Shiva Purana [sanskrit]

223,192 words | ISBN-10: 8171101519

The Shiva-purana Book 3 Chapter 26 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Shivapurana is a one of the eighteen Major Puranas detailing religious worship of Shiva, also known as Shaivism. The book contains 24,000 verses although it is said to be an abridged form and originally consisted of 100,000 verses.

[English text for this chapter is available]

nandīśvara uvāca |
śṛṇu tāta pravakṣyāmi śivasya paramātmanaḥ |
avatāraṃ paramānandaṃ vaiśyanāthāhvayaṃ mune || 1 ||
[Analyze grammar]

nandigrāme purā kācinmahānandeti viśrutā |
babhūva vāravanitā śivabhaktā susundarī || 2 ||
[Analyze grammar]

mahāvibhavasampannā sudhanāḍhyā mahojjvalā |
nānāratnaparicchinna śṛṅgārarasanirbharā || 3 ||
[Analyze grammar]

sarvasaṃgīta vidyāsu nipuṇātimanoharā |
tasyā geyena hṛṣyanti rājñyo rājāna eva ca || 4 ||
[Analyze grammar]

samānarca sadā sāmbaṃ sā veśyā śaṃkaraṃ mudā |
śivanāmajapāsaktā bhasmarudrākṣabhūṣaṇā || 5 ||
[Analyze grammar]

śivaṃ sampūjya sā nityaṃ sevantī jagadīśvaram |
nanarta parayā bhaktyā gāyantī śivasadyaśaḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

rudrākṣairbhūṣayitvaikaṃ markaṭaṃ caiva kukkuṭam |
karatālaiśca gītaiśca sadā nartayati sma sā || 7 ||
[Analyze grammar]

nṛtyamānau ca tau dṛṣṭvā śivabhaktiratā ca sā |
veśyā sma vihasatyuccaiḥ premṇā sarvasakhīyutā || 8 ||
[Analyze grammar]

rudrākṣaiḥ kṛtakeyūrakarṇā bharaṇamaṇḍanaḥ |
markaṭaḥ śikṣayā tasyāḥ puro nṛtyati bālavat || 9 ||
[Analyze grammar]

śikhāsaṃbaddharudrākṣaḥ kukkuṭaḥ kapinā saha |
nityaṃ nanarta nṛtyajñaḥ paśyatāṃ hitamāvahan || 10 ||
[Analyze grammar]

evaṃ sā kurvatī veśyā kautukamparamādarāt |
śivabhaktiratā nityaṃ mahānandabharā'bhavat || 11 ||
[Analyze grammar]

śivabhaktiṃ prakurvantyā veśyāyā munisattama |
bahukālo vyatīyāya tasyāḥ paramasaukhyataḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

ekadā ca gṛhe tasyā vaiśyo bhūtvā śivassvayam |
parīkṣituṃ ca tadbhāvamājagāma śubho vratī || 13 ||
[Analyze grammar]

tripuṇḍravilasadbhālo rudrākṣābharaṇaḥ kṛtī |
śivanāmajapāsakto jaṭilaḥ śaivaveṣabhṛt || 14 ||
[Analyze grammar]

sa bibhradbhasmanicayaṃ prakoṣṭhe varakaṃkaṇam |
mahāratnaparistīrṇaṃ rājate parakautukī || 15 ||
[Analyze grammar]

tamāgataṃ susaṃpūjya sā veśyā parayā mudā |
svasthāne sādaraṃ vaiśyaṃ sundarī hi nyaveśayat || 16 ||
[Analyze grammar]

tatprakoṣṭhe varaṃ vīkṣya kaṃkaṇaṃ sumanoharam |
tasmiñjātaspṛhā sā ca taṃ provāca suvismitā || 17 ||
[Analyze grammar]

mahānandovāca |
mahāratnamayaścāyaṃ kaṃkaṇastvatkare sthitaḥ |
mano harati me sadyo divyastrībhūṣaṇocitaḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

nandīśvara uvāca |
iti tāṃ navaratnāḍhye saspṛhāṃ karabhūṣaṇe |
vīkṣyodāramatirvaiśyaḥ sasmitaṃ samabhāṣata || 19 ||
[Analyze grammar]

vaiśyanātha uvāca |
asminratnavare divye saspṛhaṃ yadi te manaḥ |
tvamevādhatsva suprītyā maulyamasya dadāsi kim || 20 ||
[Analyze grammar]

veśyovāca |
vayaṃ hi svairacāriṇyo veśyāstu na pativratāḥ |
asmatkulocito dharmo vyabhicāro na saṃśayaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

yadyetadakhilaṃ cittaṃ gṛhṇāti karabhūṣaṇam |
dinatrayamahorātraṃ patnī tava bhavāmyaham || 22 ||
[Analyze grammar]

vaiśya uvāca |
tathāstu yadi te satyaṃ vacanaṃ vīravallabhe |
dadāmi ratnavalayaṃ trirātraṃ bhava me vadhūḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

etasminvyavahāre tu pramāṇaṃ śaśibhāskarau |
trivāraṃ satyamityuktvā hṛdayaṃ me spṛśa priye || 24 ||
[Analyze grammar]

veśyovāca |
dinatrayamahorātraṃ patnī bhūtvā tava prabho |
sahadharmaṃ carāmīti satyaṃsatyaṃ na saṃśayaḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

nandīśvara uvāca |
ityuktvā hi mahānandā trivāraṃ śaśibhāskarau |
pramāṇīkṛtya suprītyā sā taddhṛdayamaspṛśat || 26 ||
[Analyze grammar]

atha tasyai sa vaiśyastu pradattvā ratnakaṃkaṇam |
liṃgaṃ ratnamayaṃ tasya haste dattvedamabravīt || 27 ||
[Analyze grammar]

vaiśyanātha uvāca |
idaṃ ratnamayaṃ liṃgaṃ śaivaṃ matprāṇadavalla bham |
rakṣaṇīyaṃ tvayā kānte gopanīyaṃ prayatnataḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

nandīśvara uvāca |
evamastviti sā procya liṃgamādāya ratnajam |
nāṭyamaṇḍapikā madhye nidhāya prāviśadgṛham || 29 ||
[Analyze grammar]

sā tena saṃgatā rātrau vaiśyena viṭadharmiṇā |
sukhaṃ suṣvāpa paryaṃke mṛdutalpopaśo bhite || 30 ||
[Analyze grammar]

tato niśīthasamaye mune vaiśyapatīcchayā |
akasmādutthitā vāṇī nṛtyamaṇḍapikāntare || 31 ||
[Analyze grammar]

mahāprajvalito vahniḥ susamīrasahāyavān |
nāṭyamaṇḍapikāṃ tāta tāmeva sahasāvṛṇot || 32 ||
[Analyze grammar]

maṇḍape dahyamāne tu sahasotthāya saṃbhramāt |
markaṭaṃ mocayāmāsa sā veśyā tatra bandhanāt || 33 ||
[Analyze grammar]

sa markaṭo muktabandhaḥ kukkuṭena sahāmunā |
bhiyā dūraṃ hi dudrāva vidhūyāgnikaṇānbahūn || 34 ||
[Analyze grammar]

stambhena saha nirdagdhaṃ talliṃgaṃ śakalīkṛtam |
dṛṣṭvā veśyā sa vaiśyaśca duraṃtaṃ duḥkhamāpatuḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā hyātmasamaṃ liṃgaṃ dagdhaṃ vaiśyapatistadā |
jñātuntadbhāvamantaḥsthammaraṇāya matindadhe || 36 ||
[Analyze grammar]

niviśyetitarāṃ khedādvaiśyastāmāha duḥkhitām |
nānālīlo maheśānaḥ kautukānnaradehavān || 37 ||
[Analyze grammar]

vaiśyapatiruvāca |
śivaliṃge tu nirbhinne dagdhe mahatprāṇavallabhe |
satyaṃ vacmi na sandeho nāhaṃ jīvitumutsahe || 38 ||
[Analyze grammar]

citāṃ kāraya me bhadre svabhṛtyaistvaṃ varairlaghu |
śive manassamāveśya pravekṣyāmi hutāśanam || 39 ||
[Analyze grammar]

yadi brahmendraviṣṇvādyā vārayeyuḥ sametya mām |
tathāpyasmin kṣaṇe bhadre praviśāmi tyajāmyasūn || 40 ||
[Analyze grammar]

nandīśvara uvāca |
tamevaṃ dṛḍhanirbandhaṃ sā vijñāya suduḥkhitā |
svabhṛtyaiḥ kārayāmāsa citāṃ svabhavanādbahiḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

tatassa vaiśyaśśiva eka eva pradakṣiṇīkṛtya samiddhamagnim |
viveśa paśyatsu nareṣu dhīraḥ sukautukī saṃgatibhāvamicchuḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā sā tadgatiṃ veśyā mahānandātivismitā |
anutāpaṃ ca yuvatī prapede munisattama || 43 ||
[Analyze grammar]

atha sā duḥkhitā veśyā smṛtvā dharma sunirmalam |
sarvānbaṃdhujanānvīkṣya babhāṣe karuṇaṃ vacaḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

mahānandovāca |
ratnakaṃkaṇamādāya mayā satyamudāhṛtam |
dinatrayamahaṃ patnī vaiśyasyāmuṣya saṃmatā || 45 ||
[Analyze grammar]

karmaṇā matkṛtenāyaṃ mṛto vaiśyaḥ śivavratī |
tasmādahaṃ pravekṣyāmi sahānena hutāśanam || 46 ||
[Analyze grammar]

svadharmacāriṇī tyaktamācāryyai satyavādibhiḥ |
evaṃ kṛte mama prītyā satyaṃ mayi na naśyatu || 47 ||
[Analyze grammar]

satyāśrayaḥ paro dharma satyena paramā gatiḥ |
satyena svarga mokṣau ca satye sarvaṃ pratiṣṭhitam || 48 ||
[Analyze grammar]

nandīśvara uvāca |
iti sā dṛḍhanirvandhā vāryamāṇāpi bandhubhiḥ |
satyalokaparā nārī prāṇāṃstyaktuṃ mano dadhe || 49 ||
[Analyze grammar]

sarvasvaṃ dvijamukhyebhyo dattvā dhyātvā sadāśivam |
tamagniṃ triḥ parikramya praveśābhimukhī hyabhūt || 50 ||
[Analyze grammar]

tāṃ patantīṃ samiddhegnau svapadārpitamānasām |
vārayāmāsa viśvātmā prādurbhūtaḥ sa vai śivaḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

sā taṃ vilokyākhiladevadevantrilocanaṃ candrakalāvataṃsam |
śaśāṃkasūryānalakoṭibhāsaṃ stabdheva bhīteva tathaiva tasthau || 52 ||
[Analyze grammar]

tāṃ vihvalāṃ suvitrasvāṃ vepamānāṃ jaḍīkṛtām |
samāśvāsya galadbāṣpāṃ karau dhṛtvā'bravīdvacaḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

śiva uvāca |
satyaṃ dharmaṃ ca dhairyaṃ ca bhaktiṃ ca mayi niścalām |
parīkṣituṃ tvatsakāśaṃ vaiśyo bhūtvāhamāgataḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

mā yayāgniṃ samuddīpya dagdhante nāṭyamaṇḍapam |
dagdhaṃ kṛtvā ratnaliṃgaṃ praviṣṭohaṃ hutāśanam || 55 ||
[Analyze grammar]

sā tvaṃ satyamanusmṛtya praviṣṭāgniṃ mayā sahā |
ataste saṃpradāsyāmi bhogāṃstridaśadurlabhān || 56 ||
[Analyze grammar]

yadyadicchasi suśroṇi tadeva hi dadāmi te |
tvadbhaktyāhaṃ prasannosmi tavādeyaṃ na vidyate || 57 ||
[Analyze grammar]

nandīśvara uvāca |
iti bruvati gaurīśe śaṃkare bhaktavatsale |
mahānandā ca sā veśyā śaṃkarampratyabhāṣata || 58 ||
[Analyze grammar]

veśyovāca |
na me vāñchāsti bhogeṣu bhūmau svarge rasātale |
tava pādāmbujasparśādanyatkiṃcinna kāmaye || 59 ||
[Analyze grammar]

ye me bhṛtyāśca dāsyaśca ye cānye mama bāndhavāḥ |
sarve tvaddarśanaparāstvayi sannyastavṛttayaḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

sarvānetānmayā sārddhaṃ ninīyātmaparampadam |
punarjanmabhayaṃ ghoraṃ vimocaya namo'stu te || 61 ||
[Analyze grammar]

nandīśvara uvāca |
tatassa tasyā vacanampratinandya maheśvaraḥ |
tāḥ sarvāśca tayā sārdhaṃ nināya svamparampadam || 62 ||
[Analyze grammar]

vaiśyanāthāvatāraste varṇitaḥ paramo mayā |
mahānandāsukhakaro bhaktānandapradassadā || 63 ||
[Analyze grammar]

idaṃ caritraṃ paramaṃ pavitraṃ satāṃ ca sarvapradamāśu divyam |
śivāvatārasya viśāmpatermahānandāmahāsaukhyakaraṃ vicitram || 64 ||
[Analyze grammar]

idaṃ yaḥ śṛṇuyādbhaktyā śrāvayedvā samāhitaḥ |
cyavate na svadharmātsa paratra labhate gatim || 65 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Shiva Purana Chapter 26

Cover of edition (2020)

Shri Shiva Maha Purana - Moolmatram
by Gita Press, Gorakhpur (2020)

[Mulamatra] Sanskrit Text Only

Buy now!
Cover of edition (2019)

The Siva Purana (Three Volumes)
by Shanti Lal Nagar (2019)

An Exhaustive Introduction, Sanskrit Text, English Translation with Photographs of Archaeological Evidence

Buy now!
Cover of edition (2019)

Shri Shiva Purana (Set of 2 Volumes)
by Gita Press, Gorakhpur (2019)

Sanskrit Text with Hindi Translation

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Shiva Purana (Gujarati)
by Hanuman Prasad Poddar (2013)

[સંક્ષિપ્ત શિવપુરાણ] — Published by Gita Press, Gorakhpur (9788129301840)

Buy now!
Cover of edition (0)

Shiva Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

[ಶಿವಪುರಾಣ] Set of 9 Volumes

Buy now!
Cover of edition (2004)

Shiva Purana (Malayalam)
by Swami Advaitanandapuri (2004)

[ശിവ പുരണ] published by Aarshasri Publications & Co.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Shiva Purana (Telugu)
by Hanuman Prasad Poddar (2019)

[శ్రీ శివమఃపురాణము] or [శ్రీ శివ మహా పురాణం]; Published by Gita Press, Gorakhpur.

Buy now!
Cover of Bengali edition

Shiva Purana (Bengali)
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

[শিব পুরান]

Buy now!
Cover of edition (2016)

Shiva Purana (Tamil)
by Gita Press, Gorakhpur (2016)

[ஸ்ரீசிவ மகாபுராணம்]

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: