Padma Purana [sanskrit]

462,305 words | ISBN-13: 9789385005305

The Padma-purana Book 7 Chapter 3 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Padmapurana is a one of the largest of the eighteen Major Puranas containing roughly 50,000 metrical verses. Although popular for its inclusion of the Ramayana and large sections on pilgrimage guides this is also known for its dedication to both Shiva and Vishnu.

[English text for this chapter is available]

jaiminiruvāca |
kriyāyogasya tatvaṃ me brūhi vyāsa mahāmate |
kriyāyogamahaṃ jñātumicchāmi bhavadagrataḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

vyāsa uvāca |
śarīraṃ mānuṣaṃ vipra durlabhaṃ cātra bhūtale |
dhīraḥ śarīramāsādya mokṣārthaṃ yogamabhyaset || 2 ||
[Analyze grammar]

kriyāyogadhyānayogāvubhau yogau prakīrtitau |
tayorādyaḥ kriyāyogaḥ kurvatāṃ sarvakāmadaḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

gaṅgā śrīrviṣṇupūjā ca dānāni dvijasattama |
brāhmaṇānāṃ tathā bhaktirbhaktirekādaśī vrate || 4 ||
[Analyze grammar]

dhātrī tulasyorbhaktiśca tathā cātithipūjanam |
kriyāyogāṅgabhūtāni proktānīti samāsataḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

kriyāyogādṛte vipra dhyānayogena siddhyati |
kriyāyogarato yāti tadviṣṇoḥ paramaṃ padam || 6 ||
[Analyze grammar]

jaiminiruvāca |
kriyāyogāṅgabhūtāni yāni proktāni bhoḥ prabho |
tanmāhātmyāni kathaya yadi bho mayyanugrahaḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

gaṅgāyāḥ ke guṇā brahmanviṣṇupūjāphalaṃ ca kim |
śreṣṭhāni kāni dānāni kā vā bhaktirdvijanmanām || 8 ||
[Analyze grammar]

ekādaśyāḥ phalaṃ kiṃvā dhātrībhaktiśca kīdṛśī |
tulasyāḥ kīdṛśī bhaktiḥ kiṃ vā cātithipūjanam || 9 ||
[Analyze grammar]

etatsarvaṃ mune brūhi śrotumasti mamādaraḥ |
tvatto'nya kathituṃ ko'pi na śaknoti jagattraye || 10 ||
[Analyze grammar]

vyāsa uvāca |
sādhusādhu dvijaśreṣṭha manaste vimalaṃ dhruvam |
yato guhyakathāmetāṃ śrotuṃ śraddhā ca kautukam || 11 ||
[Analyze grammar]

bhāgīrathyā guṇaṃ samyakkathituṃ na hi śakyate |
tasmātsamāsato vakṣye śrūyatāmekacetasā || 12 ||
[Analyze grammar]

gaṅgetyakṣarayugmaṃ ca japatyatyantakomalam |
manye vrajettathāpyeno mahābhūtarasāyanam || 13 ||
[Analyze grammar]

sarvatra sulabhā gaṅgā triṣu sthāneṣu durlabhā |
gaṅgādvāre prayāge ca gaṅgāsāgarasaṅgame || 14 ||
[Analyze grammar]

savāsavāḥ surāḥ sarve gaṅgādvāraṃ manoramam |
samāgatya prakurvanti snānadānādikaṃ mune || 15 ||
[Analyze grammar]

daivayogānmune tatra ye tyajaṃti kalevaram |
manuṣya paśu kīṭādyā labhaṃte paramaṃ padam || 16 ||
[Analyze grammar]

atretihāsaṃ viprarṣe kathyamānaṃ mayā śuṇu |
samyakchravaṇamātreṇa sarvapāpaiḥ pramucyate || 17 ||
[Analyze grammar]

manobhadro nāma rājā somavaṃśa samudbhavaḥ |
pūrvamāsījjagatyasminbalavānsarvadharmmavit || 18 ||
[Analyze grammar]

tasya hemaprabhā nāma mahiṣī priyavādinī |
pativratā mahābhāgā sarvalakṣaṇasaṃyutā || 19 ||
[Analyze grammar]

sa rājā samare hatvā sakalāneva śātravān |
śaśāsa pṛthivīṃ kṛtsnāṃ sābdhidvīpāṃ mahābalaḥ || 20 ||
[Analyze grammar]

sa ekadā mahīpālaḥ samāhūya svamaṃtriṇaḥ |
uvācedaṃ vacaḥ prītyā sabhāmadhye mahāyaśāḥ || 21 ||
[Analyze grammar]

manobhadra uvāca |
amātyāḥ pṛthivī sarvā mayeyaṃ paripālitā |
nihatā ripavaḥ sarve saputrabalavāhanāḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

pālitāni svagotrāṇi dānairviprāśca toṣitāḥ |
śiṣṭāśca tridaśāḥ sarve saputrabalavāhanāḥ || 23 ||
[Analyze grammar]

pālitāni svagotrāṇi yajñaiḥ sarvaiḥ sadakṣiṇaiḥ |
etaddhi jarayā sarvaṃ mahatyā me balaṃ hṛtam || 24 ||
[Analyze grammar]

karmāṇi kānicitkarttuṃ na hi śaknomi durbalaḥ |
sāmarthyahīne puruṣe rājaśrīrna hi śobhate || 25 ||
[Analyze grammar]

sarvābharaṇasaṃyuktā vṛddhāṅgā iva kāminī |
tāvadvibhyati sarve'pi śatravaḥ pṛthivītale || 26 ||
[Analyze grammar]

yāvaddhi gatasāmarthyaṃ necchanti cārucakṣuṣā |
samastaguṇasampannāmapi tadgatamānasam || 27 ||
[Analyze grammar]

pṛthvī tyajennṛpaṃ vṛddhaṃ svairiṇīpālitā yathā |
bhaktilabhyāguṇāḥ sarve guṇalabhyaṃ mahadyaśaḥ || 28 ||
[Analyze grammar]

niḥśreyasaṃ dānalabhyaṃ balalabhyā tu medinī |
sāmarthyahīnaḥ kṛpaṇo niścito ripuśāsane || 29 ||
[Analyze grammar]

mūrkhamātravaco grāhī sa nṛpaḥ śatrunaṃdanaḥ |
tato'haṃ sakalaṃ rājyaṃ vibhajya varamaṃtriṇaḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

dātumicchāmi putrābhyāṃ yuṣmābhiryadi manyate |
mantriṇa ūcuḥ |
yadetadvacanaṃ proktaṃ tvayā nītividā nṛpa || 31 ||
[Analyze grammar]

tadeva matamasmākaṃ saṃdeho nātra vidyate |
athāyātau nṛpādeśātsaṃsadaṃ prati sattamau || 32 ||
[Analyze grammar]

vīrabhadra yaśobhadra nāmānau tanayāvubhau |
tau ca sarvaguṇopetau kumārau priyavādinau || 33 ||
[Analyze grammar]

pitṛbhaktau sadā śāṃtau balinau dharmatatparau |
tataḥ sa bhūpaḥ sahasā rājanīti vidāṃvaraḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

vibhajya sakalaṃ rājyaṃ dadau tābhyāṃ kutūhalāt |
atrāṃtare gṛdhra ekaḥ svakīyastrī samanvitaḥ || 35 ||
[Analyze grammar]

āgatya tatsabhāmadhye upaviṣṭo dvijottamāḥ |
tāvāgatau samālokya pakṣiṇāvatiharṣitau || 36 ||
[Analyze grammar]

rājāha yuvayoḥ kasmācchubhāgamanamucyatām |
gṛdhra uvāca |
gṛdhro'haṃ pṛthivīpāla mameyaṃ strī paraṃtapaḥ || 37 ||
[Analyze grammar]

āgato'smi mudā draṣṭuṃ saṃpadaṃ putrayostava |
etayormahatī dṛṣṭā vipattiḥ pūrvajanmani || 38 ||
[Analyze grammar]

iha janmani saṃpattiṃ draṣṭumāvāṃ samāgatau |
tasyaitadvacanaṃ śrutvā gṛdhrasya paramādbhutam |
rājovāca punarvipra vismayāviṣṭamānasaḥ || 39 ||
[Analyze grammar]

rājovāca |
atyadbhutaṃ vaco gṛdhra tvattaḥ śrutamidaṃ mayā |
etayoḥ pūrvavṛttānto bhavatā jñāyate katham || 40 ||
[Analyze grammar]

yadi jānāsi tatvena pūrvavṛttāṃtametayoḥ |
brūhi tarhi khagaśreṣṭha sarvametadaśeṣataḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

gṛdhra uvāca |
nṛpate vṛṣalāvetau yuge dvāparasaṃjñake |
garasaṃgaranāmānau satyaghoṣasutau sthitau || 42 ||
[Analyze grammar]

ekakāle ca bhūpāla mṛtau nija gṛhāṃtare |
tato netumimau bhūpa daṃṣṭriṇo yamakiṃkarāḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

pāśahastāḥ samāyātāḥ koṭikoṭisahasraśaḥ |
babaṃdhuścarmapāśena dvāvetau tau madoddhatau || 44 ||
[Analyze grammar]

ninyuśca nilayaṃ mṛtyoratidurgamavartmanā |
imau dṛṣṭvā dharmarājaścitraguptamuvāca ha || 45 ||
[Analyze grammar]

etayoḥ sakalaṃ vṛttaṃ citragupta vicāryatām |
tasyājñayā citraguptaḥ sarvakarmaśubhāśubham || 46 ||
[Analyze grammar]

mūlādvicārayāmāsa tata ityāha cāṃtakam |
citragupta uvāca |
satyametau mahābāho puṇyavrata mahāśayau || 47 ||
[Analyze grammar]

asticedduṣkṛtaṃ kiñcitsarvakarmavilokitam |
svayaṃdānaṃ samutsṛjya na hi dattaṃ dvijātaye || 48 ||
[Analyze grammar]

tenaiva karmaṇā rājannimau narakagāminau |
dātā dānaṃ samutsṛjya yo na dadyāddivajātaye || 49 ||
[Analyze grammar]

sa yāti narakaṃ ghoraṃ sarvabhūtabhayāvaham |
dātā hi na smareddānaṃ pratigrāhī na yācate || 50 ||
[Analyze grammar]

ubhayornarake vāso yāvaccandra divākarau |
tasmādimau mahāpāpau brahmasvāhāriṇau prabho || 51 ||
[Analyze grammar]

nayaṃtu kiṃkarāḥ śīghraṃ narakaṃ pratidāruṇam || 52 ||
[Analyze grammar]

yamājñayā tato dūtāḥ saṃdaṣṭauṣṭhapuṭāḥ krudhā |
cikṣipurnarake ghore tāvetau pṛthivīpate || 53 ||
[Analyze grammar]

tasminneva dine rājannanayā bhāryayā saha |
yamadūtaiḥ samāgatya nīto'haṃ yamamandiram || 54 ||
[Analyze grammar]

mayāpi tatkṛtaṃ karma tadākarṇaya bhūpate |
mūlātsarvaṃ pravakṣyāmi śṛṇvatāṃ vismayapradam || 55 ||
[Analyze grammar]

purāsītsarvago nāma brāhmaṇo'haṃ mahākulaḥ |
saurāṣṭradeśavāsī ca vedavedāṅgapāragaḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

iyaṃ maṃjūkaṣā nāma mama patnī yaśasvinī |
pativratā mahābhāgā pavitrakulasaṃbhavā || 57 ||
[Analyze grammar]

pramatto'haṃ mahābhāga vidyayā vayasādhanaiḥ |
avajñāṃ manasā pitroścakārāhaṃ yuvaikadā || 58 ||
[Analyze grammar]

ahaṃ bhūri sabhāślāghyo vanasthaḥ sarvakarmakṛt |
dhanavānsundaro jñānī jñātipoṣaṇatatparaḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

mamaiva puṃsaḥ pitarau tau ca pāpaparāyaṇau |
mukharau dayayāhīnau pākhaṃḍisaṅga lolupau || 60 ||
[Analyze grammar]

pauruṣaṃ jīvanaṃ caiva dhanaṃ caiva kulaṃ tathā |
vidyā kīrtiśca sarvasvaṃ pitṛbhyāṃ viphalīkṛtam || 61 ||
[Analyze grammar]

etadvicintya manasā mayā nṛpa muhurmuhuḥ |
avajñayā parityaktā pitroḥ sevā śubhapradā || 62 ||
[Analyze grammar]

anena karmaṇā rājansadāro'haṃ yamājñayā |
vikṣipto narake dūtairyatratau pāpināṃvarau || 63 ||
[Analyze grammar]

etābhyāṃ saha pāpābhyāṃ sadāreṇa mayā nṛpa |
sthitaṃ ca narake ghore yāvatkālaṃ śṛṇuṣva tat || 64 ||
[Analyze grammar]

yugakoṭisahasrāṇi yugakoṭiśatāni ca |
anubhūtaṃ mahāduḥkhaṃ narakasya nṛpottama || 65 ||
[Analyze grammar]

narakāṃte tataḥ so'haṃ kāṃtayā saha bhūpate |
gṛdhrapakṣakulejātau mṛtamāṃsāśanau tathā || 66 ||
[Analyze grammar]

etāvapi ca tau rājannarakāṃta gataiṣiṇau |
jātau śalabhayorvaṃśe bhoktuṃ phalaṃ svakarmaṇaḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

yadetābhyāṃ kṛtaṃ karmma rājañchalabhajanmani |
tadākarṇaya vakṣyāmi śrotṝṇāṃ vismayapradam || 68 ||
[Analyze grammar]

ekadā sumahānvāyuḥ samāyāto mahīpate |
uḍḍīya pātitau tena gaṅgāgarbhe sunirmale || 69 ||
[Analyze grammar]

nipatya gaṅgāsalile komalāṅgāvimau tathā |
jagmatuḥ paṃcatāṃ sadyaḥ samastakaluṣāpaham || 70 ||
[Analyze grammar]

tato netumimau dūtā āyātāścārucakṣuṣaḥ |
āyātāni vimānāni sarvabhogānvitāni ca || 71 ||
[Analyze grammar]

vimuktau sarvapāpebhyastulasī mālya śobhitau |
divyaṃvimānamāruhya gatau viṣṇupuraṃ prati || 72 ||
[Analyze grammar]

tāvatkālaṃ sthitau rājanbrahmaṇo'vyaktajanmanaḥ |
brahmājñayā samāyātau tata indrapuraṃ prati || 73 ||
[Analyze grammar]

bhuktavaṃtau sukhaṃ tatra durllabhaṃ yatsurairapi |
tāvatkālaṃ sthitau rājanbhoktuṃ kṛcchrāṃ vasuṃdharām || 74 ||
[Analyze grammar]

pavitre bhavato vaṃśe jātāvetau mahāyaśau |
gaṅgāyāṃ tyajato dehaṃ bhūyo janma na vidyate || 75 ||
[Analyze grammar]

tathāpi vasudhāṃ bhoktuṃ jātau puṇyatamāvimau |
ciraṃ bhuktvā mahīṃ kṛtsnāṃ putrapautrasamanvitau || 76 ||
[Analyze grammar]

gaṅgāmaraṇamāsādya yogināmapi durllabham |
nārāyaṇasya sāyujyamimau bhūpa gamiṣyataḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

etatsarvaṃ mayā proktaṃ pūrva vṛttāṃtametayoḥ |
jātismaraprabhāvena nṛpavargaśiromaṇī || 78 ||
[Analyze grammar]

gaṅgāmaraṇamāsādya gatāvetau daśāmimām |
āvayoḥ kaḥ paritrāṇaṃ kariṣyati durātmanoḥ || 79 ||
[Analyze grammar]

mitrāvajñā manuṣyāṇāṃ narakakleśadāyinī |
mamaiva pṛthivīpāla dṛṣṭā kevalamevatat || 80 ||
[Analyze grammar]

pitrabhaktirdvijaśreṣṭha ihāmutra ca duḥkhadā |
iha saṃpadvināśāya paratra narakāya ca || 81 ||
[Analyze grammar]

varaṃ manye mahīpāla brahmahatyādi pātakam |
kadācinniṣkṛtistasmādiyaṃ bhavati śāśvatī || 82 ||
[Analyze grammar]

duḥkhārjitaṃ puṇyavṛkṣaṃ sarvakleśavināśanam |
pitravajñākuṭhāreṇa cchiṃdaṃti bhuvi mānavāḥ || 83 ||
[Analyze grammar]

yatkiñciddīyate rājanpitrye vaktre paraṃtapa |
tadaśnāti svayaṃ viṣṇuḥ pitṛrūpo hariryataḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

pratyakṣadevau pitarau sevaṃte yetvaharniśam |
sarvasiddhirbhavetteṣāṃ prasādājjagatīpateḥ || 85 ||
[Analyze grammar]

pitṛbhaktivihīnā ye dinaṃ tiṣṭhaṃti mānavāḥ |
tāvatkalpasahasraṃ tu tiṣṭhaṃti narake janāḥ || 86 ||
[Analyze grammar]

tasmādidaṃ mahāduḥkhaṃ babhūva mama sāṃpratam |
mokṣaṃ kadā gamiṣyāmi sadāro'haṃ na vedmi tat || 87 ||
[Analyze grammar]

vyāsauvāca |
etattasya vacaḥ śrutvā pragṛhya dvijasattama |
babhūva harṣito rājā vismitaśca punaḥ punaḥ || 88 ||
[Analyze grammar]

rājovāca |
āścaryaṃ hi vaco gṛdhra śrutametanmukhāttava |
mama caiṣāṃ ca hṛdaye pratītirna hi jāyate || 89 ||
[Analyze grammar]

athāṃtarikṣe vāguccairiti jātā nṛpottama |
satyaṃ satyaṃ satyamidaṃ saṃdehonātra vidyate || 90 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sa pakṣī viprarṣe sahasā bhāryayā saha |
gaṅgā māhātmyakathanātpūrvasthita ivābhavat || 91 ||
[Analyze grammar]

divi duṃdubhayo nedurjagurgandharvasattamāḥ |
nanṛtuścāpsarovargā hyapatatpuṣpavarṣaṇam || 92 ||
[Analyze grammar]

vimānamāgataṃ divyaṃ sarvabhogasamanvitam |
samāyātā dūtagaṇāḥ preṣitāḥ kaiṭabhadviṣā || 93 ||
[Analyze grammar]

athāsau sarvago vipra priyayā saha bhāryayā |
sadyo vimānamāruhya jagāma bhavanaṃ hareḥ || 94 ||
[Analyze grammar]

etacchrutvādbhutaṃ karma sa rājā dvijasattama |
saputradāraḥ sevāyāṃ gaṅgāyāstatparo'bhavat || 95 ||
[Analyze grammar]

bhāgīrathyā samaṃ tīrthaṃ nāsti vai bhuvanatraye |
yannāmoccāraṇādeva sarvago mokṣamāpnuyāt || 96 ||
[Analyze grammar]

gaṅgādvārasya māhātmyaṃ kathitaṃ te dvijottama |
samastapāpavidhvaṃsi kimanyacchrotumicchasi || 97 ||
[Analyze grammar]

adhyāyametatparamādareṇa paṭhaṃti ye devagṛhe manuṣyāḥ |
śṛṇvaṃti ye ca dvijavargabhaktā naśyaṃti teṣāṃ duritāni sadyaḥ || 98 ||
[Analyze grammar]

iti śrīpadmapurāṇe kriyāyogasāre tṛtīyo'dhyāyaḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Padma Purana Chapter 3

Cover of edition (2016)

Sri Padma Purana (Sanskrit Text and Hindi Translation)
by Chaukhamba Surbharati Prakashan (2016)

Sanskrit Text and Hindi Translation with Sloka Index (Set of 7 Volumes)

Buy now!
Cover of edition (2007)

Padma Purana (In Six Volumes)
by Chowkhamba Sanskrit Series Office (2007)

Sanskrit Text Only

Buy now!
Cover of Bengali edition

Padma Purana in Bengali
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

Set of 7 Volumes

Buy now!
Cover of edition (2015)

Sri Padma Purana (Tamil)
by Azhwargal Aaivu Maiyam, Chennai (2015)

Translated by S. Jagatrakshgan

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Padma Purana in Gujarati
by Shree Harihar Pustakalay, Surat (0)

[પદમ પુરણ:]

Buy now!
Cover of edition (2013)

Padma Mahapurana (Kannada)
by Vijeth Prakashan Gadag, Bangalore (2013)

[ಪದ್ಮ ಮಹಾಪುರಾಣಂ]

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: