Samarangana-sutradhara [sanskrit]

61,230 words | ISBN-10: 8171103022

The Sanskrit edition of the Samarangana Sutradhara including grammatical analysis. The Samarangana Sutradhara is an encyclopedic work on classical Indian architecture (Vastu Shastra). Alternative titles: Samaranganasutradhara, Samarāṅgaṇa Sūtradhāra (समराङ्गण सूत्रधार), Samarāṅgaṇasūtradhāra (समराङ्गणसूत्रधार).

Chapter 49: rucakādiprāsāda-lakṣaṇa

samarāṅgaṇasūtradhāra adhyāyasūcī |
atha rucakādiprāsādalakṣaṇaṃ nāmaikonapañcāśo'dhyāyaḥ |
tridaśānāṃ nṛpāṇāṃ ca varṇināṃ ca viśeṣataḥ |
utpattiprasṛtiṃ brūmaḥ prāsādā yasya ye matāḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

purā brahmāsṛjatpañca vimānānyasuradviṣām |
viyadvartmavicārīṇi śrīmanti ca mahānti ca || 2 ||
[Analyze grammar]

tāni vairājakailāse puṣpakaṃ maṇikābhidham |
haimāni maṇicitrāṇi pañcamaṃ ca triviṣṭapam || 3 ||
[Analyze grammar]

ātmanaḥ śūlahastasya dhanādhyakṣasya pāśinaḥ |
sureśine ca viśveśo vimānāni yathākramam || 4 ||
[Analyze grammar]

bahūnyanyāni caivaṃ sa sūryādīnāmakalpayat |
viśeṣāya yathoktaistānyākāraiḥ pratidaivatam || 5 ||
[Analyze grammar]

prāsādāṃśca tadākārāñśilāpakveṣṭakādibhiḥ |
nagarāṇāmalaṅkārahetave samakalpayat || 6 ||
[Analyze grammar]

vairājaṃ caturaśraṃ syādvṛttaṃ kailāsasaṃjñitam |
caturaśrāyatākāraṃ vimānaṃ puṣpakaṃ bhavet || 7 ||
[Analyze grammar]

vṛttāyataṃ ca maṇikamaṣṭāśri syāttriviṣṭapam |
tadbhedāñśrīmato'nyāṃśca vividhānasṛjatprabhuḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

ye yatra vihitā bhedāḥ pūrvaṃ kamalayoninā |
sarvāṃstānabhidhāsyāmo nāmasaṃsthānamānataḥ || 9 ||
[Analyze grammar]

rucakaścitrakūṭaśca tṛtīyaḥ siṃhapañjaraḥ |
bhadraḥ śrīkūṭa uṣṇīṣaḥ śālākṣo gajayūthapaḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

nandyāvarto'vataṃsāhvaḥ svastikaḥ kṣitibhūṣaṇaḥ |
bhūjayo vijayo nandī śrītaruḥ pramadāpriyaḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

vyāmiśro hastijātīyaḥ kubero vasudhādharaḥ |
sarvabhadro vimānākhyo muktakoṇaśca nāmataḥ || 12 ||
[Analyze grammar]

caturviṃśatiruddiṣṭā caturaśrāḥ samāsataḥ |
vṛttāṃstathābhidhāsyāmaḥ prāsādānaparānapi || 13 ||
[Analyze grammar]

valayo dundubhiḥ prāntaḥ padmaḥ kāntaścaturmukhaḥ |
māṇḍūkākhyo'tha kūrmaśca tālīgṛha ulūpikaḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

iti vṛttāḥ samāsena prāsādā daśa kīrtitāḥ |
caturaśrāyatā ye syuḥ kathyante te'pi nāmataḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

bhavo viśālaḥ sāmmukhyaḥ prabhavaḥ śibirāgṛhaḥ |
mukhaśālo dviśālaśca gṛharājo'malo vibhuḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

evamete samuddiṣṭāścaturaśrāyatā daśa |
atha vṛttāyatānbrūmaḥ prāsādānabhidhānataḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

āmodo raitikastuṅgaścārurbhūtirniṣevakaḥ |
sadā niṣedhaḥ siṃhākhyaḥ suprabho locanotsavaḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

ete vṛttāyatāḥ proktāḥ prāsādā nāmato daśa |
aṣṭāśrīṇāṃ ca nāmāni kathayāmi samāsataḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

vajrako nandanaḥ śaṅkurmekhalo vāmano layaḥ |
mahāpadmaśca haṃsaśca vyomacandro dayāviti || 20 ||
[Analyze grammar]

aṣṭāśraya ime proktāḥ prāsādā daśa saṃkhyayā |
bhavantyevaṃ catuṣṣaṣṭirlakṣmaiṣāmadhunocyate || 21 ||
[Analyze grammar]

saṃsthānamānavinyāsairbhadra stambhādisaṅkhyayā |
eṣāṃ viśeṣā vakṣyante pṛthakpṛthaganukramāt || 22 ||
[Analyze grammar]

jyeṣṭho bhāgaścaturhastaḥ sārdhahastatrayo'paraḥ |
kalpanīyaḥ kanīyāṃstu hastatritayasammitaḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

jyeṣṭhamadhyakanīyobhirevaṃ bhāgairvibhājitāḥ |
bhavanti sarvaprāsādā jyeṣṭhamadhyādhamakramāt || 24 ||
[Analyze grammar]

caturaśrīkṛte kṣetre caturbhāgavibhājite |
kuryātsvārohakāśvāsaṃ pīṭhamaṃśasamuddhṛtam || 25 ||
[Analyze grammar]

tathā tasyopari sthāpyā haṃsapṛṣṭhī samantataḥ |
hastamātrocchritā vṛttā jalanirgamabhūṣitā || 26 ||
[Analyze grammar]

tataḥ pīṭhasya tasyāntardvibhāgāyamavistṛtiḥ |
prāsādo rucakaḥ kāryo bhāgatritayamucchritaḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

sārdhabhāgena saṃchā syātsārdhabhāgastu yo'paraḥ |
chāyatrayaṃ sakaṇṭhaṃ syāttena sāmalasārakam || 28 ||
[Analyze grammar]

dvāraṃ bhāgocchritaṃ tasya kāryaṃ bhāgārdhavistṛtam |
saprāgrīvaḥ sa kartavyaścaturdaśadharāvṛtaḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

sasaudhālindakaścārurūrdhvacchādyopakarṣavān |
kriyate'tra yadā stambhādvāviṃśatyā samāvṛtaḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

saprāgrīvapariṣkāro bhāgikālindaśobhitaḥ |
madhyapradeśe rucakaḥ prāsādaḥ parikīrtitaḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

rucakaḥ |
karṇaprāgrīvakaiścitraiḥ saprāgrīvaśca yo vṛtaḥ |
dvābhyāṃ dvābhyāṃ gavākṣābhyāṃ caturdiśamalaṅkṛtaḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

kapotālīparikṣiptaḥ śobhito dvārasampadā |
tadānīṃ citrakuṭākhyaḥ prāsādaḥ so'bhidhīyate || 33 ||
[Analyze grammar]

citrakūṭaḥ |
ayameva punaḥ ṣaḍbhiḥ stambhairapi cito yadā |
prāgrīvakavihīnaśca sa bhavejjālarūpakaḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

siṃhapañjara ityuktaḥ prāsādaḥ sa tadā śubhaḥ |
siṃhapañjaraḥ |
karṇaprāgrīvakau dvaudvāvasyaiva bhavato yadā || 35 ||
[Analyze grammar]

alindakagatisthityā tadā bhadraḥ prakīrtitaḥ |
bhadraḥ |
syāccitrakūṭa prāgrīvaiścaturbhirdikcatuṣṭaye || 36 ||
[Analyze grammar]

bahirantaścaturdvāraḥ śrīkūṭa iti nāmataḥ |
śrīkūṭaḥ |
ṣaḍdārukasamāyuktaprāgdvārastvayameva cet || 37 ||
[Analyze grammar]

prāsādastambhagarbhaḥ syāttadoṣṇīṣo'bhidhīyate |
uṣṇīṣaḥ |
caturaṃśakavistīrṇaṃ ṣaḍaṃśavihitāyati || 38 ||
[Analyze grammar]

pīṭhaṃ śālāgṛhasyoktaṃ saśālānirgamaṃ śubham |
madhyādaparatastasya dvibhāgāyatavistṛtam || 39 ||
[Analyze grammar]

vidheyaṃ garbhabhavanamalindakapariṣkṛtam |
kāryā tasyāgrataḥ sīmā bhāgadvitayamāyatā || 40 ||
[Analyze grammar]

bhāgamekaṃ ca vistīrṇā catuḥstambhopaśobhitā |
tadagrato'parā sīmā kāryā bhāgānṣaḍāyatā || 41 ||
[Analyze grammar]

tiryaksthā bhāgavistīrṇā praveśadvayaśobhitā |
eṣa śālāgṛhaḥ stambhairdvāviṃśatyā samāvṛtaḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

prāgrīvavedikājālapakṣasopānakaiḥ śubhaiḥ |
śālākhyaḥ |
pañcabhāgonmitavyāse kṣetrabhāgāṣṭakāyate || 43 ||
[Analyze grammar]

pīṭhaṃ kuryādubhayataḥ sasopānaṃ śilācitam |
madhyādaparabhāge'sya devāgāraṃ niveśayet || 44 ||
[Analyze grammar]

vibhāgāyāmavistāraṃ caturaśraṃ susaṃhitam |
pādonabhāgavistāramadhyardhaṃ bhāgamucchritam || 45 ||
[Analyze grammar]

tasya kāryaṃ mukhaṃ madhye pārśvataścayaśobhitam |
sacayā nirgatā sīmā dvau bhāgau trīṃstathāyathā || 46 ||
[Analyze grammar]

caturaśrā catuḥstambhā tadagre bhāgavistṛtā |
pañcabhāgāyatā tiryakkāryā sīmā tathāparā || 47 ||
[Analyze grammar]

dvātriṃśadatra kartavyāḥ stambhāḥ sarvaikyasaṅkhyayā |
bahiḥparisaro garbhātsasīmno bhāgavistṛtaḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

evaṃ syādvedikājālarūpādibhiralaṅkṛtaḥ |
bahirvayocchritaścaiṣa prāsādo gajayūthapaḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

gajayūthapaḥ |
ṣaḍbhāgabhājite kṣetre caturaśre samantataḥ |
garbho dvibhāgikaḥ kāryo dvāraṃ bhāgasamucchritam || 50 ||
[Analyze grammar]

bhāgārdhaṃ dvāravistāraḥ prāsādasyocchritiṃ punaḥ |
kurvīta caturo bhāgāñchādayeccitrakūṭavat || 51 ||
[Analyze grammar]

kāryā dvibhāgikāḥ śālāḥ sālindāstasya bāhyataḥ |
bahirbhittiparikṣiptāścaturbhāgāyatāḥ śubhāḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

dvau dvau gavākṣakau stambhāḥ pratiśālaṃ bhavanti ṣaṭ |
catuḥstambhadhṛtairyuktāḥ kāryā vā dhārmikālayaiḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

nandyāvarto'yamevaṃ syātsaprāgrīvacatuṣṭayaḥ |
prāgu dvārakṣaṇopetaḥ prāsādaḥ śubhalakṣaṇaḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

nandyāvartaḥ |
kṣetraṣaḍbhāgavistāre daśabhāgakṛtāyatau |
madhyādaparabhāge'sya devakoṣṭhaṃ niveśayet || 55 ||
[Analyze grammar]

caturaṃśapratinyāsaṃ caturaśraṃ samantataḥ |
dvāraṃ tasya vidhātavyaṃ bhāgamadhyardhamucchritam || 56 ||
[Analyze grammar]

pādonaṃ bhāgavistāraṃ siṃhavaktravibhūṣitam |
sīmā tasyāgrataḥ kāryā devakoṣṭhena sammitā || 57 ||
[Analyze grammar]

stambhaiḥ ṣoḍaśabhiryuktā bhāgadvitayamucchritaiḥ |
sasīmno devakoṣṭhasya samantādbhittiveṣṭitaḥ || 58 ||
[Analyze grammar]

alindo bhāgikaḥ kāryo gavākṣairupaśobhitaḥ |
sīmnoścāgrataḥ pārśve ṣaḍdārukayutā bahiḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

kāryā dviraṃśāḥ prāgrīvā bhāgikālindaveṣṭitāḥ |
dvidvistambhadhṛtāḥ sarve pārśvataścayaśobhitāḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

alindāstu catuḥstambhāḥ kāryāḥ prāgrīvakāgrataḥ |
avataṃsaka ityeṣa sarvalakṣaṇasaṃyutaḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

prāsādaḥ kathitaḥ samyak || avataṃsaḥ || svastikaḥ procyate'dhunā |
caturaśrīkṛte kṣetre ṣaḍbhāgapravibhājite || 62 ||
[Analyze grammar]

prāsādaṃ kalpayenmadhye dvibhāgāyāmavistṛtam |
dvārapāśo'sya bhāgārdhavistṛto bhāgikodayaḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

garbhaveśma catuḥstambhamalindo bhāgido bahiḥ |
tasya syurdvādaśa stambhā bhāgiko'lindako'paraḥ || 64 ||
[Analyze grammar]

viṃśatistambhasaṃyukto vidhātavyaḥ samantataḥ |
cayāvṛtaśca purato bhāgo vāṣṭadharānvitaḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

bhāgamekaikamutsṛjya karṇābhyāṃ bhāgavistṛtau |
bhāgikocchrāyaniṣkāsau tridiśaṃ sagavākṣakau |
svastiko'yaṃ samākhyātaḥ prāsādaścitralakṣaṇaḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

svastikaḥ || athābhidhīyate'dhunā prāsādaḥ śubhalakṣaṇaḥ |
ṣaḍbhāgabhājite kṣetre caturaśre samantataḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

dvibhāgāyāmavistāraṃ madhye garbhagṛhaṃ bhavet |
bhāgadvayocchritaiḥ stambhairyutaṃ vyaktaiḥ salakṣaṇaiḥ || 69 ||
[Analyze grammar]

niṣkrānteṣu bahirbhāge garbhapādeṣu yojayet |
toraṇāni manojñāni kakupsu catasṛṣvapi || 70 ||
[Analyze grammar]

garbhastambhapramāṇena tāni stambhadvayena vā |
samutkṣaptāni yuktāni kalaśai ravimaṇḍalaiḥ || 71 ||
[Analyze grammar]

pallavaiḥ patrajātyādivinyāsaiścāpyanekaśaḥ |
bhūṣitāsye punarmūrdhni makarāṇāṃ mukhairapi || 72 ||
[Analyze grammar]

stambhayorantare dadyādubhau makarapūrimau |
anyonyābhimukhe śliṣṭe kuryānmakarayormukhe || 73 ||
[Analyze grammar]

caturṇāmapi niridṣṭastoraṇānāṃ mayā vidhiḥ |
alindo bhāgikaścā nyo bahirbhāge prakīrtitaḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

syurbhāgikānyalindānte dhārmikāyatanāni ca |
veṣṭitāni bahirbhittyā sammukhāni parasparam || 75 ||
[Analyze grammar]

dhārmikālayabhittīnāṃ bhūmiryā bāhyato bhavet |
tasyāḥ ṣaḍdārukāṇi syurbhāgamātrocchritāni ca || 76 ||
[Analyze grammar]

prāgrīvakaiḥ sasopānairdikcakraistāni bhūṣayet |
aparasyāḥ punarbhitterbhāgadvayavinissṛtam || 77 ||
[Analyze grammar]

madhye dvibhāgavistīrṇaṃ devakoṣṭhaṃ niveśayet |
dvārapāśaṃ ca kurvīta tasyokuṃ bhāgamucchritam || 78 ||
[Analyze grammar]

tathā bhāgārdhavistāramityeṣa kṣitibhūṣaṇaḥ |
prāsādaḥ kīrtitaḥ samyak sarvalakṣaṇalakṣitaḥ || 79 ||
[Analyze grammar]

kṣetrasya caturaśrasya bhāgān dvādaśa kalpayet |
madhye garbhaṃ catuḥstambhaṃ tasya kuryād dvibhāgikam || 80 ||
[Analyze grammar]

tadbahirbhāgiko'lindo dvādaśastambhavān bhavet |
madhye'parasyāṃ yau stambhau tābhyāṃ kurvīta toraṇam || 81 ||
[Analyze grammar]

alindo bhāgikaḥ kāryo bhittyā bhāgikayā vṛtaḥ |
prācyāṃ ṣaḍdārukaṃ madhye garbhavyāsonmitāyati || 82 ||
[Analyze grammar]

tṛtīyo bhāgiko'lindaḥ syādbhittyā pariveṣṭitaḥ |
caturbhāgāyataṃ bhūyastatra ṣaḍdārukaṃ bhavet || 83 ||
[Analyze grammar]

prāgrīvaṃ bhāgaviṣkambhaṃ kuryādbhāgadvayāyatam |
agrataḥ stobhitaṃ stambhairbhāgāntasthacayāvṛtam || 84 ||
[Analyze grammar]

yathā prācyāṃ tathodīcyāṃ yāmyāyāmapi kīrtitam |
diśi pratīcyāṃ tu punardvitīyālindakādbahiḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

dvibhāgāyāmaviṣkambhaṃ devakoṣṭhaṃ niveśayet |
sapakṣadvārakaṃ śrīmad dvārapāśopaśobhitam || 86 ||
[Analyze grammar]

bhāgiko'lindakastasmād bahirbhittyābhiveṣṭitaḥ |
bahiścayāvṛto vā syād gavākṣairvā vibhūṣitaḥ || 87 ||
[Analyze grammar]

pṛthvī vijayate yasmāttenāsau pṛthivījayaḥ |
bhūjayaḥ || yadā pṛthvījayasyaiva karṇaprāgrīvakāvubhau || 88 ||
[Analyze grammar]

koṇeṣu bhāgikau syātāṃ vijñeyo vijayastadā |
vijayaḥ || ayaṃ samantādutkṣipto bāhyālindaṃ vinā yadā || 89 ||
[Analyze grammar]

madhyamālindasaudhasthaṃ karṇaprāsādakaiścitaḥ |
prathamālindagarbhau ca samutkṣiptatarau tataḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

syātāṃ chādyadvayacchannau tadā nando'bhidhīyate |
nandaḥ || caturaśrīkṛte kṣetre daśabhāgavibhājite || 91 ||
[Analyze grammar]

caturaśro bhavenmadhye devakoṣṭho dvibhāgikaḥ |
dvārabandho'sya bhāgoccaḥ kāryo bhāgārdhavistṛtaḥ || 92 ||
[Analyze grammar]

syād bahirdvādaśadharo'lindako devakoṣṭhataḥ |
bhāgikaḥ sa ca vijñeyo bhittiyuktastato'paraḥ || 93 ||
[Analyze grammar]

ayaṃ dvibhāgikairyuktaḥ prāgrīvairbhāganirgamaiḥ |
tathā tṛtīyo'lindaḥ syātsamantādbhittiveṣṭitaḥ || 94 ||
[Analyze grammar]

prāgrīvakaiścatuḥstambhaiḥ sapraveśairvibhūṣitaḥ |
bhāgikī syādbahirbhittiritarā tu dharaiḥ samā || 95 ||
[Analyze grammar]

ityeṣa śrītarurnāma prāsādaḥ parikīrtitaḥ |
śrītaruḥ || asyaiva stambhagarbhasya dvitīyālindabhittiṣu || 96 ||
[Analyze grammar]

ṣaḍdārūṇi vidheyāni pūrvarūpavyavasthiteḥ |
dvau dvau prāgrīvakau kāryau tṛtīyālindakādbahiḥ || 97 ||
[Analyze grammar]

tau ca dvintaritau sarvato bhāganirgatau |
evaṃ pañcāṃśatā stambhairdvābhyāṃ ca pariveṣṭitaḥ || 98 ||
[Analyze grammar]

catuḥstambhaiḥ sapraveśaiḥ samantādupanirgamaiḥ |
prāsādo'yaṃ samākhyāto nāmataḥ pramadāpriyaḥ || 99 ||
[Analyze grammar]

pramadāpriyaḥ || bhāgavistāraviṣkambhamasya prāgrīvakaṃ yadā |
bhinnālindāgratastiryagdve śāle tanmukhaṃ śubham || 100 ||
[Analyze grammar]

dvitīyālindakasthāne karṇaprāsādakairyutaḥ |
evaṃ vyāmiśrasaṃjño'yaṃ prāsādaḥ parikīrtitaḥ || 101 ||
[Analyze grammar]

vyāmiśraḥ || vijayasyāsya ca yadā karṇalāṅgalakairyutā |
bhavedbhittistadā hastijātīya iti kathyate || 102 ||
[Analyze grammar]

hastijātīyaḥ || sīmāprāgrīvabhūmīṣu yadā syuḥ pṛthivījaye |
dvibhāgāścābhito'lindāstiryakśālāmukheṣu ca || 103 ||
[Analyze grammar]

alinde paścimā śālā sarvaśālokanā śubhā |
ṣaḍdārukaṃ tathaivātra caturbhāgāyataṃ bhavet || 104 ||
[Analyze grammar]

pūrvavatsarvamanyacca kuberaḥ sa tadā bhavet |
kuberaḥ || prāsādaḥ kathyate'nyaśca sampratīha dharādharaḥ || 105 ||
[Analyze grammar]

kuberopattarokṣiptaḥ karṇaprāsādabhūṣitaḥ |
madhyadvārānvitaḥ śrīmān dharādhara iti smṛtaḥ || 106 ||
[Analyze grammar]

vasudhādharaḥ || yatrāgrataścitrakūṭastasmādyaḥ sarvatodiśam |
dharādharatadambhāsaḥ sarvatobhadra ucyate || 107 ||
[Analyze grammar]

sarvatobhadraḥ || karṇaprāgrīvakau dvau dvau śālāprāgrīvakāapi |
syātāṃ yadāsya prokto'sau vimānākhyastadā śubhaḥ || 108 ||
[Analyze grammar]

vimānākhyaḥ || vimānapīṭhe nirmuktaḥ śālābhiḥ sarvato vṛtaḥ |
anyonyaśālāsambandhe vimāno nyasyate yadā || 109 ||
[Analyze grammar]

karṇaprāsādakopetaḥ koṇaiḥ śālojjhitairyutaḥ |
sa vimukakoṇaḥ syātprāsādo'tyarthaśobhitaḥ || 110 ||
[Analyze grammar]

muktakoṇaḥ || prāsādāścaturaśrāḥ svairviśeṣairvarṇināḥ pṛthak |
idānīmabhidhīyante vṛttāḥ svaiḥ svairviśeṣaṇaiḥ || 111 ||
[Analyze grammar]

tatrādau valayākāro valayaḥ sa ca kathyate |
samantādvartite kṣetre caturbhāgavibhājite || 112 ||
[Analyze grammar]

kuryātsārohaṇaṃ pīṭhaṃ sārdhabhāgocchritaṃ śubham |
parikṣiptaṃ gajamukhairmakarasyāmbunirgatam || 113 ||
[Analyze grammar]

bahirbhāgasamopetastasminkāryaḥ surālayaḥ |
pādonavistṛtirdvighnadvārocchrāyavibhūṣitaḥ || 114 ||
[Analyze grammar]

tasyāṣṭastambhako'lindo bahirvalaya ityasau |
vṛttacchādyaḥ siṃhakarṇastathā jālakarūpavān || 115 ||
[Analyze grammar]

bhūlavayaḥ || prāgrīvakā sa syāda yadvā stambhocchrayānataḥ |
tadaiṣa dundubhiḥ proktastribhistaiḥ prānta ucyate || 116 ||
[Analyze grammar]

ayameva caturbhiḥ syātpadmaḥ prāgrīvakaiḥ śubhaiḥ |
stambhaiścaturbhistasyaiva yadā paścānniveśyate || 117 ||
[Analyze grammar]

madhyavṛtto garbhakoṣṭho bhittiścobhayataḥ sthitā |
sa kānta iti vikhyātaḥ prāsādo vartulākṛtiḥ || 118 ||
[Analyze grammar]

catvāri valayasyaiva yatra dvārāṇyalindakaḥ |
syāccaturviṃśatistambhairdvitīyo bhāgasammitaḥ || 119 ||
[Analyze grammar]

prāgrīvakāśca stambhābhyāṃ dvābhyāṃ dvābhyāṃ samanvitāḥ |
catvāro yatra sa proktaḥ prāsādo'tra caturmukhaḥ || 120 ||
[Analyze grammar]

asyaivaikaṃ yadā dvāraṃ prāgrīvo'lindaveṣṭitaḥ |
eka eva tathācānyaḥ prāgrīvastasya cāgrataḥ || 121 ||
[Analyze grammar]

khyāto māṇḍūka ityeṣa vṛttaprāsādasattamaḥ |
dikkoṇeṣu yadāsyaiva bhavetprāgrīvakalpanā || 122 ||
[Analyze grammar]

prāsādo'yaṃ tadā kūrmasaṃjñaḥ syādaparājitaḥ |
kūrmasyaiva yadā dikṣu stambhairaṣṭābhiraṣṭabhiḥ || 123 ||
[Analyze grammar]

prāgrīvakāḥ prakalpyante catvāro'lindaveṣṭitāḥ |
pra grīvakāstiryagagre bhavantyanye tadagrataḥ || 124 ||
[Analyze grammar]

ṣoḍaśastambhayuktasya madhyabhāge yadā bhavet |
jānīyāddoṣavijñeyāḥ prāgrīvaharitottamaḥ || 125 ||
[Analyze grammar]

iti vṛttāḥ samākhyātāḥ prāsādā nāmalakṣaṇaiḥ |
caturaśrāyatān brūmaḥ prāsādāniha sāmpratam || 126 ||
[Analyze grammar]

aṣṭabhāgāyate kṣetre caturaṃśakavistṛte |
dvibhāgasārdhabhāgaikabhāgo'yaṃ pīṭha iṣyate || 127 ||
[Analyze grammar]

paścimaṃ bhāgamutsṛjya devakoṣṭhaṃ dvibhāgikam |
tasmin niveśayetsīmā syādasyāgre'ṣṭabhirdharaiḥ || 128 ||
[Analyze grammar]

sasīmno devakoṣṭhasya bhāgikālindako bahiḥ |
yukto dharāṇāṃ viṃśatyā vedikājālaveṣṭitaḥ || 129 ||
[Analyze grammar]

prāgrīvakasya tasyāgre stambhadvitayabhūṣitaḥ |
dvicchādyacchāditaḥ śrīmān siṃhakarṇairalaṅkṛtaḥ || 130 ||
[Analyze grammar]

prāsādo'yaṃ bhavo nāma viśālaḥ kathyate'dhunā |
yadāsyaiva saniṣkrānte sīmāyāme ca vardhate || 131 ||
[Analyze grammar]

valabhyau pārśvayoḥ syātāṃ viśālākhyastadā bhavet |
viśālasya yadā garbhe bhittirbhavati diktraye || 132 ||
[Analyze grammar]

dvau dvau gavākṣakau cāpi sāmmukhyaḥ sa bhavettadā |
prāgrīvāstridiśaṃ tasya garbhakoṣṭhāyatā yadā || 133 ||
[Analyze grammar]

hitvā valabhyau prāgrīvau vidhīyete tathāparau |
karṇeṣu bhāgamekaikaṃ tyaktvā syātprabhavastadā || 134 ||
[Analyze grammar]

etasyaiva mukhe syātāṃ yadā prāgrīvakāvubhau |
pārśvayoraparau dvau dvau prāgrīvau bhavato yadā || 135 ||
[Analyze grammar]

karṇeṣu bhittayaśca syustadā syācchibirāgṛhaḥ |
yadāsyaiva mukhe śālā bhāgadvitayavistṛtā || 136 ||
[Analyze grammar]

āyāmena ca ṣaḍbhāgā prāgrīvau dvau tadagrataḥ |
dvau dvau gavākṣakau syātāṃ tadbhittyorubhayorapi || 137 ||
[Analyze grammar]

sīmāyāṃ dvādaśa stambhā mukhaśālastadā bhavet |
alindo bhāgikaḥ kāryo viśālasyaiva bāhyataḥ || 138 ||
[Analyze grammar]

prāgrīvabhūmiṣu vṛto bhittyā ca sagavākṣakaḥ |
agrataḥ sahitaḥ stambhaiḥ ṣaḍbhiśca kriyate yadā || 139 ||
[Analyze grammar]

dviśāla iti vikhyātaḥ prāsādo jāyate tadā |
yadāsyaiva vidhīyante stambhāḥ sarve samantataḥ || 140 ||
[Analyze grammar]

prāgrīvakau cobhayato gṛharājastadā bhavet |
sarvasyaiva yadālindaḥ syādanyo bhāgavistṛtaḥ || 141 ||
[Analyze grammar]

sīmāntavistṛte syātāṃ valabhyau bhāganissṛte |
bhittirvidhīyate śeṣā gavākṣairupaśobhitā || 142 ||
[Analyze grammar]

mukhe ṣaḍdārukaṃ ca syāttadā syādamalābhidhaḥ |
ekādaśāyate kṣetre tathā ṣaḍbhāgavistṛte || 143 ||
[Analyze grammar]

muktvā bhāgadvayaṃ paścāddevakoṣṭhaṃ niveśayet |
bhāgaṃ muktvāgrataḥ kuryātsīmāṃ bhāgacatuṣṭayam || 144 ||
[Analyze grammar]

aṣṭastambhāstato'lindaviṃśatistambhabhāgikāḥ |
bhāgikaḥ parito'lindo'ṣṭāviṃśatidharo'paraḥ || 145 ||
[Analyze grammar]

dvidvistambhayutāḥ kāryāḥ prāgrīvāḥ koṣṭhajāstrayaḥ |
sīmāsame valabhyau ca prāgrīvau madhyatastayoḥ || 146 ||
[Analyze grammar]

dvidvistambhau puraścānyau vedikājālaśobhitau |
vedikājālarūpāḍhyaḥ siṃhakarṇopaśobhitaḥ || 147 ||
[Analyze grammar]

prāsādo'yaṃ vibhurnāma kathito bhartṛnandanaḥ |
evamete samākhyātāścaturaśrāyatā daśa || 148 ||
[Analyze grammar]

caturaśrāyatāṃstiryagāyatyāthāparānapi |
prāsādānabhidhāsyāmo navasaṃsthānalakṣaṇaiḥ || 149 ||
[Analyze grammar]

dvau bhānau vistṛtirgarbhe dviguṇā tiryagāyatiḥ |
madhye bhāgocchritaṃ dvāraṃ tadardhena tu vistṛtam || 150 ||
[Analyze grammar]

stambhaścaturbhiḥ saṃyuktā sīmā dvārasya cāgrataḥ |
dvibhāgāyāmavistārā tāvanmātrasamucchritiḥ || 151 ||
[Analyze grammar]

tāṃ sīmāṃ garbhasahitāṃ bhāgenānyena veṣṭayet |
bhittistatra vidhātavyā sagavākṣā caturdiśam || 152 ||
[Analyze grammar]

ṣaḍdārukayuto hyeṣa prāsādo bhava ucyate |
asyaiva bhāganiṣkāsā śālā mukhacatuṣṭaye || 153 ||
[Analyze grammar]

yadā ṣaḍdārukopetā viśālaḥ sa tadocyate |
stambhairmukhaimukhe ṣaḍbhirbahiḥ sāmmukhya ityasau || 154 ||
[Analyze grammar]

asyaiva sa mā karṇasthā dvidvistambhayutā yadā |
prāgrīvairbhāganiṣkrāntā bahisthā prabhavastadā || 155 ||
[Analyze grammar]

sīmno'grato yadāsyaiva stambhadvayayuto bhavet |
prāgrīvo bhāganiṣkrāntastadā syācchibirāgṛhaḥ || 156 ||
[Analyze grammar]

viśālasanniveśasya mukhe śālā bhavedyadā |
pārśvayoścobhayoḥ śāle prāgrīvāśca trayo yadā || 157 ||
[Analyze grammar]

niṣkrāntabhāga ekaikaḥ stambhadvitayasaṃyutaḥ |
prāsādaḥ sa tadā jñeyo mukhaśālo'bhidhānataḥ || 158 ||
[Analyze grammar]

mukhaśālāgraśālāyā yadā stambhāścaturdaśa |
prāgrīvo dvividhaścāgre dviśālaḥ sa tadā bhavet || 159 ||
[Analyze grammar]

bhittistadānīṃ prāsādo gṛharājaḥ prajāyate |
garbhāyāmasamāvagrapṛṣṭhayorbhāgavistṛtau || 160 ||
[Analyze grammar]

catuścaturdharau yatra prāgrīvau dvau ca pārśvayoḥ |
tau tu dvidvidharau garbhavistāreṇa tu sammitau || 161 ||
[Analyze grammar]

amalo nāma sa proktaḥ prāsādaḥ śubhalakṣaṇaḥ |
asyaiva cāgre pṛṣṭhe ca dvidvistambhayutau yadā || 162 ||
[Analyze grammar]

prāgrīvau sa tadā proktaḥ prāsādo daśamo vibhuḥ |
prāsādān kathayāmo'nyān daśa vṛttāyatān punaḥ || 163 ||
[Analyze grammar]

aṣṭabhāgamukhāyatyā vistṛtyā caturaśrakam |
vṛttāyataṃ prakurvīta sabāhyābhyantaraṃ tataḥ || 164 ||
[Analyze grammar]

garbhaṃ paścimabhāge'sya caturbhāgaṃ samantataḥ |
kuryāttasyāgrataḥ sīmāṃ bhāgadvitayavistṛtām || 165 ||
[Analyze grammar]

bhāgatrayamitāṃ bhāgenaikenāntaritāṃ ca tām |
saṃyuktāmaṣṭabhiḥ stambhaiḥ sudṛḍhaiścārudarśanaiḥ || 166 ||
[Analyze grammar]

alindena parikṣiptāṃ sasīmāṃ devakoṣṭhakam |
ṣoḍaśastambhayuktena kuryāt prāgrīvamagrataḥ || 167 ||
[Analyze grammar]

channāśchādyadvayenāyamāmoda iti kīrtitaḥ |
vṛttāyateṣu prathamaḥ prāsādaḥ svāmino hitaḥ || 168 ||
[Analyze grammar]

samāhitau yadāsyaiva prāgrīvau bhāgamiśritau |
catuḥstambhai raitikastu vṛttābhyāṃ tuṅga ucyate || 169 ||
[Analyze grammar]

yadā sīmāvadhirbhittirgavākṣairupaśobhitā |
vṛttaprāgrīva eko'nye tadā cārurudāhṛtaḥ || 170 ||
[Analyze grammar]

sīmāmadhye vidhātavyau prāgrīvau bhāgavistṛtau |
vistārasadṛśāyāmau dakṣiṇeti triṣu trayaḥ || 171 ||
[Analyze grammar]

kāryāḥ prāgrīvakāste ca garmakoṣṭhena sammitāḥ |
bhūtirityeṣa proktaḥ prāsādaḥ śubhalakṣaṇaḥ || 172 ||
[Analyze grammar]

mukhāyatā syāccaturo bhāgānyattiryagāyatān |
kṣetravṛttaṃ tataḥ kuryāttanmadhye garbhaveśma ca || 173 ||
[Analyze grammar]

caturbhāgāyataṃ tat syādbhāgadvitayavistṛtam |
alindo bāhyatastasya dvādaśastambhasaṃyutaḥ || 174 ||
[Analyze grammar]

bhāgadvitayavistāraḥ prāgrīvaścāṃśanirgataḥ |
niṣedha iti vikhyātaḥ prāsādo'yaṃ purātanaiḥ || 175 ||
[Analyze grammar]

yadā niṣedhaḥ syādasya puraḥ prāgrīvako yadi |
caturdvāraparikṣipto'lindenāṣṭadhareṇa vā || 176 ||
[Analyze grammar]

ayamevāṃśakena syādyadālindena veṣṭitaḥ |
mukhabhāgatrayaṃ muktvā bhittyā ca pariveṣṭitaḥ || 177 ||
[Analyze grammar]

yadā ca karṇaprāgrīvau prāgrīvaścāgrato bhavet |
viśeṣaracanā yā ca dvāviṃśatidharānvitau || 178 ||
[Analyze grammar]

gavākṣaiḥ śobhanairyuktastadā siṃhaḥ prakīrtitaḥ |
dvādaśāṃśāyate kṣetre tathā ṣaḍbhāgavistṛte || 179 ||
[Analyze grammar]

paścādaṃśadvayaṃ tyaktvā dvibhāgāyāmavistṛtaḥ |
devakoṣṭho vidhātavyastaddvāraṃ bhāgamucchritam || 180 ||
[Analyze grammar]

sīmāgre sāntarā dvyaṃśavistṛtā caturāyatā |
aṣṭastambho'sya garbho vai ṣoḍaśastambhako bahiḥ || 181 ||
[Analyze grammar]

alindastasya purato vṛttaprāgrīvako'pi ca |
sīmāprāgrīvakālindakoṣṭhān vṛttān prakalpayet || 182 ||
[Analyze grammar]

prāgrīvau pārśvayoḥ sīmāsamau bhāgavinirgatau |
dvābhyāṃ dvābhyāṃ yutau jñeyau stambhābhyāṃ vartulākṛtī || 183 ||
[Analyze grammar]

etatsarvaṃ vidhātavyamalindenābhiveṣṭitam |
caturviṃśadharo'ya ca bhāgikosya praśasyate || 184 ||
[Analyze grammar]

dvistambhayuktān prāgrīvān kuryādgarbhasya diktraye |
evameṣa samākhyātaḥ prāsādaḥ suprabhaḥ śubhaḥ || 185 ||
[Analyze grammar]

bhāgadvitayavistārāḥ prāgrīvā ye'sya kīrttitāḥ |
caturaśrāsta eva syurdvidvistambhayutā yadi || 186 ||
[Analyze grammar]

śeṣā bhavati bhittiśca gavākṣairupaśobhitā |
prāsādoyaṃ tadā jñeyo daśamo locanotsavaḥ || 187 ||
[Analyze grammar]

aṣṭāśrānatha vakṣyāmaḥ prāsādāṃ llakṣaṇaiḥ saha |
caturbhāgānvite kṣetre tathāṣṭaśrīkṛte punaḥ || 188 ||
[Analyze grammar]

dvau bhāgau garbhakoṣṭhaḥ syādalindo bhāgikastadā |
stambhāṣṭakamalinde syātprāgrīvastasya cāgrataḥ || 189 ||
[Analyze grammar]

dvicchādyaśchāditaḥ śrīmān prāsādo vajrako bhavet |
asyaivāgre yadā sīmā caturaśrā caturdharā || 190 ||
[Analyze grammar]

syāccaturviṃśatistambhaścālindo bhāgiko'paraḥ |
nandano'yaṃ samākhyātaḥ śaṅkuḥ prāgrīvakaistribhiḥ || 191 ||
[Analyze grammar]

tasya bhittirvidhātavyā kṣetre'ṣṭāśriyute budhaiḥ |
vāmanaśca punardvaudvau gavākṣau diktraye matau || 192 ||
[Analyze grammar]

asyaivāgre yadā sīmābhāgādbhāgatrayāyatā |
dvibhāgaṃ vistṛtā dvyaṃśasamucchedāṣṭabhirdharaiḥ || 193 ||
[Analyze grammar]

alindāveṣṭitā yuktā prāgrīvaimakhalā tadā |
bhittikṣetre yadāsyaiva prāgrīvāḥ pariveṣṭitāḥ || 194 ||
[Analyze grammar]

alindena dharaiḥ ṣaḍbhiḥ ṣaḍbhiryuktāstadā layaḥ |
aṣṭabhāgamite kṣetre kṛte'ṣṭāśriṇi sarvataḥ || 195 ||
[Analyze grammar]

bhāgadvayamitaṃ kuryāddevakoṣṭhaṃ manoramam |
caturbhiḥ śobhitaṃ dvārairbhāgikā lindaveṣṭitam || 196 ||
[Analyze grammar]

alindasya vidhāṭavyāḥ stambhāścāṣṭau tato'paraḥ |
syāccaturviṃśatistambho bhāgiko'lindakaḥ punaḥ || 197 ||
[Analyze grammar]

tathāvidhastṛtīyo'pi prāgrīvāśca caturdiśam |
prāsādo'yaṃ mahāpadmo brahmaṇaḥ śaṅkarasya ca || 198 ||
[Analyze grammar]

dvitīyo'lindake'syaiva prāgrīvāḥ syuścaturdiśam |
alindena parikṣipto haṃsa eṣa prakīrtitaḥ || 199 ||
[Analyze grammar]

prāgrīvo'sya mahāpadmasyālindenāvṛto yadā |
karṇaprāgrīvakau dvau dvau vyomasaṃjñastadā bhavet || 200 ||
[Analyze grammar]

haṃsasyaiva valabhyaḥ syuḥ prāgrīvāṇāṃ pade yadā |
catuḥstambhāḥ parikṣiptā alindena caturdiśam || 201 ||
[Analyze grammar]

tadā candro dayo nāma prāsādo jāyate śubhaḥ |
evameṣāṃ catuṣṣaṣṭiḥ prāsādānāmudāhṛtā || 202 ||
[Analyze grammar]

iti surabhavanānāṃ saptatirdāravāṇā- |
miha sadanacatuṣkeṇānviteyaṃ pradiṣṭā || janamayamavakośānandaśubhrāṃśulekhā |
bhavati suviditaiṣā śilpināṃ kāmadhenuḥ || 203 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Chapter 49: rucakādiprāsāda-lakṣaṇa

Cover of edition (2007)

Samarangana Sutradhara of Bhojadeva
by Sudarshan Kumar Sharma (2007)

An Ancient Treatise on Architecture (In Two Volumes); With An Introduction, Sanskrit Text, Verse by Verse English Translation and Notes.

Buy now!
Cover of edition (2011)

Samrangana Sutradhara: Treatise of Housing Architecture, Machines, Inconography and Dance
by Maharajdhiraj Shri Bhoj Dev (2011)

Sanskrit text with Hindi Transalation; Set of two volumes.

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: