Shiva Purana [sanskrit]

223,192 words | ISBN-10: 8171101519

The Shiva-purana Book 2.5 Chapter 41 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Shivapurana is a one of the eighteen Major Puranas detailing religious worship of Shiva, also known as Shaivism. The book contains 24,000 verses although it is said to be an abridged form and originally consisted of 100,000 verses.

[English text for this chapter is available]

vyāsa uvāca |
nārāyaṇaśca bhagavān vīryādhānaṃ cakāra ha |
tulasyāḥ kena yatnena yonau tadvaktumarhasi || 1 ||
[Analyze grammar]

sanatkumāra uvāca |
nārāyaṇo hi devānāṃ kāryakartā satāṃ gatiḥ |
śaṃkhacūḍasya rūpeṇa reme tadramayā saha || 2 ||
[Analyze grammar]

tadeva śṛṇu viṣṇośca caritaṃ pramudāvaham |
śivaśāsanakartuśca mātuśca jagatāṃ hareḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

raṇamadhye vyomavacaḥ śrutvā devena śaṃbhunā |
preritaśśaṃkhacūḍasya gṛhītvā kavacaṃ param || 4 ||
[Analyze grammar]

viprarūpeṇa tvaritaṃ māyayā nijayā hariḥ |
jagāma śaṃkhacūḍasya rūpeṇa tulasīgṛham || 5 ||
[Analyze grammar]

dundubhiṃ vādayāmāsa tulasī dvārasannidhau |
jayaśabdaṃ ca tatraiva bodhayāmāsa sundarīm || 6 ||
[Analyze grammar]

tacchrutvā caiva sā sādhvī paramānandasaṃyutā |
rājamārgaṃ gavākṣeṇa dadarśa paramādarāt || 7 ||
[Analyze grammar]

brāhmaṇebhyo dhanaṃ dattvā kārayāmāsa maṃgalam |
drutaṃ cakāra śṛṃgāraṃ jñātvā''yātaṃ nijaṃ patim || 8 ||
[Analyze grammar]

avaruhya rathādviṣṇustaddevyābhavanaṃ yayau |
śaṃkhacūḍasvarūpaḥ sa māyāvī devakāryakṛt || 9 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā taṃ ca puraḥ prāptaṃ svakāṃtaṃ sā mudānvitā |
tatpādau kṣālayāmāsa nanāma ca ruroda ca || 10 ||
[Analyze grammar]

ratnasiṃhāsane ramye vāsayāmāsa maṃgalam |
tāmbūlaṃ ca dadau tasmai karpūrādisuvāsitam || 11 ||
[Analyze grammar]

adya me saphalaṃ janma jīvanaṃ saṃbabhūva ha |
raṇe gataṃ ca prāṇeśaṃ paśyaṃtyāśca punargṛhe || 12 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā sakaṭākṣaṃ sā nirīkṣya sasmitaṃ mudā |
papraccha raṇavṛttāṃtaṃ kāṃtaṃ madhurayā girā || 13 ||
[Analyze grammar]

tulasyuvāca |
asaṃkhyaviśvasaṃhartā sa devapravaraḥ prabhuḥ |
yasyājñāvarttino devā viṣṇubrahmādayassadā || 14 ||
[Analyze grammar]

tridevajanakassotra triguṇātmā ca nirguṇaḥ |
bhaktecchayā ca saguṇo haribrahmapravartakaḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

kuberasya prārthanayā guṇarūpadharo haraḥ |
kailāsavāsī gaṇapaḥ parabrahma satāṃ gatiḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

yasyaikapalamātreṇa koṭibrahmāṃḍasaṃkṣayaḥ |
viṣṇubrahmādayo'tītā bahavaḥ kṣaṇamātrataḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

kartuṃ sārddhaṃ ca tenaiva samaraṃ tvaṃ gataḥ prabho |
kathaṃ babhūva saṃgrāmastena devasahāyinā || 18 ||
[Analyze grammar]

kuśalī tvamihāyātastaṃ jitvā parameśvaram |
kathaṃ babhūva vijayastava brūhi tadeva me || 19 ||
[Analyze grammar]

śrutvetthaṃ tulasīvākyaṃ sa vihasya ramāpatiḥ |
śaṃkhacūḍarūpadharastāmuvācāmṛtaṃ vacaḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

bhagavānuvāca |
yadāhaṃ raṇabhūmau ca jagāma samarapriyaḥ |
kolāhalo mahān jātaḥ pravṛtto'bhūnmahāraṇaḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

devadānavayoryuddhaṃ saṃbabhūva jayaiṣiṇoḥ |
daityāḥ parājitāstatra nirjarairbalagarvitaiḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

tadāhaṃ samaraṃ tatrākārṣaṃ devairbalotkaṭaiḥ |
parājitāśca te devāśśaṃkaraṃ śaraṇaṃ yayuḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

rudro'pi tatsahāyārthamājagāma raṇaṃ prati |
tenāhaṃ vai ciraṃ kālamayautsaṃbaladarpita || 24 ||
[Analyze grammar]

āvayossamaraḥ kānte pūrṇamabdaṃ babhūva ha |
nāśo babhūva sarveṣāmasurāṇāṃ ca kāmini || 25 ||
[Analyze grammar]

prītiṃ ca kārayāmāsa brahmā ca svayamāvayoḥ |
devānāmadhikārāśca pradattā brahmaśāsanāt || 26 ||
[Analyze grammar]

mayāgataṃ svabhavanaṃ śivalokaṃ śivo gataḥ |
sarvasvāsthyamatīvāpa dūrībhūto hyupadravaḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

sanatkumāra uvāca |
ityuktvā jagatāṃ nāthaḥ śayanaṃ ca cakāra ha |
reme ramāpatistatra ramayā sa tayā mudā || 28 ||
[Analyze grammar]

sā sādhvī sukhasaṃbhāvakarṣaṇasya vyatikramāt |
sarvaṃ vitarkayāmāsa kastvamevetyuvāca sā || 29 ||
[Analyze grammar]

tulasyuvāca |
ko vā tvaṃ vada māmāśu bhuktāhaṃ māyayā tvayā |
dūrīkṛtaṃ yatsatītvamatha tvāṃ vai śapāmyaham || 30 ||
[Analyze grammar]

sanatkumāra uvāca |
tulasīvacanaṃ śrutvā hariśśāpabhayena ca |
dadhāra līlayā brahmansvamūrtiṃ sumanoharām || 31 ||
[Analyze grammar]

taddṛṣṭvā tulasīrūpaṃ jñātvā viṣṇuṃ tu cihnataḥ |
pātivratyaparityāgāt kruddhā sā tamuvāca ha || 32 ||
[Analyze grammar]

tulasyuvāca |
he viṣṇo te dayā nāsti pāṣāṇasadṛśaṃ manaḥ |
patidharmasya bhaṃgena mama svāmī hataḥ khalu || 33 ||
[Analyze grammar]

pāṣāṇasadṛśastvaṃ ca dayāhīno yataḥ khalaḥ |
tasmātpāṣāṇarūpastvaṃ macchāpena bhavādhunā || 34 ||
[Analyze grammar]

ye vadaṃti dayāsindhuṃ tvāṃ bhrāṃtāste na saṃśayaḥ |
bhakto vināparādhena parārthe ca kathaṃ hataḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

sanatkumāra uvāca |
ityuktvā tulasī sā vai śaṃkhacūḍapriyā satī |
bhṛśaṃ ruroda śokārtā vilalāpa bhṛśaṃ muhuḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

tatastāṃ rudatīṃ dṛṣṭvā sa viṣṇuḥ parameśvaraḥ |
sasmāra śaṃkaraṃ devaṃ yena saṃmohitaṃ jagat || 37 ||
[Analyze grammar]

tataḥ prādurbabhūvātha śaṃkaro bhaktavatsalaḥ |
hariṇā praṇataścāsītsaṃnuto vinayena saḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

śokākulaṃ hariṃ dṛṣṭvā vilapaṃtīṃ ca tatpriyām |
nayena bodhayāmāsa taṃ tāṃ kṛpaṇavatsalām || 39 ||
[Analyze grammar]

śaṃkara uvāca |
mā rodīstulasi tvaṃ hi bhuṃkte karmaphalaṃ janaḥ |
sukhaduḥkhado na kopyasti saṃsāre karmasāgare || 40 ||
[Analyze grammar]

prastutaṃ śṛṇu nirduḥkhaṃ śṛṇoti sumanā hariḥ |
dvayossukhakaraṃ yattadbravīmi sukhahetave || 41 ||
[Analyze grammar]

tapastvayā kṛtaṃ bhadre tasyaiva tapasaḥ phalam |
tadanyathā kathaṃ syādvai jātaṃ tvayi tathā ca tat || 42 ||
[Analyze grammar]

idaṃ śarīraṃ tyaktvā ca divyadehaṃ vidhāya ca |
ramasva hariṇā nityaṃ ramayā sadṛśī bhava || 43 ||
[Analyze grammar]

taveyaṃ tanurutsṛṣṭā nadīrūpā bhavediha |
bhārate puṇyarūpā sā gaṇḍakīti ca viśrutā || 44 ||
[Analyze grammar]

kiyatkālaṃ mahādevi devapūjanasādhane |
pradhānarūpā tulasī bhaviṣyati vareṇa me || 45 ||
[Analyze grammar]

svargaṃ martye ca pātāle tiṣṭha tvaṃ harisannidhau |
bhava tvaṃ tulasīvṛkṣo varā puṣpeṣu sundarī || 46 ||
[Analyze grammar]

vṛkṣādhiṣṭhātṛdevī tvaṃ vaikuṃṭhe divyarūpiṇī |
sārddhaṃ rahasi hariṇā nityaṃ krīḍāṃ kariṣyasi || 47 ||
[Analyze grammar]

nadyadhiṣṭhātṛdevī yā bhārate bahu puṇyadā |
lavaṇodasya patnī sā haryaṃśasya bhaviṣyasi || 48 ||
[Analyze grammar]

harirve śailarūpī ca gaṃḍakī tīrasaṃnidhau |
saṃkariṣyatyadhiṣṭhānaṃ bhārate tava śāpataḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

tatra koṭyaśca kīṭāśca tīkṣṇadaṃṣṭrā bhayaṃkarāḥ |
tacchittvā kuhare cakraṃ kariṣyaṃti tadīyakam || 50 ||
[Analyze grammar]

śālagrāmaśilā sā hi tadbhedādatipuṇyadā |
lakṣmīnārāyaṇākhyādiścakrabhedādbhaviṣyati || 51 ||
[Analyze grammar]

śālagrāmaśilā viṣṇo tulasyāstava saṃgamaḥ |
sadā sādṛśyarūpā yā bahupuṇyavivarddhinī || 52 ||
[Analyze grammar]

tulasīpatravicchedaṃ śālagrāme karoti yaḥ |
tasya janmāntare bhadre strīvicchedo bhaviṣyati || 53 ||
[Analyze grammar]

tulasīpatravicchedaṃ śaṃkhaṃ hitvā karoti yaḥ |
bhāryāhīno bhavetsopi rogī syātsaptajanmasu || 54 ||
[Analyze grammar]

śālagrāmaśca tulasī śaṃkhaṃ caikatra eva hi |
yo rakṣati mahājñānī sa bhavecchrīharipriyaḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ priyaḥ śaṃkhacūḍasya caikamanvantarāvadhi |
śaṃkhena sārddhaṃ tvadbhedaḥ kevalaṃ duḥkhadastava || 56 ||
[Analyze grammar]

sanatkumāra uvāca |
ityuktvā śaṃkarastatra māhātmyamūcivāṃstadā |
śālagrāmaśilāyāśca tulasyā bahupuṇyadam || 57 ||
[Analyze grammar]

tataścāṃtarhito bhūtvā modayitvā hariṃ ca tām |
jagām svālayaṃ śaṃbhuḥ śarmado hi sadā satām || 58 ||
[Analyze grammar]

iti śrutvā vacaśśaṃbhoḥ prasannā tu tulasyabhūt |
taddehaṃ ca parityajya divyarūpā babhūva ha || 59 ||
[Analyze grammar]

prajagāma tayā sārddhaṃ vaikuṃṭhaṃ kamalāpatiḥ |
sadyastaddehajātā ca babhūva gaṃḍakī nadī || 60 ||
[Analyze grammar]

śailobhūdacyutasso'pi tattīre puṇyado nṛṇām |
kurvaṃti tatra kīṭāśca chidraṃ bahuvidhaṃ mune || 61 ||
[Analyze grammar]

jale pataṃti yāstatra śilāstāstvatipuṇyadāḥ |
sthalasthā piṃgalā jñeyāścopatāpāya caiva hi || 62 ||
[Analyze grammar]

ityevaṃ kathitaṃ sarvaṃ tava praśnānusārataḥ |
caritaṃ puṇyadaṃ śaṃbhoḥ sarvakāmapradaṃ nṛṇām || 63 ||
[Analyze grammar]

ākhyānamidamākhyātaṃ viṣṇumāhātmyamiśritam |
bhuktimuktipradaṃ puṇyaṃ kiṃ bhūyaḥ śrotumicchasi || 64 ||
[Analyze grammar]

iti śrīśivamahāpurāṇe dvitīyāyāṃ rudrasaṃhitāyāṃ pañcame yuddhakhaṃḍe śaṃkhacūḍava dhopākhyāne tulasīśāpavarṇanaṃ nāmaikacatvāriṃśo'dhyāyaḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Shiva Purana Chapter 41

Cover of edition (2020)

Shri Shiva Maha Purana - Moolmatram
by Gita Press, Gorakhpur (2020)

[Mulamatra] Sanskrit Text Only

Buy now!
Cover of edition (2019)

The Siva Purana (Three Volumes)
by Shanti Lal Nagar (2019)

An Exhaustive Introduction, Sanskrit Text, English Translation with Photographs of Archaeological Evidence

Buy now!
Cover of edition (2019)

Shri Shiva Purana (Set of 2 Volumes)
by Gita Press, Gorakhpur (2019)

Sanskrit Text with Hindi Translation

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Shiva Purana (Gujarati)
by Hanuman Prasad Poddar (2013)

[સંક્ષિપ્ત શિવપુરાણ] — Published by Gita Press, Gorakhpur (9788129301840)

Buy now!
Cover of edition (0)

Shiva Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

[ಶಿವಪುರಾಣ] Set of 9 Volumes

Buy now!
Cover of edition (2004)

Shiva Purana (Malayalam)
by Swami Advaitanandapuri (2004)

[ശിവ പുരണ] published by Aarshasri Publications & Co.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Shiva Purana (Telugu)
by Hanuman Prasad Poddar (2019)

[శ్రీ శివమఃపురాణము] or [శ్రీ శివ మహా పురాణం]; Published by Gita Press, Gorakhpur.

Buy now!
Cover of Bengali edition

Shiva Purana (Bengali)
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

[শিব পুরান]

Buy now!
Cover of edition (2016)

Shiva Purana (Tamil)
by Gita Press, Gorakhpur (2016)

[ஸ்ரீசிவ மகாபுராணம்]

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: