Skanda Purana [sanskrit]

876,996 words | ISBN-10: 8170800978 | ISBN-13: 9788170800972

This Sanskrit edition of the Skandapurana. It is one of the largest of the eighteen Mahapuranas, covering over 80,000 shlokas (verses). It is divided into seven large section each covering holy regions detailing their background and legends.

[English text for this chapter is available]

nārada uvāca |
bhagavankṛtakṛtyo'smi tava pādasamāśrayāt |
śrotavyaṃ neha bhūyo me vidyate devasattama || 1 ||
[Analyze grammar]

tathāpi bhagavankiṃcitpraṣṭavyaṃ me hṛdi sthitam |
tvadvākyāmṛtapītasya na me tṛptirhi jāyate || 2 ||
[Analyze grammar]

dīpadānasya māhātmyaṃ śrotumicchāmi te prabho |
yena cā'pi purā dattastadvadasva caturmukha || 3 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
prātaḥ snātvā śucirbhūtvā dīpaṃ dadyātprayatnataḥ |
tena pāpāni naśyeyustamāṃsīva bhagodaye || 4 ||
[Analyze grammar]

ājanma yatkṛtaṃ pāpaṃ striyā vā puruṣeṇa ca |
tatsarvaṃ nāśamāyāti kārtike dīpadānataḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

atra te varṇayiṣyāmi itihāsaṃ purātanam |
śravaṇātsarvapāpaghnaṃ dīpadānaphalapradam || 6 ||
[Analyze grammar]

purā draviḍadeśe tu brāhmaṇo buddhanāmakaḥ |
tasya bhāryā'bhavadduṣṭā anācāraratā mune || 7 ||
[Analyze grammar]

tasyāḥ saṃsargadoṣeṇa kṣīṇā'yurmṛtimāptavān |
patyau mṛte'pi sā patnī anācāre viśeṣataḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

ratābhūnna hi tasyāstu lajjā lokāpavādataḥ |
sutabaṃdhuvihīnā sā sadābhikṣānnabhojanā || 9 ||
[Analyze grammar]

na saṃskārānnamalpaṃ vā bhuktvā paryuṣitāśinī |
parapākaratā nityaṃ tīrthayātrādivarjitā || 10 ||
[Analyze grammar]

kathāyāḥ śravaṇaṃ caiva na śrutaṃ tu tayā dvija |
ekadā brāhmaṇaḥ kaścittīrthayātrāparāyaṇaḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

tasyā gṛhaṃ samāgacchadvidvānvai kutsanāmakaḥ |
anācāraratāṃ tāṃ tu dṛṣṭvā brahmarṣisattamaḥ |
kopena raktacakṣuḥ saṃstāmuvācā'satīṃ striyam || 12 ||
[Analyze grammar]

kutsa uvāca |
vakṣyāmi sāṃprataṃ mūḍhe madvākyamavadhāraya || 13 ||
[Analyze grammar]

duḥkhahetumimaṃ dehaṃ pūyaśoṇitapūritam |
paṃcabhūtātmakaṃ caiva kiṃ ca puṣṇāsi dūtike || 14 ||
[Analyze grammar]

jalabudbudavaddeho nāśamāyāti niścitam |
anityaṃ dehamāśritya nityaṃ tvaṃ manyase hṛdi || 15 ||
[Analyze grammar]

tasmādaṃtaḥsthitaṃ mohaṃ tyaja mūḍhe vicārataḥ |
smara sarvottamaṃ devaṃ kuru śravaṇamādarāt || 16 ||
[Analyze grammar]

kārtike māsi saṃprāpte snānadānādikaṃ kuru |
dāmodarasya prītyarthaṃ dīpadānaṃ tathā kuru || 17 ||
[Analyze grammar]

lakṣavartyādikaṃ caiva lakṣapadmādikaṃ tathā |
pradakṣiṇāṃ tu devasya namaskāraṃ tathaiva ca || 18 ||
[Analyze grammar]

dhāraṇaṃ pāraṇaṃ caiva kuru bhaktyā hi kārtike |
vidhavānāṃ vratamidaṃ sadhavānāṃ tathaiva ca || 19 ||
[Analyze grammar]

sarvapāpapraśamanaṃ sarvopadravanāśanam |
tatrā'pi kārtike māsi dīyatāṃ dīpa uttamaḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

dīpo hareḥ priyakaraḥ kārtike māsi niścitam |
mahāpātakakṛdvāpi dīpadānātpramucyate || 21 ||
[Analyze grammar]

purā kaściddvijavaro nāmnā harikaro hyabhūt |
adharmaviṣayāsaktaḥ śaśvadveśyārato dvijaḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

pitṛvittakṣayakaro vaṃśacchede kuṭhārakaḥ |
kadācittena vidhave dyūte pitṛdhanaṃ mahat || 23 ||
[Analyze grammar]

hāritaṃ duṣṭasaṃsargāttato duḥkhī sa cā'bhavat |
kadācitsādhusaṃsargāttīrthayātrāprasaṃgataḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

ayodhyāmāgato vatse mahāpāpakaro dvijaḥ |
kārtike māsi saṃprāptaḥ śrīmaddvijagṛhe sadā || 25 ||
[Analyze grammar]

dyūtavyājena tenā'śu dīpo datto hareḥ puraḥ |
tataḥ kālāṃtare vipro mṛto mokṣamavāptavān || 26 ||
[Analyze grammar]

mahāpātakakṛdvā'pi gatavānabhayaṃ harim |
tasmāttvaṃ kārtike māsi dīpadānaṃ tathā kuru || 27 ||
[Analyze grammar]

tathā'nyānyapi dānāni kuru bhaktisamanvitā |
ityādiśyātha tāṃ kutso jagāmā'nyagṛhaṃ dvijaḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

sā'pi kutsavacaḥ śrutvā paścāttāpena saṃyutā |
vrataṃ tu kārtike māsi kariṣyāmīti niścitā || 29 ||
[Analyze grammar]

pataṃgodayavelāyāṃ kārtike snānamaṃbhasi |
dīpadānaṃ vata caiva māsamekaṃ cakāra sā || 30 ||
[Analyze grammar]

tataḥ kālāṃtare caiva gatāyurmṛtimāgatā |
dīpadānasya māhātmyānmahāpāpakṛdapyasau || 31 ||
[Analyze grammar]

svargamārgaṃ gatā sā strī kāle mokṣamavāpa ha |
tasmānnārada māhātmyaṃ dīpadānasya ko vadet || 32 ||
[Analyze grammar]

kārtike dīpadānaṃ tu mahāpuṇyaphalapradam |
kārtikavrataniṣṭho yo dīpadānādikṛnnaraḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

dīpadānasyetihāsaṃ śṛṇvanvai mokṣamāpnuyāt || 34 ||
[Analyze grammar]

dīpadānasya māhātmyaṃ vaktuṃ keneha śakyate |
paradīpaprabodhasya māhātmyaṃ śṛṇu nārada || 35 ||
[Analyze grammar]

svasyā'pi śaktirāhitye parasyā'pi prabodhanam |
yaḥ kuryāllabhate so'pi nā'tra kāryā vicāraṇā || 36 ||
[Analyze grammar]

dīpārthaṃ vartikāṃ tailaṃ pātraṃ vā yo dadāti hi |
sahāyaṃ vā'tha kurute dadatāṃ dīpamuttamam || 37 ||
[Analyze grammar]

sa tu mokṣamavāpnoti nā'tra kāryā vicāraṇā |
kārtike dīpadānasya māhātmyaṃ ko nu varṇayet || 38 ||
[Analyze grammar]

svasyāpi śaktirāhitye paradīpaṃ prabodhayet |
so'pi tatphalamāpnoti nā'tra kāryā vicāraṇā || 39 ||
[Analyze grammar]

veśyā cendumatīnāma tasyā gehe'tha mūṣikā |
paradīpaprabodhena mokṣaṃ prāpa sudurlabham || 40 ||
[Analyze grammar]

tasmātsarvaprayatnena paradīpaṃ prabodhayet |
tena mokṣamavāpnoti mūṣikāvanna saṃśayaḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

paradīpaprababodhasya phalamīdṛgvidhaṃ mune |
sākṣāddīpapradānasya māhātmyaṃ kena varṇyate || 42 ||
[Analyze grammar]

nārada uvāca |
kārtike dīpadānasya māhātmyaṃ ca mayā śrutam |
paradīpa prabodhasya māhātmyamapi vai śrutam |
idānīṃ śrotumicchāmi vyomadīpasya vaibhavam || 43 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
ākāśadīpa māhātmyaṃ śṛṇu putra samāhitaḥ |
yasya śravaṇamātreṇa dīpadāne matirbhavet || 44 ||
[Analyze grammar]

saṃprāpte kārtike māsi prātaḥsnānaparāyaṇaḥ |
ākāśadīpaṃ yo dadyāttasya puṇyaṃ vadāmyaham || 45 ||
[Analyze grammar]

sarvalokādhipo bhūtvā sarvasaṃpatsamanvitaḥ |
iha loke sukhaṃ bhuktvā cāṃte mokṣamavāpnuyāt || 46 ||
[Analyze grammar]

snānadānakriyāpūrvaṃ harimaṃdiramastake |
ākāśadīpo dātavyo māsamekaṃ tu kārtike |
kārtike śuddhapūrṇāyāṃ vidhinotsarjayecca tam || 47 ||
[Analyze grammar]

yaḥ karoti vidhānena kārtike vyomni dīpakam |
na tasya punarāvṛttiḥ kalpakoṭiśatairapi || 48 ||
[Analyze grammar]

atra te varṇayiṣyāmi itihāsaṃ purātanam |
yasya śravaṇamātreṇa vyomadīpaphalaṃ labhet || 49 ||
[Analyze grammar]

purā tu niṣṭhuronāma lubdhako lokakaṃṭakaḥ |
yamunātīravāsī ca kālamṛtyurivā'paraḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

vane caranmṛgānsarvānhatvā vṛttimakalpayat |
pathikānbādhate nityaṃ coravṛttyā dhanurdharaḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

kaṃcidgrāmaṃ jagāmāśu cauryārthaṃ kārtike mune |
tasminvidarbhanagare rājā sukṛtināmakaḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

candraśarmākhyaviprasya vacanātkārtike sudhīḥ |
cakāra vyomadīpaṃ tu harimaṃdiramastake || 53 ||
[Analyze grammar]

dīpaṃ dattvā mahābhaktyā aśṛṇocca kathāṃ niśi |
etasminneva kāle tu cauryārthaṃ samupāgataḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

rājñā dattaṃ vyomadīpaṃ paśyankṣaṇamatiṣṭhata |
tadānīṃ daivayogena gṛdhro javasamanvitaḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

śīghramāgatya jagrāha tailapātraṃ sadīpakam |
svamukhenaiva saṃgṛhya vṛkṣāgraṃ ca samāśrayat || 56 ||
[Analyze grammar]

tatra pītvā tu tailaṃ ca dīpaṃ sthāpya sa pakṣirāṭ |
vṛkṣāgraṃ tu samāsthāya kṣaṇamātramatiṣṭhata || 57 ||
[Analyze grammar]

tadānīṃ daivayogena grahītuṃ pakṣisattamam |
mārjāro'pyāruhadvṛkṣaṃ pakṣiṇā'dhiṣṭhitaṃ tu tam || 58 ||
[Analyze grammar]

tadagre mukhadīpaṃ ca paśyankṣaṇamatiṣṭhata |
ākāśadīpamāhātmyaṃ kathitaṃ candraśarmaṇā || 59 ||
[Analyze grammar]

rājñe sukṛtināmne ca tau vai śuśruvatuḥ kṣaṇam |
khagamārjārakau tatra svasvacāmacalyadoṣataḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

mārjāro jagṛhe tatra śākhāmataragataṃ khagam |
daivena coditau vṛkṣācchilāyāṃ patitau tadā || 61 ||
[Analyze grammar]

bhagnagātrau mṛtau tatra pakṣimārjārakau bhuvi |
divyadehasamāyuktau yānārūḍhau divaṃ gatau || 62 ||
[Analyze grammar]

tatsarvaṃ lubdhako dṛṣṭvā cauryārthaṃ samupāgataḥ |
nivṛtto duṣṭabhāvena kathayaṃtaṃ kathāṃ munim || 63 ||
[Analyze grammar]

caṃdraśarmāṇamābhāṣya idaṃ vacanamabravīt |
caṃdraśarmanmayā dṛṣṭaṃ cauryārthaṃ hyāgatena ca || 64 ||
[Analyze grammar]

rājñā sukṛtinā dattaṃ vyomadīpaṃ manoharam |
tadānīṃ daivayogena khagaḥ pātraṃ pragṛhya ca || 65 ||
[Analyze grammar]

tailaṃ pītvā tu tatpātraṃ sadīpaṃ tu manoharam |
vṛkṣāgre sthāpayitvā ca tatra kṣaṇamatiṣṭhata || 66 ||
[Analyze grammar]

mārjāro'pyāgatastatra grahītuṃ pakṣipuṃgavam |
daivena preritau tau ca ubhe śākhe samāśritau || 67 ||
[Analyze grammar]

tvanmukhātkathyamānāṃ hi kathāṃ śuśruvatuḥ kṣaṇam |
paścāccāṃcalyadoṣeṇa mārjāro hyagrahītkhagam || 68 ||
[Analyze grammar]

tau vṛkṣātpatitau mṛtyuṃ prāptau ca kṣaṇamātrataḥ |
ubhau tau divyarūpau ca yānārūḍhau divaṃ gatau || 69 ||
[Analyze grammar]

tadāścaryamahaṃ dṛṣṭvā tvāṃ praṣṭuṃ samupāgataḥ |
tau kau purā ca mārjārakhagau tadvada bho dvija || 70 ||
[Analyze grammar]

tiryagyonisamāpannau muktau kena ca karmaṇā |
iti lubdhavacaḥ śrutvā caṃdraśarmā'bravīttadā || 71 ||
[Analyze grammar]

śṛṇu lubdha pravakṣyāmi tayorvṛttāṃtamaṃjasā |
mārjāro'pi purā pāpī tathā śrīvatsagotrajaḥ || 72 ||
[Analyze grammar]

devaśarmā iti prokto devadravyā'pahārakaḥ |
ahobalanṛsiṃhasya pūjākartṛtvamāpa saḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

tasmindevālaye prāptaṃ tailaṃ dravyādikaṃ tathā |
apahṛtya ca tenaiva kuṭuṃbaṃ poṣayatyasau || 74 ||
[Analyze grammar]

āyurnītvaivamevā'sau tataḥ paṃcatvamāgataḥ |
tasmātpāpātkālasūtraṃ mahārauravarauravam || 75 ||
[Analyze grammar]

nirucchvāsaṃ tathā prāpya asipatravanaṃ kramāt |
chidyamāno mahākāyairyamadūtairbhayaṃkaraiḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

anubhūya ca tānsarvānbrahmarākṣasatāṃ gataḥ |
tatastu śvānayonau ca caṃḍālo'bhūtkukarmataḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

evaṃ janmaśataṃ prāpya bhūmau mārjāratāṃ gataḥ |
ākāśadīpamāhātmyaṃ śrutvedānīṃ tu daivataḥ |
nirmuktā'khilapāpastu agamaddharimaṃdiram || 78 ||
[Analyze grammar]

gṛdhro'yaṃ tu purā vipro mithile vedapāragaḥ |
śaryātiriti vikhyātau nāmnā loke mahāprabhuḥ || 79 ||
[Analyze grammar]

dāsīsaṃgaṃ cakārāsau veśyāsaṃgaṃ tathaiva ca |
tena doṣeṇa mahatā paṃcatvamagamattadā || 80 ||
[Analyze grammar]

kuṃbhīpāke mahāghore sthitvā yugacatuṣṭayam |
karmaśeṣeṇa bhūmau ca gṛdhratvamagamattadā || 81 ||
[Analyze grammar]

daivena codito gṛdhrastailapānārthamāgataḥ || 82 ||
[Analyze grammar]

dattvā cākāśadīpaṃ ca śrutvā caiva hareḥ kathām |
vidhvastā'khilapāpastu jagāma harimaṃdiram || 83 ||
[Analyze grammar]

ityetatsarvamākhyātaṃ lubdha gaccha yathāsukham |
vyādho'pyasya vacaḥ śrutvā gatvā caiva svamaṃdiram || 84 ||
[Analyze grammar]

vrataṃ cākāśadīpasya cakāra vidhivanmune |
āyuḥśeṣaṃ tadā nītvā jagāma harimaṃdiram || 85 ||
[Analyze grammar]

sunaṃdopi mahārāja āścaryaṃ samupāgataḥ |
cakāra vidhinā māsaṃ caṃdraśarmoktamārgataḥ || 86 ||
[Analyze grammar]

prātaḥ snātvā śucirbhūtvā kārtike māsi vai nṛpaḥ |
komalaistulasīpatraiḥ samabhyarcya janārdanam || 87 ||
[Analyze grammar]

rātrau dadyādvyomadīpaṃ maṃtreṇānena vai nṛpaḥ || 88 ||
[Analyze grammar]

dāmodarāya viśvāya viśvarūpadharāya ca |
namaskṛtvā pradāsyāmi vyomadīpaṃ haripriyam |
nirvighnaṃ kuru deveśa yāvanmāsaḥ samāpyate || 89 ||
[Analyze grammar]

vratenā'nena deveśa tvayi bhaktiḥ pravarddhatām |
iti maṃtreṇa rājā'sau dīpadānaṃ cakāra ha || 90 ||
[Analyze grammar]

brāhme muhūrte ca punarvyomadīpaṃ dadāti hi |
viṣṇoḥ pūjā kṛtā prātaḥ prātaḥsnānaṃ cakāra ha || 91 ||
[Analyze grammar]

utsargasya vidhiṃ kṛtvā vyomni dīpaṃ samāpya ca |
brāhmaṇānbhojayitvā ca vrataṃ viṣṇoḥ samārpayat || 92 ||
[Analyze grammar]

tena puṇyaprabhāvena sa rājā munisattama |
śaradāṃ śatasāhasramiha bhogānmanoharān || 93 ||
[Analyze grammar]

suputrapautrasvajanairbubhuje saha bhāryayā |
tataścāṃ'te dvijavara vimānaṃ sumanoharam || 94 ||
[Analyze grammar]

strībhiḥ saha samāruhya mokṣamārgaṃ gato mune |
caturbhujaḥ pītavāsāḥ śaṃkhacakragadādharaḥ || 95 ||
[Analyze grammar]

viṣṇuloke viṣṇuriva procyamānaḥ sadā'maraiḥ |
krīḍayāmāsa rājā'sau yathākāmaṃ mahāmanāḥ || 96 ||
[Analyze grammar]

tasmāttu kārtike māsi mānuṣyaṃ prāpya durlabham |
ākāśadīpo dātavyo vidhānena hareḥ priyaḥ || 97 ||
[Analyze grammar]

dāsyaṃti ye kārtikamāsi martyā vyomapradīpaṃ harituṣṭaye'tra |
paśyaṃti te naiva kadā'pi devaṃ yamaṃ mahākrūramukhaṃ munīṃdra || 98 ||
[Analyze grammar]

athā'nyacca pravakṣyāmi vyomadīpasya vaibhavam |
vālakhilyaiḥ purā proktaṃ tacchṛṇuṣva dvijottama || 99 ||
[Analyze grammar]

vālakhilyā ūcuḥ |
kṛṣṇādimāsakramataḥ kārtikasyādimāsataḥ |
ākāśādīpadānaṃ tu kurvaṃtu ṛṣisattamāḥ || 100 ||
[Analyze grammar]

tulāyāṃ tilatailena sāyaṃ saṃdhyāsamāgame |
ākāśadīpaṃ yo dayānmāsamekaṃ niraṃtaram || 1 ||
[Analyze grammar]

saśrīkāya śrīpataye śriyā na sa viyujyate |
ākāśadīpavaṃśastu viṃśaddhastottamo bhavet || 2 ||
[Analyze grammar]

madhyamo navahastaḥ syātkaniṣṭhaḥ paṃcahastakaḥ |
yathā dūrasthitairlokairdṛśyate tattathā'caret || 3 ||
[Analyze grammar]

tathā'bhrādikaraṃḍeṣu dīpadānaṃ viśiṣyate |
vaṃśasya navamāṃśena laṃbā kāryā patākikā || 4 ||
[Analyze grammar]

mayūrapicchamuṣṭiṃ vā kalaśaṃ copari nyaset |
viṣṇuprītikaro dīpaḥ pitruddhārasya kārakaḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

ekādaśyāstulārkādvā dīpadānamato'pi vā |
dāmodarāya nabhasi tulāyāṃ lolayā saha || 6 ||
[Analyze grammar]

pradīpaṃ te prayacchāmi namo'naṃtāya vedhase |
ākāśadīpasadṛśaṃ pituruddhārakaṃ nahi || 7 ||
[Analyze grammar]

helikasya ca dvau putrau tatraikastu piśācakaḥ |
vyomadīpapuṇyadānānmokṣaṃ prāpa sudurlabham || 8 ||
[Analyze grammar]

namaḥ pitṛbhyaḥ pretebhyo namo dharmāya viṣṇave |
namo yamāya rudrāya kāṃtārapataye namaḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

mantreṇā'nena ye martyāḥ pitṛbhyaḥ khe tu dīpakam |
prayacchaṃti gatā ye syurnarake yāṃti te'pi vai |
uttamāṃ gatimitthaṃ te dīpadānaṃ mayeritam || 110 ||
[Analyze grammar]

lakṣmīsaṃtatisiddhyarthamārogyāya pradīpayet || 11 ||
[Analyze grammar]

kārtike kṛṣṇapakṣe tu dvādaśyādiṣu paṃcasu |
tithīṣūktaḥ pūrvarātre nṛṇāṃ nīrājanāvidhiḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

brahmaviṣṇuśivādīnāṃ bhavaneṣu viśeṣataḥ |
kūṭāgāreṣu caityeṣu sabhāsu ca nadīṣu ca || 13 ||
[Analyze grammar]

prākārodyānavāpīṣu pratolīniṣkuṭeṣu ca |
mandurāsu viviktāsu hastiśālāsu caiva hi || 14 ||
[Analyze grammar]

pradoṣasamaye dīpāndadyādevaṃ manoharān |
kṛtaṃ yaiḥ kārtike māsi dīpadānaṃ vidhānataḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

dṛśyaṃte ye ratnabhājaste'ta eva prakīrtitāḥ |
dīpadānāsamarthaścetparadīpaṃ tu rakṣayet || 16 ||
[Analyze grammar]

yo vedābhyāsine dadyāddīpārthaṃ tailamādarāt |
ko vā tasya phalaṃ vaktuṃ bhuvi tiṣṭhati mānavaḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

dīpāndadyādbahuvidhānkārtike viṣṇusaṃnidhau |
kārtike māsi saṃprāpte gagane svacchatāke || 18 ||
[Analyze grammar]

rātrau lakṣmīḥ samāyāti draṣṭuṃ bhuvanakautukam |
yatrayatra ca dīpānsā paśyatyabdhisamudbhavā || 19 ||
[Analyze grammar]

tatratatra ratiṃ kuryānnāṃdhakāre kadācana |
tasmāddīpaḥ sthāpanīyaḥ kārtike māsi vai sadā || 120 ||
[Analyze grammar]

lakṣmīrūpārthināṃ proktaṃ dīpadānaṃ viśeṣataḥ |
devā'laye nadītīre rājamārge viśeṣataḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

nidrāsthale dīpadātā tasya śrīḥ sarvatomukhī |
durbalasyā'layaṃ vīkṣya dīpaśūnyaṃ tu yo dadet || 22 ||
[Analyze grammar]

viprasya vā'nyavarṇasya viṣṇuloke mahīyate |
kīṭakaṃṭakasaṃkīrṇe durgame viṣamasthale || 23 ||
[Analyze grammar]

kuryādyo dīpadānāni narakaṃ sa na gacchati |
dadyādrātrau paṃcanade dīpaṃ yo vidhipūrvakam || 24 ||
[Analyze grammar]

tasya vaṃśe prajāyante bālakāḥ kuladīpakāḥ |
pitṛpakṣe'nnadānena jyeṣṭhā'ṣāḍhe ca vāriṇā || 25 ||
[Analyze grammar]

kārtike tatphalaṃ teṣāṃ paradīpaprabodhanāt |
bodhanātparadīpasya vaiṣṇavānāṃ ca sevanāt || 26 ||
[Analyze grammar]

kārtike phalamāpnoti rājasūyāśvamedhayoḥ |
purā harikaronāma dvijaḥ pāparataḥ sadā || 27 ||
[Analyze grammar]

kṛtaṃ dyūtaprasaṃgena dīpadānaṃ hi kārtike |
tena puṇyaprabhāvena svargaṃ prāpa dvijottamaḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

ākāśadīpadānena purā vai dharmanandanaḥ |
vimānavaramāruhya viṣṇulokaṃ yayau nṛpaḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

yaḥ kuryātkārtike viṣṇoḥ puraḥ karpūradīpakam |
prabodhinyāṃ viśeṣeṇa tasya puṇyaṃ vadāmyaham || 130 ||
[Analyze grammar]

kule tasya prasūtā ye puruṣāste haripriyāḥ |
krīḍitvā suciraṃ kālamante muktiṃ vrajaṃti ca || 31 ||
[Analyze grammar]

dīpako jvalate yasya divā rātrau harergṛhe |
ekādaśyāṃ viśeṣeṇa sa yāti harimandiram || 32 ||
[Analyze grammar]

lubdhako'pi caturdaśyāṃ dīpaṃ dattvā śivālaye |
bhaktyā vinā pare liṃge śivalokaṃ jagāma saḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

gopaḥ kaścidamāvāsyāṃ dīpaṃ prajvālya śārṅgiṇaḥ |
muhurjayajayetyuktvā sa ca rājeśvaro'bhavat || 134 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Skandapurana Chapter 7

Cover of edition (2007)

The Skanda-Purana
by G. V. Tagare (2007)

(23 Volumes) - Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.

Buy now!
Cover of edition (2016)

Skanda Purana (Hindi Translation)
by S. N. Khandelwal (2016)

(Set of 10 Books) - Chowkhamba Sanskrit Series Office

Buy now!
Cover of Bengali edition

Skanda Purana in Bengali
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

স্কন্ধ পুরাণম: - (Set of 7 Volumes)

Buy now!
Cover of edition (0)

Skanda Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದ ಮಹಾಪುರಣಂ: (Set of 25 Volumes)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Skanda Mahapurana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Ahemdabad (2017)

સ્કંદ મહાપુરાણ: (Condensed/Summary)

Buy now!
Cover of edition (2015)

Shri Skanda purana (Malayalam)
by M.P. Pillai kaniyanthara (2015)

(Condensed/Summary) - Devi Book Stall, Kodungallur

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: