Shiva Purana [sanskrit]

223,192 words | ISBN-10: 8171101519

The Shiva-purana Book 2.2 Chapter 3 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Shivapurana is a one of the eighteen Major Puranas detailing religious worship of Shiva, also known as Shaivism. The book contains 24,000 verses although it is said to be an abridged form and originally consisted of 100,000 verses.

[English text for this chapter is available]

brahmovāca |
tataste munayaḥ sarve tadābhiprāyavedinaḥ |
cakrustaducitaṃ nāma marīcipramukhāssutāḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

mukhāvalokanādeva jñātvā vṛttāṃtamanyataḥ |
dakṣādayaśca sraṣṭāraḥ sthānaṃ patnīṃ ca te daduḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

tato niścitya nāmāni marīcipramukhā dvijāḥ |
ūcussaṃgatametasmai puruṣāya mamātmajāḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

ṛṣaya ūcuḥ |
yasmātpramathase tattvaṃ jātosmākaṃ yathā vidheḥ |
tasmānmanmathanāmā tvaṃ loke khyāto bhaviṣyasi || 4 ||
[Analyze grammar]

jagatsu kāmarūpastvaṃ tvatsamo na hi vidyate |
atastvaṃ kāmanāmāpi khyāto bhava manobhava || 5 ||
[Analyze grammar]

madanānmadanākhyastvaṃ jāto darpātsadarpakaḥ |
tasmātkaṃdarpanāmāpi loke khyāto bhaviṣyasi || 6 ||
[Analyze grammar]

tvatsamaṃ sarvadevānāṃ yadvīryaṃ na bhaviṣyati |
tataḥ sthānāni sarvāṇi sarvavyāpī bhavāṃstataḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

dakṣoyaṃ bhavate patnī svayaṃ dāsyati kāminīm |
ādyaḥ prajāpatiryo hi yatheṣṭaṃ puruṣottamaḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

eṣā ca kanyakā cārurūpā brahmamanobhavā |
saṃdhyā nāmneti vikhyātā sarvaloke bhaviṣyati || 9 ||
[Analyze grammar]

brahmaṇo dhyāyato yasmātsamyagjātā varāṃganā |
atassaṃdhyeti vikhyātā krāṃtābhā tulyamallikā || 10 ||
[Analyze grammar]

|| brahmovāca |
kausumāni tathāstrāṇi paṃcādāya manobhavaḥ |
pracchannarūpī tatraiva ciṃtayāmāsa niścayam || 11 ||
[Analyze grammar]

harṣaṇaṃ rocanākhyaṃ ca mohanaṃ śoṣaṇaṃ tathā |
māraṇaṃ ceti proktāni munermohakarāṇyapi || 12 ||
[Analyze grammar]

brahmaṇā mama yatkarma samuddiṣṭaṃ sanātanam |
tadihaiva kariṣyāmi munīnāṃ sannidhau vidhe || 13 ||
[Analyze grammar]

tiṣṭhaṃti munayaścātra svayaṃ cāpi prajāpatiḥ |
eteṣāṃ sākṣibhūtaṃ me bhaviṣyaṃtyadya niścayam || 14 ||
[Analyze grammar]

saṃdhyāpi brahmaṇā proktā cedānīṃ preṣayedvacaḥ |
iha karma parīkṣyaiva prayogānmohayāmyaham || 15 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
iti saṃcitya manasā niścitya ca manobhavaḥ |
puṣpajaṃ puṣpajātasya yojayāmāsa mārgaṇaiḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

ālīḍhasthānamāsādya dhanurākṛṣya yatnataḥ |
cakāra valayākāraṃ kāmo dhanvivarastadā || 17 ||
[Analyze grammar]

saṃhite tena kodaṃḍe mārutāśca sugaṃdhayaḥ |
vavustatra muniśreṣṭha samyagāhlādakāriṇaḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

tatastānapi dhātrādīn sarvāneva ca mānasān |
pṛthak puṣpaśaraistīkṣṇairmohayāmāsa mohanaḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

tataste munayassarve mohitāścāpyahaṃ mune |
sahito manasā kaṃcidvikāraṃ prāpurāditaḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

saṃdhyāṃ sarve nirīkṣaṃtassavikāraṃ muhurmuhuḥ |
āsan pravṛddhamadanāḥ strī yasmānmadanaidhinī || 21 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sarvānsa madano mohayitvā punaḥpunaḥ |
yathendriyavikāraṃ ta prāpustānakarottathā || 22 ||
[Analyze grammar]

udīriteṃdriyo dhātā vīkṣyāhaṃ sa yadā ca tām |
tadaiva conapaṃcāśadbhāvā jātāśśarīrataḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

sāpi tairvīkṣyamāṇātha kaṃdarpaśarapātanāt |
cakre muhurmuhurbhāvānkaṭākṣāvaraṇādikān || 24 ||
[Analyze grammar]

nisargasuṃdarī saṃdhyā tānbhāvān mānasodbhavān |
kurvaṃtyatitarāṃ reje svarṇadīva tanūrmibhiḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

atha bhāvayutāṃ saṃdhyāṃ vīkṣyākārṣaṃ prajāpatiḥ |
 dharmābhipūrita tanurabhilāṣamahaṃ mune || 26 ||
[Analyze grammar]

tataste munayassarve marīcyatrimukhā api |
dakṣādyāśca dvijaśreṣṭha prāpurvekārikendriyam || 27 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā tathāvidhā dakṣamarīcipramukhāśca mām |
saṃdhyāṃ ca karmaṇi nije śraddadhe madanastadā || 28 ||
[Analyze grammar]

yadidaṃ brahmaṇā karma mamoddiṣṭaṃ mayāpi tat |
kartuṃ śakyamiti hyaddhā bhāvitaṃ svabhuvā tadā || 29 ||
[Analyze grammar]

itthaṃ pāpagatiṃ vīkṣya bhrātṝṇāṃ ca pitustathā |
dharmassasmāra śaṃbhuṃ vai tadā dharmāvanaṃ prabhum || 30 ||
[Analyze grammar]

saṃsmaranmanasā dharmaṃ śaṃkaraṃ dharmapālakam |
tuṣṭāva vividhairvākyairdīno bhūtvājasaṃbhavaḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

dharma uvāca |
devadeva mahādeva dharmapāla namostu te |
sṛṣṭisthitivināśānāṃ kartā śaṃbho tvameva hi || 32 ||
[Analyze grammar]

sṛṣṭau brahmā sthitau viṣṇuḥ pralaye hararūpadhṛk |
rajassattvatamobhiśca triguṇairaguṇaḥ prabho || 33 ||
[Analyze grammar]

nistraiguṇyaḥ śivaḥ sākṣātturyaśca prakṛteḥ paraḥ |
nirguṇo nirvikārī tvaṃ nānālīlāviśāradaḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

rakṣarakṣa mahādeva pāpānmāṃ dustarāditaḥ |
matpitāyaṃ tathā ceme bhrātaraḥ pāpabuddhayaḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
iti stuto maheśāno dharmeṇaiva paraḥ prabhuḥ |
tatrājagāma śīghraṃ vai rakṣituṃ dharmamātmabhūḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

jāto viyadgataśśaṃbhurvidhiṃ dṛṣṭvā tathāvidham |
māṃ dakṣādyāṃśca manasā jahāsopajahāsa ca || 37 ||
[Analyze grammar]

sa sādhuvādaṃ tān sarvānvihasya ca punaḥ punaḥ |
uvācedaṃ muniśreṣṭha lajjayan vṛṣabhadhvajaḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

śiva uvāca |
aho brahmaṃstava kathaṃ kāmabhāvassamudgataḥ |
dṛṣṭvā ca tanayāṃ naiva yogyaṃ vedānusāriṇām || 39 ||
[Analyze grammar]

yathā mātā ca bhaginī bhrātṛpatnī tathā sutā |
etaḥ kudṛṣṭyā draṣṭavyā na kadāpi vipaścitā || 40 ||
[Analyze grammar]

eṣa vai vedamārgasya niścayastvanmukhe sthitaḥ |
kathaṃ tu kāmamātreṇa sa te vismārito vidhe || 41 ||
[Analyze grammar]

dhairye jāgaritaṃ brahmanmanaste caturānana |
kathaṃ kṣudreṇa kāmena raṃtuṃ vigaṭitaṃ vidhe || 42 ||
[Analyze grammar]

ekāṃtayoginastasmātsarvadādityadarśinaḥ |
kathaṃ dakṣamarīcyādyā lolupāḥ strīṣu mānasāḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

kathaṃ kāmopi maṃdātmā prābalyātsodhunaiva hi |
vikṛtānbāṇaiḥ kṛtavānakālajñolpacetanaḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

dhiktaṃ śrutaṃ sadā tasya yasya kāṃtā manoharat |
dhairyādākṛṣya laulyeṣu majjayatyapi mānasam || 45 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
iti tasya vacaḥ śrutvā loke sohaṃ śivasya ca |
vrīḍayā dviguṇībhūtassvedārdrastvabhavaṃ kṣaṇāt || 46 ||
[Analyze grammar]

tato nigṛhyaiṃdriyakaṃ vikāraṃ cātyajaṃ mune |
jighṛkṣurapi tadbhītyā tāṃ saṃdhyāṃ kāmarūpiṇīm || 47 ||
[Analyze grammar]

maccharīrāttu gharmāṃbho yatpapāta dvijottama || dharmāṃbho |
agniṣvāttāḥ pitṛgaṇā jātāḥ pitṛgaṇāstataḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

bhinnāṃjananibhāssarve phullarājīvalocanāḥ |
nitāṃtayatayaḥ puṇyāssaṃsāravimukhāḥ pare || 49 ||
[Analyze grammar]

sahasrāṇāṃ catuḥṣaṣṭiragniṣvāttāḥ prakīrtitā |
ṣaḍaśītisahasrāṇi tathā barhiṣado mune || 50 ||
[Analyze grammar]

gharmāṃbhaḥ patitaṃ bhūmau tadā dakṣaśarīrataḥ |
samastaguṇasaṃpannā tasmājjātā varāṃganā || 51 ||
[Analyze grammar]

tanvaṃgī samamadhyā ca tanuromāvalī śrutā |
mṛdvaṃgī cārudaśanā navakāṃcanasuprabhā || 52 ||
[Analyze grammar]

sarvāvayavaramyā ca pūrṇacandrānanāmbujā |
nāmnā ratiriti khyātā munīnāmapi mohinī || 53 ||
[Analyze grammar]

marīcipramukhā ṣaḍ vai nigṛhītendriyakriyāḥ |
ṛte kratuṃ vasiṣṭhaṃ ca pulastyāṃgirasau tathā || 54 ||
[Analyze grammar]

kratvādīnāṃ caturṇāṃ ca bījaṃ bhūmau papāta ca |
tebhyaḥ pitṛgaṇā jātā apare munisattama || 55 ||
[Analyze grammar]

somapā ājyapā nāmnā tathaivānye sukālinaḥ |
haviṣmaṃtastu tāssarve kavyavāhāḥ prakīrtitāḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

kratostu somapāḥ putrā vasiṣṭhātkālinastathā |
ājyapākhyāḥ pulastyasya haviṣmaṃtoṃgirassutāḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

jāteṣu teṣu viprendra agniṣvāttādikeṣvatha |
lokānāṃ pitṛvargeṣu kavyavāha sa samaṃtataḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

saṃdhyā pitṛprasūrbhūtvā taduddeśayutā'bhavat |
nirdoṣā śaṃbhusaṃdṛṣṭā dharmakarmaparāyaṇā || 59 ||
[Analyze grammar]

etasminnaṃtare śambhuranugṛhyākhilāndvijān |
dharmaṃ saṃrakṣya vidhivadaṃtardhānaṃ gato drutam || 60 ||
[Analyze grammar]

atha śaṃkaravākyena lajjitohaṃ pitāmahaḥ |
kaṃdarppāyākopiṃta hi bhrukuṭīkuṭilānanaḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā mukhamabhiprāyaṃ viditvā sopi manmathaḥ |
svabāṇānsaṃjahārāśu bhītaḥ paśupatermune || 62 ||
[Analyze grammar]

tataḥ kopasamāyuktaḥ padmayonirahaṃ mune |
ajvalaṃ cātibalavān didhakṣuriva pāvakaḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

bhavanetrāgninirdagdhaḥ kaṃdarpo darpamohitaḥ |
bhaviṣyati mahādeve kṛtvā karmaṃ suduṣkaram || 64 ||
[Analyze grammar]

iti vedhāstvahaṃ kāmamakṣayaṃ dvijasattama |
samakṣaṃ pitṛsaṃghasya munīnāṃ ca yatātmanām || 65 ||
[Analyze grammar]

iti bhīto ratipatistatkṣaṇāttyaktamārgaṇaḥ |
prādurbabhūva pratyakṣaṃ śāpaṃ śrutvātidāruṇam || 66 ||
[Analyze grammar]

brahmāṇaṃ māmuvācedaṃ sa dakṣādisutaṃ mune |
śṛṇvatāṃ pitṛsaṃghānāṃ saṃdhyāyāśca vigarvadhīḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

kāma uvāca |
kimarthaṃ bhavatā brahmañ śaptohamiti dāruṇam |
anāgāstava lokeśa nyāyyamārgānusāriṇaḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

tvayā coktaṃ nu matkarma yattadbrahman kṛtaṃ mayā |
tatra yogyo na śāpo me yato nānyatkṛtaṃ mayā || 69 ||
[Analyze grammar]

ahaṃ viṣṇustathā śaṃbhuḥ sarve tvaccha ragocarāḥ |
iti yadbhavatā proktaṃ tanmayāpi parīkṣitam || 70 ||
[Analyze grammar]

nāparādho mamāpyatra brahman mayi nirāgasi |
dāruṇaḥ samayaścaiva śāpo deva jagatpate || 71 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
iti tasya vacaḥ śrutvā brahmāhaṃ jagatāṃ patiḥ |
pratyavocaṃ yatātmānaṃ madanaṃ damayanmuhuḥ || 72 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
ātmajā mama saṃdhyeyaṃ yasmādetatsa kāmataḥ |
lakṣyīkṛtohaṃ bhavatā tataśśāpo mayā kṛtaḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

adhunā śāṃtaroṣohaṃ tvāṃ vadāmi manobhava |
śṛṇuṣva gatasaṃdehassukhī bhava bhayaṃ tyaja || 74 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ bhasma bhūtvā madana bhargalocanavahninā |
tathaivāśu samaṃ paścāccharīraṃ prāpayiṣyasi || 75 ||
[Analyze grammar]

yadā kariṣyati haroṃjasā dāraparigraham |
tadā sa eva bhavataśśarīraṃ prāpayiṣyati || 76 ||
[Analyze grammar]

brahmovāca |
evamuktvātha madanamahaṃ lokapitāmahaḥ |
aṃtargato munīndrāṇāṃ mānasānāṃ prapaśyatām || 77 ||
[Analyze grammar]

ityevaṃ me vacaśśrutvā madanastepi mānasāḥ |
saṃbabhūvussutāssarve sukhino'raṃ gṛhaṃ gatāḥ || 78 ||
[Analyze grammar]

iti śrīśivamahāpurāṇe dvitīyāyāṃ rudrasaṃhitāyāṃ dvitīye satīkhaṃḍe kāmaśāpānugraho nāma tṛtīyo'dhyāyaḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Shiva Purana Chapter 3

Cover of edition (2020)

Shri Shiva Maha Purana - Moolmatram
by Gita Press, Gorakhpur (2020)

[Mulamatra] Sanskrit Text Only

Buy now!
Cover of edition (2019)

The Siva Purana (Three Volumes)
by Shanti Lal Nagar (2019)

An Exhaustive Introduction, Sanskrit Text, English Translation with Photographs of Archaeological Evidence

Buy now!
Cover of edition (2019)

Shri Shiva Purana (Set of 2 Volumes)
by Gita Press, Gorakhpur (2019)

Sanskrit Text with Hindi Translation

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Shiva Purana (Gujarati)
by Hanuman Prasad Poddar (2013)

[સંક્ષિપ્ત શિવપુરાણ] — Published by Gita Press, Gorakhpur (9788129301840)

Buy now!
Cover of edition (0)

Shiva Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

[ಶಿವಪುರಾಣ] Set of 9 Volumes

Buy now!
Cover of edition (2004)

Shiva Purana (Malayalam)
by Swami Advaitanandapuri (2004)

[ശിവ പുരണ] published by Aarshasri Publications & Co.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Shiva Purana (Telugu)
by Hanuman Prasad Poddar (2019)

[శ్రీ శివమఃపురాణము] or [శ్రీ శివ మహా పురాణం]; Published by Gita Press, Gorakhpur.

Buy now!
Cover of Bengali edition

Shiva Purana (Bengali)
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

[শিব পুরান]

Buy now!
Cover of edition (2016)

Shiva Purana (Tamil)
by Gita Press, Gorakhpur (2016)

[ஸ்ரீசிவ மகாபுராணம்]

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: