Padma Purana [sanskrit]

462,305 words | ISBN-13: 9789385005305

The Padma-purana Book 7 Chapter 5 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Padmapurana is a one of the largest of the eighteen Major Puranas containing roughly 50,000 metrical verses. Although popular for its inclusion of the Ramayana and large sections on pilgrimage guides this is also known for its dedication to both Shiva and Vishnu.

[English text for this chapter is available]

vyāsa uvāca |
asti tāladhvajā nāma nagarī tridaśopamā |
sarvalokeṣu vikhyātā prakīrṇā guṇināṃ gaṇaiḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

tatrāsīdvikramo nāmā rājā śuddhakulodbhavaḥ |
dhārmikaḥ satyavādī ca prajāpālanatatparaḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

tasya hārāvatī nāma vallabhā bhuvi durllabhā |
āsītsvakīyavadanaprabhājita śaśiprabhā || 3 ||
[Analyze grammar]

tasya saiva priyā rājñaḥ strīgaṇe'pi ca tiṣṭhati |
gaṅgeva saritāṃ bharttustiṣṭhatyapi saridgaṇe || 4 ||
[Analyze grammar]

bhūdevadaivaparataḥ kālena kiyatā dvija |
vyajāyata sutastasyāṃ sarvalakṣaṇasaṃyutaḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

śāstroktavidhinā tasya sa rājā sarvaśāstravit |
mādhaveti tato nāma cakravartī cakāra ha || 6 ||
[Analyze grammar]

tato'sau mādhavo vipraḥ kālena kiyatā balī |
sarvavidyāsaritpāraṃgataḥ sadguṇasaṃgataḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

athāsau yauvarājyena rājye narapatiḥ sutam |
siktavāṃstaṃ mahīdeva sarvadevagaṇārcakam || 8 ||
[Analyze grammar]

ekasmindivase vipra caturaṃgabalairvṛtaḥ |
jagāma kautukenāsau mṛgayāyai mahadvanam || 9 ||
[Analyze grammar]

tatra hatvā bahūñjantūnmadhyāhne samaye tataḥ |
kṛtavānnagare gaṃtumudyamaṃ vipinādasau || 10 ||
[Analyze grammar]

nagaraṃ svakamāgacchatsasainyo mādhavo mudā |
dadarśa yuvatīmekāṃ sarasi snānatatparām || 11 ||
[Analyze grammar]

snānārhadravyavasanairvyaktīkṛtakalevarām |
svakīyamukhasaundaryyajitapūrṇaniśākarām || 12 ||
[Analyze grammar]

suvarṇakuṇḍaladvandva vibhrājadgaṇḍamaṇḍalām |
sudīrghakeśakaiśchanna nitaṃbāṃ cāruhāsinīm || 13 ||
[Analyze grammar]

suvarṇapadmakalikāṃ cārūnnatapayodharām |
mṛgārikṛśamadhyāṃ ca vasaṃte kokilasvarām || 14 ||
[Analyze grammar]

yūnāṃ manoharā rājye kandarpeṇa mahātmanā |
āropitā patākeva sundarī sā vyajāyata || 15 ||
[Analyze grammar]

tādṛśīṃ tāṃ samālokya prāntare saṅgavarjite |
kaḥ kāmavaśago na syātkṣitau prāṇānvahanpumān || 16 ||
[Analyze grammar]

atha vikramaputro'sau tāmālokya varānanām |
kaṃdarpabāṇavraṇita hṛdayaśceti ciṃtayan || 17 ||
[Analyze grammar]

etasyāḥ sadṛśī kāpi na dṛṣṭā kṣitimaṇḍale |
etāmiha samāliṅgya saphalaṃ janma ceṣyate || 18 ||
[Analyze grammar]

śreṣṭho'smi sarvalokānāṃ vayastejoguṇairaham |
yadyapīndrāṃganeyaṃ syānnetavyādya tathāpi ca || 19 ||
[Analyze grammar]

parastrīharaṇe yo vā doṣo bhavati sāṃpratam |
ko vā śaknoti tadvaktuṃ yato rājā pitā mama || 20 ||
[Analyze grammar]

iti saṃciṃtya manasā sudṛḍhaṃ tena kāminā |
dūre saṃsthāpya sainyāni yayau sā snāti yatra ha || 21 ||
[Analyze grammar]

aiśvaryaṃ ca madaścaiva kāmaścaiva mahītale |
traya ete vivekasya tejo ghnaṃti kimadbhutam || 22 ||
[Analyze grammar]

pitāsya duritadhvaṃsī dharmarakṣākaro nṛṇām |
dhiksvayaṃ kāmadevo'sau mohayatyakhilaṃ jagat || 23 ||
[Analyze grammar]

tamāyātaṃ samālokya vegena mahatā tataḥ |
ekākinī sā ramate bhṛśaṃ ciṃtākulābhavat || 24 ||
[Analyze grammar]

ekākinīṃ samālokya kāṃtārasthāṃ sayauvanām |
ayaṃ dhāvati vegena tanme manasi vartate || 25 ||
[Analyze grammar]

jalpaṃti munayaḥ sarve dharmo rakṣati rakṣitaḥ |
na ca jñātavyamatraiva kimatra ca bhaviṣyati || 26 ||
[Analyze grammar]

sahāyahīnaṃ yatsthānaṃ puro dhāvati śatravaḥ |
ślāghyaṃ palāyanaṃ tatra nivāsaḥ prāṇanāśakaḥ || 27 ||
[Analyze grammar]

ityālocya varārohā savyakacche ghaṭaṃ tataḥ |
kṛtvā palāyane bhītyā manaścakre sarovarāt || 28 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sa mādhavaścāpi javena mahatā dvija |
evaṃ tasyāḥ puro gatvā prasāritakaraḥ sthitaḥ || 29 ||
[Analyze grammar]

śrīmādhava uvāca |
varāṅgane cārudehe suyauvanabalānmama |
palāyase mano hṛtvā hatosmyahamacetanaḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

kiṃ nāma caṃcalāpāṃgi cārvaṅgi tava kaḥ patiḥ |
svargātkiṃ vā gatāsi tvaṃ tvattulyā nāsti bhūtale || 31 ||
[Analyze grammar]

sundari tvamiha śreṣṭhā sarvalakṣaṇasaṃyutā |
kathaṃ vahasi pānīyaṃ dāsīva kamalānane || 32 ||
[Analyze grammar]

payodharau śātakuṃbhau sadā vahasi vakṣasi |
kakṣeṇa jalakumbhaṃ ca komalāṅgīdamadbhutam || 33 ||
[Analyze grammar]

divākarakarātyaṃta saṃtapte pathi lohitāḥ |
pādāṃgulyaṃtarā bhāṃti japānāṃ kalikā iva || 34 ||
[Analyze grammar]

suśroṇi bhaja māṃ prītyā tyaja kuṃbhaṃ varānane |
tava duḥkhāvasāno'bhūnmama darśanamātrataḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

śrīmadvikramabhūbharttuḥ putro'haṃ mādhavāhvayaḥ |
sarvabhāvairbhaviṣyāmi varāṅgastava sundari || 36 ||
[Analyze grammar]

mamastrīgaṇamadhyeṣu subhagā tvaṃ bhaviṣyasi |
supuṣpavallī madhyeṣu dvirephasyeva mālatī || 37 ||
[Analyze grammar]

athavā mama vākyaṃ tvaṃ garvāllaṃghitumicchasi |
na tyakṣāmi tathāpi tvāṃ yato'haṃ nṛpateḥ sutaḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

vyāsa uvāca |
tenoktaṃ vacanaṃ śrutvā paṃthānaṃ pravihāya sā |
tasthāvadhomukhī vipra prāheti ca śanaiḥ śanaiḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

kadāpi cetparasyāpi na śṛṇoti vaco mama |
tathāpi lajjāṃ saṃtyajya vakṣyāmyeva bhavāgrataḥ || 40 ||
[Analyze grammar]

tathā hyahaṃ mahāvīra subāhukṣattriyapriyā |
nayāmi devapūjārthaṃ jalaṃ caṃdrakalā hyaham || 41 ||
[Analyze grammar]

yadvaco bhavatā proktaṃ na ca tattvatkulocitam |
tvadvaṃśaprabhavāḥ sarve parastrīṣunapuṃsakāḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

ahamekākinī nārī vīrāṇāṃ prabhavo bhavān |
balādāliṅgya māmatra yaśaḥ kiṃ te bhaviṣyati || 43 ||
[Analyze grammar]

parastriyaṃ samāliṅgya kṣaṇamātrasukhaṃ bhavet |
ihāpakīrtiḥ śeṣaṃ ca duḥkhaṃ kalpaśatādhikam || 44 ||
[Analyze grammar]

karmabhūmiriyaṃ śūra puṇyamatra vidhīyatām |
parastrīharaṇe cittaṃ kadācinmāṃ kariṣyasi || 45 ||
[Analyze grammar]

lobhātpravartate kāmaḥ kāmātpāpaṃ pravarttate |
pāpānmṛtyurmṛte'pi syāddustare narake sthitiḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

sarve'pi tvadguṇā vyarthaṃ tvajjanmāpi ca niṣphalam |
kāmasya vaśatāṃ gatvā raṃtumiccheḥ parastriyam || 47 ||
[Analyze grammar]

māṃsamūtrapūrīṣāsthinirmitaṃ me kalevaram |
etadeva samālokya smarasya vaśatāṃ gataḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

bhūpālavaṃśotpattitvātpaurebhyo na bibheṣi kim |
mastakopari garjaṃtaṃ nekṣase samavarttinam || 49 ||
[Analyze grammar]

grasaṃti baḍiśaṃ matsyāste sarve jñānavarjitāḥ |
jñānīcetprāpya baḍiśaṃ bhavānkasmādgrasiṣyasi || 50 ||
[Analyze grammar]

vivekastriṣu lokeṣu saṃpadāṃ paramaṃ padam |
aviveko hi lokānāmāpadāṃ paramaṃ padam || 51 ||
[Analyze grammar]

tayoktaṃ vacanaṃ śrutvā mādhavaḥ kāmamohitaḥ |
uvāca jaimine vācaṃ vinayāvanataḥ punaḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

tavodvīkṣaṇanārāca dhārājarjaramānasam |
priye māṃ trāhi trāhīti tavāsmi śaraṇaṃ gataḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

tāvatpriyatamā nārī yāvattiṣṭhati yauvane |
mṛṇālakoṣāṃ nalinīṃ hemabhṛṃgo na gacchati || 54 ||
[Analyze grammar]

prasīda hariṇīnetre rakṣa māṃ sevakaṃ svakam |
tvadvācaṃ nīrasāṃ śrutvā bhinatti hṛdayaṃ mama || 55 ||
[Analyze grammar]

candrakalovāca |
tyaja duḥkhaṃ mahāvīra śṛṇu madvacanaṃ śubham |
pravakṣyāmi manoduḥkhaṃ haṃtuṃ yadbhavataḥ kṣamām || 56 ||
[Analyze grammar]

samudrapāre vikhyātā puraṃdarapuropamā |
plakṣadvīpe'sti dīpyaṃtī vikhyātā saṃjñayā purī || 57 ||
[Analyze grammar]

guṇākarāhvayastatra rājā śreṣṭho mahāyaśāḥ |
āste sarvagaṇairyuktaḥ pratāpe'gnisamo balī || 58 ||
[Analyze grammar]

suśīlā nāma tadbhāryā sarvalakṣaṇasaṃyutā |
sevāvaśīkṛtasvāmi hṛdayā sadayā janaiḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

sulocanākhyā tatkanyā vīratatkukṣisaṃbhavā |
sadūharūpairajayatsakalānsundarīgaṇān || 60 ||
[Analyze grammar]

tasyā rūpaṃ guṇaughaṃ ca varṇituṃ bhuvi kaḥ kṣamaḥ |
tadrūpadarśamālokyāsṛjadanyāṃ svayaṃ vidhiḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

ahamāsaṃ mahāvīra tasyā dāsī nṛpātmajaḥ |
samāgatāsmi daivena tvaddeśaṃ prati sundarī || 62 ||
[Analyze grammar]

tatsamā sundarī nāsti tvatsamo nāsti sundaraḥ |
gṛhāṇa tāṃ vivāhena svargabhogaṃ yadīcchasi || 63 ||
[Analyze grammar]

jaṃbukīṃ balavānsiṃho vihāyāṃkagatāmapi |
hastinīṃ na hi kiṃ dhatte yatnataḥ pratipattaye || 64 ||
[Analyze grammar]

udyogī puruṣo loke labhate paramāṃ śriyam |
udyogena vinā brūhi kiṃ kāryaṃ bhuvi vidyate || 65 ||
[Analyze grammar]

vyāsa uvāca |
tasyāstadvacanaṃ śrutvā mādhavo mādhavārcakaḥ |
dūrīkṛtya smarodbhāvaṃ tāmityāha varānanām || 66 ||
[Analyze grammar]

mādhava uvāca |
kena cihnena tāṃ kanyāṃ jñāsyāmi kamalānane |
tanme kathaya suśroṇi yadi te mayyanugrahaḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

siṃdhupāra pratīpājñaḥ kathaṃ yāsyāmi mānuṣaḥ |
bhaviṣyati tayā sārddhaṃ kathaṃ saṃdarśanaṃ mama || 68 ||
[Analyze grammar]

candrakalovāca |
tasyāstu vāmajaghane tilakaṃ tilasannibham |
asti taddarśanenaiva jñāsyasi tvaṃ sulocanām || 69 ||
[Analyze grammar]

uccaiḥśravasasaṃjñasya turagasya mahātmanaḥ |
tvanmaṃdurāyāṃ putrosti sarvagāmī hayottamaḥ || 70 ||
[Analyze grammar]

tamaśvaśreṣṭhamāruhya javena pavanopamam |
gamiṣyasi samudrāṃtaṃ sukhasādhyā mahīyataḥ || 71 ||
[Analyze grammar]

tato bhūpālaputro'sau sasainyo gṛhamāgataḥ |
sāpi candrakalā sādhvī suprītā svagṛhaṃ gatā || 72 ||
[Analyze grammar]

viciṃtya vacanaṃ tasyā mādhavo'ti tvarānvitaḥ |
ciṃtākulitacitto'sau sahasā maṃdurāṃ yayau || 73 ||
[Analyze grammar]

tatra baddhāñjalirbhūtvā vaikramirvikramānvitaḥ |
turaṃgamāniti prāha guṇayuktānmahābalān || 74 ||
[Analyze grammar]

mādhava uvāca |
yūyaṃ sarve mahātmānaḥ sarvalakṣaṇasaṃyutāḥ |
samudrapāre māṃ netuṃ kaḥ śaknoti turaṅgamaḥ || 75 ||
[Analyze grammar]

atha te turagāḥ sarve śrutvā tadvacanaṃ bhiyā |
parasparaṃ kṣitimukhāstasthurno netumudyatāḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

athaikasturagastatra samastalakṣaṇairyutaḥ |
mādhavasya puro gatvā vācametāmuvāca ha || 77 ||
[Analyze grammar]

ahaṃ bhavaṃtaṃ neṣyāmi siṃdhupāraṃ na saṃśayaḥ |
kiṃ tvākarṇaya duḥkhāni madīyāni nṛpātmaja || 78 ||
[Analyze grammar]

anyabhuktāvaśiṣṭaṃ yattattṛṇaṃ mama bhakṣaṇam |
graṃthikoṭiprayuktābhīrajjubhirmama baṃdhanam || 79 ||
[Analyze grammar]

svapne'pi vrīhayo vīra na dṛṣṭā balinā mayā |
anyeṣāmapi bhogānāṃ kā kathātra nṛpātmaja || 80 ||
[Analyze grammar]

gauraveṇa vinā vīra na satāṃ vikramo bhavet |
janiṣyati kathaṃ vahnirvinā kāṣṭhaṃ ghṛtādibhiḥ || 81 ||
[Analyze grammar]

ahamīdṛgime sarve nānābhūṣāsamanvitāḥ |
na tu siṃhasamāḥ śvānaḥ sarvābharaṇabhūṣitāḥ || 82 ||
[Analyze grammar]

pradakṣiṇākāratayā saśailadvīpasāgarāḥ |
kṣaṇamātreṇa pṛthivīṃ śaknomi bhūpate prabho || 83 ||
[Analyze grammar]

mādhava uvāca |
kṣamasva doṣaṃ sakalaṃ matpitrā vihitaṃ haya |
adyaprabhṛti mukhyo'si maṃdurābhyaṃtare mama || 84 ||
[Analyze grammar]

pareṇa dattaḥ saṃtāpaḥ sadā tiṣṭhati nottame |
salilaṃ vahnisaṃtaptaṃ kṣaṇācchītalatāṃ vrajet || 85 ||
[Analyze grammar]

svamādhuryairbhavedikṣuḥ kṣaṇamapi hi tṛptaye |
ityuktvā taṃ namaskṛtya turaṃgaṃ nṛpanaṃdanaḥ || 86 ||
[Analyze grammar]

tataḥ śubhe kṣaṇe tasya pṛṣṭhamāruhya vājinaḥ |
praceṣṭākhyena bhṛtyena vilaṃghya jaladhiṃ yayau || 87 ||
[Analyze grammar]

purīṃ sarvaguṇairyuktāṃ puraṃdarapuropamām |
jagāma mādhavo bhrājansaudhāvalibhirujjvalām || 88 ||
[Analyze grammar]

tatropasthāṃ ca yuvatīṃ gaṃdhinīṃ mādhavo dvijaḥ |
dṛṣṭvāsmitamukho vākyamuvāceti ca komalam || 89 ||
[Analyze grammar]

vṛddhe mātarahaṃ pārtho dinamekaṃ tavālaye |
sthātumicchāmi kā'jñāte dhanavānmādhavāhvayaḥ || 90 ||
[Analyze grammar]

ātitheyī gaṃdhinī sā tamādāyātithiṃ tataḥ |
harṣitvā svagṛhaṃ tatra jagāmātyaṃtabhaktitaḥ || 91 ||
[Analyze grammar]

yathoktavidhinā vipra tayā tasyārhaṇā kṛtā |
mādhavastāṃ niśāṃ ninye ciṃtāvyākulamānasaḥ || 92 ||
[Analyze grammar]

atha prabhāte vimale gandhinyāḥ purato dvija |
mādhavaḥ sakalaṃ kāryaṃ kathayāmāsa bhūsuraḥ || 93 ||
[Analyze grammar]

devī sulocanāyāśca tasminneva dine śubhe |
gandhādivāsanaṃ karma racayāmāsa sā ca tat || 94 ||
[Analyze grammar]

śrutvādhivāsanaṃ karma rājaputryāstato dvija |
śokasāgarakallola nikaro mādhavo'bhavat || 95 ||
[Analyze grammar]

yadarthaṃ rājyavasatirmayā tyaktā tadicchunā |
yadarthaṃ bāṃdhavāstyaktā laṃghitaśca mahodadhiḥ || 96 ||
[Analyze grammar]

adyaiva tasyā daivena bhaviṣyatyadhivāsanam |
niṣphalāḥ sakalā eva yāvaṃto vihitāḥ śramāḥ || 97 ||
[Analyze grammar]

kiṃtu lokā na jalpaṃti mādhvyā mugdho gato'khilam |
ko'pi bhagnodyamo na syātprajñātvā kāryaniścayam || 98 ||
[Analyze grammar]

etadviciṃtya manasā mādhavo'sau punaḥ punaḥ |
mālāpuṣpādike kāryaṃ lilekha premavarṇitam || 99 ||
[Analyze grammar]

kanye mādhavanāmāhaṃ kumāro dharaṇīpateḥ |
tāladhvajādhirājasya vikramasya mahātmanaḥ || 100 ||
[Analyze grammar]

tvacceṭī tatra kāpyasti kanye candrakalāhvayā |
tayā tavaguṇagrāmaḥ kathito me purā kila || 101 ||
[Analyze grammar]

tvadguṇagrāmasaṃlagnacitto'haṃ nimnasāgaram |
vilaṅghya turagārūḍhaḥ samāyātaḥ purīṃ tava || 102 ||
[Analyze grammar]

adhunā māṃ varatvena vṛṇu kanye sulocane |
yataḥ saṃsāramadhye'smiṃstavāsmi śaraṇaṃ gataḥ || 103 ||
[Analyze grammar]

yathā guṇavatīṃ tvāṃ hi nānyo jānāti tatpumān || 104 ||
[Analyze grammar]

sarojinīguṇaṃ vetti bhṛṃga eva na darduraḥ |
śubhrasya jaladasyāpi gaganaikasya nodayaḥ || 105 ||
[Analyze grammar]

tathāpi na bhajedanyaṃ vinā candraṃ kumudvatī |
atha tallikhanaṃ vīro mālākārapriyā kare || 106 ||
[Analyze grammar]

svarṇāṃgulīya sahitaṃ dadau sa vinayo nṛpaḥ |
puṣpamālāṃtare kṛtvā taṃ lekhaṃ sāṃgulīyakam || 107 ||
[Analyze grammar]

rājaputrī samīpe sā gaṃdhinī tarasā yayau |
puṣpamālāṃ baliṃ tasyai datvā sā gaṃdhinī tataḥ || 108 ||
[Analyze grammar]

tasthau baddhāñjalirbhūtvā dūraṃ gatvā bhiyā kiyat |
tataḥ sā rājatanayā likhitaṃ sāṃgulīyakam || 109 ||
[Analyze grammar]

vilokya sakalaṃ mūlātpapāṭhātyaṃtapaṇḍitā |
sāpi tatpṛṣṭhapatre tu tadyogyamuttaraṃ dvija || 110 ||
[Analyze grammar]

alikhadvismitā kanyā yadyacca sarvamucyate |
rājaputra mahābāho tvadvākyamakhilaṃ śrutam || 111 ||
[Analyze grammar]

śṛṇu sattama vākyaṃ me yathocitamidaṃ vacaḥ |
adyādhivāsanaṃ karma śvo vivāho mama dhruvam || 112 ||
[Analyze grammar]

pituryatsaṃmataṃ kāryaṃ pṛthivyāṃko'pi natyajet |
kārye tu duḥkhasādhye tu kāryo nātiśramo janaiḥ || 113 ||
[Analyze grammar]

kāryesiddhe śramo na syādasiddhe śrama eva hi |
tathāpi śṛṇu vakṣyāmi yena prāpnoti māṃ bhavān || 114 ||
[Analyze grammar]

yadartho bhavatā caiva samudropi ca laṃghitaḥ |
mayā pradakṣaṇī kāryo varo vidyādharo hyayam || 115 ||
[Analyze grammar]

tatpuro'haṃ gamiṣyāmi nānābharaṇabhūṣitā |
vāmabāhūrddhvaṃ kṛtvā ca vīraḥ syānmama saṃmukhaḥ || 116 ||
[Analyze grammar]

yena māṃ śakyate netuṃ sa me bhartā bhaviṣyati |
satyaṃ satyamidaṃ satyaṃ patre'smiṃllikhitaṃ mayā || 117 ||
[Analyze grammar]

anyathā sudṛḍhaṃ kāryaṃ laṃghituṃ na hi śakyate |
etadvilikhya sā kanyā tasyā eva kare dadau || 118 ||
[Analyze grammar]

sāpi tatpatramādāya gatā mādhavasannidhim |
tayā yallikhitaṃ patre tatpaṭhitvā tu mādhavaḥ || 119 ||
[Analyze grammar]

bhūyopi likhitaṃ vipra lilekhātyaṃtakautukaiḥ |
tvayā yaduktaṃ he kanye dhanye dhanyakulodbhave || 120 ||
[Analyze grammar]

tadeva manmataṃ sarvaṃ ko'pi nāstyatra saṃśayaḥ |
tatastu gaṃdhinī bhūyo gatvā tannikaṭe dvija || 121 ||
[Analyze grammar]

dadau sulocanāyai sā likhanaṃ sundarākṣaram |
atha tallikhanaṃ jñātvā kumārāṃgī kṛtaṃ dvija || 122 ||
[Analyze grammar]

babhūvātyantasaṃhṛṣṭā vismitā ca punaḥ punaḥ |
tasminnasaṃśayaṃ kāryaṃ yadāsau svīkṛtaṃ dadau || 123 ||
[Analyze grammar]

tadā kiṃ svayamindro vā yanmāyā mādhavaḥ pumān |
ihaloke paratrāsti snehabhūmiḥ patiḥ sadā || 124 ||
[Analyze grammar]

vinā saṃdarśanenāpi na varatvedṛto mayā |
iti saṃcintya sā sādhvī niḥśvasya ca punaḥ punaḥ || 125 ||
[Analyze grammar]

snānavyājādgatāvāsaṃ gandhinyāśca sahālibhiḥ |
haste vidhṛtya tāṃ kanyāṃ gaṃdhinī sā puraṃdhrikā || 126 ||
[Analyze grammar]

mādhavaṃ darśayāmāsa śayānaṃ maṃcakopari |
taṃ samālokya sā kanyā kaṃdarpasadṛśaṃ tataḥ || 127 ||
[Analyze grammar]

romāṃcitaṃ samastāṅgamudāttaṃ paśyati kramāt |
tannetrayugalaṃ tasminyatra yatra nimajjati || 128 ||
[Analyze grammar]

kaṣṭadṛṣṭyā ca nānyatra tasmānnāmātra gacchati |
sākṣādayaṃ vā kandarpo devakīnandano'pi vā || 129 ||
[Analyze grammar]

śarvo vā viṣayādhīśaḥ sākṣādvā pārvatīpatiḥ |
rūpairetairjaganmadhye mānuṣo na hi jāyate || 130 ||
[Analyze grammar]

anena svāminā janmasaphalaṃ hariṇīdṛśaḥ |
madbhaktivaśago bhūtvā vidhātātyaṃtayatnataḥ || 131 ||
[Analyze grammar]

yadāhaṃ kanyakā jātā tadainaṃ kiṃ sasarja ha |
adyaprabhṛti nātho'yaṃ svayaṃ nāstyatra saṃśayaḥ || 132 ||
[Analyze grammar]

ityuktvā sā matiṃ cakre gaṃtuṃ nijagṛhaṃ prati |
gandhinyuvāca |
kanye yuktiriyaṃ bhadre tvayāpi hṛdi sevyatām || 133 ||
[Analyze grammar]

yathā sumūrtiḥ puruṣo na tathā bhāti nindayā |
ullāso gātrabhaṃgaśca mandadṛṣṭiśca vismitam || 134 ||
[Analyze grammar]

sarvāṇi viṣṇucihnāni nidrāyāṃ mṛgalocane |
saṃdaṣṭauṣṭhapuṭākṣepātprokto nottiṣṭhati dhruvam || 135 ||
[Analyze grammar]

śanaiḥ śanaiḥ karaṃ tasya svakarābhyāmadarśayat |
tvāṃ draṣṭuṃ rājakanyāyāḥ saṃdhṛtyāgamanaṃ śṛṇu || 136 ||
[Analyze grammar]

śrutvaitatsopi cottasthau saṃbhramākrāṃtamānasaḥ |
vinayāvanato vākyaṃ mādhavaścetyuvāca tām || 137 ||
[Analyze grammar]

mādhava uvāca |
kanye majjanmasaphalaṃ śramaśca saphalo mama |
tvaccāruvadanāṃbhojaṃ sākṣādeva mayekṣitam || 138 ||
[Analyze grammar]

sakalairyauvanaiḥ kanye tvaṃ varatvena māṃ vṛṇu |
tvadyogosti varo nānyo māṃ vinā bhuvi sundari || 139 ||
[Analyze grammar]

sulocanovāca |
sugate tvaṃ mama svāmī bhāgyena mahatā bhaveḥ |
mayā yadvacanaṃ proktaṃ tadeva sudṛḍhaṃ khalu || 140 ||
[Analyze grammar]

ājñāṃ kuru mahābhāga gacchāmi nijamaṃdiram |
mādhava uvāca |
tiṣṭheti yadi vā vacmi kanye garvastadā bhavet || 141 ||
[Analyze grammar]

gaccheti vacanaṃ vaktuṃ nāyāti vadanānmama |
svayaṃ vicārya cārvaṃgi yadyuktaṃ tadvidhīyatām || 142 ||
[Analyze grammar]

satyehavacanaṃ tasminbhaviṣyasi sutatparā |
ityuktā tena sā kanyā harṣitā svagṛhaṃ gatā || 143 ||
[Analyze grammar]

tatraiva mādhavastasthau vṛto bahuparicchadaiḥ |
cāruvidyādhara eva sthito vidyādharo varaḥ || 144 ||
[Analyze grammar]

tatrasthāśca janāḥ sarve srakcandanavibhūṣitāḥ |
divyāṃbaraparīdhānā rejurdevagaṇā iva || 145 ||
[Analyze grammar]

kvacidgītaṃ kvacinnṛtyaṃ kvacitkolāhaladhvaniḥ |
kvacitkena pradīpālistatpure samavartata || 146 ||
[Analyze grammar]

heṣitaiḥ saptivṛṃdānāṃ hastināṃ caiva bṛṃhitaiḥ |
harṣasvanaiśca patrīṇāṃ pūritāḥ kakubho daśa || 147 ||
[Analyze grammar]

nānāpatākānivahairdhavalairnṛpasadmabhiḥ |
samaṃtādgaganaṃ sarvaṃ vyāptaṃ hi yatra jaimine || 148 ||
[Analyze grammar]

ke'pi śaṅkhānsamādadhmurḍhakkāḍiṃḍimajharjharān |
vādayāṃcakrire ke'pi madhukohalakādikam || 149 ||
[Analyze grammar]

tato yuvatayaḥ sarvāḥ sarojakorakastasthā |
lalitāni sugītāni jaguścandranibhānanāḥ || 150 ||
[Analyze grammar]

parasparaṃ yauvanato gharṣaṇacyutamālayā |
prasvedāmbugaladgaṃdhairbabhau kanyeva tatra bhūḥ || 151 ||
[Analyze grammar]

gaṃbhārīkāṣṭharacitaṃ pīṭhamāruhya sundarī |
jñātibhirveṣṭitā yātā varaṃ sthānaṃ sulocanā || 152 ||
[Analyze grammar]

atrāṃtare vikramaputra eṣa śayyopariṣṭātkila labdhanidraḥ |
na veda daivena vivāhakāryaṃ sulocanāyāśca sulocanāyāḥ || 153 ||
[Analyze grammar]

vidhātṛmāyāśatamohitānāṃ kadāpi na syādbhuvane sukhāya |
tataḥ svasaṃketavidhiṃ jano'yaṃ vismṛtya nidrāmabhajatsukhena || 154 ||
[Analyze grammar]

vanaṃ parityajya kṛśānubhītyā jalaṃ praviṣṭā nalinī sukhārtham |
saṃdahyate tatra himānalena yadyasya karma na tadanyathā syāt || 155 ||
[Analyze grammar]

vedādiśāstramakhilaṃ prapaṭhaṃtu lokāḥ kurvaṃtu nāmakṣitipālasevām |
ugraṃ tapaḥ pratidivaṃ pratisādhayaṃtu na śrīstathāpi ca bhajatyatibhāgyahīnam || 156 ||
[Analyze grammar]

mastakopari tiṣṭhaṃti duḥkhāni ca sukhāni ca |
anyakāle samāyānti haṭhādanyāni sattama || 157 ||
[Analyze grammar]

nidrāvaṃtaṃ samālokya mādhavaṃ duḥkhabhāginam |
praceṣṭaściṃtayāmāsa jānansaṃketametayoḥ || 158 ||
[Analyze grammar]

dhigastvamuṃ rājaputraṃ daivamāyāvimohitaḥ |
vismṛtya nijasaṃketaṃ nidrāṃ saṃprāpya sevate || 159 ||
[Analyze grammar]

asau duḥkhāgatā kanyā varasya nikaṭe'dhunā |
kiṃ bhavennayane tādṛksaṃketaṃ yāti niṣphalam || 160 ||
[Analyze grammar]

tiṣṭha tvaṃ vai pāpakarmannidrāṃ saṃsevya mastake |
mayā hayaṃ samāruhya netavyā sā varāṅganā || 161 ||
[Analyze grammar]

kanyāratnaṃ ca ratnaṃ ca mudā prāpnoti durllabham |
tadā kiṃ sevayā kāryaṃ mādhavasyāsya durmateḥ || 162 ||
[Analyze grammar]

dhanārthaṃ kriyate sevā sarvabhāvena bhūbhujām |
taccenmudā svayaṃ prāptaṃ sevāduḥkhena kiṃ tadā || 163 ||
[Analyze grammar]

praceṣṭa iti saṃciṃtya samāruhya turaṃgamam |
sā rājakanyā yatrāste yayau tatra nabhaḥ pathā || 164 ||
[Analyze grammar]

varaṃ pradakṣiṇīkṛtya smaraṃtī samayaṃ svakam |
vāmahastaṃ samuddhṛtya tasthau vidyādharāgrataḥ || 165 ||
[Analyze grammar]

haste vidhṛtya tāṃ kanyāṃ praceṣṭo'tijavena saḥ |
pṛṣṭhe niveśayāmāsa saptestasya mahābalaḥ || 166 ||
[Analyze grammar]

tāṃ rājaputrīmādāya purīṃ kāṃcīṃ suśobhanām |
tāmathāsau samālokya praceṣṭo'titvarānvitaḥ || 167 ||
[Analyze grammar]

uvāca pravahanpāṇiṃ naṣṭamānasasādhvasaḥ |
praceṣṭa uvāca |
samudrāṃtaratīrasthāṃ kāṃcīṃ nāma purīmimām || 168 ||
[Analyze grammar]

paśya sarvatra vikhyātāṃ janasarvasukhapradām |
atra mādhavavīrasya tasya vidyādharasya vā || 169 ||
[Analyze grammar]

kasyāpi ca bhayaṃ nāsti paśya candranibhānane |
maccitteṃdhanasaṃlagnāṃ kāmānalaśikhāvalim || 170 ||
[Analyze grammar]

kucakuṃbhakaraiḥ siddhaṃ nirvāṇaṃ dehi suṃdari |
tvaccārumukhapadme'sminmanmukhabhramaro'dhunā || 171 ||
[Analyze grammar]

icchetpātuṃ madhūnyatra kā'jñāte tiṣṭhati priye |
tvaccārugātrasaṃsparśāccharaistudati māṃ smaraḥ || 172 ||
[Analyze grammar]

trāhi trāhi priye trāhi tavāsmi śaraṇaṃ gataḥ |
iti bruvaṃtaṃ taṃ mūḍhamabhivīkṣya varāṃganā || 173 ||
[Analyze grammar]

śokāgnitaptasarvāṅgī ciṃtayāmāsa cetasā |
ayaṃ mūḍho duṣṭaceṣṭaḥ praceṣṭo nāma vedhasā || 174 ||
[Analyze grammar]

likhitaḥ kiṃ lalāṭe me yanmayā hā hatāsmyaham |
kva mātā kva ca me tātaḥ kva ca vidyādharo varaḥ || 175 ||
[Analyze grammar]

anenāhaṃ samānītā dhigastu ghaṭanāṃ vidheḥ |
alaṃ lokāḥ prakurvaṃti garvaṃ jagati sarvadā || 176 ||
[Analyze grammar]

vetti cchetuṃ garvavṛkṣaṃ vidhātā ghaṭanāsinā |
tathāpi vipade dhairyaṃ nirbhayatvaṃ ca tatparam || 177 ||
[Analyze grammar]

upāyāśceti catvāraḥ praśasyā dīrghadarśibhiḥ |
ityālokya hṛdā kanyā vacobhiḥ komalākṣaraiḥ || 178 ||
[Analyze grammar]

praceṣṭaṃ pratyuvācāsau sarvakāryavicakṣaṇā |
sulocanovāca |
dṛḍhaṃ kuru mano vīra kanyāhamavivāhitā || 179 ||
[Analyze grammar]

māṃ samāliṅgya mohena kathaṃ yāsyasi durmate |
śāstroktavidhinā vīra vivāhena gṛhāṇa mām || 180 ||
[Analyze grammar]

tava sevāṃ kariṣyāmi dāsīvatko'tra saṃśayaḥ |
tvaṃ me prāṇāśca mitraśca bhūṣaṇaṃ bāṃdhavastathā || 181 ||
[Analyze grammar]

ananyagatayo nāryo bhavānnītimavaiti kim |
vivāhayogyavastūni vivāhārthaṃ samānaya || 182 ||
[Analyze grammar]

matpāṇigrahaṇaṃ śīghraṃ kuru jāḍyaṃgṛhīti ca |
aṃtardṛḍhaṃ bahiḥ ślakṣṇaṃ badarīphalavadvacaḥ || 183 ||
[Analyze grammar]

ākarṇya tasyā mūḍho'sau paramāṃ prītimāyayau |
turaṃgamaṃ ca tāṃ kanyāṃ saṃsthāpyaikatra durmatiḥ || 184 ||
[Analyze grammar]

karakaṃkaṇamādāya tasyāstatpuramāyayau |
tataḥ sā ciṃtayāmāsa vidhiṃ nūnaṃ praśasyatam || 185 ||
[Analyze grammar]

yata āvāṃ parityajya mūḍho'sau harṣito yayau |
kiṃ kartavyaṃ kva gaṃtavyaṃ kva sthātavyaṃ mayādhunā || 186 ||
[Analyze grammar]

atisaṃkaṭakāryesminnistāro me bhavetkatham |
yadāhamatra tiṣṭhami kiṃ vadiṣyaṃti te tadā || 187 ||
[Analyze grammar]

puṇyatīrthaṃ samāsādya paratra janmakāmyayā |
paṃcatāṃ pratiyāsyāmi sāpi śreyaskarī yataḥ || 188 ||
[Analyze grammar]

madviyogādayaṃ mūḍho na vidyādhara mādhavau |
jīviṣyaṃti trayopyete kṣaṇamātramapi smaran || 189 ||
[Analyze grammar]

mayi sthitāyāmeteṣāṃ bhavejjīvanarakṣaṇam |
mṛtāyāmapi yāsyaṃti trayo'pyete tu paṃcatām || 190 ||
[Analyze grammar]

māmuddiśya yadā prāṇāḥ yakṣyaṃte te'tra me janāḥ |
bhaviṣyāmi tadā nūnamahaṃ tadvadhabhāginī || 191 ||
[Analyze grammar]

idānīṃ puṇyatīrtheṣu yaṣṭavyo bhagavānhariḥ |
tasminprasanne bhadraṃ me sarvameva bhaviṣyati || 192 ||
[Analyze grammar]

prāṇeṣu ca vinaṣṭeṣu sarvameva vinaśyati |
teṣu sthiteṣu sakalaṃ stokastokena sidhyati || 193 ||
[Analyze grammar]

niśāvaśiṣṭā nalinī himākare dūrīkṛte caṇḍakareṇa bhāsvatā |
sugandhapuṣpaprakaro'tisuṃdarī nāpnoti kiṃ bhṛṃgavarasya saṃgamam || 194 ||
[Analyze grammar]

hṛdā viciṃtyeti varāṃganā sā saptiṃ samāruhya mahājavaṃ tam |
taptuṃ tapaḥ sāgaraviṣṇupatnyorjagāma vijñottamasaṃgamāya || 195 ||
[Analyze grammar]

tasminkṣetravare puṇye gaṅgāsāgarasaṃgame |
vasedrājā suṣeṇākhyaḥ somavaṃśasamudbhavaḥ || 196 ||
[Analyze grammar]

gaṃtuṃ tasya sabhāṃ rājñaścetasā sā vyaciṃtayat |
mayā yuvatyā kartavyaṃ kathaṃ bhūpāladarśanam || 197 ||
[Analyze grammar]

adhivāsanasūtrāṇi sadūrvāṇi bhuje mama |
kanyāhaṃ turagārūḍhā yuvatī saṃgavarjitā || 198 ||
[Analyze grammar]

cāritraṃ māmakaṃ nūnaṃ manovismayakārakam |
ātmānaṃ gopayitvāhaṃ yāsyāmi nṛpateḥ sabhām || 199 ||
[Analyze grammar]

indrajālaprabhāveṇa sā bhūtvā puruṣākṛtiḥ |
praviveśa sabhāṃ rājñaḥ sudharmāmiva jaimine || 200 ||
[Analyze grammar]

taṃ sapannamivāyāṃtaṃ śaktihastaṃ hayāsanam |
svayaṃ papraccha bhūpālaḥ kastvaṃ kuta ihāgataḥ || 201 ||
[Analyze grammar]

tasyaitadvacanaṃ śrutvā sā kanyā puruṣākṛtiḥ |
praṇamyovāca rājānaṃ suhṛdaṃ sajjanāśrayam || 202 ||
[Analyze grammar]

deva vīravaro nāma putro'haṃ pṛthivīpateḥ |
vartanāya samāyātastvadrājyaṃ prati saṃprati || 203 ||
[Analyze grammar]

yadyatkāryamasādhyaṃ syāttadeva sādhayāmyaham |
mayi sthite na madbharttuḥ kutrāpi syātparājayaḥ || 204 ||
[Analyze grammar]

iti śrīpadmapurāṇe kriyāyogasāre vīravarapradarśonāma paṃcamo'dhyāyaḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Padma Purana Chapter 5

Cover of edition (2016)

Sri Padma Purana (Sanskrit Text and Hindi Translation)
by Chaukhamba Surbharati Prakashan (2016)

Sanskrit Text and Hindi Translation with Sloka Index (Set of 7 Volumes)

Buy now!
Cover of edition (2007)

Padma Purana (In Six Volumes)
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2007)

Sanskrit Text Only

Buy now!
Cover of Bengali edition

Padma Purana in Bengali
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

Set of 7 Volumes

Buy now!
Cover of edition (2015)

Sri Padma Purana (Tamil)
by Azhwargal Aaivu Maiyam, Chennai (2015)

Translated by S. Jagatrakshgan

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Padma Purana in Gujarati
by Shree Harihar Pustakalay, Surat (0)

[પદમ પુરણ:]

Buy now!
Cover of edition (2013)

Padma Mahapurana (Kannada)
by Vijeth Prakashan Gadag, Bangalore (2013)

[ಪದ್ಮ ಮಹಾಪುರಾಣಂ]

Buy now!
Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: