Shiva Purana [sanskrit]

223,192 words | ISBN-10: 8171101519

The Shiva-purana Book 2.5 Chapter 15 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Shivapurana is a one of the eighteen Major Puranas detailing religious worship of Shiva, also known as Shaivism. The book contains 24,000 verses although it is said to be an abridged form and originally consisted of 100,000 verses.

[English text for this chapter is available]

|| sanatkumāra uvāca |
ekadā vāridhisuto vṛndāpati rudāradhīḥ |
sabhāryyassaṃsthito vīro'suraissarvaiḥ samanvitaḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

tatrājagāma suprītassuvarcāstvatha bhārgavaḥ |
tejaḥ puṃjo mūrta iva bhāsayansakalā diśaḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

taṃ dṛṣṭvā gurumāyāntamasurāste'khilā drutam |
praṇemuḥ prītamanasassiṃdhuputro'pi sādaram || 3 ||
[Analyze grammar]

dattvāśīrvacanaṃ tebhyo bhārgavastejasāṃ nidhiḥ |
niṣasādāsane ramye saṃtasthuste'pi pūrvavat || 4 ||
[Analyze grammar]

atha siṃdhvātmajo vīro dṛṣṭvā prītyā nijāṃ sabhām |
jalaṃdharaḥ prasanno'bhūdanaṣṭavaraśāsanaḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

tatsthitaṃ chinnaśirasaṃ dṛṣṭvā rāhuṃ sa daityarāṭ |
papraccha bhārgavaṃ śīghramidaṃ sāgaranandanaḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

jalaṃdhara uvāca |
kenedaṃ vihitaṃ rāhośśiracchedanakaṃ prabho |
tadbrūhi nikhilaṃ vṛttaṃ yathāvattattvato guro || 7 ||
[Analyze grammar]

sanatkumāra uvāca |
ityākarṇya vacastasya sindhuputrasya bhārgavaḥ |
smṛtvā śivapadāṃbhojaṃ pratyuvāca yathārthavat || 8 ||
[Analyze grammar]

śukra uvāca |
jalaṃdhara mahāvīra sarvāsurasahāyaka |
śṛṇu vṛttāṃtamakhilaṃ yathāvatkathayāmi te || 9 ||
[Analyze grammar]

purābhavadbalirvīro virocanasuto balī |
hiraṇyakaśipoścaiva prapautro dharmavittamaḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

parājitāssurāstena rameśaṃ śaraṇaṃ yayuḥ |
savāsavāssvavṛttāṃtamācakhyuḥ svārthasādhakāḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

tadājñayā suraiḥ sārddhaṃ cakrussaṃdhimatho surāḥ |
svakāryasiddhaye tātacchalakarmavicakṣaṇāḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

athāmṛtārthe siṃdhośca maṃthanaṃ cakrurādarāt |
viṣṇossahāyinaste hi surāssarve'suraissaha || 13 ||
[Analyze grammar]

tato ratnopaharaṇamakārṣurdaityaśatravaḥ |
jagṛhuryatnato devāḥ papurapyamṛtaṃ chalāt || 14 ||
[Analyze grammar]

tataḥ parābhavaṃ cakrurasurāṇāṃ sahāyataḥ |
viṣṇossurāssacakrāste'mṛtāpānādbalānvitāḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

śiraśchedaṃ cakārāsau pibataścāmṛtaṃ hariḥ |
rāhordevasabhāṃ hi pakṣapātī haressadā || 16 ||
[Analyze grammar]

sanatkumrāra uvāca |
evaṃ kavistasya śiraśchedaṃ rāhośśaśaṃsa ca |
amṛtārthe samudrasya maṃthanaṃ devakāritam || 17 ||
[Analyze grammar]

ratnopaharaṇaṃ caiva daityānāṃ ca parābhavam |
devairamṛtapānaṃ ca kṛtaṃ sarvaṃ ca vistarāt || 18 ||
[Analyze grammar]

tadākarṇya mahāvīrombudhibālaḥ pratāpavān |
cukrodha krodharaktākṣassvapiturmaṃthanaṃ tadā || 19 ||
[Analyze grammar]

atha dūtaṃ samāhūya ghasmarābhidhamuttamam |
sarvaṃ śaśaṃsa caritaṃ yadāha gururātmavān || 20 ||
[Analyze grammar]

atha taṃ preṣayāmāsa svadūtaṃ śakrasannidhau |
saṃmānya bahuśaḥ prītyā'bhayaṃ dattvā viśāradam || 21 ||
[Analyze grammar]

dūtastriviṣṭapaṃ tasya jagāmāramalaṃ sudhīḥ |
ghasmaroṃ'budhibālasya sarvadevasamanvitam || 22 ||
[Analyze grammar]

tatra gatvā sa dūtastu sudharmāṃ prāpya satvaram |
garvādakharvamaulirhi devendraṃ vākyamabravīt || 23 ||
[Analyze grammar]

ghasmara uvāca |
jalaṃdharo'bdhi tanayassarvadaityajaneśvaraḥ |
supratāpī mahāvīrassvayaṃ kavisahāyavān || 24 ||
[Analyze grammar]

dūto'haṃ tasya vīrasya ghasmarākhyo na ghasmaraḥ |
preṣitastena vīreṇa tvatsakāśamihāgataḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

avyāhatājñasvarvatra jalaṃdhara udagradhīḥ |
nirjitākhiladaityārissa yadāha śṛṇuṣva tat || 26 ||
[Analyze grammar]

jalaṃdhara uvāca |
kasmāttvayā mama pitā mathitassāgaro'driṇā |
nītāni sarvaratnāni piturme devatādhama || 27 ||
[Analyze grammar]

ucitaṃ na kṛtaṃ te'dya tāni śīghraṃ prayaccha me |
mamāyāhi vicāryetthaṃ śaraṇaṃ daivataissaha || 28 ||
[Analyze grammar]

anyathā te bhayaṃ bhūri bhaviṣyati surādhama |
rājyavidhvaṃsanaṃ caiva satyametadbravīmyaham || 29 ||
[Analyze grammar]

sanatkumāra uvāca |
iti dūtavacaḥ śrutvā vismitastridaśādhipaḥ |
uvāca taṃ smarannindro bhayaroṣasamanvitaḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

adrayo madbhayāttrastāssvakukṣisthā yataḥ kṛtāḥ |
anye'pi maddviṣastena rakṣitā ditijāḥ purā || 31 ||
[Analyze grammar]

tasmāttadratnajātaṃ tu mayā sarvaṃ hṛtaṃ kila |
na tiṣṭhati mama drohī sukhaṃ satyaṃ bravīmyaham || 32 ||
[Analyze grammar]

śaṃkhopyeva purā daityo māṃ dviṣansāgarātmajaḥ |
abhavanmūḍhacittastu sādhusaṃgātsamujjhita || 33 ||
[Analyze grammar]

mamānujena hariṇā nihatasya hi pāpadhīḥ |
hiṃsakassādhusaṃdhasya pāpiṣṭhassāgarodare || 34 ||
[Analyze grammar]

tadgaccha dūta śīghraṃ tvaṃ kathayasvāsya tattvataḥ |
abdhiputrasya sarvaṃ hi siṃdhormaṃthanakāraṇam || 35 ||
[Analyze grammar]

sanatkumāra uvāca |
itthaṃ visarjito dūto ghasmarākhyassubuddhimān |
tadendreṇāgamattūrṇṇaṃ yatra vīro jalaṃdharaḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

tadidaṃ vacanaṃ daityarājo hi tena dhīmatā |
kathito nikhilaṃ śakraproktaṃ dūtena vai tadā || 37 ||
[Analyze grammar]

tanniśamya tato daityo roṣātprasphuritādharaḥ |
udyogamakarottūrṇaṃ sarvadevajigīṣayā || 38 ||
[Analyze grammar]

tadodyoge'surendrasya digbhyaḥ pātālatastathā |
ditijāḥ pratyapadyaṃta koṭiśaḥkoṭiśastathā || 39 ||
[Analyze grammar]

atha śuṃbhaniśuṃbhādyai balādhipatikoṭibhiḥ |
nirjagāma mahāvīraḥ sindhuputraḥ pratāpavān || 40 ||
[Analyze grammar]

prāpa triviṣṭapaṃ sadyaḥ sarvasainyasamāvṛtaḥ |
dadhmau śaṃkhaṃ jaladhijo nedurvīrāśca sarvataḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

gatvā triviṣṭapaṃ daityo nandanādhiṣṭhito'bhavat |
sarva sainyaṃ samāvṛtya kurvāṇaḥ siṃhavadravam || 42 ||
[Analyze grammar]

puramāvṛtya tiṣṭhattaddṛṣṭvā sainyabalaṃ mahat |
niryayustvamarāvatyā devā yuddhāya daṃśitāḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

tatassamabhavadyuddhaṃ devadānavasenayoḥ |
musalaiḥ parighairbāṇairgadāparaśuśaktibhiḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

te'nyonyaṃ samadhāvetāṃ jaghnatuśca parasparam |
kṣaṇenābhavatāṃ sene rudhiraughapariplute || 45 ||
[Analyze grammar]

patitaiḥ pātyamānaiśca gajāśvarathapattibhiḥ |
vyarājata raṇe bhūmissaṃdhyābhrapaṭalairiva || 46 ||
[Analyze grammar]

tatra yuddhe mṛtāndaityānbhārgavastānajīvayat |
vidyayāmṛtajīvinyā maṃtritaistoyabindubhiḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

devānapi tathā yuddhe tatrājīvayadaṃgirāḥ |
divyauṣadhaissamānīya droṇādressa punaḥpunaḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭavānsa tathā yuddhe punareva samutthitān |
jalaṃdharaḥ krodhavaśo bhārgavaṃ vākyamabravīt || 49 ||
[Analyze grammar]

jalaṃdhara uvāca |
mayā devā hatā yuddhe uttiṣṭhaṃti kathaṃ punaḥ |
tataḥ saṃjīvinī vidyā naivānyatreti vai śrutā || 50 ||
[Analyze grammar]

sanatkumāra uvāca |
ityākarṇya vacastasya sindhuputrasya bhārgavaḥ |
pratyuvāca prasannātmā guruśśukro jalaṃdharam || 51 ||
[Analyze grammar]

śukra uvāca |
divyauṣadhīssamānīya droṇādreraṃgirāssurān |
jīvayatyeṣa vai tāta satyaṃ jānīhi me vacaḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

jayamicchasi cettāta śṛṇu me vacanaṃ śubham |
tataḥ so'raṃ bhujābhyāṃ tvaṃ droṇamabdhāvupāhara || 53 ||
[Analyze grammar]

||sanatkumāra uvāca |
ityuktassa tu daityendro guruṇā bhārgaveṇa ha |
drutaṃ jagāma yatrāsāvāste caivādrirāṭ ca saḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

bhujābhyāṃ tarasā daityo nītvā droṇaṃ ca taṃ tadā |
prākṣipatsāgare tūrṇaṃ citraṃ na haratejasi || 55 ||
[Analyze grammar]

punarāyānmahāvīrassindhuputro mahāhavam |
jaghānāstraiśca vividhaissurānkṛtvā balaṃ mahat || 56 ||
[Analyze grammar]

atha devānhatāndṛṣṭvā droṇādrimagamadguruḥ |
tāvattatra girīdraṃ taṃ na dadarśa surārcitaḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

jñātvā daityahṛtaṃ droṇaṃ dhiṣaṇo bhayavihvalaḥ |
āgatya devānprovāca jīvo vyākulamānasaḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

gururuvāca |
palāyadhvaṃ surāssarve droṇo nāsti girirmahān |
dhruvaṃ dhvastaśca daityena pāthodhitanayena hi || 59 ||
[Analyze grammar]

jalaṃdharo mahādaityo nāyaṃ jetuṃ kṣamo yataḥ |
rudrāṃśasaṃbhavo hyeṣa sarvāmaravimardanaḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

mayā jñātaḥ prabhāvo'sya yathotpannaḥ svayaṃ surāḥ |
śivāpamānakṛcchakraceṣṭitaṃ smaratākhilam || 61 ||
[Analyze grammar]

sanatkumāra uvāca |
śrutvā tadvacanaṃ devāssurācāryaprakīrtitam |
jayāśāṃ tyaktavaṃtaste bhayavihvalitāstathā || 62 ||
[Analyze grammar]

daityarājena tenātihanyamānāssamaṃtataḥ |
dhairyaṃ tyaktvā palāyaṃta diśo daśa savāsavāḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

devānvidrāvitāndṛṣṭvā daityassāgaranaṃdanaḥ |
śaṃkhabherī jayaravaiḥ praviveśāmarāvatīm || 64 ||
[Analyze grammar]

praviṣṭe nagarīṃ daitye devāḥ śakrapurogamāḥ |
suvarṇādriguhāṃ prāptā nyavasandaityatāpitāḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

tadaiva sarveṣvasuro'dhikāreṣvindrādikānāṃ viniveśya samyak |
śuṃbhādikāndaityavarān pṛthakpṛthaksvayaṃ suvarṇādiguhāṃ vyagānmune || 66 ||
[Analyze grammar]

iti śrīśivamahāpurāṇe dvitīyāyāṃ rudrasaṃhitāyāṃ pañcame yuddhakhaṇḍe jalaṃdharavadhopākhyāne devajalaṃdharayuddhavarṇanaṃ nāma paṃcadaśo'dhyāyaḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Shiva Purana Chapter 15

Cover of edition (2020)

Shri Shiva Maha Purana - Moolmatram
by Gita Press, Gorakhpur (2020)

[Mulamatra] Sanskrit Text Only

Buy now!
Cover of edition (2019)

The Siva Purana (Three Volumes)
by Shanti Lal Nagar (2019)

An Exhaustive Introduction, Sanskrit Text, English Translation with Photographs of Archaeological Evidence

Buy now!
Cover of edition (2019)

Shri Shiva Purana (Set of 2 Volumes)
by Gita Press, Gorakhpur (2019)

Sanskrit Text with Hindi Translation

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Shiva Purana (Gujarati)
by Hanuman Prasad Poddar (2013)

[સંક્ષિપ્ત શિવપુરાણ] — Published by Gita Press, Gorakhpur (9788129301840)

Buy now!
Cover of edition (0)

Shiva Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

[ಶಿವಪುರಾಣ] Set of 9 Volumes

Buy now!
Cover of edition (2004)

Shiva Purana (Malayalam)
by Swami Advaitanandapuri (2004)

[ശിവ പുരണ] published by Aarshasri Publications & Co.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Shiva Purana (Telugu)
by Hanuman Prasad Poddar (2019)

[శ్రీ శివమఃపురాణము] or [శ్రీ శివ మహా పురాణం]; Published by Gita Press, Gorakhpur.

Buy now!
Cover of Bengali edition

Shiva Purana (Bengali)
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

[শিব পুরান]

Buy now!
Cover of edition (2016)

Shiva Purana (Tamil)
by Gita Press, Gorakhpur (2016)

[ஸ்ரீசிவ மகாபுராணம்]

Buy now!
Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: