Padma-samhita [sanskrit]

80,291 words

The Sanskrit text of the Padma-samhita: an ancient Vaishnava Agama canon of literature, belonging to the Pancaratra tradition.

pādmasaṃhitāyām |
caryāpādedvāviṃśo'dhyāyaḥ |
mudrāvidhiḥ. |
brahmāḥ |
kīdṛśī bhagavanmūdrā tadbhedāścāpi kīdṛśāḥ |
prayojanaṃ vā kiṃ tasyāḥ kathyatāṃ tadaśeṣataḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

mudrāniruktiḥ. |
śrībhagavān |
aṅgulīracanā bhedo mudrāyasmātpradarśitāt |
hiṃsakānāmaśeṣāṇāṃ mudaṃ drāvayati kṣaṇāt || 2 ||
[Analyze grammar]

bhedā mudrā yasmātpradarśitāḥ |
sāṅgulīnāmaśeṣāṇāṃ mudrā vārayuti kṣaṇāt |
tato mudrā nirasanaṃ teṣāṃ tasyāḥ prayojanam |
prīṇanaṃ cāpi devānāṃ karmaṇā sopidarśitaḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

mudrāpūrvavidhiḥ. |
prayoktavyaśca rahisi na bahirjanasaṃsadi |
mantramaṇḍalamudrāṇāṃ guptireṣā sanātanī || 4 ||
[Analyze grammar]

gandhaliptau karau kṛtvā mudrādarśanamācaret |
hṛdayamudrā. |
anāmi kāmadhyamayoḥ praveśyāṅguṣṭhamāyatam || 5 ||
[Analyze grammar]

vidhāya muṣṭiṃ hṛdaye nyaseddhṛdayamudrikā |
śīrṣamudrā. |
saiṣā muṣṭimadho badhvā stāpayitvā ca mūrdhani || 6 ||
[Analyze grammar]

aṅguṣṭhāgreṇa hananaṃ tarjanyā śīrṣamudrikā |
śikhāmudrā. |
urdhvāṅguṣṭhaṃ dhṛḍhaṃ muṣṭiṃ badhvānyasyecchikhāpade || 7 ||
[Analyze grammar]

śikhāmudreyamuditā |
varmamudrātu kathyate |
kavacamudrā. |
praveśyābhyantarāṃguṣṭaṃ badhvā muṣṭipraveśanam || 8 ||
[Analyze grammar]

unnamyakiñcidagre ca vitatāntena muṣṭinā |
bhāvayedvarmaṇo bandhaṃ saiṣā kavacamudrikā || 9 ||
[Analyze grammar]

harayedvarmaṇo |
astramudrā. |
tarjanyaṃguṣṭhasirasi sphoṭayeccakravat smaran |
dikṣu sarvāsu śeṣābhirmuṣṭiṃ badhvā caturmukha || 10 ||
[Analyze grammar]

tarjanyāṅguṣṭhaśirasā |
kramāt |
saiṣāstramudrā vijñāyā |
netramudrā. |
śikhāmudrāmadhomukhīm |
vinyanettāṃ bhruvormadhye netramudreyamīritā || 11 ||
[Analyze grammar]

ṣaḍaṅgamudrāsvetānu hastassarvatra dakṣiṇaḥ |
agni prākāramudrā. |
kaniṣṭhāditribhirbadhvā muṣṭiṃ sāṅguṣṭhamunna tām || 12 ||
[Analyze grammar]

vidhāya tarjanīṃ tena bhrāmayedāśu cakravat |
agni prākāramudreyaṃ tayaivātmābhirakṣaṇam || 13 ||
[Analyze grammar]

tābhi rātmā |
yogamudrā. |
nābheradhastādvinyasya savyaṃ karatalaṃ punaḥ |
uttānamitaraṃ tasya vinyaseduparī dṛśī || 14 ||
[Analyze grammar]

sarvaṃ |
śam |
yogamudrā |
yogasampuṭamudrā. |
karatalaṃ savyaṃ nābheradhastataḥ |
avāṅmukhaṃ tadupari savyekaratalaṃ punaḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

karatale sarvaṃ |
sarvaṃ |
samāṅguṣṭhaṃ viracayedyogasampuṭamudrikā |
uktayormudrayorviniyogaḥ. |
yogābhyāse ca tatvānāṃ saṃhārotpādanepi ca || 16 ||
[Analyze grammar]

mudrādvayamidaṃ brahmankathitaṃ yogināṃ hitam |
kumbhamudrā. |
yogasaṃpuṭa mudreyamuccitā ghaṭavatkṛtā || 17 ||
[Analyze grammar]

mudraivacchidritāmudreyaṃ mudritā |
ūrdhvaṃ syātkumbhamudraiṣātayā snānaṃ samācaret |
saṃhāramudrā. |
tarjanyā nāmikāgraṃ tu viṣṭayitvā krameṇa tat || 18 ||
[Analyze grammar]

ūrdhvābhyāṃ syātkumbhamuṣṭeḥ kumbha |
tathāṅguṣṭhakaniṣṭhau tu jñeyā saṃhāramudrikā |
etasyā viniyogaḥ. |
tatvānāṃ sahṛtau caiva devatodvāsane tathā || 19 ||
[Analyze grammar]

eṣā mudrā prayoktavyā sarvakarmasu sarvadā |
sṛṣṭimudrā. |
saṃhatābhi śca tisṛbhiraṅgulībhiścasaṃgatiḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

ścatasṛbhiḥ |
vimuktatarjanī bhūyassṛṣṭi mudreti kīrtitā |
etadviniyogaḥ. |
āvāhane tatvasṛṣṭau mudraiṣā parikīrtitā || 21 ||
[Analyze grammar]

ca sṛṣṭau ca |
tatvamudrā. |
aṅguṣṭhatarjanībhyāṃ tu saṃyogastatvamudrikā |
tatvanyasanakāle ca mudraiṣā parikīrtitā || 22 ||
[Analyze grammar]

samudāhṛtā |
saivajñānamudrā. |
jñānamudrā pi saivaiṣā syādajñānatamopahā |
nyāsamudrā. |
ūrdhvayoḥ karayormadhyaṃ madhyamābhyāṃ tu sspṛśet || 23 ||
[Analyze grammar]

phalaissaiṣā |
uttānitau karau kṛdvā nyāsa mudrā nigadyate |
devātmadehayormantraṃ nyāsamudreyamīritā || 24 ||
[Analyze grammar]

mudreti kathyate |
japamudrā. |
aṅguṣṭhābhyāṃ tu karayostarjanyorubhayorapi |
madhyamābhyāṃ spṛśedanyāṃ vistṛtāni yathā tathā || 25 ||
[Analyze grammar]

dvisṛtāhi ryathā |
japamudreti vijñeyā japakāle pradarśayet |
brahmamudrā. |
aṅgulībhissamastābhirdakṣiṇetarahastayoḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

saṃpuṭīkaraṇaṃ brahmamudrā saṃśabditā budhaiḥ |
viṣṇumudrā. |
aṅguṣṭhe dve kaniṣṭhe dve tathāsyāttarjanī dvayo || 27 ||
[Analyze grammar]

sahayuktāgrataśśiṣṭā viṣṇumudreti kīrtitā |
rudramudrā. |
sā caiva śeṣitāṅguṣṭhāsamastena parasparam || 28 ||
[Analyze grammar]

saṅgayuktāgragāḥ |
ubhayāṅguṣṭhamudrā sā rudrasya kathitā tava |
abhivādanamudrā. |
śrotre pidhāya pāṇibhyāṃ daṇḍapaddakṣiṇaṃ karam || 29 ||
[Analyze grammar]

prasārayedgurūṇāṃ tu abhivādanakarmaṇi |
viṣṇu rājamudrā. |
sarvahastāṅgulīssavyakarṇenyasya tathetaram || 30 ||
[Analyze grammar]

savyahastāṃgulīssavya |
prasaredvighnarājasya mudrā vighnavināśinī |
bhāgavatamudrā. |
antastu tarjanīyugmaṃ saṃhatāṅguṣṭhakadvayam || 31 ||
[Analyze grammar]

mudrā bhāgavatī sāsyāt |
varāhāmudrā. |
karayugmaṃ tu sampuṭe |
kṛte varāhamudrā sāsarvasiddhikarī śubhā || 32 ||
[Analyze grammar]

kṛtvā |
gurupaṅktikrame brahman saiṣāmudrā pradarśitā |
dahanamudrā. |
apasavye karatale saṃsmaredraktapaṅkajam || 33 ||
[Analyze grammar]

mudrāssarvāḥ pradarśitāḥ. sarvakarmapradarśitam |
tanmadhye cintayedagniṃ trikoṇaṃ tesasāṃ nidhim |
avāṅmukhaṃ karatalaṃ kṛtvā dravyopari nyaset || 34 ||
[Analyze grammar]

jñeyā dahanamudraiṣā dravyaśuddhi pradā sadā |
apyāyanamudrā. |
savye karatale śvetapaṅkajaṃ ṣoḍaśacchadam || 35 ||
[Analyze grammar]

pradāyinī |
kalāṣoḍaśa saṃyuktaṃ śaśinaṃ paṅkajāsana |
tanmadhyecintayitvātu srāvitaṃ cāmṛtaṃ smaret || 36 ||
[Analyze grammar]

sampūrṇam |
tenāmṛtena tadbhasma kṣālitaṃ tūtthitaṃ smaret |
āpyāyananya mudraiṣā kathitā kamalāsana || 37 ||
[Analyze grammar]

surabhimudrā. |
aṃguṣṭhe dve kaniṣṭhe dve tathāsyāttarjanī dvayoḥ |
śiṣṭaṃ prasārayedbrahmannaṃgulāni karadvaye || 38 ||
[Analyze grammar]

dvayam |
madhyamāṃ dakṣiṇakare'nāmikāṃ ca tathetare |
saṃhṛtya prasareccheṣaṃ karayorubhayorapi || 39 ||
[Analyze grammar]

jñeyā surabhimudrā sā yāga dravyaviśodhinī |
āvāhanamudrā. |
hastābhyāmañjaliṃ kṛtvā īṣadvikasitaṃ sphuṭam || 40 ||
[Analyze grammar]

syāt |
avāhanasya mudraiṣā darśanātsa nnidhiṃ bhajet |
praṇāmamudrā. |
hṛdaye śirasi dvepi sampuṭāñjalirūrdhvāgā || 41 ||
[Analyze grammar]

sannidhirbhavet |
praṇāmamudrāsājñeyā kṣipraṃ devaprasādinī |
tasyāviniyogaḥ. |
sā jñeyā vāsudevādimūrtināṃ kamalāsana || 42 ||
[Analyze grammar]

caturviṃśatimūrtīnāṃ mīnādīnāṃ tathaiva ca |
mudraiṣā cā nyamūrtināṃ kathitā kamalāsana || 43 ||
[Analyze grammar]

padmamudrā. |
prasāryakarajān sarvān maṇibandhau sametya tau |
antaḥ praviśya cāṃguṣṭhau tayoḥ pṛṣṭhamanuspṛśet || 44 ||
[Analyze grammar]

prasārayetpadmamudrā māsane tu pradarśayet |
kamalamudrā. |
śriyādīnāṃ ca sarvāsāṃ devīnāṃ caturāsana || 45 ||
[Analyze grammar]

sampra |
proktā kamalamudrā sā sarvakāmaphalapradā |
śaṅkhamudrā. |
nibadhya dakṣiṇāṃguṣṭhaṃ vāmahastasya muṣṭigam || 46 ||
[Analyze grammar]

syātsarva |
kṛtvā cāṃguṣṭhatarjinyau saṃyukte prasṛte same |
triprastu dakṣiṇanyāsā badhnī yurmuṣṭimūrdhvagāḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

tisrastu dakṣiṇasyānyām |
śaṅkhamudreyamuditā jñānadā mokṣadā'cirāt |
cakramudrā. |
maṇibandhasamau hastau tiryaksaṃ bhrāmya ca kramāt || 48 ||
[Analyze grammar]

bhāvya cakravat |
paryāyeṇa prayoktakyā cakramudrā mahodayā |
gadāmudrā. |
muṣṭhiṃ kṛtvā tu hastābhyāmaṃguṣṭhau vinatāvubhau || 49 ||
[Analyze grammar]

madhyamāṃguliyugmaṃ tu ṛjumūrdhvaṃ prasārayet |
śeṣābhiraṃgulībhistu bandhayeyuḥ parasparam || 50 ||
[Analyze grammar]

vitatā |
darvīkṛtya dīrghākṛtya |
saṃśliṣṭau kūrparau dvau tu gadāmudreyamīritā |
cāpamudrā. |
tarjanyagraṃ madhyamayā saṃspṛśe ccāpamudrikā || 51 ||
[Analyze grammar]

dhanu |
musalamudrā. |
muṣṭiṃ kṛtvā vāmahasta maṃguṣṭhamṛjumūrdhvataḥ |
apasavyakareṇai tadaṃguṣṭhaṃ tu bandhayet || 52 ||
[Analyze grammar]

prasārya dakṣiṇāṃguṣṭhaṃ jñeyā musalamudrikā |
khaḍgamudrā. |
kaniṣṭhāṃgulipūrvaṃ tu saṃhṛtyāṃguṣṭhakena tu || 53 ||
[Analyze grammar]

ca |
nibadhya tarjanīṃ bhūyastadagraṃ natameva ca |
khaḍgamudrā tusā jñeyā sarvaduṣṭabhayaṅkarī || 54 ||
[Analyze grammar]

vanamūlāmudrā. |
hastābhyāṃ lambayedbrahmannaṃgulyagraiḥ parasparam |
bandhayedvana mālā syādaṃguṣṭhau dvau tu saṃharet || 55 ||
[Analyze grammar]

māmāyā aṅguṣṭhau |
añjalimudrā. |
ākhaṇḍalādidevānāṃ mudrā cāñjalisaṃjñitā |
garuḍamudrā. |
ubhau karatale pṛṣṭhau saṃśliṣṭau tu kaniṣṭhakau || 56 ||
[Analyze grammar]

bandhayettarjanīyugmaṃ prasarettuṇḍavatkramāt |
aṃguṣṭhau dvau pādayugma madhastāllambayetkramat || 57 ||
[Analyze grammar]

pade yugme |
madhyamānāmikābhyāṃ tu karayorubhayorapi |
pakṣavaccalanaṃ kuryājjñayā garuḍamudrikā || 58 ||
[Analyze grammar]

viṣṭaksenamudrā. |
kaniṣṭhāditrayaṃ brahman saṃhṛtyāguṣṭhakena ca |
nibadhya tarjanīṃ bhūyo niṣvaksenasya mudrikā || 59 ||
[Analyze grammar]

anantamudrā. |
prasārya karajān sarvān viralānūrdhvagāminaḥ |
kṛtvāhastasya cāyāmaṃ tadagrān kuñcayetkramāt || 60 ||
[Analyze grammar]

phaṇiphaṇāgrasadṛśājñeyā'nantasya mudrikā |
balimudrā. |
caṇḍādīnāṃ bha venmuṣṭimudraiṣā balimudrikā || 61 ||
[Analyze grammar]

astramudrā. |
aṅguṣṭhānāmikābhyāṃtu tathā syādastramudrikā |
muṣṭimudrā. |
muṣṭimudrā tu muṣṭissyādaṃguṣṭhena tu veṣṭitā || 62 ||
[Analyze grammar]

tathā syādvaktradvastra |
jñānamudrā. |
jñānamudreti vijñeyā saiva muktakaniṣṭhikā |
gandhamudrā. |
gandhamudreti vijñeyā vimuktānāmikā ca sā || 63 ||
[Analyze grammar]

puṣpāmudrā. |
puṣpamudreti vijñeyā vimuktā madhyamā tathā |
yajñopavītamudrā. |
madhyamāṅguṣṭhaśirasi saṅgatirhyagraparvaṇā || 64 ||
[Analyze grammar]

saṅgatābhyāṃtu |
yajñopavītamudrā syā |
ākalpamudrā. |
daṃguṣṭhena kaniṣṭhikā |
ākalpamudrikā jñeyā viṣṇoḥ prītikarī śubhā || 65 ||
[Analyze grammar]

dhūpamudrā. |
saṃhṛtāgrāṅgulīnāṃ tu kṛtvā vyatikarāṅgulīḥ |
sahaivordhvīkṛtāṃguṣṭhau karābhyāṃ dhūpamudrikā || 66 ||
[Analyze grammar]

saṃśṛtā |
dhūma |
dīpamudrā. |
ūrdhvaṃtu madhyamāṃ kṛtvā saṃhṛtyāṃguṣṭhameva ca |
tarjanyā nāmikābhyāṃ tu saṃhṛtya tu kaniṣṭhikām || 67 ||
[Analyze grammar]

tenaiva vāmahastena dakṣiṇena kṛtā tu yā |
dīpamudreti sā proktā devadeva prayādhikā || 68 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Padma-samhita Chapter 22

Cover of edition (2005)

Satvata Samhita (Set of 2 Volumes)
by Dr. Bhasyam Swamy (2005)

1527 pages; सात्वत संहिता [Publisher: Academy of Sanskrit Research, Melkote]; ASIN: B00V540B1I

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: