīmahanyahani mānavaḥ |
mucyate pātakaiḥ sarvairmanovākkāyasaṃbhavaiḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

dhātrīphalairamāvāsyāsaptamīnavamīṣu ca |
ravivāre ca saṃkrāṃtau na snāyānmunisattama || 28 ||
[Analyze grammar]

yasmingṛhemunivara dhātrī tiṣṭhati sarvadā |
tasmingṛhe na gacchaṃti pretakūṣmāṃḍarākṣasāḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

dhātrīphalakṛtāṃ mālāṃ kaṃṭhasthāṃ yo vahennahi |
sa vaiṣṇavo na vijñeyo viṣṇorbhaktiparo yadi || 130 ||
[Analyze grammar]

na tyājyā tulasīmālā dhātrīmālā viśeṣataḥ |
tathā padmākṣamālā'pi dharmakāmārthamīpsubhiḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

yāvaddināni vahate dhātrīmālāṃ kalau naraḥ |
tāvadyugasahasrāṇi vaikuṇṭhe vasatirbhavet || 32 ||
[Analyze grammar]

sarvadevamayī dhātrī vāsudevamanaḥpriyā |
āropaṇīyā sevyā ca pūjanīyā sadā naraiḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

etatte sarvamākhyātaṃ dhātrīmāhātmyamuttamam |
śrotavyaṃ ca sadā bhaktaiścaturvargaphalapradam || 34 ||
[Analyze grammar]

dhātrīchāyāṃ samāśritya kārtike'nnaṃ bhunakti yaḥ |
annasaṃsargajaṃ pāpamāvarṣaṃ tasya naśyati || 135 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Skandapurana Chapter 12

Cover of edition (2007)

The Skanda-Purana
by G. V. Tagare (2007)

(23 Volumes) - Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.

Buy now!
Cover of edition (2016)

Skanda Purana (Hindi Translation)
by S. N. Khandelwal (2016)

(Set of 10 Books) - Chowkhamba Sanskrit Series Office

Buy now!
Cover of Bengali edition

Skanda Purana in Bengali
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

স্কন্ধ পুরাণম: - (Set of 7 Volumes)

Buy now!
Cover of edition (0)

Skanda Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದ ಮಹಾಪುರಣಂ: (Set of 25 Volumes)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Skanda Mahapurana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Ahemdabad (2017)

સ્કંદ મહાપુરાણ: (Condensed/Summary)

Buy now!
Cover of edition (2015)

Shri Skanda purana (Malayalam)
by M.P. Pillai kaniyanthara (2015)

(Condensed/Summary) - Devi Book Stall, Kodungallur

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: