Shiva Purana [sanskrit]

223,192 words | ISBN-10: 8171101519

The Shiva-purana Book 3 Chapter 34 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Shivapurana is a one of the eighteen Major Puranas detailing religious worship of Shiva, also known as Shaivism. The book contains 24,000 verses although it is said to be an abridged form and originally consisted of 100,000 verses.

[English text for this chapter is available]

nandīśvara uvāca |
sanatkumāra sarvajña śivasya paramātmanaḥ |
avatāraṃ śṛṇu vibhossunartakanaṭāhvayam || 1 ||
[Analyze grammar]

yadā hi kālikā devī pārvatī himavatsutā |
tepe tapastuvimalaṃ vanaṃ gatvā śivāptaye || 2 ||
[Analyze grammar]

tadā śivaḥ prasanno bhūttasyāssutapaso mune |
tadvṛttasuparīkṣārthaṃ varaṃ dātummudā yayau || 3 ||
[Analyze grammar]

svarūpandarśayāmāsa tasyai suprītamānasaḥ |
varambrūhīti covāca tāṃ śivāṃ śaṃkaro mune || 4 ||
[Analyze grammar]

tacchrutvā śambhuvacanaṃ dṛṣṭvā tadrūpamuttamam |
sujaharṣa śivātīva prāha taṃ supraṇamya sā || 5 ||
[Analyze grammar]

pārvatyuvāca |
yadi prasanno deveśa mahyaṃ deyo varo yadi |
patirbhava mameśāna kṛpāṃ kuru mamopari || 6 ||
[Analyze grammar]

piturgṛhe mayā samyaggamyate tvadanujñayā |
gantavyambhavatā nātha matpituḥ pārśvataḥ prabho || 7 ||
[Analyze grammar]

yācasva māntato bhikṣuḥ khyāpayaṃśca yaśaḥ śubham |
piturme saphalaṃ sarvaṃ kuru prītyā gṛhā śramam || 8 ||
[Analyze grammar]

tato yathoktavidhinā kartumarhasi bho prabho |
vivāhaṃ tvaṃ maheśāna devānāṃ kāryyasiddhaye || 9 ||
[Analyze grammar]

kāmaṃ me pūraya vibho nirvikāro bhavānsadā |
bhaktavatsalanāmā hi tava bhaktāsmyamahaṃ sadā || 10 ||
[Analyze grammar]

nandīśvara uvāca |
ityuktassa tayā śaṃbhurmaheśo bhaktavatsalaḥ |
tathāstviti vacaḥ procyāntarhitassvagiriṃ yayau || 11 ||
[Analyze grammar]

pārvatyapi tataḥ prītyā svasakhībhyāṃ vayonvitā |
jagāma svapiturgehaṃ rūpaṃ kṛtvā tu sārthakam || 12 ||
[Analyze grammar]

pārvatyāgamanaṃ śrutvā menayā sa himācalaḥ |
parivārayuto draṣṭuṃ svasutāṃ tāṃ yayau mudā || 13 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā tāṃ suprasannāsyāmānayāmāsaturgṛham |
kārayāmāsatuḥ prītyā mahānandī mahotsavam || 14 ||
[Analyze grammar]

dhanandadau dvijādibhyo menāgirivarastathā |
maṃgalaṃ kārayāmāsa savedadhvanimādarāt || 15 ||
[Analyze grammar]

tataḥ svakanyayā sārddhamuvāsa prāṃgaṇe mudā |
menā ca himavāñchailaḥ snātuṃ gaṃgāṃ jagāma saḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

etasminnantare śambhuḥ sulīlo bhaktavatsalaḥ |
sunartakanaṭo bhūtvā menakāsannidhiṃ yayau || 17 ||
[Analyze grammar]

śṛṃgaṃ vāme kare dhṛtvā dakṣiṇe ḍamaruntathā |
pṛṣṭhe kanthāṃ raktavāsā nṛtyagānaviśāradaḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

tatastu naṭarūpo'sau menakāprāṃgaṇe mudā |
cakre sa nṛtyaṃ vividhaṃ gānañcāti manoharam || 19 ||
[Analyze grammar]

śṛṃgañca ḍamaruntatra vādayāmāsa sudhvanim |
mahotiṃ vividhāmprītyā sa cakāra manoharām || 20 ||
[Analyze grammar]

tandraṣṭuṃ nāgarāssarve puruṣāśca striyastathā |
ājagmussahasā tatra bālā vṛddhā api dhruvam || 21 ||
[Analyze grammar]

śrutvā saṃgītaṃ tandṛṣṭvā sunṛtyaṃ ca manoharam |
sahasā murmuhuḥ sarve menāpi ca tadā mune || 22 ||
[Analyze grammar]

tato menāśu ratnāni svarṇapātrasthitāni ca |
tasmai dātuṃ yayau prītyā tadūtiprī tamānasā || 23 ||
[Analyze grammar]

tāni na svīcakārāsau bhikṣāṃ cete śivāṃ ca tām |
punastu nṛtyaṃ gānaṃ ca kautukātkartumudyataḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

menā tadvacanaṃ śrutvā cukopāti suvismitā |
bhikṣukambhartsayāmāsa bahiṣkartumiyeṣa sā || 25 ||
[Analyze grammar]

etasminnantare tatra gaṃgāto girirāḍyayau |
dadarśa purato bhikṣuṃ prāṃgaṇasthaṃ narākṛtim || 26 ||
[Analyze grammar]

śrutvā menāmukhādvṛttantatsarvaṃ sucukopa saḥ |
ājñāṃ cakārānucarānbahiḥ kartuṃ ca bhikṣukam || 27 ||
[Analyze grammar]

mahāgnimiva duḥsparśaṃ prajvalantaṃ sutejasam |
na śaśāka bahiḥ kartuṃ ko'pi taṃ munisattama || 28 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sa bhikṣukastāta nānālīlāviśāradaḥ |
darśayāmāsa śailāya svaprabhāvamanantakam || 29 ||
[Analyze grammar]

śailo dadarśa tantatra viṣṇurūpadharandrutam |
tato brahmasvarūpaṃ ca sūryyarūpaṃ tataḥ kṣaṇāt || 30 ||
[Analyze grammar]

tato dadarśa taṃ tāta rudrarūpaṃ mahādbhutam |
pārvatī sahitaṃ ramyaṃ vihasantaṃ sutejasam || 31 ||
[Analyze grammar]

evaṃ subahurūpāṇi tasya tatra dadarśa saḥ |
suvismito babhūvāśu paramānandasaṃplutaḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

athāsau bhikṣuvaryo hi tasmāttasyāśca sūtikṛt |
bhikṣāṃ yayāce durgāntānnānyajjagrāha kiñcana || 33 ||
[Analyze grammar]

tataścāntardadhe bhikṣusvarūpaḥ parameśvaraḥ |
svālayaṃ sa jagāmāśu durgāvākyapraṇoditaḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

tadā babhūva sujñānaṃ menāśaileśayorapi |
āvāṃ śivo vañcayitvā gatavānsvālayaṃ vibhuḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

asmai deyā svakanyeyaṃ pārvatī sutapa svinī |
evaṃ vicārya ca tayoḥ śivebhaktirabhūtparā || 36 ||
[Analyze grammar]

ato rudro mahotīśca kṛtvā bhaktamudāvaham |
vivāhaṃ kṛtavānprītyā pārvatyā sa vidhānataḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

iti proktastu te tāta sunartakanaṭāhvayaḥ |
śivāvatāro hi mayā śivāvākyaprapūrakaḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

idamākhyānamanaghaṃ paramaṃ vyāhṛtammayā |
ya etacchṛṇuyātprītyā sa sukhī gatimāpnuyāt || 39 ||
[Analyze grammar]

iti śrīśivamahāpurāṇe tṛtīyāyāṃ śatarudrasaṃhitāyāṃ sunartakanaṭāhvaśivāvatāravarṇanaṃnāma catustriṃśodhyāyaḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Shiva Purana Chapter 34

Cover of edition (2020)

Shri Shiva Maha Purana - Moolmatram
by Gita Press, Gorakhpur (2020)

[Mulamatra] Sanskrit Text Only

Buy now!
Cover of edition (2019)

The Siva Purana (Three Volumes)
by Shanti Lal Nagar (2019)

An Exhaustive Introduction, Sanskrit Text, English Translation with Photographs of Archaeological Evidence

Buy now!
Cover of edition (2019)

Shri Shiva Purana (Set of 2 Volumes)
by Gita Press, Gorakhpur (2019)

Sanskrit Text with Hindi Translation

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Shiva Purana (Gujarati)
by Hanuman Prasad Poddar (2013)

[સંક્ષિપ્ત શિવપુરાણ] — Published by Gita Press, Gorakhpur (9788129301840)

Buy now!
Cover of edition (0)

Shiva Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

[ಶಿವಪುರಾಣ] Set of 9 Volumes

Buy now!
Cover of edition (2004)

Shiva Purana (Malayalam)
by Swami Advaitanandapuri (2004)

[ശിവ പുരണ] published by Aarshasri Publications & Co.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Shiva Purana (Telugu)
by Hanuman Prasad Poddar (2019)

[శ్రీ శివమఃపురాణము] or [శ్రీ శివ మహా పురాణం]; Published by Gita Press, Gorakhpur.

Buy now!
Cover of Bengali edition

Shiva Purana (Bengali)
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

[শিব পুরান]

Buy now!
Cover of edition (2016)

Shiva Purana (Tamil)
by Gita Press, Gorakhpur (2016)

[ஸ்ரீசிவ மகாபுராணம்]

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: