Shiva Purana [sanskrit]

223,192 words | ISBN-10: 8171101519

The Shiva-purana Book 2.3 Chapter 43 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Shivapurana is a one of the eighteen Major Puranas detailing religious worship of Shiva, also known as Shaivism. The book contains 24,000 verses although it is said to be an abridged form and originally consisted of 100,000 verses.

[English text for this chapter is available]

menovāca |
nirīkṣiṣyāmi prathamaṃ mune taṃ girijāpatim |
kīdṛśaṃ śivarūpaṃ hi yadarthe tapa uttamam || 1 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
ityajñānaparā sā ca darśanārthaṃ śivasya ca |
tvayā mune samaṃ sadyaścandraśālāṃ samāgatā || 2 ||
[Analyze grammar]

śivo'pi ca tadā tasyāṃ jñātvāhaṃkāramātmanaḥ |
prāha viṣṇuṃ ca māntāta līlākṛtvādbhutāmprabhuḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

śiva uvāca |
madājñayā yuvāntātau sadevau ca pṛthakpṛthak |
gacchataṃ hi giridvāraṃ vayaṃ paścādvrajemahi || 4 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
ityākarṇya harissarvānāhūyovāca tanmayāḥ |
surāssarve tathaivāśu gamanaṃ cakrurutsukāḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

sthitāṃ śirogṛhe menāṃ mune viśveśvara tvayā |
tathaiva darśayāmāsa hṛdvibhraṃśo yathā bhavet || 6 ||
[Analyze grammar]

etasminsamaye menā senāṃ ca paramāṃ śubhām |
nirīkṣantī mune dṛṣṭvā sāmānyaṃ harṣitā'bhavat || 7 ||
[Analyze grammar]

prathamaṃ caiva gandharvāssundarāssubhagāstadā |
āyātāśśubhavastrāḍhyā nānālaṃkārabhūṣitāḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

nānāvāhanasaṃyuktā nānāvādyaparā yaṇā |
patākābhirvicitrābhirapsarogaṇasaṃyutāḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

atha dṛṣṭvā vasuṃ tatra tatpatiṃ paramaprabhum |
menā praharṣitā hyāsīcchivoyamiti cābravīt || 10 ||
[Analyze grammar]

śivasya gaṇakā ete na śivoyaṃ śivāpatiḥ |
ityevaṃ tvaṃ tatastāṃ vai avoca ṛṣisattama || 11 ||
[Analyze grammar]

evaṃ śrutvā tadā menā vicāre tatparā'bhavat |
itaścābhyadhiko yo vai sa ca kīdṛgbhaviṣyati || 12 ||
[Analyze grammar]

etasminnantare yakṣā maṇigrīvādayaśca ye |
teṣāṃ senā tayā dṛṣṭā śobhādidviguṇīkṛtā || 13 ||
[Analyze grammar]

tatpatiṃ ca maṇigrīvaṃ dṛṣṭvā śobhānvitaṃ hi sā |
ayaṃ rudraśśivāsvāmī menā prāheti harṣitā || 14 ||
[Analyze grammar]

nāyaṃ rudraśśivāsvāmī sevakoyaṃ śivasya vai |
ityavocogapatnyai tvaṃ tāvadvahnissa āgataḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

tato'pi dviguṇāṃ śobhāṃ dṛṣṭvā tasya ca sābravīt |
rudro'yaṃ girijāsvāmī tadā neti tvamabravīḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

tāvadyamassamāyātastato'pi dviguṇaprabhaḥ |
taṃ dṛṣṭvā prāha sā menā rudro'yamiti harṣitā || 17 ||
[Analyze grammar]

neti tvamabravīstāṃ vai tāvannirṛtirāgataḥ |
bibhrāṇo dviguṇāṃ śobhāṃ śubhaḥ puṇyajanaprabhuḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

taṃ dṛṣṭvā prāha sā menā rudro'yamiti harṣitā |
neti tvamabravīstāṃ vai tāvadvaruṇa āgataḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

tato'pi dviguṇāṃ śobhāṃ dṛṣṭvā tasya ca sābravīt |
rudro'yaṃ girijāsvāmī tadvā neti tvamabravīḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

tāvadvāyussamāyātastato'pi dviguṇaprabhaḥ |
taṃ dṛṣṭvā prāha sā menā rudroyamiti harṣitā || 21 ||
[Analyze grammar]

neti tvamabravīstāṃ vai tāvaddhanada āgataḥ |
tato'pi dviguṇāṃ śobhāṃ bibhrāṇo guhyakādhipaḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

taṃ dṛṣṭvā prāha sā menā rudro'yamiti harṣitā |
neti tvamabravīstāṃ vai tāvadīśāna āgataḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

tato'pi dviguṇāṃ śobhāṃ dṛṣṭvā tasya ca sābravīt |
rudro'yaṃ girijāsvāmī tadā neti tvamabravīḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

tāvadindrassamāyātastato'pi dviguṇaprabhaḥ |
sarvāmaravaro nānādivyabhastridiveśvaraḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

taṃ dṛṣṭvā śaṃkarasso'yamiti sā prāha menakā |
śakrassurapatiścāyaṃ neti tvaṃ tadābravīḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

tāvaccandrassamāyātaśśobhā taddviguṇā dadhata |
dṛṣṭvā taṃ prāha rudro'yaṃ tāṃ tu neti tvamabravīḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

tāvatsūryassamāyātaśśobhā taddviguṇā dadhat |
dṛṣṭvā taṃ prāha sā soyantāṃtu neti tvamabravīḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

tāvatsamāgatāstatra bhṛgvādyāśca munīśvarāḥ |
tejaso rāśayassarve svaśiṣyagaṇasaṃyutāḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

tanmadhye caiva vāgīśaṃ dṛṣṭvā sā prāha menakā |
rudro'yaṃ girijāsvāmī tadā neti tvamabravīḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

tāvadbrahmā samāyātastejasāṃ gaśiruttamaḥ |
sarṣivaryyasutassākṣāddharmapuṃja iva stutaḥ ||3 || || 1 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā sā taṃ tadā menā mahāharṣavatī mune |
so'yaṃ śivāpatiḥ prāha tāṃ tu neti tvamabravīḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

etasminnantare tatra viṣṇurdevassamāgataḥ |
sarvaśobhānvitaḥ śrīmānmeghaśyāmaścaturbhujaḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

koṭikandarpyalāvaṇyaḥ pītāmbaradharassvarāṭ |
rājīvalocanaśśāntaḥ pakṣīndravaravāhanaḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

śaṃkhādilakṣaṇairyukto mukuṭādivibhūṣitaḥ |
śrīvatsavakṣā lakṣmīśo hyaprameya prabhānvitaḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

taṃ dṛṣṭvā cakitākṣyāsīnmahāharṣeṇa sābravīt |
so'yaṃ śivāpatiḥ sākṣācchivo vai nātra saṃśayaḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

atha tvaṃ menakāvākyamākarṇyovāca ūtikṛt |
nāyaṃ śivāpatirayaṃ kintvayaṃ keśavo hariḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

śaṃkarokhilakāryyasya hyadhikārī ca tatpriyaḥ |
ato'dhiko varo jñeyassa śivaḥ pārvatīpatiḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

tacchobhāṃ varṇituṃ mene mayā naiva hi śakyate |
sa evākhilabrahmāṇḍapatissarveśvaraḥ svarāṭ || 39 ||
[Analyze grammar]

|| brahmovāca |
ityākarṇya vacastasya menā mene ca tāṃ śubhām |
mahādhanāṃ bhāgyavatī kulatrayasukhāvahām || 40 ||
[Analyze grammar]

uvāca ca prasannāsyā prītiyuktena cetasā |
svabhāgyamadhikaṃ cāpi varṇayantī muhurmuhuḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

menovāca |
dhanyāhaṃ sarvathā jātā pārvatyā janmanādhunā |
dhanyo girīśvaropyadya sarvaṃ dhanyatamaṃ mama || 42 ||
[Analyze grammar]

yeye dṛṣṭvā mayā devā nāyakāssuprabhānvitāḥ |
eteṣāṃ yaḥ patisso'tra patirasyā bhaviṣyati || 43 ||
[Analyze grammar]

asyāḥ kiṃ varṇyate bhāgyamapi varṣaśatairapi |
varṇituṃ śakyate naiva tatprabhuprāptidarśanāta || 44 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
ityavādīcca sā menā premanirbharamānasā |
tāvatsamāgato rudro'dbhutotikārakaḥ prabhuḥ || 45 ||
[Analyze grammar]

adbhutātmāgaṇāstāta menāgarvāpahārakāḥ |
ātmānaṃ darśayan māyānirliptaṃ nirvikārakam || 446 ||
[Analyze grammar]

tamāgatamabhipretya nārada tvaṃ mune tadā |
menāmavocaḥ suprītyā darśayaṃstaṃ śivāpatim || 47 ||
[Analyze grammar]

|| nārada uvāca |
ayaṃ sa śaṃkarassākṣāddṛśyatāṃ sundari tvayā |
yadarthe śivayā taptaṃ tapo'ti vipine mahat || 48 ||
[Analyze grammar]

|| brahmovāca |
ityuktvā harṣitā menā taṃ dadarśa mudā prabhum |
adbhutākṛtimīśānamadbhutānugamadbhutam || 49 ||
[Analyze grammar]

tāvadeva samāyātā rudrasenā mahādbhutā |
bhūtapretādisaṃyuktā nānāgaṇasamanvitā || 50 ||
[Analyze grammar]

vātyārūpadharāḥ kecitpatākāmarmarasvanā |
vakratuṃḍāstatra kecidvirūpāścāpare tathā || 51 ||
[Analyze grammar]

karālāḥ śmaśrulāḥ kecitkecitkhañjā hyalocanāḥ |
daṇḍapāśadharāḥ kecitkecinmudgarapāṇayaḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

viruddhavāhanāḥ kecicchṛṃganādavivādinaḥ |
ḍamarorvādinaḥ kecitkecidgomukhavādinaḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

amukhā vimukhāḥ kecitkecidbahumukhā gaṇāḥ |
akarā vikarāḥ kecitkecidbahukarā gaṇāḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

anetrā bahunetrāśca viśirāḥ kuśirāstathā |
akarṇā bahukarṇāśca nānāveṣadharā gaṇāḥ || 55 ||
[Analyze grammar]

ityādivikṛtākārā aneke prabalā gaṇāḥ |
asaṃkhyātāstathā tāta mahāvīrā bhayaṃkarāḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

aṃgulyā darśayaṃstvaṃ tāṃ mune rudragaṇāṃstataḥ |
harasya sevakānpaśya haraṃ cāpi varānane || 57 ||
[Analyze grammar]

asaṃkhyātān gaṇān dṛṣṭvā bhūtapretādikān mune |
tatkṣaṇādabhavatsā vai menakā trāsasaṃkulā || 58 ||
[Analyze grammar]

tanmadhye śaṃkaraṃ caiva nirguṇaṃ guṇavattaram |
vṛṣabhasthaṃ pañcavaktraṃ trinetraṃ bhūtibhūṣitam || 59 ||
[Analyze grammar]

kapardinaṃ candramauliṃ daśahastaṃ kapāli nam |
vyāghracarmottarīyañca pinākavarapāṇinam || 60 ||
[Analyze grammar]

śūlayuktaṃ virūpākṣaṃ vikṛtākāramākulam |
gajacarma vasānaṃ hi vīkṣya trese śivāprasūḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

cakitāṃ kampasaṃyuktāṃ vihvalāṃ vibhramaddhiyam |
śivo'yamiti cāṃgulyā darśayaṃstāṃ tvamabravīḥ || 62 ||
[Analyze grammar]

tvadīyaṃ tadvacaḥ śrutvā vātāhatalatā iva |
sā papāta drutambhūmau menā duḥkhabharā satī || 63 ||
[Analyze grammar]

kimidaṃ vikṛtaṃ dṛṣṭvā vañcitāhaṃ durāgrahe |
ityuktvā mūrcchitā tatra menakā sā'bhavatkṣaṇāt || 64 ||
[Analyze grammar]

atha prayatnairvividhaissakhībhirupasevitā |
lebhe saṃjñāṃ śanai menā girīśvarapriyā tadā || 65 ||
[Analyze grammar]

iti śrīśivamahāpurāṇe dvitīyāyāṃ rudrasaṃhitāyāṃ tṛtīye pārvatīkhaṇḍe śivādbhutalīlāvarṇanaṃ nāma tricatvāriṃśo'dhyāyaḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Shiva Purana Chapter 43

Cover of edition (2020)

Shri Shiva Maha Purana - Moolmatram
by Gita Press, Gorakhpur (2020)

[Mulamatra] Sanskrit Text Only

Buy now!
Cover of edition (2019)

The Siva Purana (Three Volumes)
by Shanti Lal Nagar (2019)

An Exhaustive Introduction, Sanskrit Text, English Translation with Photographs of Archaeological Evidence

Buy now!
Cover of edition (2019)

Shri Shiva Purana (Set of 2 Volumes)
by Gita Press, Gorakhpur (2019)

Sanskrit Text with Hindi Translation

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Shiva Purana (Gujarati)
by Hanuman Prasad Poddar (2013)

[સંક્ષિપ્ત શિવપુરાણ] — Published by Gita Press, Gorakhpur (9788129301840)

Buy now!
Cover of edition (0)

Shiva Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

[ಶಿವಪುರಾಣ] Set of 9 Volumes

Buy now!
Cover of edition (2004)

Shiva Purana (Malayalam)
by Swami Advaitanandapuri (2004)

[ശിവ പുരണ] published by Aarshasri Publications & Co.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Shiva Purana (Telugu)
by Hanuman Prasad Poddar (2019)

[శ్రీ శివమఃపురాణము] or [శ్రీ శివ మహా పురాణం]; Published by Gita Press, Gorakhpur.

Buy now!
Cover of Bengali edition

Shiva Purana (Bengali)
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

[শিব পুরান]

Buy now!
Cover of edition (2016)

Shiva Purana (Tamil)
by Gita Press, Gorakhpur (2016)

[ஸ்ரீசிவ மகாபுராணம்]

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: