Padma-samhita [sanskrit]

80,291 words

The Sanskrit text of the Padma-samhita: an ancient Vaishnava Agama canon of literature, belonging to the Pancaratra tradition.

pādmasaṃhitāyām |
triṃśo'dhyāyaḥ |
śriyādīnāṃ pāṇigrahaṇa vidhiḥ |
śrībhagavān |
atha śriyā'di devīnāṃ pāṇigrahaṇamucyate |
sarvakalyāṇajananaṃ sarvaduḥkha vināśanam || 1 ||
[Analyze grammar]

vimocanam |
āyurvṛddhakaraṃ nṝṇāṃ abhipretārtha sāthakam |
yathoktadivase kuryādaṅkurāṇāṃ samarpaṇam || 2 ||
[Analyze grammar]

udvāhadivase prāpte muhūrte deśikottamaḥ |
pṛthagdevasya devyośca badhnīyā tkarmakautukam || 3 ||
[Analyze grammar]

tkarakautukam |
ācchādyānāhatakṣaumaṃ sottarīyaṃ prasādhitam |
āropya śibikāṃ grāmaṃ prādakṣiṇyena tāṃ nayet || 4 ||
[Analyze grammar]

ācchāditāhata praveśyāntargṛhe devamāsane viniveśayet |
ābhyarcya ca hariṃ tatra devīṃ nūtanapāsasā || 6 ||
[Analyze grammar]

praveśya tadgṛham |
yuvā su itimantreṇa paridhāya pradakṣiṇam |
bhūṣayecca śriyaṃ devīṃ puṣpairābharaṇaistathā || 7 ||
[Analyze grammar]

yavāsuvāsāntreṇa mimāṃ śriyamanuttamām || 9 ||
[Analyze grammar]

mapsu |
tataḥ pāṇigṛhītāṃ tāṃ devīṃ devaṃ ca mandirāt |
nītvā vaivāhikaṃ sthānamuttarāśāmukho guruḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

krameṇāghārahomārdīn kuryādvidhyuktavartmanā |
samidhaṃ ca nṛsūktena jūhuyāt ṣoḍaśāhutīḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

samidbhiśca |
catuṇā viṣṇugāyatryā caturviṃ śāhutirbhavet |
śrīnūktena ghṛtaṃ hutvā bhūmyāśca yugapadyadi || 12 ||
[Analyze grammar]

ubhayośca vidhātavyaṃ pṛthagevāṅkurādikam |
ubhayo rekakartṛtve prāpte paṅkajasambhava || 13 ||
[Analyze grammar]

ubhabhyāmeka |
tatrā'pi pṛthagevā'bhyāṃ vaivāhikamathā'caret |
ekakāle kriyāṃ tiṣṭhetparyā yādbhinnamācaret || 14 ||
[Analyze grammar]

ānupūrvyavaśenaiva vibhaktaṃ syādyathā tathā |
yadvā muhūrtabhinne tu bhinnaṃ vaivāhikaṃ bhavet || 15 ||
[Analyze grammar]

muhūrte yaugapadye cedānupūrvyātkriyāṃ nayet |
śrībhūmyorbhanna kartṛtve yaugapadyodvaho yadi || 16 ||
[Analyze grammar]

tatrā'pi vidhi revaṃ syādubhābhyāṃ vidhireva hi |
yaugapadyodvahe deve sakṛtpratisaraṃ bhavet || 17 ||
[Analyze grammar]

pṛthageva |
ekā'gnau vā prakartavyaṃ bhinnā'gnau vā yathāruci |
ullekhanā'diprāktantraṃ prāklṛptamakṛtaṃ na ca || 18 ||
[Analyze grammar]

praklṛptamasakṛt |
prativyakti kriyāṃ sarvāṃ pṛthageva samācaret |
pūrvaṃ śriyaitato bhūmyai paryāyeṇa kriyāṃ nayet || 19 ||
[Analyze grammar]

samidho mūlamantreṇa juhuyāt ṣoḍaśāhutīḥ |
caruṇā viṣṇugāyatryā caturviṃ śāhutirbhavet || 20 ||
[Analyze grammar]

ghṛtaṃ puruṣanuktena bhumisūktena vā punaḥ |
lājahomaṃ tathā vahneḥ pradakṣiṇamanukramāt || 21 ||
[Analyze grammar]

viṣṇu sakṛddhutvā pañcavāruṇikte stataḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

samuddhṛtya |
pañcopaniṣadairmantrairdvādaśākṣaravidyayā |
pūrṇāhutyaṃtamakhilaṃ kṛtvā viprāṃśca toṣayet || 23 ||
[Analyze grammar]

arghyādyairarcayeddevaṃ ghṛtāropaṇamāca ret |
ghṛtaṃ dūrvāṅkuraṃ pātre candanaṃ śālitaṇḍulam || 24 ||
[Analyze grammar]

karābhyāṃ sarvamādāya sarvecaiva sabhasadaḥ |
devasya devyoścā'ṅgeṣu kṣipeyuriti maṅgalam || 25 ||
[Analyze grammar]

ghṛtaṃ suśobhana miti siñcoyuḥ pādayostataḥ |
kaṭyāṃ subhadramityuktvā mūrdhni caiva sumaṅgalam || 26 ||
[Analyze grammar]

evaṃ dūrvādi sakalaṃ kṣipeyuranupūrvaśaḥ |
madhuparkaṃ pradadyācca rasenā'smīti coccaret || 27 ||
[Analyze grammar]

lakṣmīpatiṃ ca hārādyairalaṅkāraiḥ prasādhayet |
mālyānulepanaiścā'pi yathā rhairapi pūjayet || 28 ||
[Analyze grammar]

dhenuṃ ca dadyāddharaye yajamānaḥ praṇāmavān |
ācāryāya yathāvittaṃ pradadyādātmanaḥ priyam || 29 ||
[Analyze grammar]

nī rājanavidhānānte nikṣipeddikṣu piṇḍikāḥ |
anyacca maṅgalaṃ sarvaṃ kuryāllaukikavartmanā || 30 ||
[Analyze grammar]

śrībhūmisahitaṃ devaṃ kuryādgrāma pradakṣiṇam |
āropya maṇṭape devyau devaṃ rājavadācaret || 31 ||
[Analyze grammar]

nītvāgrāmaṃ |
mahāhavirvivedyānai brahmāṇānapi bhojayet |
divase divase kuryā tsnānapūrvakamutsavam || 32 ||
[Analyze grammar]

snapanaṃpūrva |
caturthāpararātre tu śeṣahomaṃ samācaret |
samidhājya caruprāyairaṣṭottara śatāhutīḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

juhuyānmūlamandrābhyāṃ pañcopaniṣadairapi |
dine tu pañcame devaṃ tailena'bhyañjayeddharim || 34 ||
[Analyze grammar]

śrībhūmisahitaṃ devaṃ snāpayedvidhipūrvakam |
mahāhavirnivedyā'nte grāme kuryānmahotsavam || 35 ||
[Analyze grammar]

tatra śrībhūmisahitaṃ pratyahaṃ mandire'rcayet |
devīnāmitarāsāṃ ca vivāhavidhirīdṛśaḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

pratyekaṃ maṇṭape |
jāmadagnyā'di devīnāṃ vivāhaḥ smārtavartmanā |
maṇḍapādi pratiṣṭhāvidhiḥ |
vivahāmaṇṭapādīnāṃ pratiṣṭhāvidhirucyate || 37 ||
[Analyze grammar]

vimāna |
prāsādasyāgrataḥ vṛṣṭhe pārśvayorvā yathāruci |
vediṃ kuryāccaturhastāṃ hastocchrāyāṃ manoharām || 38 ||
[Analyze grammar]

kuṇḍhāni parito vedyā aṣṭau catvāri vā punaḥ |
toraṇadvārakalaśadhvajādīni yathāpuram || 39 ||
[Analyze grammar]

kṛtvādiṅmūrtinayanānyunmīlya ca yathāvidhi |
āśāmūrtiṃ vimānaṃ ca darpaṇe snāpayedguruḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

rājā cedyajamānassyātpātrāṇi kalaśāni ca |
haimarājatatāmrāṇi yadvā kāryāṇi nā'nyathā || 41 ||
[Analyze grammar]

brāhmaṇādiṣu varṇeṣu yajamāneṣu padmaja |
mṛṇmayānyapi pātrāṇi yathā vibhavavistaraṃ || 42 ||
[Analyze grammar]

vāsobhiśśobhanairdhāma ccādayedahetaistataḥ |
vedimadhye vinikṣipya śālibhārānyathoditān || 43 ||
[Analyze grammar]

taṇḍulāṃśca tilān sarvān pūrvoktapariṇāmakān |
upariṣṭācca vinyasya mahākumbhaṃ hiraṇmayam || 44 ||
[Analyze grammar]

mūrtikumbhāṃśca paritastanmayānaṣṭa nikṣipet |
hema niṣkapramāṇaṃ ca pratimumbhaṃ vinikṣipet || 45 ||
[Analyze grammar]

niṣkaṃ ca kartavyam |
navaratnaṃ ca sūtrāti veṣṭi teṣu yatāyatham |
arcayitvā ca tānaṣṭamaṅgalāni vinikṣipet || 46 ||
[Analyze grammar]

vastrādīn |
mūrtiḥ homaṃ ca juhuyānmahākumbhe nivedanam |
caturvidhasya haviṣastathā'nyadapi pūrvavat || 47 ||
[Analyze grammar]

maṃdirāṃgānāṃ dhyāna prakāraḥ |
śodhite sadane tasmin śoṣaṇā'lepanādibhiḥ |
dhyāyedratnasthalaṃ dhāma taptahemavinirmitam || 48 ||
[Analyze grammar]

tatra jīvamapi dhyāyedvyāpakaṃ tadu pādhikam |
buddhaṃ ca piṇḍakāṃ pādān ahaṅkāraṃ tathaiva ca || 49 ||
[Analyze grammar]

jīva mahīṃ pradītidvārśsa mehanam |
apānaṃ jalaniryāṇaṃ nāsikā nāsikā matā || 51 ||
[Analyze grammar]

pratīpadvāśca sthasthāḥ snāyurdāruśikhādhvajān |
keśaromāṇi kūrcaṃ ca dhyāyeddhāma pumākṛtim || 53 ||
[Analyze grammar]

stasthān snāyuṃdāruśilādhvajān |
hutvā hutvā ca śaktīnāṃ nyasanaṃ sadane hareḥ |
pūrṇaśaktiṃ prakṛtyākhyāmupānahi vinikṣipet || 54 ||
[Analyze grammar]

śāntiṃ jagatyāṃ kumude pṛthivīṃ tadanantaram |
vāgīśvarīṃ gale caiva paṭṭikāyāṃ matiṃ tathā || 55 ||
[Analyze grammar]

pañcāṅgakalpane śakti nyasanaṃ samudāhṛtam |
dvādaśā'ṅge tu sadane śaktiṃ kīrtbhasaṃjñitām || 56 ||
[Analyze grammar]

mahatyāṃ paṭṭikāyāṃ ca gale puṣṭimanantaram |
mahīṃ ca vājane vedyāṃ tuṣṭiṃ sṛṣṭiṃ tathā'ṅghriṣu || 57 ||
[Analyze grammar]

dale nītvā dakṣiṇataḥ kumbhaṃ sthāpayitvā samāhitaḥ || 65 ||
[Analyze grammar]

gatvā |
udaṅmukho gururbhūtvā śaktiṃ kumbhajale sthitām |
vimāne mūlamantraiṇa viniveśya caturmukhaḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

diṅmūrtīḥ svasvamantraiśca praukṣayetkumbhavāribhiḥ |
anyeṣāmapi devānāṃ dhāma sthānaṃ yathāvidhi || 67 ||
[Analyze grammar]

sthānāni sarvataḥ |
prokṣayetkumbha toyaiśca vidyayā ca svayā svayā |
prāsādaṃ pūjayetpūrvaṃ diṅmūrtīśca yathātatham || 68 ||
[Analyze grammar]

pāthobhairvidyayā'cāryakastayā prahlāda kāraṇaiḥ |
bhūsurānitarāṃścāpi toṣayedbhojanādibhiḥ || 72 ||
[Analyze grammar]

prahlādanairapi |
evaṃ yaḥ sthāpayedviṣṇorvimānaṃ phalanispṛhaḥ |
tasya muktiḥ karatale sthitā naivā'tra saṃśayaḥ || 73 ||
[Analyze grammar]

phalakāmanayā yastu sthāpayeddhāma vaiṣṇavam |
tasya sampattiratulā manorathapathā'tikā || 74 ||
[Analyze grammar]

maṇḍapasthāpanāyāṃ tu vedinirmāṇapūrvakam |
kriyāviśodhanādyantaṃ kṛtvā niravaśeṣataḥ || 75 ||
[Analyze grammar]

prāsādasthāpanoktena vartmanā deśikottamaḥ |
maṇṭapaṃ viśvakarmīyaṃ sarvaratnapariṣkṛtam || 76 ||
[Analyze grammar]

sauvarṇairbahubhistambhai rnānāratnapariṣkṛtaiḥ |
uttambhitaṃ gururdhyātvā śaktinyasanamācaret || 77 ||
[Analyze grammar]

rnavaratnairvirājitam kīrtirmatā varṇapaṭṭistathā kaṃpaśca mohinī |
tulā padmā tathā śāntiśśaktissopānapaṅtkayaḥ || 81 ||
[Analyze grammar]

kīrtirmāyā sarvaṃ kathitaṃ kamalāsana || 82 ||
[Analyze grammar]

sarvamitaratpūrvavattathā |
tataḥ prabhāte kumbhapthāśśaktīstanmaṇṭape guruḥ |
nyasya vyāpakarūpeṇa maṇṭapaṃ cintayettataḥ || 83 ||
[Analyze grammar]

citrāṇi citrābhāsāni tatsthāni ghaṭavāriṇā |
prokṣaye tsvena mantreṇa sarvaṃ nyasya yathāpuram || 84 ||
[Analyze grammar]

nmūlamātreṇa yastu karoti madhuvidviṣaḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

sarmak yaḥ karoti madhudviṣaḥ |
sa bhuktvā vipulānbhogā niha loke paratra ca |
modate deva devasya prāsāda maṇi maṇṭape || 86 ||
[Analyze grammar]

āsthānamaṃḍapādi pratiṣṭhā vidhiḥ |
āsthānamaṇṭapādīnāṃ pratiṣṭhāvidhirucyate |
vāstu yogo baliścaiva gavyaiḥ pañcabhirukṣaṇam || 87 ||
[Analyze grammar]

paryagnikaraṇaṃ caiva tathā puṇyāvahacanam |
sthāpanaṃ caiva kumbhasya agnau caikatra cāhutiḥ || 88 ||
[Analyze grammar]

caivatyṛcā |
muhūrte prokṣaye tpaścātsadyo vā sakalaṃ caret |
śataniṣkaṃ tadardhaṃ vā dakṣiṇā parikīrtitā || 89 ||
[Analyze grammar]

tprāpaisadyo |
phalaṃ ca pūrvavatkartuḥ kiñcīnyūnaṃ caturmukha |
pratiṣṭhā gopurasyā'pi mandirasyeva nā'nyāthā || 90 ||
[Analyze grammar]

prākārasya pratiṣṭhāyāṃ kṛtvā sarvaṃ yathāpuram |
gharmamantreṇa kumbhasthavāriṇā prokṣayedguruḥ || 91 ||
[Analyze grammar]

varma |
śataṃ tadardhaṃ pādaṃ vā svarṇaniṣkāṇi dakṣiṇā |
balipīṭhasya nirmāṇaṃ sthāpanaṃ cā'dhunocyate || 92 ||
[Analyze grammar]

garbhagehasamāyāmavistārā balipīṭhikā |
tadardhā tatturīyā vā pañca saṅkhyaṃ śakā'pi vā || 93 ||
[Analyze grammar]

nūcyadhikāpi |
yadvā navasvekabhāgā yadvā hastavaśādbhavet |
ekahastā varā pañca paramā vā yathābalam || 94 ||
[Analyze grammar]

vistāradviguṇotsedhā triguṇā'rdhā'dhikāpi vā |
vistāratulyocchrāyā vā pañcāṅgaparikalpanā || 95 ||
[Analyze grammar]

dviguṇābhyadhikā |
kapotabhūtahaṃsādi mālikā bhiralaṃkṛtā |
tridhā kṛtvā'gravistāraṃ bhāgābhyāṃ paṅkajaṃ bhavet || 96 ||
[Analyze grammar]

bhyadikā bhavet |
pīṭhakoṇeṣu garuḍān siṃhānvā parikalpayet |
vighna rāṭ tasya janakaḥ pakṣirāṭ kanyakā'pi ca || 97 ||
[Analyze grammar]

yathākrameṇa prāgādi dikṣu tanmūrtayaḥ smṛtāḥ |
sopānapaṅtayaḥ pārśve kalpanīyā yathonnatiḥ || 98 ||
[Analyze grammar]

gopuradvāravistārastriguṇā vā caturguṇā |
bahiḥ purastāddvārasya balipīṭhasya kalpanam || 99 ||
[Analyze grammar]

vāstu homādikaṃ sarvaṃ śāntihomāvasānikam |
kriyākalāpamācāryaḥ kuryānmandiravat kramāt || 100 ||
[Analyze grammar]

prabhātasamaye prāpte muhūrte śobhane guruḥ |
kumbhasthavāribhiḥ pīṭhaṃ prokṣayenmūlavidyayā || 101 ||
[Analyze grammar]

devatāścaiva tatrasthāḥ prokṣayedātmavidyayā |
prokṣayotkarṇikāṃ cāpi namastetyādi vidyayā || 102 ||
[Analyze grammar]

aṣṭānāṃ kumudādīnāṃ svaisvairanucaraissaha |
prārthayeta tadā tatra sannidhi mantrapūrvakam || 103 ||
[Analyze grammar]

prārthayetsarvadā |
pīṭhameva pratiṣṭhāpya kuryānnityotsavaṃ punaḥ |
guruve dakṣiṇā deyā śataniṣkāvarātmikā || 104 ||
[Analyze grammar]

evaṃ yaḥ sthāpayetpīṭhaṃ viṣṇubhūtā'layaṃ varam |
sarvaduḥ khavinirmuktaḥ prāpnoti paramaṃ padam || 105 ||
[Analyze grammar]

balipīṭhapratiṣṭhā |
balipīṭhapratiṣṭhāṃ ca vakṣyāmi kamalāsana |
tasyotsedhaṃ samuddiṣṭaṃ garbhāgāraṃ samantataḥ || 106 ||
[Analyze grammar]

balipiṭha pratiṣṭhāṃ ityārabhyauttaratra adhyāyānai mahāsana pratiṣṭhāyāṃ ityantaṃ keṣu citko śeṣu na dṛśyate |
āyataṃ vistṛtaṃ vā'pi garbhāgārasya madhyame |
utsedhe daśabhāge tu saptāṃśaṃ samudāhṛtam || 107 ||
[Analyze grammar]

saptaviṃśatibhāge tu vibhaktetu samucchraye |
dviyaṃśaṃ pādukaṃ jñeyaṃ jagatī caturaṃśikā || 108 ||
[Analyze grammar]

triyaṃśaṃ yumudaṃ jñeyamekāṃśaṃ paṭṭikā bhavet |
ṣaḍbhāgaṃ karṇamityuktaṃ dvyaṃśakaṃ gaḷakampayoḥ || 109 ||
[Analyze grammar]

caturaṃśairvibhāgaśca vaṃśaiścaivātra vartikā |
dvyaṃśārdhaṃ padmapuṣpaṃ tu ekārdhaṃ pdapakarṇikā |
evaṃ samyagviditvātu bhāge bhāge vinirdiśet || 110 ||
[Analyze grammar]

tryaṃśahastapramāṇena trihastā cā'dhikā'pi vā |
pa़ñcahastā'dhikaṃ vā'pi gopurātprāgvidhīyate || 111 ||
[Analyze grammar]

madhye bhūtaṃ ca kartavyaṃ catustālapramāṇataḥ |
sukhāsīnamidaṃ śreṣṭhaṃ parāvṛttaṃ ca kārayet || 112 ||
[Analyze grammar]

aniruddhāya dṛṣade vatsarāyeti hūyātām |
tathāvaklṛptahastāya cāmuṇḍhāya tathaiva ca || 113 ||
[Analyze grammar]

nainyāyeti varāyeti codarāya tataḥ param |
tataivodarabandhāya nāḍibhyāmiti vai punaḥ || 114 ||
[Analyze grammar]

vasuścaiva ca vāstubhyo vāstumuṣkāya vai punaḥ |
prajanāya jiritrebhya śśroṇībhyāmiti vai punaḥ || 115 ||
[Analyze grammar]

taṭākāya ca vaṃśāya vaṃśadhāribhya eva ca |
prajāpataya ityuktvā dhṛṣṇaveti ca bhutayaḥ || 116 ||
[Analyze grammar]

śukāya śukavāsibhya ūrubhyāmiti coccaran |
sirābhyaścāsthibandhebhyo mukhebhyaśceti hūyatām || 117 ||
[Analyze grammar]

sākṣibhyo jānu mūlebhyo jānumūlebhya ityapi |
gulphebhyaścaiva pārṣṇibhyaścaraṇebhyastale'pivā || 118 ||
[Analyze grammar]

pādāṅgulibhyaḥ pādebhyaścaraṇā'gratalāya ca |
talāyordhvatalāyeti tvagbhyassvāheti hūyatām || 119 ||
[Analyze grammar]

tvarāsibhyaśca hutvā tu juhuyācca tataḥ param |
romakupebhya ityuktvā prasebhyo rasadāya ca || 120 ||
[Analyze grammar]

ratnāya ratna vāsibhyo medase ca tathā punaḥ |
jīvāya vāstune caiva asthimajjāya vai punaḥ || 121 ||
[Analyze grammar]

juhuyānmajjavāsibhyo ttamāṅgāya vai punaḥ |
dhātā vai caiva dātubhyo dhāturūpebhya ityapi || 122 ||
[Analyze grammar]

juhuyādupadhātubhyaḥ paśvātvaca iti bruvan |
sarvarūpāya grīvāya dhanadāya tathā'tmane || 123 ||
[Analyze grammar]

sarveśvarāya yajñāya puraṣāya ca hūyatām |
upapīṭhaṃ vinā pīṭhaṃ kartavyaṃ dvijasattama || 124 ||
[Analyze grammar]

āmodaṃ prākpṛdhagyaṣṭvā tadbhūtaṃ bhuvanātmakam |
pramomo yāmyadikpadme tadbhūtamanalātma ke || 125 ||
[Analyze grammar]

pramukhaṃ paścime padme tadbhūtaṃ syājjalātmake |
unmukhaṃ somadigbhāge vāyubhūtaṃ tadeva hi || 126 ||
[Analyze grammar]

avighnaṃ karaṇordhvaṃ tu vyomātmakamudāhṛtam |
bhūmyantarikṣasvargaṃ ca sarvabhūtaguṇātmakam || 127 ||
[Analyze grammar]

mahāpīṭhaḥ |
tatsamātmakamityuktaṃ mahāpīṭhaṃ dvijottama |
prāsādasya tu vistāraṃ yastu daṇḍa mivocyate || 128 ||
[Analyze grammar]

mūlaharmyaṃ samārabhya ṣaṣṭhadaṇḍasamānataḥ |
daśa dvādaśa daṇḍhairvā manudaṇḍāvasānakam || 129 ||
[Analyze grammar]

ṣoḍaśairdvādaśairvā'pi mahāpīṭhaṃ prakalpayet |
athavā'nyaprakāreṇa pīṭhasthānaṃ vidhīyate || 130 ||
[Analyze grammar]

tṛtisāle catussāle pañcasāle'śramadhyame |
mahāpīṭhaṃ prakartavyaṃ tasya lakṣaṇamucyate || 131 ||
[Analyze grammar]

athavā vyomahastaṃ tu adhamaṃ piṭhavistṛtam |
dvihastaṃ madhyamaṃ proktaṃ trihastaṃ śroṣṭamucyate || 132 ||
[Analyze grammar]

tadvistarasamaṃ tuṅgaṃ tuṅgaṃ saptā'ṣṭaviṃśatiḥ |
upānoccaṃ dvibhāgaṃ syātṣaḍaṃśaṃ jagatī bhavet || 133 ||
[Analyze grammar]

kumudoccaṃ tu bhūtāṃśaṃ kampamekāṃśamucyate |
vedāṃśaṃ kaṇṭhamānaṃ tu ūrdhvakampaṃ śivāṃśakam || 134 ||
[Analyze grammar]

mahāpaṭṭī guṇāṃśaṃ tu dvibhāgaṃ vā vi śeṣataḥ |
vedāṃśaṃ padmabhāgaṃ tu dvibhāgaṃ karṇikodayam || 135 ||
[Analyze grammar]

athavā karṇikotsedhaṃ guṇāṃśaṃ dvijasattama |
padmoccaṃ padmabhāgaṃ tu mahāpaṭṭī dvibhāgikā || 136 ||
[Analyze grammar]

upānoccaṃ śivāṃ śena śeṣaṃ pūrvavadeva hi |
adhvā pīṭhoyaṃ vipra dharātālaṃ yathākuru || 137 ||
[Analyze grammar]

tadurdhvo parimānaṃ tu pīṭhoccānyaṃśamucyate |
adhiṣṭhānoktamārgeṇa veśaniṣkrāntamācaret || 138 ||
[Analyze grammar]

padmatāre yugāṃśaṃ vā bhūtāṃśaṃ karṇikāyatam |
pīṭhākāraṃ yugāgraṃ vā kartavyaṃ maṅgalāmbujam || 139 ||
[Analyze grammar]

lohajaṃ śailajaṃ vā'pi iṣṭikāmaya meva vā |
aṃśasyopari pīṭhocca mupapīṭhopanātkuru || 140 ||
[Analyze grammar]

tadūrdhve tu mahāpīṭhaṃ uktavyaṃ sodayānvitam |
upapīṭhe vinā pīṭhaṃ kartavyaṃ syāddvijottama || 141 ||
[Analyze grammar]

netraṃ rasaṃ ca bhūtaṃ ca ekaṃ vedaṃ ca bhāgikam |
guṇaṃ vedaṃ ca netraṃ ca upanādi pramāṇavat || 142 ||
[Analyze grammar]

eka vedaguṇaṃ caiva karṇaṃ caikaṃ ca netravat |
ekaṃ guṇagaṇaṃ caiva balipīṭhapramāṇataḥ || 143 ||
[Analyze grammar]

prabhabhasyā'grataḥ kuryātprāsādātmā pramāṇavat |
dvārasthānaṃ tadagre tu tanni pātraśivālayam || 144 ||
[Analyze grammar]

ete vṛṣācalaṃ sarvaśāntaṃ vāme tu gopurāt |
balipīṭhaṃ |
atha vakṣye viśeṣeṇa balipīṭhasya lakṣaṇam || 145 ||
[Analyze grammar]

liṅgodayasamaṃ śreṣṭhaṃ tadardhaṃ kanyasaṃbhavet |
tayormadhye'ṣṭadhā kṛtvā navamānaṃ prakīrtitam || 146 ||
[Analyze grammar]

tathavā piṇḍikotsedhaṃ kanyasaṃ pīchavistṛtam |
tattāramadhyamaṃ jñeyaṃ tannāsraṃcottamaṃ stṛtam || 147 ||
[Analyze grammar]

tadardhamadhamaṃ jñeyaṃ tayormadhye'ṣṭabhājite |
navadhā pīṭhavistāraḥ utsedhastatsame bhavet || 148 ||
[Analyze grammar]

aṣṭa vā dvāravistāramadhamaṃ piṭhavistṛtam |
dviguṇaṃ madhyamaṃ proktaṃ triguṇaṃ cottamaṃ bhavet || 149 ||
[Analyze grammar]

athavā dvāratuṅgārdhaṃ kanyasaṃ pīṭhavistṛtam |
tripādaṃ madhyamaṃ proktaṃ tatsamaṃ cottamaṃ bhavet || 150 ||
[Analyze grammar]

adhamottamayormadhye navamānaṃ prakīrtitam |
dharātalasamotsedhamadhamaṃ pīṭhavistṛtam || 151 ||
[Analyze grammar]

triguṇaṃ madhyamaṃ proktaṃ tayormardhye'ṣṭabhājite |
navadhā pīṭhatuṅgaṃ tu vistāraṃ tatsamaṃ bhavet || 152 ||
[Analyze grammar]

trihantamuttamavyāsamekahastaṃ tu kanyasam |
dvikaraṃ madhyamaṃ jñeyaṃ pīṭhavyāsaṃ prakīrtatam || 153 ||
[Analyze grammar]

pañcaviṃśāṅgulārabhya dvidvyaṅgula vivardhanāt |
e kāśītyaṅgulāntaṃ yatpīṭhavyāsaḥ prakīrtataḥ || 154 ||
[Analyze grammar]

upāna bāhye vistāraḥ uttamassaṃprakīrtataḥ |
jagatībavyavistāraḥ madhyamassaṃ prakīrtataḥ || 155 ||
[Analyze grammar]

kumudānte prakartavyaṃ vistāramadhamaṃ smṛtam |
prāsādoktakrameṇaiva mahāphīṭhodayaṃ tu vā || 156 ||
[Analyze grammar]

mahāpīṭhodayaṃ sapta catvāriṃśadvibhājite |
parvatāṃśaṃ jagatyuccaṃ saptaṃśaṃ kumudoccayam || 157 ||
[Analyze grammar]

śivāṃśaṃ kampamānaṃ syādindrabhāgaṃ gaḷodayam |
kampatuṅgaṃ śīvāṃśaṃ syāttatsamaṃ tvambujodayam || 158 ||
[Analyze grammar]

kapotoccaṃ tu vedāṃśaṃ dvibhāgaṃ prastarodaram |
sārdhāṃśaṃ kampatuṅgaṃ syātsārdhaṣaṭkamalodayam || 159 ||
[Analyze grammar]

vedāśaṃ karṇikotsedhaṃ dviguṇaṃ tasya vistaram |
athavā pīṭhatuṅgaṃ tu pañcabhāgavibhājite || 160 ||
[Analyze grammar]

e kāṃśaṃ vedikotsedhamekāṃśaṃ kumudodayam |
śivāṃśaṃ karṇatuṅgassyādardhāṃśaṃ paṭṭikodayam || 161 ||
[Analyze grammar]

e kāṃśaṃ kamalotsedhamardhāṃśaṃ karṇikodayam |
dviguṇaṃ tasya vistāraṃ sapādādhikameva vā || 162 ||
[Analyze grammar]

mahānasa pratiṣṭhāyāṃ vāstuhomādike kṛte |
kumbhamekaṃ pratiṣṭhāpya dhānyarāśiṣu pūrvavate || 163 ||
[Analyze grammar]

samidhājya caruṃ prāgvajjuhuyānmūlavidyayā |
tatrasthadevatānāṃ tu tattvanyāsaṃ samācaret || 164 ||
[Analyze grammar]

carrū hutvā pāyasairmūlavidyayā |
brāhmaṇān bhojayecchaktyā dadyāccaiva tu dakṣiṇām |
peṣaṇādyaṅgajātāni kṣāḷayitvā'dhivāsayet || 165 ||
[Analyze grammar]

tataḥ prabhātasamaye muhūrte śobhane guruḥ |
agnimīḍeti mantreṇa cullīṣvagniṃ nidhāpayet || 166 ||
[Analyze grammar]

paceyaḥ pācanādīni havīṃṣi paricārakāḥ |
kuṇḍe ca nityahomārdhaṃ sthāpayedagnimagni mān || 167 ||
[Analyze grammar]

pāyasādīni |
prāguktenaiva mantreṇa purastānmantra pūrvakam |
nyasetkumbhajalenaiva kramāccaṇ‍ḍādi devatāḥ || 168 ||
[Analyze grammar]

dvāre caṇḍhaṃ pracaṇḍhaṃ ca kṣetrapālaṃ khageśvaram |
dvārasya dakṣiṇe pārśve gaṇānāmapi nāyakaṃ || 169 ||
[Analyze grammar]

jṛmbhalaṃ māṇibhadraṃ ca śibiṃ kuṇḍala meva ca |
dvārasya cottare pārśve pārśveṣvanyeṣu cakramāt || 170 ||
[Analyze grammar]

prāsādadvāravaddvare lakṣmyādi parikalpanam |
culyāśca vāmetarayordharmādharyau ca pṛṣṭhataḥ || 171 ||
[Analyze grammar]

vidhātāraṃ tathā dīrghaculyā ubhaya pārśvayoḥ |
dharmādharmadvayaṃ nyasyetphātrāṇi samalānyapi || 172 ||
[Analyze grammar]

vighātāraṃ vādyasthānaṃ caturmakha |
sthanaṃ ca yacca dhāmāṅgaṃ kalpitaṃ śilpavittamaiḥ || 176 ||
[Analyze grammar]

celāsthānaṃ kuryātpūrvoktayā diśā || 177 ||
[Analyze grammar]

kuryācchāstrokta vartmanā |
ācārya dakṣiṇācaiva deyā vittānusārataḥ |
vāpīkūpataṭākānāṃ pratiṣṭhāne cikīrṣite || 178 ||
[Analyze grammar]

teṣāṃ paścimadigbhāge vediṃ kuryā cca pūrvavat |
jalādhidaivataṃ hṛdyamalpakāyavinirmitam || 179 ||
[Analyze grammar]

ccatuṣkarām śobhite pūrva vajjalaiḥ || 182 ||
[Analyze grammar]

śodhite vāruṇaṃ ca vinikṣipet |
mīnādi jalayonīṃśca lohajaṃ tatra nikṣipet || 184 ||
[Analyze grammar]

vārīṇāṃ |
gaṅgādisaritastatra mantrairāvāhayejjale |
bhukteṣu brāhmaṇeṣvarthai starpiteṣu yathāvasu || 185 ||
[Analyze grammar]

dakṣiṇā gurave deyā daśaniṣkāvarā tataḥ |
karoti yastaṭākādi pratiṣṭhānaṃ jalāśaye |
pratiṣṭhāṃ tajjalā |
sa nitya tṛtpassuciraṃ loke vasati vāruṇe || 186 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Padma-samhita Chapter 30

Cover of edition (2005)

Satvata Samhita (Set of 2 Volumes)
by Dr. Bhasyam Swamy (2005)

1527 pages; सात्वत संहिता [Publisher: Academy of Sanskrit Research, Melkote]; ASIN: B00V540B1I

Buy now!
Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: