Shiva Purana [sanskrit]

223,192 words | ISBN-10: 8171101519

The Shiva-purana Book 2.3 Chapter 35 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Shivapurana is a one of the eighteen Major Puranas detailing religious worship of Shiva, also known as Shaivism. The book contains 24,000 verses although it is said to be an abridged form and originally consisted of 100,000 verses.

[English text for this chapter is available]

nārada uvāca |
anaraṇyasya caritaṃ sutādānasamanvitam |
śrutvā girivarastāta kiṃ cakāra ca tadvada || 1 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
anaraṇyasya caritaṃ kanyādānasamanvitam |
śrutvā papraccha śaileśo vasiṣṭhaṃ sāñjaliḥ punaḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

śaileśa uvāca |
vasiṣṭha muniśārdūla brahmaputra kṛpānidhe |
anaraṇyacaritrante kathitaṃ paramādbhutam || 3 ||
[Analyze grammar]

anaraṇyasutā yasmāt pippalādaṃ muniṃ patim |
samprāpya kimakārṣītsā taccaritraṃ mudāvaham || 4 ||
[Analyze grammar]

vasi |
pippalādo munivaro vayasā jarjarodhikaḥ |
gatvā nijāśramaṃ nāryā'naraṇyasutayā tayā || 5 ||
[Analyze grammar]

uvāsa tatra suprītyā tapasvī nātilampaṭaḥ |
tatrāraṇye girivara sa nityaṃ nijadharmakṛt || 6 ||
[Analyze grammar]

athānaraṇyakanyā sā siṣeve bhaktito munim |
karmaṇā manasā vācā lakṣmīnārāyaṇaṃ yathā || 7 ||
[Analyze grammar]

ekadā svarṇadīṃ snātuṃ gacchantīṃ susmitāṃ ca tām |
dadarśa pathi dharmaśca māyayā vṛṣarūpadhṛk || 8 ||
[Analyze grammar]

cāruratnarathasthaśca nānālaṃ kārabhūṣitaḥ |
navīnayauvanaśśrīmānkāmadevasabhaprabhaḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā tāṃ sundarīṃ padmāmuvāca sa vṛṣo vibhuḥ |
vijñātuṃ bhāvamantaḥsthaṃ tasyāśca muniyoṣitaḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

|| dharma uvāca |
ayi sundari lakṣmīrvai rājayogye manohare |
atīva yauvanasthe ca kāmini sthirayauvane || 11 ||
[Analyze grammar]

jarāturasya vṛddhasya pippalādasya vai muneḥ |
satyaṃ vadāmi tanvaṃgi samīpe naiva rājase || 12 ||
[Analyze grammar]

vipraṃ tapassu nirataṃ nirghṛṇaṃ maraṇonmukham |
tvaktvā māṃ paśya rājendraṃ ratiśūraṃ smarāturam || 13 ||
[Analyze grammar]

prāpnoti sundarī puṇyātsaundaryyaṃ pūrvajanmanaḥ |
saphalaṃ tadbhavetsarvaṃ rasikāliṃganena ca || 14 ||
[Analyze grammar]

sahasrasundarīkāntaṃ kāmaśāstraviśāradam |
kiṃkaraṃ kuru māṃ kānte samparityajya taṃ patim || 15 ||
[Analyze grammar]

nirjane kānane ramye śaile śaile nadītaṭe |
viharasva mayā sārddhaṃ janmedaṃ saphalaṃ kuru || 16 ||
[Analyze grammar]

|| vasiṣṭha uvāca |
ityevamuktavantaṃ sā svarathādavaruhya ca |
grahītumutsukaṃ haste tamuvāca pativratā || 17 ||
[Analyze grammar]

padmo vāca |
gaccha dūraṃ gaccha dūraṃ pāpiṣṭhastvaṃ narādhipa |
māṃ cetpaśyasi kāmena sadyo naṣṭo bhaviṣyasi || 18 ||
[Analyze grammar]

pippalādaṃ muni śreṣṭhaṃ tapasā pūtavigraham |
tyaktvā kathaṃ bhajeyaṃ tvāṃ strījitaṃ ratilampaṭam || 19 ||
[Analyze grammar]

strījitasparśamātreṇa sarvaṃ puṇyaṃ praṇaśyati |
strījitaḥ parapāpī ca taddarśanamaghāvaham || 20 ||
[Analyze grammar]

satkriyo hyaśucirnityaṃ sa pumān yaḥ striyā jitaḥ |
nindanti pitaro devā māna vāssakalāśca tam || 21 ||
[Analyze grammar]

tasya kiṃ jñāna sutapo japahomaprapūjanaiḥ |
vidyayā dānataḥ kimvā strībhiryasya mano hṛtam || 22 ||
[Analyze grammar]

mātaraṃ māṃ striyo bhāvaṃ kṛtvā yena bravīṣi ha |
bhaviṣyati kṣayastena kālena mama śāpataḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

vasiṣṭha uvāca |
śrutvā dharmassatīśāpaṃ nṛpa mūrtiṃ vihāya ca |
dhṛtvā svamūrtiṃ deveśaḥ kampamāna uvāca saḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

dharma uvāca |
mātarjānīhi māṃ dharmaṃ jñānināñca guro rgurum |
parastrīmātṛbuddhiśca kuvvarntaṃ satataṃ sati || 25 ||
[Analyze grammar]

ahaṃ tavāntaraṃ jñātumāgatastava sannidhim |
tavāhañca mano jāne tathāpi vidhinoditaḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

kṛtaṃ me damanaṃ sādhvi na viruddhaṃ yathocitam |
śāstiḥ samutpathasthānāmīśvareṇa vinirmitā || 27 ||
[Analyze grammar]

svayaṃ pradātā sarvebhyaḥ sukhaduḥkhavarānkṣamaḥ |
sampadaṃ vipadaṃ yo hi namastasmai śivāya hi || 28 ||
[Analyze grammar]

śatruṃ mitraṃ samvidhātuṃ prītiñca kalahaṃ kṣamaḥ |
sraṣṭuṃ naṣṭuṃ ca yassṛṣṭiṃ namastasmai śivāya hi || 29 ||
[Analyze grammar]

yena śuklīkṛtaṃ kṣīraṃ jale śaityaṃ kṛtampurā |
dāhīkṛto hutā śaśca namastasmai śivāya hi || 30 ||
[Analyze grammar]

prakṛtirnirmitā yena taptvāti mahadāditaḥ |
brahmaviṣṇumaheśādyā namastasmai śivāya hi || 31 ||
[Analyze grammar]

brahmovācaḥ |
ityuktvā puratastasyāstasthau dharmo jagadguruḥ |
kiñcinnovāca cakitastatpātivratya toṣitaḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

padmāpi nṛpakanyā sā pippalādaprisā tadā |
sādhvī taṃ dharmamājñāya vismitovāca parvata || 33 ||
[Analyze grammar]

padmovāca |
tvameva dharma sarveṣāṃ sākṣī nikhilakarmaṇām |
kathaṃ mano me vijñātuṃ viḍambayasi māṃ vibho || 34 ||
[Analyze grammar]

yattatsarvaṃ kṛtaṃ brahman nāparādho babhūva me |
tvañca śapto mayā'jñānātstrīsvabhā vādvṛthā vṛṣa || 35 ||
[Analyze grammar]

kā vyavasthā bhavettasya cintayāmīti sāmpratam |
citte sphuratu sā buddhiryayā śaṃ saṃllabhāmi vai || 36 ||
[Analyze grammar]

ākāśosau diśassarvā yadi naśyantu vāyavaḥ |
tathāpi sādhvīśāpastu na naśyati kadācana || 37 ||
[Analyze grammar]

satye pūrṇaścatuṣpādaḥ paurṇa māsyāṃ yathā śaśī |
virājase devarāja sarvakālaṃ divāniśam || 38 ||
[Analyze grammar]

tvañca naṣṭo bhavasi cetsṛṣṭināśo bhavettadā |
iti kartavyatāmūḍhā vṛthāpi ca vadāmyaham || 39 ||
[Analyze grammar]

pādakṣayaśca bhavitā tretāyāṃ ca surottama |
pādopare dvāpare ca tṛtīyo'pi kalau vibho || 40 ||
[Analyze grammar]

kaliśeṣe'khilāśchinnā bhaviṣyanti tavāṃghrayaḥ |
punassatye samāyāte paripūrṇo bhaviṣyasi || 41 ||
[Analyze grammar]

satye sarvavyāpakastvaṃ tadanyeṣu ca ku tracit |
yugavyavasthayā sa tvaṃ bhaviṣyasi tathā tathā || 42 ||
[Analyze grammar]

ityevaṃ vacanaṃ satyaṃ mamāstu sukhadaṃ tava |
yāmyahaṃ patisevāyai gaccha tvaṃ svagṛhaṃ vibho || 43 ||
[Analyze grammar]

|| brahmovāca |
ityākarṇya vacastasyāssantuṣṭobhūdvṛṣassa vai |
tadevaṃvādinīṃ sādhvīmuvāca vidhinandana || 44 ||
[Analyze grammar]

dharma uvāca |
dhanyāsi patibhaktāsi svasti testu pativrate |
varaṃ gṛhāṇa tvatsvāmī tvatparitrāṇakāraṇāt || 45 ||
[Analyze grammar]

yuvā bhavatu te bhartā ratiśūraśca dhārmikaḥ |
rūpavān guṇavānvāgmī saṃtatasthirayauvanaḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

cirañjīvī sa bhavatu mārkaṇḍeyātpa raśśubhe |
kuberāddhanavāṃścaiva śakrādaiśvaryyavānapi || 47 ||
[Analyze grammar]

śivabhakto harisamassiddhastu kapilātparaḥ |
buddhyā bṛhaspatisamassamatvena vidhessamaḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

svāmisaubhāgyasaṃyuktā bhava tvaṃ jīvanāvadhi |
tathā ca subhage devi tvaṃ bhava sthirayauvanā || 49 ||
[Analyze grammar]

mātā tvaṃ daśaputrāṇāṃ guṇināṃ cirajīvinām |
svabharturadhikānāṃ ca bhaviṣyasi na saṃśayaḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

gṛhā bhavantu te sādhvi sarvasampatsama nvitāḥ |
prakāśamantassatataṃ kuberabhavanādhikāḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

|| vasiṣṭha uvāca |
ityevamuktā santasthau dharmassa girisattama |
sā taṃ pradakṣiṇīkṛtya praṇamya svagṛhaṃ yayau || 52 ||
[Analyze grammar]

dharmastathāśiṣo datvā jagāma nijamandiram |
praśaśaṃsa ca tāṃ prātyā padmāṃ saṃsadi saṃsadi || 53 ||
[Analyze grammar]

sā reme svāminā sārddhaṃ yūnā rahasi santatam |
paścādbabhūvu'ssatputrāstadbharturadhikā guṇaiḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

babhūva sakalā sampaddampatyoḥ sukhavarddhinī |
sarvānandavṛddhikarī paratreha ca śarmaṇe || 55 ||
[Analyze grammar]

śailendra kathitaṃ sarvamitihāsaṃ purātanam |
dampatyośca tayoḥ prītyā śrutaṃ te paramādarāt || 56 ||
[Analyze grammar]

buddhvā tattvaṃ sutāṃ dehi pārvatīmīśvarāya ca |
kuruṣaṃ tyaja śailendra menayā svastriyā saha || 57 ||
[Analyze grammar]

saptāhe samatīte tu durlabheti śubhe kṣaṇe |
lagnādhipe ca lagnasthe candresvatnayānvite || 58 ||
[Analyze grammar]

mudite rohiṇīyukte viśuddhe candratārake |
mārgamāse candravāre sarvadoṣavivarjite || 59 ||
[Analyze grammar]

sarvasadgrahasaṃsṛṣṭa'sadgrahadṛṣṭivarjite |
sadapatyaprade jīve patisaubhāgyadāyini || 60 ||
[Analyze grammar]

jagadambāṃ jagatpitre mūlaprakṛtimīśvarīm |
kanyāṃ pradāya girijāṃ kṛtī tvaṃ bhava parvata || 61 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
ityuktvā muniśārdūlo vasiṣṭho jñānisattamaḥ |
virarāma śivaṃ smṛtvā nānālīlākaraṃ prabhum || 62 ||
[Analyze grammar]

iti śrīśiva mahāpurāṇe dvitīyāyāṃ rudrasaṃhitāyāṃ tṛtīye pārvatīkhaṇḍe padmāpippalādacaritavarṇanaṃ nāma pañcatriṃśo'dhyāyaḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Shiva Purana Chapter 35

Cover of edition (2020)

Shri Shiva Maha Purana - Moolmatram
by Gita Press, Gorakhpur (2020)

[Mulamatra] Sanskrit Text Only

Buy now!
Cover of edition (2019)

The Siva Purana (Three Volumes)
by Shanti Lal Nagar (2019)

An Exhaustive Introduction, Sanskrit Text, English Translation with Photographs of Archaeological Evidence

Buy now!
Cover of edition (2019)

Shri Shiva Purana (Set of 2 Volumes)
by Gita Press, Gorakhpur (2019)

Sanskrit Text with Hindi Translation

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Shiva Purana (Gujarati)
by Hanuman Prasad Poddar (2013)

[સંક્ષિપ્ત શિવપુરાણ] — Published by Gita Press, Gorakhpur (9788129301840)

Buy now!
Cover of edition (0)

Shiva Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

[ಶಿವಪುರಾಣ] Set of 9 Volumes

Buy now!
Cover of edition (2004)

Shiva Purana (Malayalam)
by Swami Advaitanandapuri (2004)

[ശിവ പുരണ] published by Aarshasri Publications & Co.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Shiva Purana (Telugu)
by Hanuman Prasad Poddar (2019)

[శ్రీ శివమఃపురాణము] or [శ్రీ శివ మహా పురాణం]; Published by Gita Press, Gorakhpur.

Buy now!
Cover of Bengali edition

Shiva Purana (Bengali)
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

[শিব পুরান]

Buy now!
Cover of edition (2016)

Shiva Purana (Tamil)
by Gita Press, Gorakhpur (2016)

[ஸ்ரீசிவ மகாபுராணம்]

Buy now!
Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: