Shiva Purana [sanskrit]

223,192 words | ISBN-10: 8171101519

The Shiva-purana Book 2.2 Chapter 36 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Shivapurana is a one of the eighteen Major Puranas detailing religious worship of Shiva, also known as Shaivism. The book contains 24,000 verses although it is said to be an abridged form and originally consisted of 100,000 verses.

[English text for this chapter is available]

brahmovāca |
indro'pi prahasan viṣṇumātmavādarataṃ tadā |
vajrapāṇissuraissārddhaṃ yoddhukāmo'bhavattadā || 1 ||
[Analyze grammar]

tadendro gajamārūḍho bastārūḍho'nalastathā |
yamo mahiṣamārūḍho nirṛtiḥ pretameva ca || 2 ||
[Analyze grammar]

pāśī ca makarārūḍho mṛgārūḍho ssadāgatiḥ |
kuberaḥ puṣpakārūḍhassaṃnaddhobhūdataṃdritaḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

tathānye surasaṃghāśca yakṣacāraṇaguhyakāḥ |
āruhya vāhanānyeva svāni svāni pratāpinaḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

teṣāmudyogamālokya dakṣaścāsṛṅmukhastathā |
tadaṃtikaṃ samāgatya sakalatro'bhyabhāṣata || 5 ||
[Analyze grammar]

dakṣauvāca |
yuṣmadbalenaiva mayā yajñaḥ prāraṃbhito mahān |
satkarmasiddhaye yūyaṃ pramāṇāssyurmahāprabhāḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
tacchrutvā dakṣavacanaṃ sarve devāssavāsavāḥ |
niryayustvaritaṃ tatra yuddhaṃ kartuṃ samudyatāḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

atha devagaṇāḥ sarve yuyudhuste balānvitāḥ |
śakrādayo lokapālā mohitāḥ śivamāyayā || 8 ||
[Analyze grammar]

devānāṃ ca gaṇānāṃ ca tadāsītsamaro mahān |
tīkṣṇatomaranārācairyuyudhuste parasparam || 9 ||
[Analyze grammar]

neduśśaṃkhāśca bheryyaśca tasmin raṇamahotsave |
mahāduṃdubhayo neduḥ paṭahā ḍiṃḍimādayaḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

tena śabdena mahatā ślāghmānāstadā surāḥ |
lokapālaiśca sahitā jaghnustāñchivakiṃkarān || 11 ||
[Analyze grammar]

indrādyairlokapālaiśca gaṇāśśaṃbho parāṅmukhāḥ |
kṛttāśca muniśārdūla bhṛgormaṃtrabalena ca || 12 ||
[Analyze grammar]

uccāṭanaṃ kṛtaṃ teṣāṃ bhṛguṇā yajvanā tadā |
yajanārthaṃ ca devānāṃ tuṣṭyarthaṃ dīkṣitasya ca || 13 ||
[Analyze grammar]

parājitānsvakāndṛṣṭvā vīrabhadro ruṣānvitaḥ |
bhūtapretapiśācāṃśca kṛtvā tāneva pṛṣṭhataḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

vṛṣabhasthān puraskṛtya svayaṃ caiva mahābalaḥ |
mahātriśūlamādāya pātayāmāsa nirjarān || 15 ||
[Analyze grammar]

devānyakṣān sādhyagaṇān guhyakān cāraṇānapi |
śūlaghātaiśca sarve gaṇā vegāt prajaghnire || 16 ||
[Analyze grammar]

keciddvidhā kṛtāḥ khaḍgairmudgaraiśca vipothitāḥ |
anyaiśśastrairapi surā gaṇairbhinnāstadā'bhavan || 17 ||
[Analyze grammar]

evaṃ parājitāssarve palāyanaparāyaṇāḥ |
parasparaṃ parityajya gatā devāstriviṣṭapam || 18 ||
[Analyze grammar]

kevalaṃ lokapālāste śakrādyāstasthurutsukāḥ |
saṃgrāme dāruṇe tasmin dhṛtvā dhairyaṃ mahābalāḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

sarve militvā śakrādyā devāstatra raṇājire |
bṛhaspatiṃ ca papracchurvinayāvanatāstadā || 20 ||
[Analyze grammar]

lokapālā ūcuḥ |
 guro bṛhaspate tāta mahāprājña dayānidhe |
śīghraṃ vada pṛcchato naḥ kuto' smākaṃ jayo bhavet || 21 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
ityākarṇya vacasteṣāṃ smṛtvā śaṃbhuṃ prayatnavān |
bṛhaspatiruvācedaṃ mahendraṃ jñānadurbalam || 22 ||
[Analyze grammar]

bṛhaspatiruvāca |
yaduktaṃ viṣṇunā pūrvaṃ tatsarvaṃ jātamadya vai |
tadeva vivṛṇomīndra sāvadhānatayā śṛṇu || 23 ||
[Analyze grammar]

asti yakṣeśvaraḥ kaścit phaladaḥ sarvakarmaṇām |
kartāraṃ bhajate sopi na svakarttuḥ prabhurhi saḥ || 24 ||
[Analyze grammar]

amaṃtrauṣadhayassarve nābhicārā na laukikāḥ |
na karmāṇi na vedāśca na mīmāṃsādvayaṃ tathā || 25 ||
[Analyze grammar]

anyānyapi ca śāstrāṇi nānāvedayutāni ca |
jñātuṃ neśaṃ saṃbhavaṃti vadaṃtyevaṃ purātanāḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

na svajñeyo maheśānassarvavedāyutena saḥ |
bhakterananyaśaraṇairnānyatheti mahāśrutiḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

śāṃtyā ca parayā dṛṣṭyā sarvathā nirvikārayā |
tadanugrahato nūnaṃ jñātavyo hi sadāśivaḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

paraṃ tu saṃvadiṣyāmi kāryākārya vivakṣitau |
sidhyaṃśaṃ ca sureśāna taṃ śṛṇu tvaṃ hitāya vai || 29 ||
[Analyze grammar]

tvamiṃdra bāliśo bhūtvā lokapālaiḥ sadādya vai |
āgato dakṣa yajñaṃ hi kiṃ kariṣyasi vikramam || 30 ||
[Analyze grammar]

ete rudrasahāyāśca gaṇāḥ paramakopanāḥ |
āgatā yajñavighnārthaṃ taṃ kariṣyaṃtyasaṃśayama || 31 ||
[Analyze grammar]

sarvathā na hyupāyotra keṣāṃcidapi tattvataḥ |
yajñavighnavināśārtha satyaṃ satyaṃ bravīmyaham || 32 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
evaṃ bṛhaspatervākyaṃ śrutvā te hi divaukasaḥ |
ciṃtāmāpedire sarve lokapālāssavāsavāḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

tatobravīdvīrabhadro mahāvīragaṇairvṛtaḥ |
indrādīn lokapālāṃstān smṛtvā manasi śaṃkaram || 34 ||
[Analyze grammar]

vīrabhadra uvāca |
sarve yūyaṃ bāliśatvādavadānārthamāgatāḥ || |
avadānaṃ prayacchāmi āgacchata mamāṃtikam || 35 ||
[Analyze grammar]

he śakra he śuce bhāno he śaśin he dhanādhipa |
he pāśapāṇe he vāyo nirṛte yama śeṣa he || 36 ||
[Analyze grammar]

he surāsurasaṃghāhīhaita yūyaṃ he vicakṣaṇāḥ |
avadānāni dāsyāmi ātṛptyādyāsatāṃ varāḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

|| brahmovāca |
evamuktvā sitairbāṇairjaghānātha ruṣānvitaḥ |
nikhilāṃstān surān sadyo vīrabhadro gaṇāgraṇīḥ |
tairbāṇairnihatāssarve vāsavādyāḥ sureśvarāḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

palāyanaparā bhūtvā jagmuste ca diśo daśa |
gateṣu lokapāleṣu vidruteṣu sureṣu ca |
yajñavāṭopakaṃṭhaṃ hi vīrabhadrogamadgaṇaiḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

tadā te ṛṣayassarve subhītā hi rameśvaram |
vijñaptukāmāssahasā śīghramūcurnatā bhṛśam || 40 ||
[Analyze grammar]

ṛṣaya ūcuḥ |
devadeva ramānātha sarveśvara mahāprabho |
rakṣa yajñaṃ hi dakṣasya yajñosi tvaṃ na saṃśayaḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

yajñakarmā yajñarūpo yajñāṃgo yajñarakṣakaḥ |
rakṣa yajñamato rakṣa tvattonyo na hi rakṣakaḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

|| brahmovāca |
ityākarṇya vacasteṣāmṛṣīṇāṃ vacanaṃ hariḥ |
yoddhukāmo bhayādviṣṇurvīrabhadreṇa tena vai || 43 ||
[Analyze grammar]

caturbhujassusanaddho cakrāyudhadharaḥ karaiḥ |
mahābalomaragaṇairyajñavāṭātsa niryayau || 44 ||
[Analyze grammar]

vīrabhadraḥ śūlapāṇirnānāgaṇasamanvitaḥ |
dadarśa viṣṇuṃ saṃnaddhaṃ yoddhukāmaṃ mahāprabhum || 45 ||
[Analyze grammar]

taṃ dṛṣṭvā vīrabhadrobhūdbhrukuṭīkuṭilānanaḥ |
kṛtāṃta iva pāpiṣṭhaṃ mṛgendra iva vāraṇam || 46 ||
[Analyze grammar]

tathāvidhaṃ hariṃ dṛṣṭvā vīrabhadro rimardanaḥ |
avadattvaritaḥ kruddho gaṇairvīraissamāvṛtaḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

vīrabhadra uvāca |
rere hare mahādeva śapathollaṃghanaṃ tvayā |
kathamadya kṛtaṃ citte garvaḥ kimabhavattava || 48 ||
[Analyze grammar]

tava śrīrudraśapathollaṃghane śaktirasti kim |
ko vā tvamasiko vā te rakṣa kosti jagattraye || 49 ||
[Analyze grammar]

atra tvamāgataḥ kasmādvayaṃ tannaiva vidmahe |
dakṣasya yajñapātāttvaṃ kathaṃ jātosi tadvada || 50 ||
[Analyze grammar]

dākṣāyaṇyākṛtaṃ yacca tanna dṛṣṭaṃ kimu tvayā |
proktaṃ yacca dadhīcena śrutaṃ tanna kimu tvayā || 51 ||
[Analyze grammar]

tvañcāpi dakṣayajñesminnavadānārthamāgataḥ |
avadānaṃ prayacchāmi tava cāpi mahābhuja || 52 ||
[Analyze grammar]

vakṣo vidārayiṣyāmi triśūlena hare tava |
kastavāsti samāyāto rakṣakodya mamāṃtikam || 53 ||
[Analyze grammar]

pātayiṣyāmi bhūpṛṣṭhe jvālayiṣyāmi vahninā |
dagdhaṃ bhavaṃtamadhunā peṣayiṣyāmi satvaram || 54 ||
[Analyze grammar]

rere hare durācāra maheśa vimukhādhama |
śrīmahārudramāhātmyaṃ kinna jānāsi pāvanam || 55 ||
[Analyze grammar]

tathāpi tvaṃ mahābāho yoddhukāmogrataḥ sthitaḥ |
neṣyāmi punarāvṛttiṃ yadi tiṣṭhestvamātmanā || 56 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
tasya tadvacanaṃ śrutvā vīrabhadrasya buddhimān |
uvāca vihasan prītyā viṣṇustra sureśvaraḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

viṣṇuruvāca |
śṛṇu tvaṃ vīrabhadrādya pravakṣyāmi tvadagrataḥ |
na rudravimukhaṃ māṃ tvaṃ vada śaṃkarasevakam || 58 ||
[Analyze grammar]

anena prārthitaḥ pūrvaṃ yajñārthaṃ ca punaḥ punaḥ |
dakṣeṇāviditārthena karmaniṣṭhena mauḍhyataḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

ahaṃ bhaktaparādhīnastathā sopi maheśvaraḥ |
dakṣo bhakto hi me tāta tasmādatrāgato makhe || 60 ||
[Analyze grammar]

śṛṇu pratijñāṃ me vīra rudrakopasamudbhava |
rudratejassvarūpo hi supratāpālayaṃprabho || 61 ||
[Analyze grammar]

ahaṃ nivārayāmi tvāṃ tvaṃ ca māṃ vinivāraya |
tadbhaviṣyati yadbhāvi kariṣye'haṃ parākramam || 62 ||
[Analyze grammar]

|| brahmovāca |
ityuktavati govinde prahasya sa mahābhujaḥ |
avadatsuprasannosmi tvāṃ jñātvāsmatprabhoḥ priyam || 63 ||
[Analyze grammar]

tato vihasya suprīto vīrabhadro gaṇāgraṇīḥ |
praśrayāvanatovādīdviṣṇuṃ devaṃ hi tattvataḥ || 64 ||
[Analyze grammar]

|| vīrabhadra uvāca |
tava bhāvaparīkṣārthamityuktaṃ me mahāprabho |
idānīṃ tattvato vacmi śṛṇu tvaṃ sāvadhānataḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

yathā śivastathā tvaṃ hi yathā tvaṃ ca tathā śivaḥ |
iti vedā varṇayaṃti śivaśāsanato hare || 66 ||
[Analyze grammar]

śivājñayā vayaṃ sarve sevakāḥ śaṃkarasya vai |
tathāpi ca ramānātha pravādocitamādarāt || 67 ||
[Analyze grammar]

|| brahmovāca |
tacchrutvā vacanaṃ tasya vīrabhadrasya so'cyutaḥ |
prahasya cedaṃ provāca vīrabhadramidaṃ vacaḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

|| viṣṇuruvāca |
yuddhaṃ kuru mahāvīra mayā sārddhamaśaṃkitaḥ |
tavāstraiḥ pūryamāṇohaṃ gamiṣyāmi svamāśramam || 69 ||
[Analyze grammar]

|| brahmovāca |
ityuktvā hi viramyāsau sannaddhobhūdraṇāya ca |
svagaṇairvīrabhadropi sannaddhotha mahābalaḥ || 70 ||
[Analyze grammar]

iti śrīśivamahāpurāṇe dvitīyāyāṃ rudrasaṃhitāyāṃ dvitīye satīkhaṃḍe viṣṇuvīrabhadrasamvādo nāma ṣaṭtriṃśo'dhyāyaḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Shiva Purana Chapter 36

Cover of edition (2020)

Shri Shiva Maha Purana - Moolmatram
by Gita Press, Gorakhpur (2020)

[Mulamatra] Sanskrit Text Only

Buy now!
Cover of edition (2019)

The Siva Purana (Three Volumes)
by Shanti Lal Nagar (2019)

An Exhaustive Introduction, Sanskrit Text, English Translation with Photographs of Archaeological Evidence

Buy now!
Cover of edition (2019)

Shri Shiva Purana (Set of 2 Volumes)
by Gita Press, Gorakhpur (2019)

Sanskrit Text with Hindi Translation

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Shiva Purana (Gujarati)
by Hanuman Prasad Poddar (2013)

[સંક્ષિપ્ત શિવપુરાણ] — Published by Gita Press, Gorakhpur (9788129301840)

Buy now!
Cover of edition (0)

Shiva Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

[ಶಿವಪುರಾಣ] Set of 9 Volumes

Buy now!
Cover of edition (2004)

Shiva Purana (Malayalam)
by Swami Advaitanandapuri (2004)

[ശിവ പുരണ] published by Aarshasri Publications & Co.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Shiva Purana (Telugu)
by Hanuman Prasad Poddar (2019)

[శ్రీ శివమఃపురాణము] or [శ్రీ శివ మహా పురాణం]; Published by Gita Press, Gorakhpur.

Buy now!
Cover of Bengali edition

Shiva Purana (Bengali)
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

[শিব পুরান]

Buy now!
Cover of edition (2016)

Shiva Purana (Tamil)
by Gita Press, Gorakhpur (2016)

[ஸ்ரீசிவ மகாபுராணம்]

Buy now!
Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: